• Tartalom

217/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet

217/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet

az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.07.06.

A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § q) és r) pontjában,

a 4. §, az 5. §, a 8. § és a 9. § tekintetében a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 30. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A rendelet hatálya kiterjed:)

e) a radioaktívhulladék-tároló és a radioaktív hulladék átmeneti tárolója (a továbbiakban együtt: átmeneti és végleges radioaktívhulladék-tároló) engedélyesére;
f) létesíteni tervezett átmeneti és végleges radioaktívhulladék-tároló esetében arra, aki a radioaktívhulladék-tároló és a radioaktív hulladék átmeneti tárolója telepítéséhez és tervezéséhez szükséges földtani és bányászati követelményekről szóló rendelet szerint engedélyezett földtani kutatási programot valamennyi kutatási fázisra végrehajtotta, és a földtani kutatási zárójelentést jóváhagyó hatósági határozattal rendelkezik; valamint”

(2) A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A rendelet hatálya kiterjed:)

g) a fix és mobil telepítésű ionizáló sugárzást létrehozó, radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezés birtokosára.”

(3) A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A rendeletben foglalt rendelkezéseket)

d) a létesíteni tervezett és üzemelő nukleáris létesítmény;
e) a létesíteni tervezett és üzemelő átmeneti és végleges radioaktívhulladék-tároló; továbbá”

(tekintetében kell alkalmazni.)

2. § A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„14. kötelezett: a nukleáris létesítmény engedélyese, az átmeneti és végleges radioaktívhulladék-tároló engedélyese, a radioaktív sugárforrás birtokosa, a radioaktív hulladék birtokosa és a nukleáris anyag birtokosa, valamint létesíteni tervezett átmeneti és végleges radioaktívhulladék-tároló esetében az, aki a radioaktívhulladék-tároló és a radioaktív hulladék átmeneti tárolója telepítéséhez és tervezéséhez szükséges földtani és bányászati követelményekről szóló rendelet szerint engedélyezett földtani kutatási programot valamennyi kutatási fázisra végrehajtotta és a földtani kutatási zárójelentést jóváhagyó hatósági határozattal rendelkezik;”

3. § A Korm. rendelet 3. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„3. Tervezési alapfenyegetettség
3. § (1) Az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) a nemzeti fenyegetettség és a tervezési alapfenyegetettség vonatkozásában:
a) elemzi és meghatározza, továbbá rendszeresen, valamint erre alapot adó információ vagy esemény okán haladéktalanul felülvizsgálja az atomenergia alkalmazásának fenyegetettségét Magyarország területén a (2) bekezdésben meghatározott szervekkel történő egyeztetés alapján,
b) az a) pont szerinti elemzés, valamint felülvizsgálat alapján meghatározza a létesíteni tervezett nukleáris létesítményre, valamint létesíteni tervezett átmeneti és végleges radioaktívhulladék-tárolóra vonatkozó tervezési alapfenyegetettséget,
c) az a) pont szerinti elemzés, valamint felülvizsgálat alapján meghatározza, továbbá a fenyegetettség megváltozása esetén, valamint a fizikai védelemmel kapcsolatos tudományos és műszaki eredmények alapján felülvizsgálja a nukleáris anyagra, a radioaktív sugárforrásra, a radioaktív hulladékra, az átmeneti és végleges radioaktívhulladék-tárolóra, valamint a nukleáris létesítményre vonatkozó tervezési alapfenyegetettséget,
d) megállapítja
da) a fenyegetettségi szint emelkedése esetén az emelt szintű fizikai védelem bevezetésének, és
db) az elrendelést megalapozó feltételek megszűnése esetén az emelt szintű fizikai védelem megszüntetésének szükségességét, továbbá
e) javaslatot tesz a tervezési alapfenyegetettséget meghaladó fenyegetettség esetében alkalmazandó állami eszközökre a (2) bekezdésben meghatározott szervekkel történő egyeztetés alapján.
(2) Az OAH az (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott kérdésekben a következő szervekkel történő egyeztetés alapján, a kötelezett intézkedését megalapozó határozatot hoz:
a) Országos Rendőr-főkapitányság,
b) Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat,
c) Alkotmányvédelmi Hivatal, és
d) Terrorelhárítási Központ.
(3) Az OAH a (2) bekezdés szerinti határozatot megküldi a kötelezett és az egyeztetésben részt vevő szervek részére.
(4) Az emelt szintű fizikai védelem bevezetését és megszüntetését az OAH-nál a (2) bekezdésben meghatározott szerv is kezdeményezheti.”

4. § A Korm. rendelet 22. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az atomenergia alkalmazása körében működő fegyveres biztonsági őrség állományába az a személy kerülhet, aki a fegyveres biztonsági őrökre vonatkozó általános alkalmazási feltételeken túl:)

b) az Országos Képzési Jegyzékről szóló kormányrendeletben szereplő fegyveres biztonsági őr szakképesítés-ráépüléssel vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel rendelkezik.”

5. § A Korm. rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

27. § (1) A fegyveres biztonsági őr az 5. melléklet I. pontjában előírt felmérési gyakorlatok teljesítésével igazolja a fizikai alkalmasságát. A 2000 méteres futás végrehajtása kötelező, további 4 elem választható. A fizikai felmérés 5 érvényes gyakorlat végrehajtásával fogadható el. A felmérésen végrehajtandó gyakorlatok sorrendiségét a bizottság a helyszínen határozza meg.
(2) A kötelezően előírt és választott gyakorlatokat abban az esetben lehet teljesítettnek tekinteni, ha a felmérésen részt vett személy bemutatott teljesítményével legalább egy pontot elér minden végrehajtott gyakorlatban.
(3) A fegyveres biztonsági őr fizikai felmérésen elért eredménye akkor értékelhető, ha a maximálisan teljesíthető 125 pontból legalább 80 pontot elér.
(4) A fizikai felmérést végző bizottság a fizikai felmérés eredményét a helyszínen értékeli, és az értékelés eredményét a fegyveres biztonsági őrrel közli.
(5) Ha a fegyveres biztonsági őr fizikai felmérésen elért eredménye nem értékelhető, egy alkalommal, a fizikai felmérés napjától számított hat hónapon belül pótfelmérésen vehet részt.
(6) A fegyveres biztonsági őr az (5) bekezdésben meghatározott esetben a helyszínen nyilatkozik arról, hogy kíván-e pótfelmérésen részt venni.
(7) Az a fegyveres biztonsági őr, aki nem ér el értékelhető eredményt és nem kíván pótfelmérésen részt venni, vagy aki a pótfelmérésen sem ér el értékelhető eredményt, nem foglalkoztatható tovább fegyveres biztonsági őrként az atomenergia alkalmazása körében.”

6. § A Korm. rendelet 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti engedély iránti kérelmet az első nukleáris anyag, radioaktív hulladék vagy radioaktív sugárforrás helyszínre való érkezése előtt legalább 1 hónappal, átmeneti és végleges radioaktívhulladék-tároló esetében legalább hat hónappal, létesíteni tervezett nukleáris létesítmény esetében a létesítési engedély iránti kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani.”

7. § A Korm. rendelet „26. Engedélyezés” alcíme a következő 32/A. §-sal egészül ki:

32/A. § (1) Létesíteni tervezett nukleáris létesítmény, valamint a létesíteni tervezett átmeneti és végleges radioaktívhulladék-tároló esetében a kötelezett köteles kérelmezni az OAH-nál a tervezési alapfenyegetettség 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti megállapítását.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemben be kell mutatni
a) a 29. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakat, valamint
b) a telephely alkalmasságának fizikai védelmi szempontú elemzését.”

8. § A Korm. rendelet 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

9. § A Korm. rendelet

1. 9. § (2) bekezdés záró szövegrészében, 10. § (2) bekezdés záró szövegrészében, valamint 11. § (2) bekezdés záró szövegrészében a „3. és a 4. mellékletben” szövegrész helyébe a „2. és a 3. mellékletben” szöveg,

lép.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. melléklet a 217/2013. (VI. 21.) Korm. rendelethez

1.    A Korm. rendelet 5. melléklet I. pontja a következő 5.1–7.1. pontokkal egészül ki:
„5.1. Helyből távolugrás végrehajtásának szabályai:
5.1.1. Ugróvonal mögött álló helyzet.
5.1.2. Helyből karlendítéssel, páros lábról történő elrugaszkodással elugrás a legnagyobb távolságra.
5.1.3. Értékelés: az ugróvonaltól mért legközelebbi talajszintet érintő távolsághoz rendelt pontszám.
6.1. 4x10 m-es ingafutás végrehajtásának szabályai:
6.1.1. Rajtvonal mögött álló rajt helyzet.
6.1.2. A 4x10 m távolság megtétele úgy, hogy a futó az egymástól 10 m-re lévő két vonal között fut.
6.1.3. Fordulónként lábbal érinteni kell az elől lévő vonalat.
6.1.4. A rajt–cél vonalon való másodszori áthaladás zárja az időmérést másodperc-tizedmásodperc méréssel.
7.1. Hajlított karú függés végrehajtásának szabályai:
7.1.1. Hajlított karú függés: karok vállszélességben, alsó vagy felső madárfogással, az áll a rúd vagy nyújtó felett, amelyre az nem támaszkodhat.
7.1.2. Kiinduló helyzet megtartása mért időre.
7.1.3. Mért idő a függés megkezdése és a végrehajtó szemmagasságának a nyújtó, vagy a rúd alá süllyedéséig eltelt idő másodpercben.”
2.    A Korm. rendelet 5. melléklet II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„II. A fizikai (erőnléti) alkalmassági követelmények eredmény pontérték táblázata
I. korcsoport (18–25 év között)*

 

Pont

Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás 30 mp alatt

Hajlított karú függés időre mp

Fekvenyomás

4x10 m-es ingafutás mp

Helyből távolugrás cm

Hanyattfekvésből felülés 60 mp alatt

2000 m-es
futás (perc)

 

25

35

73

25

8,8

250

55

7:35

 

24

34

70

24

8,9

245

54

7:40

 

23

33

67

23

9

242

53

7:45

 

22

32

64

22

9,1

240

52

7:50

 

21

31

61

21

9,2

238

51

7:55

 

20

30

58

20

9,3

236

50

8:00

 

19

29

55

19

9,4

234

49

8:15

 

18

28

52

18

9,5

232

48

8:30

 

17

27

49

17

9,6

230

47

8:45

 

16

26

46

16

9,7

228

46

9:00

 

15

25

43

15

9,8

226

45

9:15

 

14

24

41

14

9,9

224

44

9:30

 

13

23

39

13

10

222

43

9:45

 

12

22

37

12

10,1

220

42

10:00

 

11

21

35

11

10,2

218

40

10:15

 

10

20

33

10

10,3

216

38

10:30

 

9

19

30

9

10,4

214

36

10:45

 

8

18

27

8

10,5

212

34

11:00

 

7

17

24

7

10,6

210

32

11:20

 

6

16

21

6

10,7

208

30

11:40

 

5

15

18

5

10,8

206

29

12:00

 

4

14

16

4

10,9

204

28

12:20

 

3

13

14

3

11

202

27

12:40

 

2

12

12

2

11,1

200

26

13:00

 

1

11

10

1

11,2

198

25

13:30

*Tárgyévben betöltött
II. korcsoport (26–35 év között)*

 

Pont

Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás 30 mp alatt

Hajlított karú függés időre mp

Fekvenyomás

4x10 m-es ingafutás mp

Helyből távolugrás cm

Hanyattfekvésből felülés 60 mp alatt

2000 m-es
futás (perc)

 

25

30

65

23

9

240

45

8:00

 

24

29

62

 

9,1

238

44

8:06

 

23

28

59

22

9,2

236

43

8:12

 

22

27

56

 

9,3

234

42

8:18

 

21

26

54

21

9,4

232

41

8:21

 

20

25

52

20

9,5

230

40

8:30

 

19

24

50

19

9,6

228

39

8:40

 

18

23

48

18

9,7

226

38

8:50

 

17

22

46

17

9,8

224

37

9:00

 

16

21

43

16

9,9

222

36

9:15

 

15

20

40

15

10

220

35

9:30

 

14

19

37

14

10,1

218

34

9:45

 

13

18

34

13

10,2

216

33

10:00

 

12

17

32

12

10,3

214

32

10:15

 

11

16

30

11

10,4

212

31

10:30

 

10

15

28

10

10,5

210

30

10:45

 

9

14

26

9

10,6

208

29

11:00

 

8

13

24

8

10,7

206

28

11:20

 

7

12

22

7

10,8

204

27

11:40

 

6

11

20

6

10,9

202

26

12:00

 

5

10

17

5

11

200

25

12:20

 

4

9

15

4

11,1

198

24

12:40

 

3

8

13

3

11,2

196

23

13:00

 

2

7

11

2

11,3

194

22

13:30

 

1

6

9

1

11,4

192

21

14:00

*Tárgyévben betöltött
III. korcsoport (36–45 év között)*

 

Pont

Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás 30 mp alatt

Hajlított karú függés időre mp

Fekvenyomás

4x10 m-es ingafutás mp

Helyből távolugrás cm

Hanyattfekvésből felülés 60 mp alatt

2000 m-es futás (perc)

 

25

25

60

20

9,5

230

40

8:30

 

24

24

57

 

9,6

228

39

8:36

 

23

23

54

19

9,7

226

38

8:42

 

22

22

51

 

9,8

224

37

8:48

 

21

21

49

18

9,9

222

36

8:51

 

20

20

47

 

10

220

35

9:00

 

19

19

45

17

10,1

218

34

9:10

 

18

18

43

 

10,2

216

33

9:20

 

17

17

41

16

10,3

214

32

9:30

 

16

16

39

 

10,4

212

31

9:45

 

15

15

35

15

10,5

210

30

10:00

 

14

14

32

14

10,6

208

29

10:15

 

13

13

28

13

10,7

206

28

10:30

 

12

12

27

12

10,8

204

27

10:45

 

11

11

25

11

10,9

202

26

11:00

 

10

10

23

10

11

200

25

11:15

 

9

9

21

9

11,1

198

24

11:30

 

8

8

19

8

11,2

196

23

11:45

 

7

7

17

7

11,3

195

22

12:00

 

6

6

15

6

11,4

194

21

12:15

 

5

5

12

5

11,5

193

20

12:30

 

4

4

10

4

11,6

192

19

13:00

 

3

3

8

3

11,7

191

18

13:30

 

2

2

6

2

11,8

190

17

14:00

 

1

1

4

1

11,9

189

16

14:30

*Tárgyévben betöltött
IV. korcsoport (46–50 év között)*

 

Pont

Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás 30 mp alatt

Hajlított karú függés időre mp

Fekvenyomás

4x10 m-es ingafutás mp

Helyből távolugrás cm

Hanyattfekvésből felülés 60 mp alatt

2000 m-es futás (perc)

 

25

20

40

16

11

215

35

9:30

 

24

19

37

 

11,2

213

34

9:36

 

23

 

35

15

11,4

211

33

9:42

 

22

18

33

 

11,6

209

32

9:48

 

21

17

31

14

11,8

207

31

9:54

 

20

16

29

 

11,9

205

30

10:00

 

19

15

27

13

12

203

29

10:10

 

18

 

25

 

12,2

200

28

10:20

 

17

14

23

12

12,3

199

27

10:30

 

16

13

21

 

12,4

198

26

10:38

 

15

12

19

11

12,5

197

25

10:46

 

14

 

18

 

12,6

196

24

10:54

 

13

11

17

10

12,7

195

23

11:02

 

12

 

16

 

12,8

194

22

11:10

 

11

10

15

9

12,9

193

21

11:18

 

10

 

14

 

13

192

20

11:26

 

9

9

13

8

13,2

191

19

11:34

 

8

8

12

 

13,3

190

18

11:50

 

7

7

11

7

13,4

189

17

12:10

 

6

6

10

6

13,5

188

16

12:30

 

5

5

9

5

13,6

187

15

13:00

 

4

4

8

4

13,7

186

14

13:30

 

3

3

7

3

13,8

185

13

14:00

 

2

2

5

2

13,9

184

12

14:30

 

1

1

4

1

14

183

11

15:00

*Tárgyévben betöltött
V. korcsoport (51–55 év között)*

 

Pont

Fekvőtámaszban
karhajlítás-nyújtás

Hajlított karú függés időre mp

Fekvenyomás

4x10 m-es ingafutás mp

Helyből távolugrás cm

Hanyattfekvésből felülés 60 mp alatt

2000 m-es futás (perc)

 

25

15

35

12

12

2,00

30

10:30

 

24

 

34

 

12,2

 

29

10:36

 

23

14

32

11

12,4

 

28

10:42

 

22

 

30

 

12,6

195

27

10:48

 

21

13

28

10

12,8

 

26

10:54

 

20

 

26

 

13

 

25

11:00

 

19

12

24

9

13,2

190

24

11:10

 

18

 

20

 

13,4

 

23

11:20

 

17

11

18

8

13,6

 

22

11:30

 

16

 

17

 

13,8

185

21

11:38

 

15

10

16

7

14

 

20

11:46

 

14

 

15

 

14,2

 

19

11:54

 

13

9

14

6

14,4

180

18

12:02

 

12

 

13

 

14,6

 

17

12:10

 

11

8

12

5

14,8

 

16

12:18

 

10

 

11

 

15

175

15

12:26

 

9

7

10

4

15,2

 

14

12:34

 

8

 

9

 

15,4

 

13

12:50

 

7

6

8

 

15,6

170

12

13:05

 

6

 

7

3

15,8

 

11

13:20

 

5

5

6

 

16

 

10

13:40

 

4

4

5

 

16,2

165

9

14:00

 

3

3

4

2

16,4

 

8

14:20

 

2

2

3

 

16,6

 

7

14:40

 

1

1

2

1

16,8

160

6

15:00

*Tárgyévben betöltött
VI. korcsoport (56 éves kortól)*

 

Pont

Fekvőtámaszban
karhajlítás-nyújtás

Hajlított karú függés időre mp

Fekvenyomás

4x10 m-es ingafutás mp

Helyből távolugrás cm

Hanyattfekvésből felülés 60 mp alatt

2000 m-es futás (perc)

 

25

10

25

8

13:5

190

20

12:30

 

24

 

 

 

13:7

 

 

12:36

 

23

 

24

 

13:9

 

19

12:42

 

22

9

 

7

14:1

180

 

12:48

 

21

 

23

 

14:3

 

18

12:54

 

20

 

 

 

14:5

 

17

13:00

 

19

8

21

6

14:7

170

16

13:10

 

18

 

 

 

14:9

 

15

13:20

 

17

 

19

 

15:1

 

14

13:30

 

16

7

 

5

15:3

160

13

13:38

 

15

 

17

 

15:5

 

12

13:46

 

14

 

 

 

15:7

 

11

13:54

 

13

6

15

4

15:9

150

10

14:02

 

12

 

 

 

16:1

 

9

14:10

 

11

 

13

 

16:3

 

8

14:18

 

10

5

 

3

16:5

140

7

14:26

 

9

 

11

 

16:7

 

6

15:34

 

8

 

 

 

16:9

 

5

15:50

 

7

4

9

 

17:1

135

4

15:05

 

6

 

 

2

17:3

 

3

15:20

 

5

 

7

 

17:5

 

 

15:40

 

4

3

 

 

17:7

130

 

16:00

 

3

 

5

 

17:9

 

2

16:20

 

2

2

3

 

18:1

 

 

16:40

 

1

1

1

1

18:3

125

1

17:00

*Tárgyévben betöltött”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. július 7. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére