• Tartalom

2/2013. (I. 2.) EMMI rendelet

2/2013. (I. 2.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel, az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanáccsal, valamint a szakorvos jelöltek felügyelet mellett végzett ügyeleti tevékenységével összefüggő módosításáról1

2013.07.01.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés g) pontjában, valamint az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (2) bekezdésében,

a 3–9. §, valamint az 1–3. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés h) pontjában,

a 10. § tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 11. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés u) pontjában,

a 12–22. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ib) és ic) alpontjában,

a 23–34. §, valamint a 4. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ie) alpontjában,

a 35–38. §, valamint az 5–8. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ib) alpontjában,

a 39–43. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ib) és if) alpontjában,

a 44. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló
47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet módosítása

1. § (1) Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.1.) 10. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A szakorvos jelölt felügyeletének típusai az ügyeleti ellátás keretében:
a) személyes jelenlét mellett végzett felügyelet: a felügyeleti tevékenység az adott szakterületnek megfelelő szakvizsgával rendelkező szakorvos személyes jelenlétével biztosított;
b) telefonos elérhetőség melletti felügyelet: a felügyeleti tevékenység az adott szakterületnek megfelelő szakvizsgával rendelkező szakorvos folyamatos telefonos rendelkezésre állásával, telefonos konzultáció lehetőségének biztosításával valósul meg;
c) behívásos rendszer keretében megvalósított felügyelet: az adott szakterületnek megfelelő szakvizsgával rendelkező szakorvos folyamatos rendelkezésre állásával, telefonos konzultáció biztosításával, szükség esetén személyes megjelenés legfeljebb 40 percen belüli biztosításával megvalósított felügyelet.”

(2) Az R.1. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az egészségügyi szolgáltató ügyeleti-készenléti szabályzatban rögzíti
a) az ügyeleti, illetve készenléti szolgálat rendjét,
b) az egyes osztályokra, részlegekre vonatkozó ügyeleti-készenléti szervezési feladatokat,
c) az ügyeleti-készenléti szolgálatot ellátók létszámát, szakmai összetételét, ügyviteli feladatait,
d) az átadás-átvétel módját,
e) az ügyeleti naplóra vonatkozó rendelkezéseket, valamint
f) – az e rendeletben foglaltakra figyelemmel – az ügyeleti ellátásban résztvevő szakorvos jelöltek felügyeletének típusát, módját.”

2. § Az R.1. a következő 12/A. §-sal egészül ki:

12/A. § (1) Szakorvos jelölt ügyeleti tevékenységet felügyelet biztosítása nélkül nem láthat el.
(2) A (4) bekezdésben foglalt kivétellel a törzsképzési idejét töltő szakorvos jelölt ügyeleti tevékenységbe csak abban az esetben vonható be, ha a törzsképzési időszakra előírt sürgősségi gyakorlatot teljesítette.
(3) A (4) bekezdésben foglalt kivétellel a törzsképzési idejét töltő szakorvos jelölt ügyeleti tevékenységet csak a 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felügyelet biztosítása mellett végezhet.
(4) A (2) és (3) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a szakfogorvos képzésben részt vevőkre.
(5) A szakgyakorlati idejét töltő szakorvos jelölt felügyeletét a 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti módon kell biztosítani
a) az intenzív osztályon a progresszivitás második szintjétől,
b) a traumatológiai osztályon a progresszivitás második szintjétől és
c) a perinatális intenzív centrumokban.”

2. Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet módosítása

3–9. §2

3. Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az oklevelek külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól szóló 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet módosítása

10. §3

4. Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól szóló 36/2009. (XI. 3.) EüM rendelet módosítása

11. §4

5. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló
16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet módosítása

12–22. §5

6. Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet módosítása

23–26. §6

7. Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet módosítása

27–34. §7

8. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló
22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása

35–38. §8

9. A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása

39–43. §9

10. Az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács szervezetéről és működéséről szóló
5/2010. (II. 16.) EüM rendelet hatályon kívül helyezése

45. §10

11. Záró rendelkezések

44. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 2. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

1–8. melléklet a 2/2013. (I. 2.) EMMI rendelethez11

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. július 2. napjával.

2

A 3–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 12–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 23–26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 27–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 35–38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 39–43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

Az 1–8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére