• Tartalom

21/2013. (I. 30.) Korm. rendelet

a bakteriológiai (biológiai) és toxin-fegyverek kifejlesztésének, előállításának és tárolásának megtiltásáról és e fegyverek megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről

2018.01.01.

A Kormány
az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) bekezdésében,
a 2. § (1) bekezdése tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (2) bekezdésében,
a 6. § tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. mikrobiológiai vagy egyéb biológiai anyag, valamint toxin: a 428/2009/EK tanácsi rendelet I. melléklet 1. kategóriájában meghatározott 1C351–354 ellenőrzési jegyzékszám alatt szereplő olyan anyag, amely ember, állat vagy növény megbetegítésére, elpusztítására, genetikai anyagának módosítására vagy megváltoztatására alkalmas,

2. műszaki-technológiai támogatás: mikrobiológiai vagy egyéb biológiai anyaggal, valamint toxinnal kapcsolatos kutatáshoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, kísérletezéséhez és minden egyéb műszaki-technológiai szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenység, amely lehet – beleértve a támogatás szóbeli formáit is – betanítás, képzés, munkatapasztalatok vagy készségek átadása vagy konzultációs szolgáltatások nyújtása.

2. Nemzeti hatóság

2. § (1)1 A Kormány a bakteriológiai (biológiai) és toxin-fegyverek kifejlesztésének, előállításának és tárolásának megtiltásáról és e fegyverek megsemmisítéséről szóló, az Egyesült Nemzetek Szervezete XXVI. ülésszakán, 1971. december 10-én elfogadott egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) végrehajtásának felügyeletére, a nemzeti végrehajtással összefüggő feladatok koordinációjára és az e rendeletben meghatározott előírások betartásának ellenőrzésére nemzeti külkereskedelmi államigazgatási szervként a külkereskedelmi államigazgatási és hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalát (a továbbiakban: Kormányhivatal) jelöli ki.

(2)2 A Kormányhivatal az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében

a) nyilvántartja a 3. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet folytató jogalanyokat, a jogalanyok által benyújtott nyilatkozatokat,

b) ellenőrzi a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését, valamint a 3. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet folytató jogalanyok nyilatkozataiban szereplő adatok valódiságát,

c) elkészíti az Egyezmény, vagy az Egyezményben részes államok által elfogadott döntések szerinti nyilatkozatokat.

3. Bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség

3. § (1)3 A jogalany köteles a Kormányhivatalnak a Kormányhivatal honlapján közzétett formanyomtatványokon a kitöltési útmutatónak megfelelően bejelentést tenni, ha a jogalany mikrobiológiai vagy egyéb biológiai anyagot, valamint toxint gyárt, fejleszt, feldolgoz, tárol, felhasznál, importál, az Európai Unión belül átad, átvesz vagy ezekkel az anyagokkal kapcsolatos műszaki-technológiai támogatási szolgáltatást nyújt, tekintet nélkül annak eredetére vagy előállítási módjára, fajtájára és mennyiségére.

(2)4 Ha a jogalany az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet végez vagy kíván végezni, a tevékenység megkezdése előtt legalább 30 nappal kell bejelentést tennie. A bejelentés alapján a Kormányhivatal a jogalanyt nyilvántartásba veszi.

(3) A bejelentésnek tartalmaznia kell az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/B. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokon túl a bejelentési kötelezettség alapjául szolgáló anyagok nevét mennyiségét, helyét, továbbá az ezekkel kapcsolatos műszaki-technológiai támogatási szolgáltatást.

(4)5 A (3) bekezdésben meghatározott adatokban bekövetkezett változásokat a változást követő nyolc napon belül a jogalany köteles bejelenteni a Kormányhivatalnak.

4. Nyilatkozattétel

4. § (1)6 A 3. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet folytató jogalany a Kormányhivatal honlapján közzétett formanyomtatványokon a kitöltési útmutatónak megfelelően éves adatszolgáltatást nyújt a Kormányhivatal részére az előző évben folytatott, 3. § (1) bekezdése szerinti tevékenységről minden év február 20-ig.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogalany nem köteles nyilatkozatot tenni, ha az előző évben nem folytatott a 3. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet.

(3) Az (1) bekezdés szerinti jogalanyok a nyilatkozat alapjául szolgáló dokumentumokat a nyilatkozattételtől számított öt évig megőrzik és hatósági ellenőrzés során kérésre bemutatják.

5. Ellenőrzés

5. §7 A Kormányhivatal – indokolt esetben az egészségügyért felelős miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter által kijelölt szervek szakértői közreműködésével – jogosult a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének, illetve a jogalanyok nyilatkozataiban szereplő adatok valódiságának az ellenőrzésére.

6. Bírság

6. § (1)8 Ha a 3. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet folytató jogalany a bejelentési, adatszolgáltatási, együttműködési és nyilatkozattételi kötelezettségeit nem teljesíti, a Kormányhivatal által kiszabható bírság mértéke 500 ezer forinttól 1 millió forintig terjedhet.

(2)9 Ha a 3. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet folytató jogalany a bejelentési, illetve nyilatkozattételi eljárás során a Kormányhivatal megtévesztésére alkalmas, valótlan adatokat közöl, a Kormányhivatal által kiszabható bírság mértéke 3 millió forintig terjedhet.

(3)10 Ha a Kormányhivatal a 3. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet folytató jogalany kötelezettségének nem teljesítés miatt három éven belül ismételten bírság kiszabásáról rendelkezik, a Kormányhivatal által kiszabható bírság mértéke az (1) és (2) bekezdésben foglaltak kétszerese.

(4)11 A bírságot a határozat véglegessé válásától számított tizenöt napon belül a fizetési számlák közötti átutalásra szóló megbízás útján a Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653-00000000 számú fizetési számlája javára kell teljesíteni.

7. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépésekor már működő szervezetek a bejelentési kötelezettségüknek az e rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül tesznek eleget.

1

A 2. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 223. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 223. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 223. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 223. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (4) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 223. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 4. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 223. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 6. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 223. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 6. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 223. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 6. § (3) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 223. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 6. § (4) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 223. § (1) bekezdésével megállapított, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 430. §-a szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére