• Tartalom

200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet

200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet

egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról

2021.09.29.

A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bj) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 E rendelet alkalmazásában:

1. edző: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § b) pontja szerinti edző;

2. Európa Játékok: az Európai Olimpiai Bizottság által négyévente, a nyári olimpiai játékokat megelőző évben szervezett, több sportágat magába foglaló sportesemény;

3. földrész: Afrika, Amerika, Ausztrália, Ázsia, Európa;

4. nevelőedző: a versenyzőt valamely utánpótlás korosztályban legalább két évig folyamatosan felkészítő sportszakember, akit az állami jutalomra jogosultság szempontjából e minőségében a versenyző – korlátozott cselekvőképessége, cselekvőképtelensége esetén a törvényes képviselője, gondnoka jóváhagyásával – kizárólagosan és visszavonhatatlanul a 4. § (3) bekezdése szerinti eljárásban egyedüliként meghatároz;

5. sportszakember: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § p) pontja szerinti olyan sportszakember, aki a versenyző sport világeseményre történő sportszakmai felkészítésében az eredményes szereplés érdekében a sportág jellegére figyelemmel közvetlenül közreműködött;

6. sport világesemény:

a) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett nyári és téli olimpiai játékok;

b) a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által szervezett nyári és téli paralimpiai játékok;

c) a Nemzetközi Világjátékok Szövetsége által szervezett Világjátékok;

d) a Nemzetközi Sakkszövetség által szervezett Sakkolimpia;

e) a Siketek Sportjának Nemzetközi Bizottsága által szervezett nyári és téli siketlimpiai játékok;

f) a Siketek Nemzetközi Sakk Bizottsága által szervezett Sakkolimpia;

g) a Vakok Nemzetközi Sakk Szövetsége által szervezett Sakkolimpia;

h) a Szervátültetettek Világjátékainak Szövetsége által szervezett nyári és téli Szervátültetettek Világjátékai;

i) a Nemzetközi Speciális Olimpia Szövetség által szervezett nyári és téli Speciális Olimpia Világjátékai;

7. versenyző: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (3) bekezdése szerinti, versenyszerűen sportoló természetes személy.

Állami jutalom

2. § (1) Sport világesemény

a) egyéni versenyszámában,

b) páros versenyszámában,

c)2 egyéni sportágak 3–8 fős csapatversenyszámában, valamint

d) csapatsportágban

szerzett 1–8. helyezés után állami jutalom nyújtható a (2) bekezdésben foglalt feltételekkel.

(2)3 Állami jutalom a sport világesemény versenykiírásában szereplő hivatalos, állandó versenyprogramjában szereplő versenyszámban szerzett (1) bekezdés szerinti helyezés után akkor nyújtható, ha a sport világeseményen legalább három földrész államainak versenyzői vettek részt, és

a) ha a sport világeseményt nemzetközi kvalifikációs versenyrendszer alapján rendezték, a kvalifikációs versenyeken részt vett államok száma az állami jutalomra jogosító versenyeredmény szerinti sportági versenyszámban legalább 15, nyári és téli paralimpiai játékok esetében legalább 10 volt; vagy

b) ha a sport világeseményt nem nemzetközi kvalifikációs versenyrendszer alapján rendezték, a sport világeseményen részt vett államok száma legalább 40 volt, és

ba) egyéni versenyszámban legalább 12 állam, a nyári és téli paralimpiai játékok esetében legalább 10 állam,

bb) páros versenyszámban legalább 12 állam, a nyári és téli paralimpiai játékok esetében legalább 10 állam,

bc) egyéni sportágak 3–8 fős csapatversenyszámában legalább 10 állam,

bd) csapatsportágban legalább 12 állam, a nyári és téli paralimpiai játékok esetében legalább 10 állam

versenyzői szerepeltek.

(2a)4 Állami jutalom a sport világesemény versenykiírásában szereplő meghívott, bemutató sportágakban nem nyújtható.

(3) Az állami jutalom pénzjutalom.

(4)5 A versenyzői pénzjutalom mértéke:

a) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: IOC) által szervezett olimpiai játékok esetében az 1. mellékletben meghatározott összeg;

b) a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (a továbbiakban: IPC) által szervezett Paralimpia esetében az 1a. mellékletben meghatározott összeg;

c) a Nemzetközi Világjátékok Szövetsége (a továbbiakban: IWGA) által szervezett Világjátékok esetében az 1b. mellékletben meghatározott összeg;

d) a Nemzetközi Sakkszövetség (a továbbiakban: FIDE) által szervezett Sakkolimpia esetében az 1b. mellékletben meghatározott összeg;

e) a Siketek Sportjának Nemzetközi Bizottsága (a továbbiakban: ICSD) által szervezett Siketlimpia esetében az 1b. mellékletben meghatározott összeg 60 százaléka;

f) a Siketek Nemzetközi Sakk Bizottsága (a továbbiakban: ICCD) által szervezett Sakkolimpia esetében az 1b. mellékletben meghatározott összeg 30 százaléka;

g) a Vakok Nemzetközi Sakk Szövetsége (a továbbiakban: IBCA) által szervezett Sakkolimpia esetében az 1b. mellékletben meghatározott összeg 30 százaléka;

h) a Szervátültetettek Világjátékainak Szövetsége (a továbbiakban: WTGF) által szervezett Szervátültetettek Világjátékai esetében az 1b. mellékletben meghatározott összeg 30 százaléka;

i) a Nemzetközi Speciális Olimpia Szövetség (a továbbiakban: SOI) által szervezett Speciális Olimpia Világjátékai (a továbbiakban: Speciális Olimpia) esetében az 1b. mellékletben meghatározott összeg 2 százaléka.

(5)6 A sport világeseményen több 1–8. helyezést elért versenyző minden 1–8. helyezése után részesülhet állami jutalomban.

(6)7 A Speciális Olimpia esetében állami jutalom a SOI szabályzata szerinti versenyrendszerben meghatározott egyes képességszinteken belül az eredményesség alapján felállított első divízióban (a továbbiakban: első divízió) elért 1–8. helyezés alapján adható. Ha az első divízióban nincs az 1–8. helyezések betöltésére elegendő számú versenyző, az 1–8. helyezések be nem töltött helyeire a képességszinten belüli, eredményesség alapján következő második divízió soron következő legjobb helyezett versenyzői kerülnek. Azokban a sportágakban, amelyekben az elért eredmények objektíven nem mérhetők, csak egy, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség által meghatározott divízióban 1–8. helyezést elért versenyzők részesülhetnek állami jutalomban.

(7)8 A Speciális Olimpia esetében az edzők, nevelőedzők és sportszakemberek részére kifizethető jutalom keretösszege megegyezik a versenyzők részére az elért eredményeik alapján nyújtható állami jutalom összegével, azzal, hogy esetükben a 3. § (1)–(2) bekezdése nem alkalmazható.

3. § (1)9 Az edzők és a sportszakemberek részére megállapítható állami jutalmak összege sportáganként a versenyzők részére kifizetett állami jutalmak összegének hatvan százaléka, öttusa és triatlon sportágban hetven százaléka.

(2) A nevelőedzők részére kifizethető állami jutalmak összege a versenyzők részére kifizetett állami jutalmak összegének tíz százaléka.

(3)10 Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel az állami jutalomnak a 4. § (5) bekezdése szerint meghatározott jogosultanként számított mértékét

a) a Magyar Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: MOB),

b) a Magyar Paralimpiai Bizottság (a továbbiakban: MPB) vagy

c) a Nemzeti Versenysport Szövetség (a továbbiakban: NVESZ)

[a továbbiakban a)–c) pont együtt: sportköztestület] ügyintéző-képviseleti szerve a jogosultaknak a versenyző felkészítésében végzett szakmai munkája mértékére, valamint a versenyző sporttevékenységével kapcsolatban közvetlenül vagy közvetett módon végzett tevékenységben való közreműködése arányára, továbbá a (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel állapítja meg, a 4. § (4) bekezdése szerinti javaslatok figyelembevételével.

(4) Az edző, a nevelőedző, a sportszakember nem részesülhet magasabb összegű állami jutalomban, mint a legeredményesebb versenyzőjének járó összeg.

4. § (1) A sport világeseményen egy személy egy jogcímen – versenyzőként, edzőként, nevelőedzőként vagy sportszakemberként – részesülhet állami jutalomban, kivéve az IOC által szervezett olimpiai játékokra felkészítő edzőt, aki nevelőedzőként is részesülhet jutalomban, azonban a jutalom összege a két jogcím esetén sem haladhatja meg a 3. § (4) bekezdésben meghatározott mértéket.

(2)11 Az edző, a sportszakember és a nevelőedző személyéről a (4) bekezdés szerinti szervezetek írásban tesznek nyilatkozatot (a továbbiakban: személyi nyilatkozat) a sportköztestületnek – a (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben, amennyiben a sportágban nem működik országos sportági szakszövetség, sportági szövetség, fogyatékosok országos sportszövetsége, a sportpolitikáért felelős miniszternek – a versenyző sport világeseményre történő kiutazását megelőzően, a sport világeseményre történő utolsó versenyzői nevezéstől számított hét napon belül. A személyi nyilatkozatban az edző és a nevelőedző személyét a versenyzői javaslat (a továbbiakban: versenyzői javaslat) alapján kell meghatározni. A versenyzői javaslatot a személyi nyilatkozathoz csatolni kell. A személyi nyilatkozat a versenyzői javaslat nélkül érvénytelen.

(3)12 A versenyző – több sport világeseményen való részvétele esetén is – egyszer nevezhet meg nevelőedzőt sportáganként írásban a versenyzői javaslatban az országos sportági szakszövetség, valamint a sportköztestület részére az állami jutalomra jogosító helyezést megalapozó sport világesemény hivatalos időszakát legalább harminc nappal megelőzően. A versenyző a versenyzői javaslatot korlátozott cselekvőképessége, cselekvőképtelensége esetén a törvényes képviselője, gondnoka jóváhagyásával teszi meg. Ha a versenyző egy sportágban több nevelőedzőt nevez meg a versenyzői javaslatban, a nevelőedzői jutalom a sportági nevelőedzők között egyenlő arányban osztandó fel.

(4)13 A sport világeseményt követő harminc napon belül az állami jutalomban részesíthető edzőket, sportszakembereket és nevelőedzőket, valamint azok jutalmának összegét

a) az IOC által szervezett olimpiai játékok esetében az országos sportági szakszövetség, sportági szövetség ügyintéző-képviseleti szerve javasolja a (2) bekezdés szerinti személyi nyilatkozatnak megfelelően a MOB-nak;

b) az IPC által szervezett paralimpiai játékok esetében az országos sportági szakszövetség, sportági szövetség, fogyatékosok országos sportszövetsége ügyintéző-képviseleti szerve javasolja a (2) bekezdés szerinti személyi nyilatkozatnak megfelelően az MPB-nek, az országos sportági szakszövetség, sportági szövetség, fogyatékosok országos sportszövetsége hiányában közvetlenül az MPB javasolja a sportpolitikáért felelős miniszternek;

c) az IWGA által szervezett Világjátékok esetében az országos sportági szakszövetség, sportági szövetség ügyintéző-képviseleti szerve javasolja a (2) bekezdés szerinti személyi nyilatkozatnak megfelelően az NVESZ-nek;

d) a FIDE által szervezett Sakkolimpia esetében a Magyar Sakkszövetség ügyintéző-képviseleti szerve javasolja a (2) bekezdés szerinti személyi nyilatkozatnak megfelelően az NVESZ-nek;

e) az ICSD által szervezett siketlimpiai játékok esetében a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének ügyintéző- képviseleti szerve javasolja a (2) bekezdés szerinti személyi nyilatkozatnak megfelelően az MPB-nek;

f) az ICCD által szervezett Sakkolimpia esetében a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének ügyintéző-képviseleti szerve javasolja a (2) bekezdés szerinti személyi nyilatkozatnak megfelelően az MPB-nek;

g) az IBCA által szervezett Sakkolimpia esetében a Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetségének ügyintéző-képviseleti szerve javasolja a (2) bekezdés szerinti személyi nyilatkozatnak megfelelően az MPB-nek;

h) a Szervátültetettek Világjátékai esetében a Magyar Szervátültetettek Szövetségének ügyintéző-képviseleti szerve javasolja a (2) bekezdés szerinti személyi nyilatkozatnak megfelelően az MPB-nek;

i) a Speciális Olimpia esetében a Magyar Speciális Olimpia Szövetség ügyintéző-képviseleti szerve javasolja a (2) bekezdés szerinti személyi nyilatkozatnak megfelelően az MPB-nek.

(5)14 A (4) bekezdés szerinti javaslatokat a sportköztestület ügyintéző-képviseleti szerve bírálja el, megállapítva a 3. § (3) bekezdése szerint a jutalmak jogosultankénti összegét is. A sportköztestület a jutalmazandó edzők, sportszakemberek és nevelőedzők személyére, valamint azok jutalmának összegére vonatkozó határozatát a sportpolitikáért felelős miniszter részére a 4. § (4) bekezdése szerinti javaslat kézhezvételét követő kilencven napon belül továbbítja.

(6)15 A 2. § (1) bekezdés szerinti helyezést elért versenyzőkre és azok jutalmára vonatkozó 3. melléklet szerinti listát a sportköztestület továbbítja a sportpolitikáért felelős miniszter részére a 4. § (4) bekezdése szerinti javaslat kézhezvételét követő kilencven napon belül. A listához a sport világesemény szervezője által a helyezésekről kiállított hivatalos igazolást is csatolni kell, ha a versenyszám helyosztó versenyeit lejátszották. Ha a versenyszámban az 5–8. helyért a helyosztó versenyeket nem játszották le, a sport világesemény szervezője által a helyezésekről kiállított hivatalos igazolás nélkül a sport világesemény 5-8. helyezése után csak a 8. helyezésre megállapítható jutalom adható.

(7)16 A sportpolitikáért felelős miniszter a sportköztestületnek az (5)–(6) bekezdése alapján benyújtott határozatát a határozat benyújtását követő 30 napon belül megvizsgálja, és ha megállapítja, hogy a határozat nincs összhangban e rendeletben foglaltakkal, úgy a sportköztestületet 30 napos határidő tűzése mellett hiánypótlásra szólítja fel.

(8)17 A (5)–(6) bekezdés szerinti határozatok hiányában a sportpolitikáért felelős miniszter nem dönt az állami jutalmakról.

(9)18 A (2) bekezdés szerinti személyi nyilatkozat hiányában edző, sportszakember, nevelőedző nem részesülhet állami jutalomban. Nevelőedző egy versenyző után csak egy sport világesemény esetén részesülhet állami jutalomban.

Eredményességi támogatás

5. § (1)19 A sportág nemzetközi szövetsége által szervezett versenyrendszer legmagasabb szintű világbajnokságán, Európa-bajnokságán olimpiai versenyszámban, paralimpiai versenyszámban, valamint a sakk világbajnokságon és Európa-bajnokságon klasszikus (sztenderd) versenyszámban szerzett 1–3. helyezés után a sportpolitikáért felelős miniszter eredményességi támogatást nyújt a (2) bekezdésben foglalt feltételekkel.

(2)20 Eredményességi támogatás akkor nyújtható, ha:

a) az (1) bekezdés szerinti, a sportág nemzetközi szövetsége által szervezett versenyrendszer legmagasabb szintű világbajnokságán, Európa-bajnokságán az olimpiai vagy paralimpiai versenyszámot nemzetközi kvalifikációs versenyrendszer alapján rendezték és a kvalifikációs versenyeken részt vett államok száma az eredményességi támogatásra jogosító versenyeredmény szerinti sportági versenyszámban

aa) világbajnokság esetében legalább három földrészről legalább tizenöt volt,

ab) Európa-bajnokság esetében legalább tíz volt; vagy

b) az (1) bekezdés szerinti, a sportág nemzetközi szövetsége által szervezett versenyrendszer legmagasabb szintű világbajnokságán, Európa-bajnokságán az olimpiai vagy paralimpiai versenyszámot nem nemzetközi kvalifikációs versenyrendszer alapján rendezték,

ba) a világbajnokságon legalább három földrész államainak versenyzői vettek részt és a sportági versenyszámban legalább tizenöt állam versenyzői szerepeltek;

bb) az Európa-bajnokságon a sportági versenyszámban legalább tíz állam versenyzői vettek részt, vagy

c) az Európa Játékok a sportág hivatalos felnőtt, vagy a felnőtt alatti első utánpótlás-korosztály Európa-bajnokságának minősülnek és az olimpiai versenyszámban legalább az ab) vagy bb) alpontban meghatározott számú állam versenyzői vettek részt.

(3)21 Olimpiai versenyszám esetén a versenyzői eredményességi támogatás összegét a 2. melléklet, paralimpiai versenyszám esetén a versenyzői eredményességi támogatás összegét a 2a. melléklet határozza meg.

(4) Eredményességi támogatásban

a) a MOB-ban tagsággal rendelkező országos sportági szakszövetségbe tartozó sportszervezetnek az (1) és (2) bekezdés szerinti feltételeket teljesítő versenyzője;

b) a (6) bekezdés szerinti javaslatban meghatározott

ba) a versenyzőt felkészítő edző; valamint

bb) a felkészítésben közreműködő sportszakember

részesülhet.

(5)22 Edző, sportszakember nem részesülhet magasabb összegű támogatásban, mint a legeredményesebb versenyzőjének járó összeg. Csapatsportág esetében a szövetségi kapitány eredményességi támogatásának mértéke nem lehet több, mint a versenyző részére a 2. melléklet vagy a 2a. melléklet szerint járó pénzjutalom 150 százaléka.

(6)23 Az eredményességi támogatásban részesítendő személyekre és a támogatás összegére

a) olimpiai versenyszám esetén az országos sportági szakszövetség tesz javaslatot a MOB-nak,

b) paralimpiai versenyszám esetén az országos sportági szakszövetség, sportági szövetség, fogyatékosok országos sportszövetsége tesz javaslatot az MPB-nek, vagy amennyiben a sportágban nem működik országos sportági szakszövetség, sportági szövetség, fogyatékosok országos sportszövetsége, az MPB tesz javaslatot a sportpolitikáért felelős miniszternek,

c) a sakk világbajnokságon és Európa-bajnokságon klasszikus (sztenderd) versenyszám esetén az országos sportági szakszövetség tesz javaslatot az NVESZ-nek

az (1)–(5), a (7) és (8) bekezdés, a 4. melléklet, valamint a 6. § alapján a sporteseményt követő harminc napon belül. A javaslathoz elektronikus adathordozón csatolni kell a világbajnokságon, Európa-bajnokságon elért, eredményességi támogatásra jogosító eredmény versenyszámainak versenykiírását, rajtlistáját és az eredményeket tartalmazó hivatalos jegyzőkönyvet, valamint az edző és a sportszakember esetében a felkészítésben való részvételről szóló sportszakmai beszámolót és az eredményességi támogatást alátámasztó indoklást. A javaslatot a sportköztestület ügyintéző-képviseleti szerve hagyja jóvá és a 3. melléklet szerint továbbítja a sportpolitikáért felelős miniszter részére a jóváhagyást követő tizenöt napon belül. A sportpolitikáért felelős miniszter a sportköztestület által jóváhagyott javaslat alapján határozza meg a támogatandók névsorát és az eredményességi támogatás összegét.

(7) Azokban a sportágakban, amelyekben az összetett eredmény mellett a részteljesítményeket is értékelik, a javaslattevőnek a versenyző azon eredményét kell figyelembe vennie, amely alapján magasabb összegű támogatásban részesíthető.

(8) Egy világbajnokságon, Európa-bajnokságon egy személy egy jogcímen – versenyzőként, edzőként vagy sportszakemberként – részesülhet támogatásban.

6. § (1)24 Egy sportágban évente, szakáganként, nemenként a felnőtt- és a felnőtt alatti első utánpótlás-korosztály versenyzői, paralimpiai sportágakban nemenként a felnőtt korosztály versenyzői, valamint a versenyzőket felkészítő edzők, továbbá a felkészítésben közreműködő sportszakemberek részesíthetők eredményességi támogatásban. Azokban a sportágakban, amelyekben a nemzetközi szövetség által meghatározott versenyrendszerben az Európa- és a világbajnokság tekintetében eltérő a felnőtt alatti első utánpótlás-korosztály, mind az Európa-bajnokság, mind a világbajnokság esetében a felnőtt alatti első utánpótlás-korosztály részesíthető eredményességi támogatásban.

(1a)25 Az Európa- és a világbajnokság tekintetében az országos sportági szakszövetség nyilatkozik arról, hogy az eredményességi támogatásra jogosító eredményt a nemzetközi szövetség által elfogadott felnőtt alatti első utánpótlás-korosztályban érték el a versenyzők.

(2) Ha az olimpiai, paralimpiai versenyszámokat nem olimpiai, nem paralimpiai körülmények között rendezik meg, eredményességi támogatásként a versenyszám olimpiai, paralimpiai körülmények között történő megrendezése esetére meghatározott eredményességi támogatás ötven százaléka nyújtható. Nem olimpiai, nem paralimpiai körülmények közötti versenyrendezésnek minősül, ha az olimpiai, paralimpiai versenyszámot a sportág nemzetközi sportszövetségének szabályzatában az olimpiára, paralimpiára meghatározott feltételektől eltérően rendezik meg.

(3)26

(4)27

(5)28 Az edzők és a sportszakemberek részére világbajnokság, Európa-bajnokság esetén megállapítható eredményességi támogatások összege a sportágban a versenyzőknek a 2. vagy 2a. melléklet szerint világbajnokság, Európa-bajnokság esetén nyújtható eredményességi támogatások összegének ötven százaléka, triatlon és öttusa sportágban hetven százaléka lehet.

7. § (1)29 Az állami jutalom és az eredményességi támogatás kifizetéséről a sportpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

(2)30

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)31

(3)32

9. §33 E rendeletnek az egyes sport és kulturális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelettel módosított 4. melléklet 28. sorát a 2019. évi Junior Torna Világbajnokság esetében is alkalmazni kell.

10. §34 Az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 294/2015. (X. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 5. § (2) bekezdés c) pontját a 2015. évi Európa Játékok esetében is alkalmazni kell azzal, hogy az 5. § (6) bekezdésben megállapított határidők a módosító rendelet hatálybalépésének35 napján kezdődnek.

11. §36 A módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben az 5. § (6) bekezdés szerinti javaslatok elbírálása során a 6. § (4) bekezdésnek a módosító rendelet hatálybalépését37 megelőző napon hatályos rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

12. §38 Az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 234/2016. (VII. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 2. § (5) bekezdését a 2016. évi Rio de Janeiro-i XXXI. Nyári Olimpiai Játékok és a XV. Nyári Paralimpiai Játékok esetében is alkalmazni kell.

13. §39 E rendeletnek az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 566/2020. (XII. 8.) Korm. rendelettel megállapított 1., 1a., 2. és 2a. mellékletét a 2020. január 1. napját követően elért, e rendelet hatálya alá tartozó sporteredmények esetében kell alkalmazni.

14. §40 E rendeletnek az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 551/2021. (IX. 28.) Korm. rendelettel megállapított 2. § (2) bekezdését a 2021. július 1. napját követően elért, e rendelet hatálya alá tartozó sporteredmények esetében kell alkalmazni.

1. melléklet a 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelethez41


A versenyzői pénzjutalom az IOC által szervezett nyári és téli olimpiai játékok esetén
(nettó összegben, forintban, 100%)

 

A

B

1.

Eredményességi szint

Állami jutalom mértéke
(forint/fő)

2.

Aranyérem (I. helyezés)

50 000 000

3.

Ezüstérem (II. helyezés)

35 700 000

4.

Bronzérem (III. helyezés)

28 500 000

5.

IV. helyezés

21 500 000

6.

V. helyezés

14 300 000

7.

VI. helyezés

11 400 000

8.

VII. helyezés

5 700 000

9.

VIII. helyezés

2 800 000

1a. melléklet a 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelethez42

A versenyzői pénzjutalom az IPC által szervezett nyári és téli paralimpiai játékok esetén (nettó összegben, forintban, 100%)

 

A

B

1.

Eredményességi szint

Állami jutalom mértéke (forint/fő)

2.

Aranyérem (I. helyezés)

25 000 000

3.

Ezüstérem (II. helyezés)

17 850 000

4.

Bronzérem (III. helyezés)

14 250 000

5.

IV. helyezés

10 750 000

6.

V. helyezés

7 150 000

7.

VI. helyezés

5 700 000

8.

VII. helyezés

2 850 000

9.

VIII. helyezés

1 400 000

1b. melléklet a 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelethez43

A versenyzői pénzjutalom az IWGA által szervezett Világjátékok, valamint a FIDE által szervezett Sakkolimpia esetén (nettó összegben, forintban, 100%)

 

A

B

1.

Eredményességi szint

Állami jutalom mértéke (forint/fő)

2.

Aranyérem (I. helyezés)

17 500 000

3.

Ezüstérem (II. helyezés)

12 500 000

4.

Bronzérem (III. helyezés)

10 000 000

5.

IV. helyezés

7 500 000

6.

V. helyezés

5 000 000

7.

VI. helyezés

4 000 000

8.

VII. helyezés

2 000 000

9.

VIII. helyezés

1 000 000

2. melléklet a 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelethez44

A versenyzői eredményességi támogatás mértéke világ- és Európa-bajnokság esetében olimpiai versenyszámban (nettó összegben, forintban, 100%)

1. Évenként rendezett versenyek esetében

 

A

B

C

D

1.

Eredményességi szint

Európa-bajnokság

Világbajnokság

2.

Korosztály

Helyezés

Eredményességi támogatás mértéke

3.

Felnőtt

I.

3 750 000

6 250 000

4.

II.

2 677 500

4 462 500

5.

III.

2 137 500

3 562 500

6.

Utánpótlás

I.

300 000

600 000

7.

II.

225 000

450 000

8.

III.

150 000

300 000

2. Kétévenként rendezett versenyek esetében

 

A

B

C

D

1.

Eredményességi szint

Európa-bajnokság

Világbajnokság

2.

Korosztály

Helyezés

Eredményességi támogatás mértéke

3.

Felnőtt

I.

7 500 000

12 500 000

4.

II.

5 355 000

8 925 000

5.

III.

4 275 000

7 125 000

6.

Utánpótlás

I.

375 000

750 000

7.

II.

281 250

562 500

8.

III.

187 500

375 000

3. Négyévenként rendezett versenyek esetében

 

A

B

C

D

1.

Eredményességi szint

Európa-bajnokság

Világbajnokság

2.

Korosztály

Helyezés

Eredményességi támogatás mértéke

3.

Felnőtt

I.

15 000 000

25 000 000

4.

II.

10 710 000

17 850 000

5.

III.

8 550 000

14 250 000

6.

Utánpótlás

I.

450 000

900 000

7.

II.

337 500

675 000

8.

III.

225 000

450 000

2a. melléklet a 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelethez45

A versenyzői eredményességi támogatás mértéke világ- és Európa-bajnokság esetében paralimpiai versenyszámban (nettó összegben, forintban, 100%)

1. Évenként rendezett versenyek esetében

 

A

B

C

D

1.

Eredményességi szint

Európa-bajnokság

Világbajnokság

2.

Korosztály

Helyezés

Eredményességi támogatás mértéke

3.

Felnőtt

I.

500 000

1 000 000

4.

II.

375 000

750 000

5.

III.

250 000

500 000

2. Kétévenként rendezett versenyek esetében

 

A

B

C

D

1.

Eredményességi szint

Európa-bajnokság

Világbajnokság

2.

Korosztály

Helyezés

Eredményességi támogatás mértéke

3.

Felnőtt

I.

625 000

1 250 000

4.

II.

468 750

937 500

5.

III.

312 500

625 000

3. Négyévenként rendezett versenyek esetében

 

A

B

C

D

1.

Eredményességi szint

Európa-bajnokság

Világbajnokság

2.

Korosztály

Helyezés

Eredményességi támogatás mértéke

3.

Felnőtt

I.

750 000

1 500 000

4.

II.

562 500

1 125 000

5.

III.

375 000

750 000

3. melléklet a 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelethez46


Állami jutalom és eredményességi támogatás meghatározása sportoló esetén

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

O.

Sport-
esemény neve:

Ideje:

Helyszíne:

Korosztály:

Helye-
zés:

Sportoló neve:

Versenyszám:

Egyéni/
páros/
csapat:

Körülmények (olimpiai/
nem
olimpiai):

Eseményen résztvevő földrészek
száma:

Eseményen résztvevő országok
száma:

Verseny-
számban
induló
országok
száma:

Verseny-
számban
induló
versenyzők
száma:

Hány
évente
rendezik
az
eseményt:

Jutalom/
eredményes-
ségi
támogatás
összege:


Állami jutalom és eredményességi támogatás meghatározása sportszakember esetén

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

Sportesemény neve:

Ideje:

Helyszíne:

Korosztály:

Helyezés:

Sportszakember neve:

A versenyző
neve:

A versenyző sportszakmai felkészítésében végzett feladatköre:

Jutalom/
eredményességi támogatás összege:

4. melléklet a 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelethez47

Az eredményességi támogatásra jogosult utánpótlás korosztály

 

A

B

C

D

1.

Sportág

Eredményességi támogatásra jogosult utánpótlás korosztály Európa-bajnokság esetén (szövegesen és életkorral, pl. junior U20)

Eredményességi támogatásra jogosult utánpótlás korosztály Világbajnokság esetén
(szövegesen és életkorral, pl. junior U20)

Egyéb specifikumok
(súlycsoportok, versenytávok)

2.

Asztalitenisz

ifjúsági (16–18 évesek)

ifjúsági (16–18 évesek)

3.

Atlétika

junior (U20)

junior (U20)

3a.

Baseball/Softball

junior (U18)

junior (U22)

 

4.

Birkózás

U23

U23

az eredményre jogosító sportesemény nemzetközi szövetsége általi versenykiírásban meghatározott súlycsoportok

5.

Kerékpár / BMX

junior (17–18 évesek)

junior (17–18 évesek)

6.

Csúszókorong (Curling)

nincs

junior (U21)

7.

Evezés

U23

U23

 

8.

Golf

nincs

nincs

8a.

Gördeszka

junior (U19)

junior (U19)

 

9.

Gumiasztal

junior (13–17 évesek)

nincs

10.

Gyeplabda

U16

U21

10a.

Hullámszörf

junior (14–18 évesek)

junior (14–18 évesek)

 

11.

Íjászat

junior (U20)

junior (U20)

12.

Jégkorong

nincs

női ifjúsági (U18)
férfi junior (U20)

13.

Judo

U23

junior (U21)

az eredményre jogosító sportesemény nemzetközi szövetsége általi versenykiírásban meghatározott súlycsoportok

14.

Kajak-Kenu

ifjúsági

ifjúsági

14a.

Karate

U21 (18–21 évesek)

U21 (18–21 évesek)

az eredményre jogosító sportesemény nemzetközi szövetsége általi versenykiírásban meghatározott súlycsoportok

15.

Kerékpár / Pálya és Országúti

U19 kategória

U19 kategória

16.

Kézilabda

junior – női: U19, férfi: U20

junior – női: U20, férfi: U21

17.

Korcsolya / Rövidpályás Gyorskorcsolya, Gyorskorcsolya

nincs

legidősebb junior

18.

Korcsolya / Műkorcsolya

nincs

junior

19.

Korcsolya / Páros Műkorcsolya és Jégtánc

nincs

junior

20.

Korcsolya / Szinkronkorcsolya

nincs

junior

21.

Kosárlabda

U20

U19

22.

Labdarúgás

női: U19, férfi: U21

U20

23.

Lovaglás

díjugratás – fiatal lovas
(junior 19–21 évesek)
díjlovaglás – fiatal lovas
(junior 19–21 évesek)
lovastusa (military) – fiatal lovas (junior 19–21 évesek)

nincs

24.

Kerékpár / Hegyi Kerékpár

U17 kategória

U19 kategória

25.

Műugrás

ifjúsági A (16–18 évesek)

ifjúsági A (16–18 évesek)

26.

Ökölvívás

ifjúsági

ifjúsági

az eredményre jogosító sportesemény nemzetközi szövetsége általi versenykiírásban meghatározott súlycsoportok

27.

Öttusa

junior (19–21 évesek)

junior (19–21 évesek)

28.

Torna

junior – női: 14–15 évesek,
férfi: 14–18 évesek

junior

 

29.

Rögbi

U18

U18

30.

Röplabda

női: U19, férfi: U20

női: U20, férfi: U21

31.

Hódeszka / Parallel Óriás Műlesiklás, Parallel Műlesiklás, Hódeszkakrossz

nincs

junior (16–20 évesek)

32.

Hódeszka / Félcső, Szabadstílusú lesiklás

nincs

junior (14–18 évesek)

33.

Sí / Alpesi Sí

nincs

U21

34.

Sí / Sífutás

nincs

U21

női: 5 km C – 5 km klasszikus
Skiathlon 5/5 km C/F – 5 km klasszikus, majd 5 km szabadstílus (kötelező síléc váltással)
Rel 4x3.3 km M – váltó 4x5 km (első két váltótag klasszikus stílusban, második kettő szabad stílusban) férfi: 10 km C – 10 km klasszikus stílus Skiathlon 10/10 km C/F – 10 km klasszikus, 10 km szabad stílusban (kötelező síléc váltással) Rel 4x5 km M – váltó 4x5 km (első két váltótag klasszikus, második kettő szabad stílusban)

35.

Sí / Síugrás

nincs

U21

HS 100 – 100 m-es sáncon Team
HS 100 – csapatverseny 100 m-es sáncon Mixed Team
HS 100 – vegyes csapatverseny 100 m-es sáncon
HS = Hill Size, a kifejezés a sánc méretére utal

36.

Sí / Északi összetett

nincs

U21

NH HS 100/10.0 km – síugrás 100m-es sáncon, majd 10 km-es sífutás Team HS 100/4x5 km – csapatverseny síugrás 100 m-es sáncon, majd 4x5 km sífutó váltó
NH HS100/5.0 km – síugrás 100 m-es sáncon, majd 5 km sífutás
NH = Normal Hill, a kifejezés a sánc méretére, besorolására utal (85–109 m)

37.

Sí / Síakrobatika

nincs

junior (U19)

38.

Sí / Síkrossz

nincs

U20

39.

Sí / Biatlon (Sílövészet)

U21

U21

EB – női/férfi: junior vegyes váltó 2x6 km (lányok) + 2x7.5 km (fiúk)
VB – női: 3x6 km váltó
férfi: 4x7.5 km váltó

40.

Sportlövészet

junior (14–20 évesek)

junior (14–20 évesek)

40a.

Sportmászás

ifjúsági B (14–15 évesek)

ifjúsági A (16–17 évesek)

 

41.

Súlyemelés

junior (15–20 évesek)

junior (15–20 évesek)

az eredményre jogosító sportesemény nemzetközi szövetsége általi versenykiírásban meghatározott súlycsoportok

42.

Szánkó és Bob

nincs

junior (19–23 évesek)

43.

Szinkronúszás

junior (15–18 évesek)

junior (15–18 évesek)

44.

Szörf

RSX Ifjúsági (RSX YOUTH) U19

RSX Ifjúsági (RSX YOUTH) U19

45.

Taekwondo

junior (14–17 évesek)

junior (14–17 évesek)

az eredményre jogosító sportesemény nemzetközi szövetsége általi versenykiírásban meghatározott súlycsoportok

46.

Tenisz

U18

nincs

47.

Tollaslabda

U19

U19

48.

Torna

junior – női: 14–15 évesek, férfi: 14–18 évesek

nincs

49.

Triatlon

U23

U23

50.

Úszás

ifjúsági
nyílt vizi – junior

ifjúsági
nyílt vizi – junior

az eredményre jogosító sportesemény nemzetközi szövetsége általi versenykiírásban meghatározott versenytáv

51.

Vitorlázás

Finn – junior (U22)
470 – junior (U24)
Nacra 17 – U24
Laser Standard – U21
Laser Radial női – U21
49er – junior (U24)
49er FX női – U24

Finn – junior (U22)
470 – junior (U24)
Nacra 17 – U24
Laser Standard – U21
Laser Radial női – U21
49er – junior (U24)
49er FX női – U24

52.

Vívás

junior (U20)

junior (U20)

53.

Vízilabda

U19

U20

1

Az 1. § a 294/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a 294/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése az 551/2021. (IX. 28.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (2a) bekezdését a 294/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

5

A 2. § (4) bekezdése a 79/2021. (II. 22.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. § (5) bekezdése a 234/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A 2. § (6) bekezdése a 234/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

8

A 2. § (7) bekezdése a 294/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § (1) bekezdése a 294/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

10

A 3. § (3) bekezdése a 475/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 21. §-ával megállapított szöveg.

11

A 4. § (2) bekezdése a 475/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 4. § (3) bekezdése a 475/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 24. § a) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 4. § (4) bekezdése a 475/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 4. § (5) bekezdése a 294/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított, a 475/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 24. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 4. § (6) bekezdése a 294/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított, a 475/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 24. § a) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 4. § (7) bekezdése a 294/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított, a 475/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 24. § c) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 4. § (8) bekezdését a 294/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be.

18

A 4. § (9) bekezdését a 294/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be.

19

Az 5. § (1) bekezdése a 294/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

20

Az 5. § (2) bekezdése a 294/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

21

Az 5. § (3) bekezdése az 566/2020. (XII. 8.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

22

Az 5. § (5) bekezdése az 566/2020. (XII. 8.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

23

Az 5. § (6) bekezdése a 475/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 23. §-ával megállapított szöveg.

24

A 6. § (1) bekezdése a 294/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 6. § (1a) bekezdését a 294/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be.

26

A 6. § (3) bekezdését az 566/2020. (XII. 8.) Korm. rendelet 9. §-a hatályon kívül helyezte.

27

A 6. § (4) bekezdését a 294/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 13. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 6. § (5) bekezdése a 294/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésével megállapított, az 566/2020. (XII. 8.) Korm. rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

29

A 7. § (1) bekezdése a 475/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 24. § d) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 7. § (2) bekezdését a 475/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 25. §-a hatályon kívül helyezte.

31

A 8. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 8. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 9. §-t a 294/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 13. § b) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

34

A 10. §-t a 294/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

35

A hatálybalépés időpontja 2015. október 16.

36

A 11. §-t a 294/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be.

37

A hatálybalépés időpontja 2015. október 16.

39

A 13. §-t az 566/2020. (XII. 8.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

40

A 14. §-t az 551/2021. (IX. 28.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

41

Az 1. melléklet az 566/2020. (XII. 8.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

42

Az 1a. mellékletet az 566/2020. (XII. 8.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, szövege a 79/2021. (II. 22.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

43

Az 1b. mellékletet a 79/2021. (II. 22.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

44

A 2. melléklet az 566/2020. (XII. 8.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

45

A 2a. mellékletet az 566/2020. (XII. 8.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

46

A 3. mellékletet a 294/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére