• Tartalom

23/2013. (VI. 11.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól

2018.04.28.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (5a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (5a) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével,
a 18–26. § és a 33. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342/A. §-ában és a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (5a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342/A. §-ában és a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (5a) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével
a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) alapellátó orvos: az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának, köztisztviselői állományának és munkavállalóinak (a továbbiakban együtt: személyi állomány) foglalkozás-egészségügyi alapellátását, valamint az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya vonatkozásában a gyógyító-megelőző ellátást végző orvos,

b) egészségügyi alapellátó egység:

ba) az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya vonatkozásában a rendőrség azon szervezeti egysége vagy intézménye, amely a rendőrség és az Országgyűlési Őrség megállapodása alapján az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának gyógyító-megelőző, fogászati, pszichológiai és foglalkozás-egészségügyi ellátását végzi,

bb) az Országgyűlési Őrség köztisztviselői és munkavállalói állománya vonatkozásában az Országgyűlési Őrséggel kötött megállapodás alapján az Országgyűlési Őrség köztisztviselői és munkavállalói állományának fogászati, pszichológiai és foglalkozás-egészségügyi ellátását végző szolgáltató,

c) foglalkozás-egészségügyi szolgálat: az egészségügyi alapellátó egységen belül foglalkozás-egészségügyi ellátást biztosító személy vagy személyek,

d) halálos foglalkozási megbetegedés: olyan, halálhoz vezető megbetegedés, ahol a halál oka a foglalkozási megbetegedés, szolgálati kötelmekkel összefüggő betegség vagy annak szövődménye,

e) kötött szolgálati és munkahely: az a meghatározott alapterületű kijelölt hely, amelyet a személyi állomány beosztott tagja kizárólag szolgálati elöljárója vagy az adott feladatot közvetlenül irányító személy engedélyével, vagy leváltását követően hagyhat el,

f) munka-egészségügyi szaktevékenységet ellátó szakember: a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) meghatározott szakképesítéssel rendelkező személy,

g) munkavédelmi felügyelő: az Országgyűlés Hivatala által foglalkoztatott, az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatait ellátó, érettségivel és munkavédelmi technikusi szakképesítéssel vagy felsőfokú munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy,

h) munkavédelmi hatóság: a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben kijelölt személy, aki az Országgyűlési Őrség vonatkozásában munkabiztonsági, valamint munka-egészségügyi hatósági hatáskört lát el,

i) nem rendvédelmi célú egyéni védőeszköz: az Országgyűlési Őrség kiképzési és szolgálati feladatainak ellátásához szükséges, nem kifejezetten az Országgyűlési Őrség vagy a rendvédelmi szervek részére kifejlesztett, gyártott, közforgalomban kapható, minősítési tanúsítvánnyal rendelkező védőeszköz,

j) rendkívüli munkavégzési körülmények: az adott szakterületen a feladat végrehajtását általában jellemzőtől eltérő körülmények között történő munkavégzés, feladatellátás vagy szolgálatteljesítés, így különösen az életmentési, tűzoltási, műszaki mentési, katasztrófa- és kárelhárítási tevékenység, közvetlen baleseti veszély elhárítása, ismeretlen veszélyforrás esetében történő beavatkozás, szélsőséges klimatikus viszonyok, fegyverhasználat, fegyveres akció végrehajtása, rendkívüli esemény felszámolása,

k) rendvédelmi célú egyéni védőeszköz: az Országgyűlési Őrség kiképzési és szolgálati feladatainak ellátásához, kifejezetten az Országgyűlési Őrség vagy a rendvédelmi szervek részére kifejlesztett vagy gyártott, egyénileg használt, az élet, testi épség és egészség megóvását szolgáló védőfunkciójú eszköz,

l) szervezett tevékenység: az Mvt.-ben meghatározott szervezett munkavégzés, a rendkívüli munkavégzés és szolgálati feladatellátás; a munkaidőn, szolgálati időn kívüli tevékenység akkor tekinthető szervezettnek – tekintettel az m) pont mb) és mc) alpontjára –, amennyiben azt az állományilletékes parancsnok vagy az általa megbízott vezető elrendeli, és azt a tevékenység meghatározásával, valamint az időpont és az érintett személyek megjelölésével írásban rögzítik,

m) szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset: az Mvt.-ben meghatározott munkabaleseten túl az a baleset, amely az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának tagját

ma) azonnali szolgálatba rendelés esetén a rendelkező szóbeli vagy írásbeli parancs vagy utasítás vételétől számított időtől a szolgálatteljesítés helyére történő megérkezéséig, valamint onnan lakóhelyére menet közben,

mb) kiképzési terv, napirend szerint előírt gyakorlati foglalkozásokon, a fizikai állóképesség fenntartásával kapcsolatos szervezett sportfoglalkozásokon,

mc) az Országgyűlési Őrség tömegkapcsolatainak erősítése céljából az Országgyűlési Őrség által szervezett sportversenyeken, speciális rendezvényeken, bemutatókon

érte,

n) szolgálati kötelmekkel összefüggő betegség: az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya tagjának az Mvt.-ben meghatározott foglalkozási megbetegedése.

2. § Az Országgyűlési Őrségnél és az Országgyűlési Őrség személyi állományának szervezett tevékenysége során jelentkező munkavédelmi feladatokat a munkavédelmi felügyelő látja el. A munkavédelmi felügyelő hatáskörét és feladatait az Országgyűlési Őrség szervezeti és működési szabályzatában, valamint a munkavédelmi felügyelő munkaköri leírásában kell meghatározni.

3. § (1) A munkavédelmi felügyelő

a) ellátja az Országgyűlési Őrség munkabiztonsági szaktevékenységét,

b) elemzi és értékeli az Országgyűlési Őrség munkavédelmi helyzetét, tevékenységét, a balesetek alakulását, azok okait, és javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre,

c) rendszeresen vizsgálja a munkabalesetek bejelentésének, nyilvántartásának és kivizsgálásának gyakorlatát,

d) együttműködik az Országgyűlési Őrség szervezeti elemeivel a szakterületét érintő kérdésekben,

e) az Mvt. 2. § (3) bekezdésében foglaltak meghatározása érdekében előkészíti az Országgyűlési Őrség munkavédelmi szabályzatát, szükség esetén kezdeményezi annak módosítását,

f) elkészíti a munkavédelmi jog- és hatáskörrel rendelkező személyek munkaköri leírásának munkabiztonsági fejezetét és mellékletét,

g) figyelemmel kíséri és véleményezi a beruházások és felújítások előkészítésekor, valamint átadásakor a munkavédelmi előírások megtartását,

h) elkészíti az Országgyűlési Őrség objektumának terveihez szükséges szakvéleményt,

i) részt vesz a műszaki átadásokon,

j) elkészíti a munkavédelmi oktatási tematikák általános részét, a vizsgaanyagokat, ezeket jóváhagyásra az Országgyűlési Őrség parancsnokához felterjeszti,

k) koordinálja a munkavédelmi oktatásokat, szervezi a munkavédelmi vizsgáztatásokat, megszervezi és lebonyolítja a munkavédelmi vizsgabizottság tagjainak vizsgáztatását, vezeti a nyilvántartásokat, továbbá

l) évente tájékoztatja az Országgyűlési Őrség parancsnokát az Országgyűlési Őrség munkavédelmi helyzetéről, a megtett intézkedésekről.

(2) A munkavédelmi felügyelői feladatok ellátása érdekében legalább egy főt kell foglalkoztatni, aki legalább napi 2 óra munkaidőben látja el feladatait.

4. § (1) A munkavédelmi felügyelő az egészségügyi alapellátó egységgel és a munka-egészségügyi szaktevékenységet ellátó szakemberrel együttműködve figyelemmel kíséri az Országgyűlési Őrségnél a munkavédelmi szabályok érvényesülését.

(2) Az Országgyűlési Őrség parancsnoka az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos, szervezett tevékenység biztosításának módját és feltételeit munkavédelmi szabályzatban határozza meg. A munkavédelmi szabályzat kötelező tartalmi követelményeit az 1. melléklet tartalmazza.

(3)1 Az Országgyűlési Őrség parancsnoka évente legalább egy alkalommal értékeli a szervezet munkavédelmi helyzetét, a munkavédelmi ellenőrzések tapasztalatait, és meghatározza az ezekkel kapcsolatos feladatokat. A munkavédelmi helyzetértékelést minden év március 1-jéig a 2. mellékletben meghatározott szempontok alapján kell elkészíteni és megküldeni az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója, valamint a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére.

5. § A munkavédelmi felügyelő és a munka-egészségügyi szaktevékenységet ellátó szakember együttesen végrehajtandó feladatai:

a) az Országgyűlési Őrség objektumaiban közös munkavédelmi ellenőrzések megtartásában való közreműködés,

b) a veszélyes anyagokkal vagy a veszélyes készítményekkel foglalkozásszerűen végzett tevékenység során a felhasznált anyag vagy készítmény adatait tartalmazó biztonsági adatlap, használati utasítás meglétének figyelemmel kísérése,

c) egészségügyi felvilágosító szakmai anyagok készítése, beszerzése, valamint kiadása a személyi állomány részére,

d) az Országgyűlési Őrség objektumaiban a dohányzás, valamint a dohányzó helyekre vonatkozó szabályok betartására irányuló ellenőrzésben való részvétel,

e) a képernyős munkahelyekre és munkakörökre vonatkozóan a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló jogszabályban meghatározottak betartásának ellenőrzésében való részvétel,

f) az Országgyűlési Őrség létesítményeinek, eszközeinek üzembe helyezésein, időszakos ellenőrzésein való részvétel,

g) részvétel az Országgyűlési Őrség érdekeit szolgáló szakmai továbbképzéseken, konferenciákon, rendezvényeken,

h) a munkavédelmi, valamint az egészségügyi hatósággal való együttműködés,

i) a munkaköri feladatokat meghatározó, valamint a feladatok ellátására vonatkozó jogszabályok, normák, módszertani tervezetek véleményezése, előterjesztése,

j) a balesetek és következményei ok-okozati összefüggésének vizsgálata, sérülések súlyosságának megállapítása, valamint

k) a munkaköri kockázatok vizsgálata, továbbá mennyiségi és minőségi értékelése.

2. A munkavédelemmel összefüggő speciális követelmények és eljárási rend

6. § (1) A rendvédelmi célú egyéni védőeszköznek rendelkeznie kell:

a) a megfelelőséget tanúsító, akkreditált, független szervezettől származó minősítési dokumentummal, így különösen tanúsítvánnyal, vizsgálati jegyzőkönyvvel, továbbá gyártói megfelelőségi nyilatkozattal,

b) műszaki leírással,

c) felhasználói tájékoztatóval és

d) tartós címkézéssel.

(2) Rendvédelmi célú egyéni védőeszköz a megfelelőségi vizsgálata alapján, a megfelelőséget tanúsító minősítő dokumentum, így különösen tanúsítvány, vizsgálati jegyzőkönyv és gyártói megfelelőségi nyilatkozat megléte esetén, sikeresen lefolytatott rendszeresítési eljárás után vehető használatba.

(3) A típusvizsgálatot az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló jogszabályban meghatározott honosított, harmonizált szabvány hiányában a rendvédelmi célú egyéni védőeszközre vonatkozó tagállami nemzeti szabványban vagy más műszaki jellegű dokumentumban, így különösen műszaki előírásban vagy szabályzatban meghatározott követelményeknek megfelelően kell végrehajtani. A műszaki követelményeket az Országgyűlési Őrség parancsnoka munkakörönként vagy tevékenységenként, az egészséget és a biztonságot fenyegető kockázatok elemzése alapján határozza meg.

(4) A felhasználói tájékoztató tartalmazza azokat az adatokat és előírásokat, amelyek az alapvető követelményeknek való megfelelés érdekében előállított, rendvédelmi célú egyéni védőeszközt jellemzik, valamint a rendvédelmi célú egyéni védőeszközről informálja a használóját, viselőjét, ide értve a rendeltetésszerű használatra, a tárolásra, a szállításra, a kezelésre, a raktározásra, a karbantartásra, a tisztításra és fertőtlenítésre, a használatba vételt megelőző és azt követő időszakos felülvizsgálatra vonatkozó mindenkori követelményeket.

(5) A tartós címkézés világos, olvasható módon a következő információkat tartalmazza:

a) a gyártó nevét, emblémáját vagy egyéb azonosítóját,

b) a védelem szabványban vagy más műszaki jellegű normatív dokumentumban meghatározott védelmi képességét, védelmi fokozatát, szintjét,

c) a védőeszköz méretét,

d) a gyártási időt,

e) a modell megnevezését, típusát,

f) egy jelet a rendvédelmi célú egyéni védőeszköz test felőli oldalán,

g) egyedi azonosítót, amely lehet sorszám vagy sorszám és betű kombinációja,

h) a rendvédelmi célú egyéni védőeszköz rövid kezelési utasítását vagy használati útmutatóját, valamint

i) a védőképességre vonatkozó figyelmeztetést.

7. § (1) Amennyiben a rendvédelmi célú egyéni védőeszköz több, egymástól elválasztható darabból áll, úgy minden különálló elemnek rendelkeznie kell címkével vagy azonosítóval.

(2) A megfelelőséget vizsgáló, ellenőrző, tanúsító szervnek bejelentettnek, valamint a gyártótól, forgalmazótól függetlennek kell lennie, és meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, továbbá a honosított harmonizált szabvány figyelembevételével megállapított, a feladat jellegéhez igazodó feltételeknek.

(3) Csak olyan rendvédelmi célú egyéni védőeszköz alkalmazható, amelynek gyártója a gyártás során igazolt minőségirányítási rendszert működtet.

8. § (1) Létesítés során a beruházó a tervezéshez szükséges, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó adatokat a létesítményt használó szerv adatszolgáltatása alapján határozza meg.

(2) A beruházó a tervezett beruházásra munkavédelmi biztonsági terv elkészítését kéri a tervezőtől. A munkavédelmi biztonsági terv az engedélyezési tervek részét képezi, tartalmi követelményeit a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A veszélyes létesítményt, építményt, technológiát, munkahelyet üzembe helyezni a munkavédelmi felügyelő hozzájárulásával lehet, ha az megfelel a tervezett használat követelményeinek, a munkavédelmi előírásoknak, és rendelkezik a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat végrehajtását igazoló jegyzőkönyvvel, továbbá az előírt üzemeltetési dokumentációval.

(4) A munkavédelmi biztonsági tervben meghatározott paraméterek, határértékek teljesítését a kivitelező mérési jegyzőkönyvekkel, minősítő iratokkal, tanúsítványokkal köteles igazolni, melyeket az átadási dokumentáció részeként kell kezelni.

9. § Az Országgyűlési Őrség parancsnoka az Mvt. 21. § (1) bekezdése szerinti veszélyes létesítmények, munkahelyek, munkaeszközök, technológiák körét a vonatkozó jogszabályok, az elvégzett kockázatértékelések, valamint a munkavédelmi felügyelő és a munka-egészségügyi szaktevékenységet ellátó szakember szakmai javaslata alapján határozza meg.

10. § (1) Rendkívüli munkavégzési körülmények esetén az igénybevétel teljes idejére a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló jogszabályban meghatározottaknak megfelelően a munkáltatói jogkört gyakorló vezető

a) védőitalt – így nyáron ivóvizet vagy ásványvizet, télen meleg teát – biztosít, az objektumon kívüli szolgálat esetén a munkavédelmi szabályzat rögzíti a védőitallal történő ellátás módját, továbbá

b) a feladatok végrehajtásába bevont személyek öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihenési és melegedési lehetőségét munkaszervezési intézkedésekkel – így különösen leváltással, megfelelő pihenőhelyre való szervezett szállítással és a rendelkezésre álló speciális mobil berendezésekkel – biztosítja.

(2) Rendkívüli munkavégzési körülmények esetén a munkáltatói jogkört gyakorló vezető – a feladat végrehajtásának veszélyeztetése nélkül – legalább 2 óránként munkaközi szünetet biztosít.

11. § (1) A kötött szolgálati és munkahelyeken feladatot ellátók, valamint a személyi állomány azon tagjai részére, akik mozgásterükben a szolgálat ellátása vagy a munkavégzés érdekében korlátozottak, 4 óra időtartamot meghaladó munka után, az étkezési időn felül 30 perc munkaközi szünetet vagy a végzett tevékenység jellegétől eltérő, más mozgással járó, a monoton munkavégzést megszakító egyéb tevékenységet kell biztosítani.

(2) Rendkívüli munkavégzési körülmények esetén a munkáltatói jogkört gyakorló vezető a feladat jellegéhez és a helyszín sajátosságaihoz igazodóan gondoskodik a szükséges mozgástérről.

12. § Olyan szolgálati helyen, ahol a veszélyforrás hatásait kollektív védelemmel, nem rendvédelmi célú egyéni védőeszköz, vagy rendvédelmi célú egyéni védőeszköz használatával nem lehet kiküszöbölni – így különösen határátkelőhelyen, repülőtéren, közterületi szolgálati helyen –, ott a nem rendvédelmi célú egyéni védőeszközök és a rendvédelmi célú egyéni védőeszközök használatával egyidejűleg szervezési intézkedésekkel kell biztosítani az egészséget károsító kockázati tényezők, így különösen a zaj-, rezgés-, por- és vegyi ártalom, sugárzás veszélyes határérték alá szorítását.

13. § A kijáratok, vészkijáratok, kijelölt menekülési utak megválasztásánál a veszélyes terület gyors és biztonságos elhagyásának szempontjain túl figyelembe kell venni az épületek, objektumok őrzési, biztonsági feltételeinek maradéktalan érvényesítését is.

14. § (1) Amennyiben a személyi állomány tagjának szolgálati feladatteljesítése vagy munkavégzése során az egészségét, biztonságát fenyegető súlyos és közvetlen veszélyhelyzet alakul ki, annak elhárítását követően a személyi állomány tagját jelentéstételi kötelezettség terheli a szolgálati elöljáró, az Országgyűlési Őrség köztisztviselői vagy munkavállalói állományának tagja esetében a felettes (a továbbiakban együtt: szolgálati elöljáró) felé.

(2) Amennyiben a szolgálati elöljáró tudomást szerez a végrehajtandó szolgálati feladat, munkafeladat olyan várható veszélyéről, amely a beosztottja életét vagy testi épségét közvetlenül veszélyezteti, gondoskodik a személyi állomány azonnali tájékoztatásáról és az optimális létszám biztosításáról.

(3) Az optimális létszám meghatározása során törekedni kell a veszélyes térben, területen való létszám-minimalizálásra, olyan módon, hogy ez a veszélyes körülmények között foglalkoztatott személy feladatának végrehajtásához a szükséges segítség biztosítottságát ne veszélyeztesse.

(4) Az elöljárói utasítás nem járhat a beosztott életének vagy testi épségének indokolatlan és aránytalan mértékű veszélyeztetésével.

15. § (1) Az Országgyűlési Őrség a tevékenysége alapján a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet (a továbbiakban: MüM rendelet) 2. számú melléklet 1. pontjában foglaltakra figyelemmel – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a munkavédelmi szempontú II. veszélyességi osztályba tartozik.

(2) Az Országgyűlési Őrség tűzoltási és tűzbiztonsági feladatokat ellátó szervezeti eleme az I. veszélyességi osztályba tartozik.

(3) Valamely szervezeti elem II. veszélyességi osztályba sorolása esetén az Országgyűlési Őrség parancsnoka a szervezeti elemet az ott végzett tevékenység és az adott munkakörre vonatkozó kockázatértékelés alapján I. veszélyességi osztályba sorolhatja.

16. § (1) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladata:

a) a munkaköri alkalmassági vizsgálatok elvégzése, az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatok kezdeményezése,

b) foglalkozási megbetegedés valamint fokozott expozíciós esetek kivizsgálásában való közreműködés,

c) a balesetek orvosi véleményezése és a balesetek következményei ok-okozati összefüggésének vizsgálata, a sérülések súlyosságának megállapítása,

d) a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata,

e) egészségügyi felvilágosítás, tanácsadás, egészségfejlesztés,

f) közreműködés a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, foglalkozás-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai, higiénés feladatok megoldásában, az elsősegélynyújtás és a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében, kiképzésében és továbbképzésében, a munkáltató katasztrófamegelőző, katasztrófaelhárító, katasztrófafelszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában,

g) munkahelyi és munkaköri kockázatok vizsgálata és értékelése,

h) az üzembe helyezéssel összefüggő munka-egészségügyi feladatok ellátása, valamint

i) közreműködés az egyéni védelem meghatározásában.

(2) Az alkalmassági vizsgálatok során az alapellátó orvos foglalkozás-egészségügyi tevékenységet végez.

(3) Az alkalmassági vizsgálatok során a mellkas-szűrővizsgálat elvégzése kötelező:

a) az állományba való felvételt megelőző egészségügyi alkalmassági vizsgálat során minden esetben,

b) az időszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálat során, ha a vizsgált személy a 40 éves kort betöltötte,

c) az a) és b) pontban meghatározott személyek közé nem tartozók közül azoknak, akiknél a fizikai, kémiai és biológiai munkaköri kockázatértékelés eredménye alapján az alkalmassági vizsgálatot végző orvos indokoltnak tartja.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetekben a mellkas-szűrővizsgálat eredményét be kell mutatni az alkalmassági vizsgálatot végző orvosnak.

17. § (1) Az Országgyűlési Őrség parancsnoka a munkavédelmi felügyelő javaslata alapján határozza meg azokat a munkaköröket, amelyeket betöltő személyeknek munkavédelmi vizsgát kell tenniük.

(2) A munkavédelmi vizsgára kötelezettek körét, a vizsgáztatás szabályait a munkavédelmi szabályzatban kell rögzíteni, és az érintettek munkaköri leírásában is meg kell határozni a vizsgakötelezettséget.

(3) A munkavédelmi vizsgát a beosztásba helyezést követő 60 napon belül kell teljesíteni, azt követően 5 évenként meg kell újítani.

(4) A munkavédelmi vizsga alól mentesül az a személy, aki legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkezik és az Országgyűlési Őrségnél munkavédelmi tevékenységet lát el.

(5) A munkavédelmi vizsga végrehajtásáról jegyzőkönyvet kell készíteni és a sikeres vizsgázók részére a 4. melléklet szerinti igazolást kell kiállítani. A vizsgajegyzőkönyvet és a kiállított igazolásokról összeállított nyilvántartást 5 évig meg kell őrizni.

(6) Az Országgyűlési Őrség parancsnoka a munkavédelmi vizsgáztatásra elnökből és két tagból álló vizsgabizottságot hoz létre, amelynek legalább az egyik tagja munkavédelmi szakirányú képesítéssel, másik két tagja érvényes munkavédelmi vizsgával rendelkezik.

18. § (1) A baleset, az Országgyűlési Őrség köztisztviselői vagy munkavállalói állományának tagját érintő foglalkozási megbetegedés és a szolgálati kötelmekkel összefüggő betegség kivizsgálásának, minősítésének általános szabályait a MüM rendelet előírásai szerint, az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A személyi állomány tagját ért baleset, betegség kivizsgálásáról az Országgyűlési Őrség parancsnoka gondoskodik.

19. § (1) A személyi állomány tagja a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben elszenvedett balesetét haladéktalanul bejelenti a szervezett munkavégzést közvetlenül irányító szolgálati elöljárónak. A szolgálati elöljáró a baleset bejelentésről haladéktalanul tájékoztatja az Országgyűlési Őrség parancsnokát.

(2) Ha a személyi állomány tagja a bejelentési kötelezettségének balesete, vagy a személyét érintő más elháríthatatlan akadály miatt nem tud eleget tenni, a bejelentési kötelezettség a sérült balesetet észlelő munkatársát terheli.

(3) Az Országgyűlési Őrség parancsnoka – kivéve a (2) bekezdésben foglalt akadályoztatást – a bejelentési kötelezettség teljesítését elmulasztóval szemben fegyelmi eljárást kezdeményez. A fegyelmi eljárást legkorábban a bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztásáról történő tudomásszerzést követő első munkanapon lehet kezdeményezni. A baleset bejelentésének elmulasztása esetén a mulasztó köteles bizonyítani, hogy a sérülés vagy más egészségkárosodás a szolgálat ellátásával összefüggő tevékenység következménye.

(4) A szolgálati kötelmekkel összefüggő súlyos baleset, illetve súlyos munkabaleset gyanúja esetén az Országgyűlési Őrség parancsnoka a munkavédelmi hatóság megérkezéséig gondoskodik a baleseti helyszínnek a baleset bekövetkezésekor fennálló állapotban történő megőrzéséről. Ha a helyszín állapotának megőrzése további súlyos, életet, testi épséget veszélyeztető helyzetet idézhet elő vagy jelentős anyagi kárral járhat, a veszélyeztető helyzet vagy az anyagi kár bekövetkezését valószínűsítő állapot megszüntetésével egyidejűleg a baleseti helyszínről fényképet, videofelvételt vagy egyéb, a baleset kivizsgálását elősegítő dokumentumot kell készíteni.

20. § (1) Az Országgyűlési Őrség parancsnoka a munkavédelmi szabályzatában határozza meg a baleset, betegség kivizsgálásának szabályait, a baleset, betegség kivizsgálásában részt vevő személyek körét.

(2) Minden szolgálati- és munkabalesetet, foglalkozási megbetegedést ki kell vizsgálni és arról feljegyzést, jelentést vagy kivizsgálási jegyzőkönyvet kell készíteni, amely része a baleseti dokumentációnak.

(3) A kivizsgálás során a sérültet, valamint a tanúkat a baleset, betegség körülményeivel kapcsolatban meg kell hallgatni és arról jegyzőkönyvet kell felvenni, a további szükséges egészségügyi dokumentumokat – az adatvédelemre vonatkozó szabályok figyelembe vétele mellett – az alapellátó orvostól kell beszerezni. A baleset kivizsgálásának eredményeképpen keletkező dokumentációnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a baleset lefolyása a későbbiek során bármikor rekonstruálható, a baleset oka feltárható, a baleset előidézőjének a felelőssége megállapítható legyen, továbbá arra, hogy a hasonló balesetek elkerülése érdekében iránymutatást adjon.

(4) Az Országgyűlési Őrség parancsnoka a részére bejelentett vagy a tudomására jutott szolgálat- vagy keresőképtelenséggel járó balesetről – amennyiben előreláthatóan szolgálati kötelmekkel, munkavégzéssel összefüggő balesetre lehet következtetni – a bejelentés vagy a tudomásra jutás időpontjától számított 72 órán belül intézkedik az 5. mellékletben meghatározott baleseti jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) felvételére.

(5) A jegyzőkönyvet minden sérültről külön-külön, a kivizsgálás során megállapított adatok és tények alapján, a baleset bejelentésének időpontjától számított 30 napon belül kell elkészíteni a 6. mellékletben foglalt kitöltési útmutató szerint. A jegyzőkönyvet 4 példányban kell kitölteni és egy-egy példányát a sérült – halál esetén a hozzátartozó –, a társadalombiztosítási kifizetőhely, valamint az alapellátó orvos részére kell eljuttatni. A jegyzőkönyv egy példánya az Országgyűlési Őrség parancsnokánál marad, amelyet a minősítésről történő döntéshozatalt követően a sérült személyi anyagában kell elhelyezni.

(6) Ha a személyi állomány tagját a baleset során nem az alapellátó orvos részesítette ellátásban, a szolgálati elöljáró intézkedik arra, hogy a sérült a keresőképtelenségéről, szolgálatképtelenségéről szóló igazolást, valamint a sérülése ellátásával kapcsolatos egészségügyi dokumentációt – a baleset munkavégzéssel, szolgálati kötelmekkel való összefüggésének megállapítása céljából – az illetékes alapellátó orvos részére küldje meg.

(7) A baleset, betegség szolgálati kötelmekkel való összefüggését az alapellátó orvos véleményezi. Az alapellátó orvos a véleményében rögzíti a sérülés, betegség jellegét, a gyógyulás várható tartamát és állást foglal arról, hogy a sérült, beteg sérülése vagy betegsége a balesettel, valamint a szolgálat ellátásával ok-okozati összefüggésben keletkezett-e. Az orvosi véleményt a baleset, betegség minősítéséhez szükséges intézkedések megtétele érdekében a jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

21. § (1) A bekövetkezett balesetet, betegséget a kivizsgálás során feltárt adatok alapján és az orvosi vélemény figyelembevételével az Országgyűlési Őrség parancsnoka a baleseti jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 15 napon belül határozatban minősíti

a) az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának tagja esetén szolgálati kötelmekkel összefüggőnek vagy nem összefüggőnek,

b) az Országgyűlési Őrség köztisztviselője vagy munkavállalója esetén a balesetet munkabalesetnek vagy nem munkabalesetnek, míg a betegséget foglalkozási vagy nem foglalkozási megbetegedésnek.

(2) Az Országgyűlési Őrség parancsnoka a határozatát 5 napon belül közli a személyi állomány sérült, beteg tagjával és megküldi az alapellátást végző orvosnak, továbbá a társadalombiztosítási kifizetőhelynek.

(3) A határozat rendelkező része a sérült, beteg személyére és szolgálati helyére, a baleset, megbetegedés helyére és idejére vonatkozó adatokon, továbbá az Országgyűlési Őrség parancsnokának a baleset, betegség minősítésére vonatkozó döntésén kívül a jogorvoslati felhívást is tartalmazza. Az indokolásban meg kell határozni azokat a körülményeket és jogszabályokat, amelyek a baleset, megbetegedés, fokozott expozíció bekövetkezése és a hivatásos szolgálat ellátása közötti összefüggést alátámasztják vagy kizárják, a bekövetkezett sérülést vagy megbetegedést, és – ha a szolgálattal összefüggő jelleg megállapítható – a sérült, beteg közrehatását.

(4)2 A baleset, foglalkozási megbetegedés vagy fokozott expozíciós eset szolgálati kötelmekkel összefüggő jellegűvé minősítésére irányuló eljárásban vizsgálni kell a közreható körülményeket, és ennek alapján intézkedéseket kell tenni a hasonló balesetek elkerülését célzó intézkedések megtételére. Ha a Hszt. 195. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak, intézkedni kell a fegyelmi eljárás vagy büntetőeljárás megindítására.

(5) A munkabaleset vagy a szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset, betegség esetén, ha maradandó károsodás vélelmezhető, az alapellátást végző orvos köteles az érintettet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal elé rendelni az egészségkárosodás mértékének megállapítása érdekében.

(6) Amennyiben a balesettel kapcsolatban a sérültnek kára keletkezett, úgy az Országgyűlési Őrség parancsnoka a károkozásról való tudomásszerzését követő 15 napon belül, de legkésőbb a baleset minősítését közlő határozat átadásával egyidejűleg köteles felhívni a károsultat kárigénye előterjesztésére. A felhívás tájékoztatást tartalmaz arról, hogy milyen jogcímen igényelhető kártérítés és a kártérítési igényt kihez lehet benyújtani.

22. § (1) A szolgálati és munkabalesetekről – a felmentési nappal nem járókról is – nyilvántartást kell vezetni. A balesetet szenvedettel kapcsolatban a nyilvántartás a MüM rendelet 5. §-ában meghatározott adatokat tartalmazza. A nyilvántartást „Baleseti naplóban” kell vezetni. A felmentési nappal nem járó balesetek esetében a nyilvántartást ki kell egészíteni az Országgyűlési Őrség parancsnokának nyilatkozatával arról, hogy a balesetet szolgálati kötelmekkel összefüggőnek vagy munkabalesetnek elismeri-e vagy sem, továbbá a sérült részéről azzal, hogy az Országgyűlési Őrség parancsnokának nyilatkozatával egyetért-e vagy sem.

(2) A nem szolgálati és nem munkabaleset kategóriába tartozó balesetekkel kapcsolatban meghallgatási jegyzőkönyvben kell nyilatkoztatni a sérültet a baleset körülményeiről.

(3) Vezénylés, kirendelés vagy munkavégzésre átengedés esetén a sérült munkáját, szolgálatát irányító szerv az Országgyűlési Őrség egyidejű értesítése mellett köteles a balesetet bejelenteni, kivizsgálni és a minősítésre az arra jogosult Országgyűlési Őrség parancsnoka felé javaslatot tenni.

(4) A munkavédelmi felügyelő a halálos kimenetelű balesetekről és a súlyos munkabalesetekről soron kívül tájékoztatja az Országgyűlési Őrség ügyeleti feladatokat ellátó tagján keresztül az Országgyűlési Őrség parancsnokát.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott tájékoztatás tartalmazza a balesetet szenvedett személyi adatait, az esemény helyét, időpontját és rövid ismertetését.

23. § (1) Az éves baleseti statisztikával kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget az Országgyűlési Őrség parancsnoka határozza meg. A baleseteknek az éves jelentés részét képező statisztikai összesítését a munkavédelmi felügyelő készíti el és a tárgyévet követő március 1-ig felterjeszti az Országgyűlési Őrség parancsnoka részére. Az Országgyűlési Őrség parancsnoka a statisztikai összesítést tájékoztatásul megküldi az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója részére.

(2) Az éves baleseti statisztikában állománycsoportonként kell értékelni a balesetek és a felmentési napok számát, összesített formában a balesetek okait, a keletkezett sérüléseket és a baleset bekövetkezésekor a sérült tevékenységét, valamint a baleset bekövetkezésében szerepet játszó eszközöket, anyagokat.

24. § (1) Az alapellátó orvos az általa észlelt vagy tudomására jutott, a 7. mellékletben meghatározott foglalkozási megbetegedést, szolgálati kötelmekkel összefüggő betegséget, foglalkozási eredetű heveny vagy idült mérgezést, valamint a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló jogszabályban meghatározott vegyi anyagok, továbbá zaj okozta fokozott expozíciós esetet a munkavédelmi hatósághoz bejelenti. A munkavédelmi hatóság a bejelentést kivizsgálja, elfogadása esetén nyilvántartásba veszi és erről a bejelentőt a nyilvántartásba vételtől számított 3 napon belül értesíti.

(2) A bejelentést

a) a szolgálati kötelmekkel összefüggő betegség kórisméjét vagy annak gyanúját megállapító alapellátó orvos a diagnózis felállítását követő 24 órán belül,

b) halálos kimenetelű vagy ugyanazon a munkahelyen a személyi állomány 5 vagy több tagját érintő azonos, egy időben kialakult heveny (a továbbiakban: tömeges) foglalkozási megbetegedés esetén az elsőként észlelő orvos szóban azonnal és írásban legkésőbb 24 órán belül,

c) fokozott expozíció esetén az érintett személyt vizsgálatra beküldő alapellátó orvos a lelet kézhezvételétől számított 24 órán belül,

a 8. melléklet szerinti bejelentőlapon teszi meg.

(3) A bejelentést meg kell ismételni, ha a korábban keresőképesként bejelentett személy keresőképtelenné vált. Tanulói, hallgatói jogviszonyban lévő személy esetén a gyakorlati képzés helyén működő foglalkozás-egészségügyi orvos végzi a bejelentést, aki ezzel egy időben értesíti az oktatási intézményt.

(4) A munkavédelmi hatóság a bejelentett foglalkozási megbetegedésekkel, fokozott expozíciós esetekkel kapcsolatos vizsgálati lapokat, jegyzőkönyveket a következők szerint csoportosítva tartja nyilván:

a) bejelentés dátuma,

b) diagnózis,

c) halálos vagy tömeges foglalkozási megbetegedés,

d) keresőképtelenséggel járó foglalkozási megbetegedés,

e) keresőképtelenséggel nem járó foglalkozási megbetegedés,

f) fokozott expozíció, valamint

g) kiváltó ok, munkakörülmény, rendelkezésre álló higiénés adat.

(5) A munkavédelmi hatóság a foglalkozási megbetegedés gyanújával kapcsolatos bejelentéseket 5 munkanapon belül továbbítja a Kormány által kijelölt munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv részére.

(6) A munkavédelmi hatóság a foglalkozási megbetegedés gyanújával kapcsolatos bejelentésről minden esetben 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja az Országgyűlési Őrség parancsnokát.

25. § (1) Foglalkozási megbetegedés gyanúja esetén az alapellátó orvos a személyi állomány tagját további vizsgálatok végzésére beutalhatja a munkáltató telephelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyre vagy a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervhez.

(2) Ha a munkahelyen halálos kimenetelű vagy tömeges foglalkozási megbetegedés fordult elő, az Országgyűlési Őrség parancsnoka – az észlelő orvos bejelentési kötelezettségétől függetlenül – azonnal értesíti a munkavédelmi felügyelőt, aki haladéktalanul értesíti az Országgyűlési Őrség ügyeleti feladatokat ellátó tagját, valamint a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervet.

(3) A 20. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a bekövetkezett foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálása a munkavédelmi hatóság feladata. A kivizsgálásba az Országgyűlési Őrség munkavédelmi felügyelőjét, az illetékes alapellátó orvost és az Országgyűlési Őrség parancsnokát vagy annak képviselőjét is be kell vonni. A vizsgálat során a megbetegedés és az expozíció okainak feltárása érdekében más hatóság vagy intézmény is megkereshető. A foglalkozási megbetegedés, valamint a fokozott expozíció körülményeinek vizsgálatáról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek egy-egy másolati példányát a vizsgálatban résztvevőknek át kell adni.

(4) A kivizsgálás vezetője a 9. melléklet szerinti vizsgálati lapot 6 példányban állítja ki, egy példányát a munkavédelmi hatóság részére megőrzi, egy példányát a bejelentőlappal együtt a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv részére továbbítja. A kivizsgálás vezetője a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakvéleményének kézhezvétele után a vizsgálati lap egy-egy példányát

a) az Országgyűlési Őrség parancsnokának,

b) a személyi állomány tagjának, halált okozó foglalkozási megbetegedés esetén a hozzátartozónak,

c) a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának, valamint

d) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a munkáltató társadalombiztosítási kifizetőhelye részére, a társadalombiztosítási azonosító jel feltüntetésével és a bejelentőlappal, valamint a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakvéleményével együtt

megküldi.

(5) Halálos kimenetelű vagy tömeges foglalkozási megbetegedés kivizsgálásába a munkavédelmi hatóság

a)3 növényvédő szer vagy termésnövelő anyag okozta megbetegedés esetén a növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt,

b)4 biológiai kóroki tényező okozta megbetegedés esetén a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt,

c)5 élelmiszer eredetű vagy állatról emberre terjedő fertőzés okozta megbetegedés esetén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt

szakértőként bevonja.

(6) A foglalkozási megbetegedés, szolgálati kötelmekkel összefüggő betegség és fokozott expozíció szolgálattal, munkavégzéssel összefüggő jellegének megállapításához, minősítéséhez minden esetben a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakvéleménye, valamint az illetékes I. fokú Felülvizsgáló Orvosi Bizottság (a továbbiakban: FÜV Bizottság) véleménye szükséges. A szakvélemények beszerzéséről az Országgyűlési Őrség parancsnoka gondoskodik. A 21. § (1) bekezdésében meghatározott határidőbe nem számít bele a szakvélemények beszerzésére irányuló megkeresés előterjesztésétől a szakvélemények megérkezéséig tartó időtartam.

(7) A munkavédelmi hatóság és az alapellátó orvos által elkészített és összeállított megbetegedési dokumentáció, továbbá a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv és a FÜV Bizottság véleménye alapján a foglalkozási megbetegedés, valamint a fokozott expozíciós esetek szolgálattal, munkavégzéssel összefüggő minősítését az Országgyűlési Őrség parancsnoka a szakvélemények mérlegelésével végzi el. Az Országgyűlési Őrség parancsnoka a 10. melléklet szerinti nyomtatványon értesíti a társadalombiztosítási kifizetőhelyet, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat.

26. § A személyi állomány tagja a külföldi kiküldetés, szolgálati út vagy külszolgálat során elszenvedett munkabaleset vagy szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset bejelentési kötelezettségét – amennyiben a kiküldő szerv elérésére más lehetőség nincs – a magyar külképviseleti szervek útján köteles teljesíteni.

27–28. §6

29. § Az Mvt.-ben meghatározott súlyos munkabaleset kivizsgálásában – az Országgyűlési Őrség parancsnoka jogainak és kötelezettségeinek meghagyásával – a munkavédelmi kérdések vonatkozásában a munkavédelmi felügyelő közreműködik.

3. Záró rendelkezések

30. § Ez a rendelet 2013. június 15-én lép hatályba.

31. § E rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül az Országgyűlési Őrség parancsnoka köteles elkészíteni a munkavédelmi szabályzatot.

32. § Ez a rendelet a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

33. §7

1. melléklet a 23/2013. (VI. 11.) BM rendelethez

A munkavédelmi szabályzat kötelező tartalmi elemei

I. Fejezet – Általános rendelkezések

1. A szabályzat szervi hatálya

2. A szabályzat személyi hatálya

3. A szabályzat területi hatálya

4. A szabályzat időbeli hatálya

5. Veszélyességi osztályba sorolás

6. A szabályzat felülvizsgálatának rendje

II. Fejezet – A munkavédelmi tevékenység rendje

1. Az Országgyűlési Őrség parancsnokának feladat- és hatásköre

2. A közvetlen vezetők munkavédelmi feladat- és hatásköre

3. Az objektum gazdasági ellátásáért, fenntartásáért felelős vezető munkavédelemmel kapcsolatos feladatai

4. A munkavédelmi felügyelő feladatai

5. A munka-egészségügyi szaktevékenységet ellátó szakemberek feladatai

6. A személyi állomány munkavédelmi jogai és kötelezettségei

III. Fejezet – Az alkalmazás munkavédelmi feltételei

1. A foglalkozás-egészségügyi ellátás rendje

2. Előzetes orvosi vizsgálatok rendje

3. Időszakos orvosi vizsgálatok rendje

4. Záró orvosi vizsgálatok rendje

5. Soron kívüli orvosi vizsgálat rendje

6. A munkavégzéshez szükséges szakképesítésre vonatkozó rendelkezések

IV. Fejezet – A munkavédelmi oktatás rendje

1. Előzetes (elméleti, gyakorlati) munkavédelmi oktatás rendje

2. Rendkívüli munkavédelmi oktatás

3. Ismétlődő munkavédelmi oktatás

4. Munkavédelmi pótoktatás

5. A munkavédelmi oktatások eljárási szabályai

6. A munkavédelmi oktatással kapcsolatos kötelezettségek

7. Munkavédelmi vizsgára kötelezettek

8. A munkavédelmi vizsgáztatás szabályai

V. Fejezet – Kockázatértékelés, veszélyes munkahelyek és munkakörök meghatározása

VI. Fejezet – Képernyős munkahelyekre vonatkozó munkavédelmi követelmények

VII. Fejezet – Nem rendvédelmi célú egyéni védőeszközök, rendvédelmi célú egyéni védőeszközök, védőital, tisztálkodási eszközök és szerek juttatásának rendje

1. Nem rendvédelmi célú egyéni védőeszközök és rendvédelmi célú egyéni védőeszközök biztosítása

2. Nem rendvédelmi célú egyéni védőeszközök és rendvédelmi célú egyéni védőeszközök megrendelése, beszerzése, kiadása, cseréje

3. A rendvédelmi célú egyéni védőeszközök használatára vonatkozó előírások

4. Védőital-juttatás és -ellátás rendje, a szolgálatellátás, valamint a rendkívüli munkavégzési körülmények esetére

5. Tisztálkodási eszközök, szerek juttatása

VIII. Fejezet – A személyi állomány egészségvédelme, a munkavédelem egyéb eszközrendszerei

IX. Fejezet – A szolgálat ellátására és a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések

1. Általános magatartási szabályok

2. A biztonságos szolgálatellátásra és munkavégzésre vonatkozó előírások

3. A sérülékeny csoportba tartozók foglalkoztatásának szabályai

4. Az Országgyűlési Őrség területén, elhelyezési körletén kívül végzendő munkára vonatkozó előírások

5. Az objektum (laktanya) használat, kiképzési feladatok, gyakorlatok, bemutatók munkavédelmi előírásai

6. A dohányzással kapcsolatos szabályok betartásának ellenőrzése

7. Az anyagmozgatás szabályai, súlynormák

8. Az elsősegélynyújtás biztosításának és képzésének rendje

X. Fejezet – A munkavédelmi eljárások rendje

1. Épületek, építmények használatba vételére, munkaeszközök üzembe helyezésére vonatkozó eljárási szabályok

2. Technológiai, műveleti, gépkezelési, karbantartási utasítások elkészítésével kapcsolatos eljárások, feladatok rendje

3. Munkavégzésre alkalmas állapot ellenőrzése

4. Munkavédelmi ellenőrzés

5. Villamosbiztonsági vizsgálatok, érintésvédelmi ellenőrzések

6. Fegyverek ellenőrzése

7. Munkavédelmi szemle

8. Szolgálati és munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentésének, nyilvántartásának és kivizsgálásának rendje

9. Fokozott baleseti veszély miatt szükséges tilalmi jegyzék (pl. páternoszter, csúszóakna)

10. Mentési Terv

XI. Fejezet – A munka-egészségügyi feladatok ellátásának rendje

XII. Fejezet – A munkavédelmi érdekképviselet

MELLÉKLETEK
(szükség szerint)

2. melléklet a 23/2013. (VI. 11.) BM rendelethez


Szempontrendszer az éves munkavédelmi helyzetértékeléshez

1. A munkavédelmi felügyelet tevékenysége
2. A munkavédelmi hatósági tevékenység részletes ismertetése
3. A munkavédelmi ellenőrzések tapasztalatai
a) ellenőrzések száma
b) főbb hiányosságok
c) a hiányosságok megszüntetésére tett intézkedések
d) eredmények
4. A munkavédelmi szakemberek foglalkoztatásának helyzete
5. A szolgálati és munkabalesetek értékelése
6. A kockázatértékelés éves felülvizsgálatának megállapításai (összegezve)
7. A kockázatértékelés eredményei gyakorlati hasznosíthatóságának minősítése, az eredmények szerepe a baleset megelőzésben
8. A munkavédelmi oktatások és vizsgáztatások helyzete
a) létszám
b) dokumentáció
c) oktatás témája (általános vagy speciális oktatás)
d) oktatás fajtája (előzetes, rendkívüli, ismétlődő)
9. Az üzembe helyezési eljárások, időszakos biztonsági felülvizsgálatok helyzete
10. A nem rendvédelmi célú egyéni védőeszközzel, valamint a rendvédelmi célú egyéni védőeszközzel történő ellátás értékelése
11. A munkahelyek, létesítmények kialakítása, állapota (értékelése a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével)
12. A képernyős munkahelyek értékelése a vonatkozó jogszabály figyelembevételével:
a) a személyi állomány képernyős munkakört betöltő tagjainak száma
b) ergonómia figyelembevétele a munkahelyek kialakításánál
c) oktatás
d) kötelező szemészeti vizsgálaton való részvétel
e) kockázatelemzés
f) hiányosságok, intézkedések, eredmények
13. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó megállapítások:
a) a szolgáltatás biztosításának módja
b) a szolgáltató közreműködése a jogszabály által meghatározott feladatok végrehajtásában (felsorolás)
c) az elsősegélynyújtás személyi, tárgyi feltételeinek biztosítása
d) foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció előfordulása
e) a szolgálattal való együttműködés során adódó nehézségek, ezek részletezése
f) javaslat a problémák megoldására
14. A munkavédelmi információs szolgálattal kapcsolatos tapasztalatok, munkavédelemmel kapcsolatos internetes honlapok ismerete/használata, javaslatok új tájékoztatási forma kialakítására
15. Munkavédelmi szakemberek képzési, informálódási lehetőségének értékelése
16. A személyi állomány egészséges és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos ismereteinek értékelése
17. Munkavédelmi tevékenységgel kapcsolatos eredmények, problémák, javaslatok

Baleseti statisztika

A baleseti statisztika a felmentési nappal járó munka- és szolgálati balesetekről készített baleseti jegyzőkönyvekben rögzítettek alapján, az alábbi adatokat, szöveges elemzést tartalmazza:
1. a szolgálati és munkabalesetek száma (összesített adat)
2. a balesetek állománycsoportonkénti megoszlása
3. a balesetekből eredő felmentési napok száma
4. az 1000 főre jutó balesetek száma (a meglévő létszám figyelembe vételével)
5. a sérülések súlyosságának megoszlása
6. a sérültek tevékenysége, munkafolyamata a baleset bekövetkezésekor
7. a balesetek fajtáinak megoszlása
8. a sérülés természete szerinti megoszlás
9. a balesetek elsődleges oka szerinti megoszlás
10. a baleset bekövetkezésében szerepet játszó eszköz, anyag
11. a fenti adatok változása az elmúlt évek adatai vonatkozásában (legalább 3 év)
12. a súlyos munkabaleset kategóriába tartozó balesetek rövid leírása
13. a személyi sérüléssel járó és nem járó közlekedési balesetre vonatkozó statisztikai adatok
14. a javasolt feladatok a baleseti helyzet javítására

3. melléklet a 23/2013. (VI. 11.) BM rendelethez

A tervezett létesítmény, épület engedélyezési tervéhez mellékelendő munkavédelmi biztonsági terv tartalmi elemei

1. A létesítmény, épület:

a) megnevezése,

b) funkciója,

c) alapadatai.

2. A beruházó és a későbbi használó által meghatározott, az általános munkavédelmi (munkabiztonsági, munka-egészségügyi) előírásokat meghaladó kiegészítő követelmények (a követelményt előíró szervezet megnevezésével).

3. Nyilatkozat arról, hogy a tervezett létesítmény (építmény) kielégíti az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet IV. fejezetének előírásait.

4. A beépítendő építési anyagokkal kapcsolatos legfontosabb követelmények ismertetése (csúszásmentességi, kopásállósági követelményeknek megfelelő fokozatok, minőségi előírásokkal kapcsolatos tervezői előírások stb.).

5. Tervezett technológiák:

a) a beépítésre tervezett technológiai berendezések, azok elhelyezési (telepítési) vázlata, a kezeléshez szükséges területek feltüntetésével,

b) a beépítésre tervezett berendezésekkel kapcsolatos munkavédelmi (munkabiztonsági, munka-egészségügyi) előírások, követelmények [jogszabályhely, szabványhely, egyéb vonatkozó (üzemeltetési) előíráshely feltüntetésével], valamint ezek tervezési értékei,

c) a beépítésre tervezett berendezések sajátos telepítési követelményei (alapozási külön-követelmények, energia, közmű csatlakozások, kollektív védelem stb.),

d) a tervezett technológia kiszolgálásához szükséges létszámadatok,

e) a létszámadatok, valamint a tervezett technológia (munkaeszközök) követelményei alapján a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EÜM együttes rendeletben, továbbá egyéb jogszabályokban előírt követelmények, és ezek tervezési értékei (megvilágítás, szellőzés, zaj, rezgés, légsebesség, gáz-, gőz-, porkoncentráció értékek, ionizáló és nem ionizáló sugárzás stb.),

f) a technológiai folyamat során felhasznált, kezelt, tárolt, továbbított – az egészséget veszélyeztető – anyagok, a veszélyek megszüntetésére, csökkentésére tervezett megoldások,

g) a tervezett kollektív védőeszközök (fény, zaj, rezgés, levegőszennyezettség, sugárzás stb. elleni védelem),

h) a technológiából adódó veszélyek miatt szükséges jelző- és riasztóberendezések, veszélyt jelző, tiltó és tájékoztató feliratok, táblák,

i) nyilatkozat arról, hogy a tervezett anyagtároló-helyek kialakítása az anyag tulajdonságai szerinti előírásoknak megfelelnek,

j) nyilatkozat arról, hogy a technológia sajátosságaihoz tervezték a kijáratokat, vészkijáratokat.

6. A beépített technológiai berendezések jogszabályokban, szabványokban, egyéb műszaki előírásokban előírt munkavédelmi felülvizsgálati gyakoriságainak felsorolása, ilyen előírások hiányában, vagy ha indokolt az előírtnál gyakoribb felülvizsgálati periódus, abban az esetben az alkalmazott technológiai sajátosságok, a technológiából adódó veszélyek, valamint a tervezett technológia és környezet egymásra hatásának figyelembevételével a felülvizsgálati gyakoriság meghatározása.

7. Tervezői nyilatkozatok a munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályok, szabványok és egyéb műszaki előírások betartásáról (tételesen felsorolva azokat), a szabványoktól, műszaki előírásoktól való eltérések tételes felsorolása, feltüntetve az eltérések indokait, valamint nyilatkozat az esetleges eltéréseknek az adott szabvánnyal, előírással való munkavédelmi egyenértékűségéről.

8. A tervezett létesítmény, technológia sajátosságaiból adódó esetleges védőtávolságok, közlekedési utak előírt paraméterei, valamint ezek tervezési értékei.

9. A tervezett villamos rendszer legfontosabb paraméterei, az érintésvédelmi rendszer meghatározása, a felhasznált elektromos anyagokkal kapcsolatos legfontosabb előírások ismertetése (minőségbiztosítási követelmények, védettségi előírások stb.).

10. A tervezett villámvédelmi rendszer meghatározása.

11. Az üzembe helyezéshez előírt, dokumentáltan elvégzendő mérési, minősítési, minőségtanúsítási feladatok felsorolása (megvilágítás, szellőzés és klimatizálás, zaj, rezgés, levegőszennyezettség, ionizáló és nem ionizáló sugárzás stb.).

12. Az alkalmazott technológiának a tervezési szinten tovább nem csökkenthető (fennmaradó) veszélyei, kockázatai (felsorolás).

13. A követelmények kielégítését igazoló dokumentumok jegyzéke (mérési jegyzőkönyvek, minősítő iratok, tanúsítványok stb.).

4. melléklet a 23/2013. (VI. 11.) BM rendelethez

Munkavédelmi vizsga igazolása

Fejléc

Ikt. szám:

MUNKAVÉDELMI VIZSGA IGAZOLÁSA

Név, rendfokozat:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Lakcím:

Munkahely:

Képesítés:

Beosztás/Munkakör:

Nevezett

az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 23/2013. (VI. 11.) BM rendelet szerint szervezett vizsgán,

a munkavédelemre vonatkozó szabályok tananyagából

a vizsgabizottság előtt

a MUNKAVÉDELMI VIZSGÁT

megfelelő eredménnyel teljesítette.

A vizsga csak az igazoláson szereplő beosztás/munkakör ellátására jogosít!

20….. év ............................. hó ........ nap

.......................................

a vizsgabizottság elnöke

......................................

..................................

vizsgabizottsági tag

vizsgabizottsági tag

5. melléklet a 23/2013. (VI. 11.) BM rendelethez85K07635_0

Iktatószám:

 

BALESETI JEGYZŐKÖNYV

Szerv megnevezése:

A SÉRÜLT

 

Születési ideje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neve, rendfok.:

 

TAJ száma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(születési név):

 

Születési helye:

 

Anyja neve:

 

Beosztása, munkaköre:

 

Lakcíme:

 

Beosztási helye:

 

Állománycsoportja:

 

1. Hivatásos - 2. Köztisztviselő - 3. Munkavállaló

 

Tevékenysége:

01. Személy- és létesítményvédelmi feladat végrehajtása

02. Tárgyalási rend fenntartása

03. Tűzoltási, tűzbiztonsági tevékenység

04. Szellemi, irodai tevékenység

05. Gépkezelés, gépkiszolgálás

06. Javítás, karbantartás

07. Munkavégzés kézi erővel

08. Anyagmozgatás

09. Közlekedés

10. Napirend szerinti tevékenység

11. Kötelező sportfoglalkozás

12. Szabadfoglalkozás

13. Kiképzés

14. Protokolláris díszelgési feladat

15. Egyéb

 

 

 

Szolgálati, szakmai, munkavédelmi ismeretei:

A szükséges szolgálati, szakmai képesítéssel rendelkezik:

 

1. Igen 2. Nem 3. Nem szükséges

 

 

 

 

Az előírt munkavédelmi oktatásban részesült:

 

A BALESET

Időpontja:

(24 órás időszámítás)

év

nap

óra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyszíne:

 

Napja: 1.H 2.K 3.Sz 4.Cs 5.P 6.Szo 7.V

 

A szolgálat, ill. munkaidő hányadik órájában történt a baleset?

 

 

 

 

 

Fajtája:

01. Járművek ütközése, borulása, gázolás

06. Természeti tényező

11. Égés, forrázás

02. Leesés, zuhanás

07. Ütés, ütődés

12. Fagyás

03. Elbotlás, elesés, elcsúszás

08. Szúrás, vágás

13. Sugárzás okozta hatás

04. Tárgyak esése, omlása

09. Lövés

14. Biológiai hatás

05. Forgó, mozgó géprész érintése

10. Robbanás

15. Elmerülés

16. Egyéb

 

 

 

Jellege:

 

A)
1. Szolgálattal, munkával összefüggésben, objektumon belül

4. TB szolgáltatások igénybevétele során

2. Szolgálattal, munkával összefüggésben objektumon kívül

5. Szolgálattal, munkával nem összefüggésben, obj. belül

3. Szolgálatba, munkába menet, onnan jövet

6. Szolgálattal, munkával nem összefüggésben, obj. kívül

B)
1. Szerv tulajdonában lévő, vagy általa igénybevett járművel

3. Tömegközlekedési járművel történt közlekedés közben

történő közlekedés közben

4. Gyalogos közlekedés közben

2. Személyi tulajdonban lévő járművel történő közl. közben

5. Nem közlekedés közben

 

Oka:

01. Környezet hibája

14. A sérült gyakorlatlansága

02. Anyag, szerszám, gép hibája

15. A sérült egészségi alkalmatlansága

03. Egyéb eszköz, szerkezet, berendezés hibája

16. A sérült figyelmetlensége

04. Védőburkolat,- berendezés (jelző) hibája, hiánya

17. A sérült gondatlansága

05. Egyéni védőeszköz hibája, hiánya

18. A sérült előírástól eltérő tevékenysége

06. Káros környezeti hatás

19. A sérült befolyásoltsága (alkohol, gyógyszer, stb.)

07. Emberek támadása

20. Más személy gyakorlatlansága

08. Állatok támadása

21. Más személy figyelmetlensége

09. Elemi csapás

22. Más személy fegyelmezetlensége, gondatlansága

10. Előírási, tervezési, szervezési hiba

23. Más személy előírástól eltérő tevékenysége

11. Ellenőrzés elmulasztása

24. Más személy ittassága

12. Karbantartás elmulasztása

25. Más személy jogellenes magatartása
26. Egyéb: emberi tényező

13. Felügyelet hiánya

 

 

 

Eszköze, anyaga:

01. Fegyver, lőszer, haditechnikai eszköz

06. Anyagok, hatások (maró, ionizáló, hő stb.)

02. Gépjármű, egyéb közlekedési eszköz

07. Berendezési tárgy

03. Gép, gépi berendezés

08. Használati eszköz

04. Munkaeszköz, szerszám

09. Egyéb

05. Sporteszköz, - létesítmény

10. Eszköz nélkül

 

 

Védőeszközök alkalmassága:

Egyéni védőeszköz:

 

1. Alkalmas, rendeltetésszerűen használták

4. Alkalmatlan, nem rendeltetésszerűen használták

2. Alkalmas, nem rendeltetésszerűen használták

5. Szükséges, de nem volt

3. Alkalmatlan, rendeltetésszerűen használták

6. Nem szükséges

 

Védőberendezés:

 

Volt-e hasonló baleset ezen a szolgálati vagy munkahelyen az előző évben:

1. Nem 2. Egyszer 3. Többször

 

A baleset során megsérült személyek száma:

 5K07635_2

A baleset részletes, pontos leírása:

Az alapellátó orvos tölti ki

A SÉRÜLÉS

Természete (BNO alapján az orvos tölti ki):

A sérülés típusa:

    

 

 

 

A sérült testrész megnevezése:

 

 

 

Felmentési napok száma:

 

 

 

 

 

Súlyossága:

1. Könnyű (1-8 nap)

2. Súlyos (8 napnál több)

3. Súlyos csonkulásos

4. Halálos

 

Egészségügyi szabadság (táppénzes állomány) kezdetének időpontja:

A sérült (beteg) sérülése (betegsége) a balesettel vagy a szolgálat ellátásával ok-okozati összefüggésben keletkezett-e?

IGEN NEM VÉLELMEZHETŐ

Vélemény (megjegyzés):

P.H. ……………………………

alapellátó orvos

Kelt.

 

Milyen munkavédelmi vagy más előírást szegtek meg:

Hasonló balesetek megelőzéséhez szükséges intézkedések, a végrehajtás határideje, felelőse:

 

 

 

 

 

 

 

 5K07635_3

Egyéb adatok:

(Tanúk, balesetért felelős személyek, elhalálozás esetén a hozzátartozó adatai, elhalálozás időpontja, stb.)

 

 

A jegyzőkönyvet készítették:

Kelt:

 

……………………………

……………………………

……………………………

szolgálati elöljáró

(munkahelyi vezető)

munkavédelmi tevékenységet ellátó személy

érdekképviselő

A sérült a jegyzőkönyvben foglaltakkal

A balesetet minősítő határozatot a sérültnek kiadtam:

1. Egyetért

 

2. Nem ért egyet

……………………………

(Az ellenkező véleményt csatolni kell!)

a szerv vezetője (parancsnoka)

 

 

……………………………

 

sérült (hozzátartozó)

 

6. melléklet a 23/2013. (VI. 11.) BM rendelethez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BALESETI JEGYZŐKÖNYVHÖZ

A nyomtatvány valamennyi, szöveges rovatát számítógéppel vagy nyomtatott betűvel kell kitölteni. A kódnégyzetekbe (a továbbiakban: négyzet) – a kivizsgálás tényeinek megfelelő – kódszámot (a továbbiakban: szám) kell beírni.

1. A szerv megnevezése:
Annak az önálló egységnek a megnevezését kell beírni, amelynek az állományába a sérült tartozott, vagy – vezénylés esetén – ahol tevékenységét végezte. A szerv megnevezése után következő három négyzet a területi azonosításra (pl. megye) szolgál és a számítógépes feldolgozást segíti.
2. A sérült születési ideje:
A sérült születési idejét – év, hónap száma, nap – kell beírni.
3. A sérült TAJ-száma:
A sérült társadalombiztosítási azonosító jelét (számát) kell beírni.
4. A sérült beosztása, munkaköre:
A sérültnek a baleset időpontjában fennálló beosztását, munkakörét kell beírni, tekintet nélkül arra, hogy mi volt az eredeti foglalkozása.
5. A sérült beosztási helye:
Azt a szervezeti egységet kell megnevezni, ahová a sérült közvetlenül be volt osztva.
6. A sérült állománycsoportja:
A négyzetbe az állománycsoportra vonatkozó megfelelő számot kell beírni: 1 – hivatásos; 2 – köztisztviselő; 3 – munkavállaló.
7. A sérült tevékenysége:
Annak a tevékenységnek a számát kell beírni – függetlenül a beosztástól, munkakörtől –, amelyet a sérült a baleset bekövetkezésekor folytatott.
A 01, 02, 03 és 14 számokat az Országgyűlési Őrség törvényben, jogszabályokban meghatározott tevékenységének, szolgálati és rendkívüli munkavégzési körülmények között ellátott feladatai közben bekövetkezett baleset esetén szabad használni.
A napirend szerinti tevékenység és a szabadfoglalkozás (10 és 12 számok) válaszként csak bentlakásos, tartós vezénylés alatt állók esetében adható. Idetartozik a 24 órás készenléti szolgálatot ellátó állomány is.
Kötelező sportfoglalkozás (11 szám) tevékenység körébe kell sorolni a napirend szerinti sportfoglalkozások mellett azokat a sportfoglalkozásokat, amelyek szervezetten, a parancsnok írásos engedélyével, elrendelésével történnek, például tűzoltóversenyen, fizikai állapotfelmérés közben vagy az ezekre történő felkészülés közben.
8. A sérült szolgálati, szakmai, munkavédelmi ismeretei:
A felsorolt három válasz közül kell a felső vagy az alsó négyzetbe beírni a megfelelő számot.
A szükséges szakmai képesítés elbírálásánál a tevékenységhez szükséges szakmai képesítésre (pl. hegesztővizsga, szakmunkás-bizonyítvány stb.) vonatkozó előírások az irányadók.
A munkavédelmi oktatás elbírálására a munkavédelmi szabályzatban az oktatásokra, valamint a munkavédelmi ismeretek számonkérésére vonatkozó előírások az irányadók.
9. A baleset helyszíne:
A baleset bekövetkezésének pontos helyszínét kell megnevezni (pl. helységnév, utca, házszám; a létesítményen belül: műhely, udvar, szoba stb.).
10. A baleset időpontja:
Az 1–2. négyzetbe a baleset évének utolsó két számjegyét (pl. 2004. évnél 04-et).
A 3–4. négyzetbe a baleset hónapjának megfelelő számot (pl. április esetén 04-et).
Az 5–6. négyzetbe a baleset napjának számát.
A 7–8. négyzetbe a baleset bekövetkezésének óráját (pl. ha hajnali három és négy között történik a baleset, 04-et, ha délután négy és öt óra között, akkor 17-et) kell beírni.
11. A baleset napja:
A baleset napjának megfelelő számot (pl. csütörtök esetén 4-et) kell a négyzetbe beírni.
A szolgálati vagy munkaidő hányadik órájában történt a baleset: a négyzetbe a baleset előtt eltöltött, megkezdett munkaóra számát kell megadni (pl. munkakezdés utáni első 10 percben bekövetkezett balesetnél 01-et). Ha a baleset szolgálati időn (munkaidőn) kívül történt, 00 órát kell beírni. Készenléti szolgálat esetén a szolgálatváltás és az azt megelőző – a szolgálati helyen eltöltött – időben 01-et kell írni. Amennyiben rendkívüli okok miatt a szolgálat nem fejeződik be a szolgálati idő végén, akkor a ténylegesen eltöltött időt kell figyelembe venni.
12. A baleset fajtája:
A balesetet okozó körülmények csoportját kell megadni (pl. elesésnél 03-at, robbanásnál 10-et).
13. A baleset jellege:
A baleset jellegére vonatkozó megfelelő számot a felső négyzetbe kell beírni.
Külön meg kell állapítani azt, hogy a felső négyzetben meghatározott jellegű baleset, közlekedés közben vagy attól függetlenül következett-e be. Az erre vonatkozó meghatározást az alsó négyzetbe, a mellette lévő megfelelő szövegrész kiválasztása alapján kell beírni.
14. A baleset oka:
A baleset elsődleges okát a felsorolt, balesetet kiváltó tárgyi, környezeti, szervezési vagy személyi tényezők közül kell kiválasztani. A kiválasztott ok előtt lévő számokat kell a négyzetekbe beírni. Elsődleges okként azt kell tekinteni, ami a balesetet közvetlenül kiváltotta. A sérült egészségügyi alkalmatlansága (15. szám) a baleset pillanatára vonatkozó állapotot minősíti (pl. hirtelen rosszullét).
15. A baleset eszköze, anyaga:
A balesetet okozó eszköz, anyag megfelelő számát kell megadni (pl. a kalapáccsal történő kézsérülésnél 04-et, törött székláb miatt bekövetkezett balesetnél 07-et, egyenetlen talajú sportpálya esetén 05-öt).
16. Védőeszköz alkalmassága:
Az egyéni védőeszközre, valamint a gépjárművekbe beszerelt biztonsági övre a felső négyzetbe, a védőburkolatra, védőberendezésre, jelzőberendezésre az alsó négyzetbe a felsorolt megnevezések közül a megfelelő válasz szerint külön-külön válaszolva kell a válaszok mellett levő számokat beírni.
17. Volt-e hasonló baleset ezen a szolgálati vagy munkahelyen az előző évben:
A felsorolt meghatározások közül a megfelelő válasz melletti számot kell a négyzetbe beírni.
18. A baleset során megsérült személyek száma:
A négyzetbe a baleset során megsérült személyek számát kell beírni. Ha 9-nél több személy sérült meg, akkor a négyzetbe 0-át kell beírni és a tényleges számot az „egyéb adatok” rovatban kell megadni.
19. A baleset részletes, pontos leírása:
Ebben a rovatban röviden és pontosan a vizsgálat során megállapított tényeket kell leírni. Ha szükséges, külön lapon kell folytatni. A baleset lefolyását olyan részletességgel kell ismertetni, hogy a leírtakból egyértelműen lehessen következtetni a baleset okaira, a bekövetkezésért esetlegesen felelős személyekre, a hiányosságokra, hogy a leírtakból utólag rekonstruálható legyen az esemény. Súlyos szolgálati és munkabaleset bekövetkezésekor minden esetben, más balesetnél szükség szerint helyszínrajzzal is ki kell egészíteni a jegyzőkönyvet.
Ha a korábbi adatok megadása során „Egyéb” válasz felhasználásra került, itt minden esetben konkrétan meg kell jelölni, hogy az egyéb fogalom mit jelent.
20.9 A sérülés természete (Az alapellátó orvos tölti ki a BNO kód és kórisme magyarul történő beírásával.)
A sérülés típusa:
Annak a sérülésnek a típusát kell megjelölni, amely a munkaképtelenséget okozta. Többszörös sérülés esetén a legsúlyosabb sérülést kell figyelembe venni. Például: ha a munkavállaló elesés következtében ficamot és zárt törést szenvedett, akkor a „Zárt törések” elnevezésű (021) kódot kell beírni.

A

B

C

D

1

Kód

Megjelölés

Ide tartozik

Nem tartozik ide

2

000

Meg nem határozott, illetve ismeretlen sérülés típus

3

Sebek és felületi sérülések

4

011

Felületi sérülés

Zúzódás, ütődés, vérömleny, horzsolás, karcolás, hólyagosodás, nem mérges rovarok csípése, felületi sérülések, a fejbőr sérülése és a szembe, fülbe stb. kerülő idegen testek által okozott felületi sérülések

Allatok marásai következtében mérgezés (071-es kód)

5

012

Nyílt sebek

Repedések, nyílt sebek, vágott sebek, sebekkel járó zúzódások, a körmök elvesztése, az izmok, inak és idegek sérülésekor keletkező sebek

Traumás csonkolás, enukleáció, szem kiszakadása (040-es kód), nyílt törés (022-es kód), nyílt sebekkel járó égési sérülések (061-es kód), felületi sérülések (011-es kód)

6

019

Egyéb típusú sebek és felületi sérülések

7

Csonttörések

8

021

Zárt törések

Egyszerű törések, ízületi sérüléssel (ficam stb.) járó törések, belső- vagy idegsérülésekkel járó törések

9

022

Nyílt törések

A lágyrészek sérülésével járó törések (nyílt törések)

10

029

Egyéb típusú csonttörések

11

Ficamok, húzódások, rándulások

Az izmok, inak, porcok és ízületek túlterhelése miatt bekövetkező valamennyi akut csont- és izomrendszeri probléma

12

031

Ficamok

Részleges ficam (szubluxáció) és a csontok elmozdulása az ízületeknél

Töréssel járó ficam (021-es kód)

13

032

Húzódások, rándulások

Az izmok, inak, porcok (és ízületek) szakadásához, repedéséhez, valamint sérvhez vezető túlterhelés

A csontok ízületeknél való elmozdulásának valamennyi típusára a 031-es kód vonatkozik; amennyiben az ilyen sérülések nyílt seb keletkezésével járnak, akkor a 012 csoport szerint kell őket kódolni

14

039

Egyéb típusú ficamok, húzódások, rándulások

15

040

Traumás amputáció [testrész(ek) elvesztése]

Csonkolás és összezúzódással járó sérülések, enukleáció, ideértve a szem traumás kiszakadását és a fül(ek) elvesztését

16

Agyrázkódás és belső sérülések

Valamennyi, töréssel nem járó belső sérülés, vagyis az agy és a belső szervek zúzódása, bevérzése, repedése, szakadása

Nyílt sebek (012-es kód) és töréssel járó sérülések (020-as kódcsoport)

17

051

Agyrázkódás és koponyán belüli sérülések

Koponyán belüli sérülések

18

052

Belső sérülések

Mellkasüregi, hasüregi és medenceüregi szervek sérülése

19

059

Egyéb típusú agyrázkódás, illetve belső sérülések

20

Égések, forrázások, fagyási sérülések

21

061

Égési sérülések, forrázások (hőhatás miatt)

Forró tárgyak vagy nyílt láng okozta égési sérülések, forrázás, súrlódásos égési sérülések, sugárzás okozta égési sérülések (infravörös), napégés, villám hatásai, elektromos áram okozta égési sérülések, nyílt sebbel járó égési sérülések

Sugárzás égési sérülésektől eltérő hatásai (102-es kód)

22

062

Vegyi anyag (marás) okozta égési sérülések

Vegyi anyag (sav, lúg) okozta (kizárólag külső) égési sérülés

Maró hatású anyagok lenyelése okozta égési sérülések (071-es kód)

23

063

Fagyási sérülések

Alacsony hőmérséklet hatásai (fagyási sérülések), részleges mélységű bőrveszteség, szövetelhalássál (nekrózis) járó fagyási sérülés

Rendellenesen alacsony testhőmérséklet (hypothermia) és a túlzott hideg egyéb hatásai (103-as kód)

24

069

Egyéb típusú égési, fagyási sérülések és forrázások

25

Mérgezések és fertőzések

26

071

Heveny mérgezések

Mérgező vagy maró hatású anyagok befecskendezésének, lenyelésének, felszívódásának vagy belélegzésének akut hatásai, állatok marásai következtében mérgezés, szén-
monoxid vagy más mérgező gázok okozta fulladás

Vegyi anyag okozta külső égési sérülések (062-es kód), anafilaxiás sokk (119-es kód)

27

072

Heveny fertőzések

Vírus, baktérium és egyéb fertőző ágensek okozta fertőzés (baleset következtében bekövetkező fertőzések)

Fertőző betegség

28

079

Egyéb típusú mérgezések és fertőzések

29

Vízbefulladás és fulladás

30

081

Fulladások

Nyomás, szorítás vagy fojtás okozta fulladás, ideértve a környezeti levegőben tapasztalható oxigénmegvonás vagy oxigéncsökkenés okozta fulladást, valamint a légutakba kerülő idegen test okozta fulladást is

Szén-monoxid vagy más mérgező gázok okozta fulladás (071-es kód)

31

082

Vízbefulladás, nem halálos vízbe merülés

A 081-es kód szerinti fulladás, anyagok vagy egyéb, nem folyékony halmazállapotú testek, például hó, föld stb. alá temetődés

32

089

Egyéb típusú vízbefulladás és fulladás

33

Hang, rezgés, illetve nyomás hatásai

34

091

Heveny hallásvesztés

Hallás teljes vagy részleges elvesztése

35

092

Nyomásból adódó hatások

A légnyomás és a víznyomás által kifejtett hatások (barotrauma)

36

099

Hang, rezgés, illetve nyomás egyéb heveny hatásai

37

Szélsőséges hőmérséklet, fény, illetve sugárzás hatásai

38

101

Hőguta és napszúrás

A túlzott természetes hő és a napfény (hőguta, napszúrás) vagy a mesterséges hő hatásai

Villám okozta sokk (112-es kód), napégés (061-es kód)

39

102

Sugárzás hatásai (nem hősugárzás)

Röntgensugárzás, radioaktív anyagok okozta sugárzás, ultraibolya-sugárzás, ionizáló sugárzás hatásai, hegesztés utáni szemgyulladás

40

103

Alacsony hőmérséklet hatásai

Véletlen hypothermia és az alacsony hőmérséklet egyéb hatásai

Fagyási sérülés (063-as kód)

41

109

A szélsőséges hőmérséklet, fény, illetve sugárzás egyéb hatásai

42

Sokk

43

111

Agresszió és fenyegetés hatására fellépő sokk

Személy által tanúsított agresszió vagy fenyegetés például bankrablás, vásárlók és ügyfelek által tanúsított agresszió, „társadalmi konfliktus” hatására fellépő sokk

Anafilaxiás sokk (119-es kód), traumás sérülések után fellépő sokk (112-es kód)

44

112

Traumás sokk

Áramütés, villám okozta sokk, a baleset után azonnal vagy késleltetve fellépő sokk

Anafilaxiás sokk (119-es kód), személy által tanúsított agresszió vagy fenyegetés (111-es kód), közvetlen fizikai sérülést nem okozó balesetek

45

119

Sokk egyéb formái

A sérültnek közvetlen fizikai sérülést nem okozó, állatok által tanúsított agresszió; nem közvetlenül ember által előidézett, a sérültnek közvetlen fizikai sérülést nem okozó természeti katasztrófák és egyéb események; anafilaxiás sokk

46

120

Többszörös sérülések

Ebbe a csoportba kizárólag azok az esetek tartoznak, amelyeknél a sérült legalább kétféle, egyformán súlyos sérülést szenvedett

47

999

Egyéb, más kategóriába nem sorolható sérülések

Ez a csoport kizárólag a többi kategóriába nem sorolható sérülések kódolására használható: idegek és a gerincvelő sérülése, erek sérülése, természetes testnyíláson keresztül behatoló idegen test okozta sérülés stb.A sérült testrész:
Azt a testrészt kell pontosan megjelölni, amely a baleset során a legsúlyosabb mértékben sérült. Például: ha a bal kézen a mutató ujj sérült meg, akkor az „Ujj(ak)” elnevezésű (54-es) kódot kell beírni.

A

B

1

Kód

Megjelölés

2

00

A sérült testrész nem határozható meg

3

Fej, pontosabb meghatározás nélkül

4

11

Fej, agy és agyidegek, agyi erek, véredények

5

12

Arc

6

13

Szem(ek)

7

14

Fül(ek)

8

15

Fogak

9

18

Többszörös fejsérülés

10

19

Fej fent nem említett egyéb részeinek sérülése, (pl. homlok, orr, állkapocs, halánték, tarkó, fej izmai)

11

Nyak, a nyaki gerinccel és csigolyákkal együtt

12

21

Nyak, a nyaki gerinccel és csigolyákkal együtt

13

29

A nyak fent nem említett egyéb részei, (pl. nyakszírt, a nyak izmai)

14

Hát a hátgerinccel és hátcsigolyákkal együtt

15

31

Hát a hátgerinccel és hátcsigolyákkal együtt

16

39

A hát fent nem említett egyéb részei

17

Törzs és belső szervek, pontos meghatározás nélkül

18

41

Mellkas, bordák az ízületekkel és a lapockákkal együtt

19

42

Mellkasi terület a belső szervekkel

20

43

Medence és has a belső szervekkel

21

48

Törzs több helyen sérült

22

49

A törzs fent nem említett részei

23

Felső végtagok, pontosabb meghatározás nélkül

24

51

Váll és vállízület (vállcsúcs, kulcscsont)

25

52

Kar a könyökkel együtt (felkar és alkar is)

26

53

Kéz (benne tenyér, kézfej)

27

54

Ujj(ak)

28

55

Csukló

29

58

Felső végtagok, több helyen sérültek

30

59

A felső végtagok fent nem említett egyéb részei

31

Alsó végtagok, pontosabb meghatározás nélkül

32

61

Csípő és csípőízület

33

62

Láb a térdekkel (benne comb és alsólábszár)

34

63

Boka

35

64

Lábfej (talp is)

36

65

Lábujj(ak)

37

68

Alsó végtagok több helyen sérültek

38

69

Az alsó végtagok fent nem említett egyéb részei (pl. farizom, az alsó végtag
izmai, Achilles-ín)

39

Egész test vagy a test több területen sérült

40

71

Egész test (általános szervezeti hatások)
(A test jelentős része pl. égési, fagyás sérülés)

41

78

A test több része sérült

42

99

A test fent nem említett egyéb részeiAz orvos minden esetben köteles a BNO kódot megjelölni, a kórismét magyarul meghatározni. Politraumás baleseteknél az orvos a vezető kórismének megfelelő választ adja meg, a mellette levő számok beírásával.
21.10 Felmentési napok száma
„A sérülés típusa” rész jobb sarkában lévő 3 négyzetbe a szolgálat (munkavégzés) alóli felmentési naptári napok számát kell beírni. Ha a felterjesztés időpontjáig (30 napon belül) ez nem ismert, úgy üresen kell hagyni, és azt az ismertté válás időpontjában kell közölni a munkavédelmi felügyeletet ellátó szervvel.
22.11 A sérülés súlyossága (Az alapellátó orvos tölti ki.)
1. Könnyű (1-8 nap)
2. Súlyos (8 napnál több)
3. Súlyos csonkulásos
4. Halálos
A válasz kiválasztásakor a „Könnyű” (1-8 nap)” és a „Súlyos (8 napnál több)” esetében az orvosi felmentési javaslatot kell figyelembe venni. A súlyosság megállapítását követően az alapellátó orvos aláírásával és keltezéssel ellátja a baleseti jegyzőkönyvet.
23. Milyen munkavédelmi vagy más előírást szegtek meg:
A munkavédelemre vonatkozó, vagy azzal kapcsolatos előírásoknak, szabályoknak, utasításoknak azokat a pontjait kell feltüntetni, amelyeket a baleset bekövetkezésekor megszegtek. Amennyiben nem szegtek meg előírást, úgy az erre vonatkozó bejegyzést is be kell írni.
24. Hasonló baleset megelőzéséhez szükséges intézkedések, a végrehajtás határideje, felelőse:
Fel kell sorolni azokat a műszaki, szervezési, egészségügyi, jogi, oktatási intézkedéseket, amelyekkel a hasonló balesetek megelőzhetők. Amennyiben intézkedés nem szükséges, akkor azt kell beírni.
25. Egyéb adatok:
A sérült, valamint a tanúk meghallgatásáról készített jegyzőkönyvek, továbbá más, a baleset kivizsgálása során keletkezett iratok, dokumentumok felsorolása (azonosító számuk megjelölésével).
26. Kelt:
Fontos feltüntetni a jegyzőkönyv felvételének helyét és a pontos dátumot.
27. Aláírások:
A jegyzőkönyvben foglaltak valódiságáért a jegyzőkönyv aláírói felelősek. Az azonosíthatóság miatt az aláírók nevét olvashatóan is fel kell tüntetni.
A szerv részéről és a munkavédelmi megbízott aláírásoknál az Országgyűlési Őrség parancsnoka mint állományilletékes parancsnok által a baleset kivizsgálására kijelölt vezető és munkavédelmi szakember (munkavédelmi tevékenységgel megbízott személy) ír alá.
Az érdekképviselő aláírásnál:
– ha működik az adott munkahelyen munkavédelmi érdekképviselet (az Mvt. 70. §-a szerint), akkor ő vesz részt a baleset kivizsgálásában;
– munkavédelmi érdekképviselet nélkül, amennyiben a sérült tagja valamely szakszervezetnek, akkor azon szakszervezet képviselője vehet részt a baleset kivizsgálásában;
– ha az előző két feltétel egyike sem áll fenn, akkor az aláírás helye üresen marad.
A szerv vezetője (parancsnoka) aláírásnál az Országgyűlési Őrség parancsnoka mint a baleset kivizsgálásáért felelős állományilletékes parancsnok ír alá.
28. A sérült a jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetért – nem ért egyet:
A megfelelő válasz aláhúzásával vagy aláírásával a sérült tölti ki. „Nem ért egyet” vélemény esetén a sérült ez irányú indoklását a jegyzőkönyvhöz csatolni kell.

7. melléklet a 23/2013. (VI. 11.) BM rendelethez

Bejelentendő foglalkozási megbetegedések jegyzéke

EU kód

Kód

1

 

A) KÉMIAI KÓROKI TÉNYEZŐK

100

A1

Akrilnitril által okozott betegségek

101

A2

Arzén és vegyületei által okozott betegségek

102

A3

Berillium és vegyületei által okozott betegségek

103.01

A4

Szén-monoxid által okozott betegségek

103.02

A5

Foszgén által okozott betegségek

104.01

A6

Hidrogén-cianid által okozott betegségek

104.02

A7

Cianidok és vegyületei által okozott betegségek

104.03

A8

Izocianátok által okozott betegségek

105

A9

Kadmium és vegyületei által okozott betegségek

106

A10

Króm és vegyületei által okozott betegségek

107

A11

Higany és vegyületei által okozott betegségek

108

A12

Mangán és vegyületei által okozott betegségek

109.01

A13

Salétromsav által okozott betegségek

109.02

A14

Nitrogén oxidok által okozott betegségek

109.03

A15

Ammónia által okozott betegségek

110

A16

Nikkel és vegyületei által okozott betegségek

111

A17

Foszfor és vegyületei által okozott betegségek

112

A18

Ólom és vegyületei által okozott betegségek

113.01

A19

Kén-oxidok által okozott betegségek

113.02

A20

Kénsav által okozott betegségek

113.03

A21

Szén-diszulfid (szénkéneg) által okozott betegségek

114

A22

Vanádium és vegyületei által okozott betegségek

115.01

A23

Klór által okozott betegségek

115.02

A24

Bróm által okozott betegségek

115.04

A25

Jód által okozott betegségek

115.05

A26

Fluor és vegyületei által okozott betegségek

116

A27

Benzinekből (kőolaj-eredetű, alacsony forráspontú szénhidrogén legyekből) származó alifás és aliciklikus szénhidrogének által okozott betegségek

A28

Vinilklorid által okozott betegségek

A29

Triklór-etilén által okozott betegségek

117

A30

Tetraklór-etilén által okozott betegségek

A31

Egyéb alifás és aromás szénhidrogének halogén származékai által okozott betegségek

118

A32

Butil-, metil- és izopropil-alkohol által okozott betegségek

119

A33

Etilén-glikol, dietilén-glikol, 1,4-butándiol, valamint glikolok és glicerin nitro származékai által okozott betegségek

120

A34

Metil-éter, etil-éter, izopropil-éter, vinil-éter, diklór-izopropiléter, gvajakol, az etilénglikol metil-étere és etil-étere által okozott betegségek

121

A35

Aceton, klóraceton, brómaceton, hexafluoraceton, metil-etil-keton, metil-n-butil-keton, etil-izobutil-keton, diaceton-alkohol, mezitil-oxid, 2-metilciklohexanon által okozott betegségek

A36

Egyéb alkoholok, glikolok, ketonok, aldehidek, észterek által okozott betegségek

122

A37

Szerves foszforsav-észterek, karbamát inszekticidek által okozott betegségek

123

A38

Szerves savak által okozott betegségek

124

A39

Formaldehid által okozott betegségek

125

A40

Nitro-glicerin és más alifás nitroszármazékok által okozott betegségek

A41

Benzol által okozott betegségek

126.01

A42

Toluol által okozott betegségek

A43

Xilol által okozott betegségek

A44

Egyéb benzol homológ által okozott betegségek

126.02

A45

Naftalin vagy a naftalin megfelelői (a naftalin megfelelőit a CnH2n-12 összegképlet jellemzi) által okozott betegségek

126.03

A46

Sztirol és divinilbenzol által okozott betegségek

127

A47

Aromás szénhidrogének halogénezett származékai által okozott betegségek

128.01

A48

Fenolok és megfelelőik vagy halogénezett származékaik által okozott betegségek

128.02

A49

Naftol és megfelelői vagy halogénezett származékai által okozott betegségek

128.03

A50

Alkil-aril-oxidok halogénezett származékai által okozott betegségek

128.04

A51

Alkil-aril-szulfonátok halogénezett származékai által okozott betegségek

128.05

A52

Benzokinonok által okozott betegségek

129.01

A53

Aromás aminok vagy aromás hidrazinok vagy ezek halogénezett, fenolos, nitrifikált, nitrált vagy szulfonált származékai által okozott betegségek

129.02

A54

Alifás aminok és halogénezett származékaik által okozott betegségek

130.01

A55

Aromás szénhidrogének nitrált származékai által okozott betegségek

130.02

A56

Fenolok és megfelelőik nitrált származékai által okozott betegségek

131

A57

Antimon és vegyületei által okozott betegségek

132

A58

Salétromsav-észterek által okozott betegségek

A59

Nitro-glicerin és más salétromsavas észterek által okozott betegségek

133

A60

Kén-hidrogén által okozott betegségek

135

A61

Szerves oldószerek által okozott encephalopathiák, amelyek más címszó alá nem tartoznak

136

A62

Szerves oldószerek által okozott polyneuropathiák, amelyek más címszó alá nem tartoznak

A63

Dioxán (dietilén oxid) által okozott betegségek

A64

Minden egyéb, a munkavégzés, foglalkozás közben használt és a személyi állomány tagjának testfelületére, szervezetébe jutó vegyi anyag (beleértve az egyéb növényvédő szereket) által okozott betegségek

201.01

A65

Korom által okozott bőrbetegségek és bőrrák

201.02

A66

Bitumen által okozott bőrbetegségek és bőrrák

201.03

A67

Kátrány által okozott bőrbetegségek és bőrrák

201.04

A68

Szurok által okozott bőrbetegségek és bőrrák

201.05

A69

Antracén és vegyületei által okozott bőrbetegségek és bőrrák

201.06

A70

Ásványi és egyéb olajok által okozott bőrbetegségek és bőrrák

201.07

A71

Nyers paraffin által okozott bőrbetegségek és bőrrák

201.08

A72

Karbazol és vegyületei által okozott bőrbetegségek és bőrrák

201.09

A73

Szén desztilláció melléktermékei által okozott bőrbetegségek és bőrrák

202

A74

Vegyianyagok által okozott kontakt irritatív dermatitisz

A75

Vegyianyagok által okozott kontakt allergiás dermatitisz

A76

Vegyianyagok által okozott egyéb bőrbetegségek (pl. olajakne) és nyálkahártya betegségek

A77

Egyéb bőrbetegségek és bőrrákok

301.11

A78

Szilikózis

301.12

A79

Tüdő tuberkulózissal kombinált szilikózis

301.21

A80

Azbesztózis

301.22

A81

Azbesztpor belégzését követő mesothelioma

301.31

A82

Egyéb pneumokoniózisok

302

A83

Azbeszt szövődménye hörgőrák formájában

303

A84

Szinterezett (zsugorított) fémek pora által okozott hörgő-tüdő-betegségek

304.04

A85

Kobalt, ón, bárium és grafit porának belégzése által okozott légzőrendszeri betegségek

A86

Kemény fém által okozott tüdőfibrózisok

304.05

A87

Sziderózis

304.06

A88

Tudományosan igazolt kémiai allergének által kiváltott és munkával kapcsolatos allergiás asztma

304.07

A89

Tudományosan igazolt kémiai allergének által kiváltott és munkával kapcsolatos allergiás rinitisz

305.01

A90

Fapor által okozott felsőlégúti daganatos betegségek

306

A91

A pleura azbeszt által okozott, légzési restrikcióval járó fibrózisa

307

A92

Mélyszíni bányában dolgozó bányászok krónikus obstruktív hörghurutja és emfizémája

308

A93

Azbesztpor belégzése által okozott tüdőrák

309

A94

Alumínium és vegyületei által okozott betegségek

310

A95

Lúgos salak pora által okozott bronchopulmonáris betegségek

 

B) FIZIKAI KÓROKI TÉNYEZŐK

502.01

B1

Ultraibolya, infravörös, egyéb nem ionizáló sugárzás által okozott betegségek (kivéve elektroophthalmia)

502.02

B2

Elektroophthalmia

503

B3

Zaj által okozott halláskárosodások

504

B4

Túlnyomás alatti munkavégzés által okozott betegségek

505.01

B5

Helyileg ható vibráció által okozott betegség

505.02

B6

Egésztest vibráció által okozott betegségek (beleértve az ágyéki gerinc porckorong betegségeit)

B7

Foglalkozással kapcsolatos egyéb fizikai kóroki tényező által okozott betegségek

508

B8

Ionizáló sugárzás által okozott betegségek

 

C) BIOLÓGIAI KÓROKI TÉNYEZŐK

401

C1

Egyéb zoonózisok

402

C2

Tetanusz

403

C3

Brucellózis

C4

Ornitózis

C5

Kullancs-enkefalitisz

C6

Antrax

C7

Leptospirózis

C8

Q-láz

C9

Tularémia

C10

Borelliózis (Lyme-kór)

C11

Trichofitiázis

404

C12

Foglalkozással kapcsolatban keletkezett hepatitiszek

405

C13

Foglalkozással kapcsolatban keletkezett tuberkulózis

406

C14

Amőbiázis

407

C15

Fertőző betegségek által okozott idült egészségkárosodás, ha az a foglalkozással kapcsolatban keletkezett

C16

Hivatalos külszolgálat során szerzett trópusi betegségek

C17

Gennykeltők által okozott bőrbetegségek

C18

Gombák által okozott bőrbetegségek

304.01

C19

Exogen (extrinsic) allergiás alveolitisz

304.02

C20

Gyapot, len, kender, juta, szizál és cukornád porok és rostok belégzése által okozott tüdőbetegségek

C21

Foglalkozással kapcsolatos biológiai kóroki tényezők által okozott egyéb betegségek

304.06

C22

Tudományosan igazolt biológiai allergének által kiváltott és munkával kapcsolatos allergiás asztma

304.07

C23

Tudományosan igazolt biológiai allergének által kiváltott és munkával kapcsolatos allergiás rinitisz

 

D) NEM OPTIMÁLIS IGÉNYBEVÉTEL, PSZICHOSZOCIÁLIS ERGONÓMIAI KÓROKI TÉNYEZŐK

506.10

D1

A periartikuláris tömlők nyomás miatti betegsége

506.11

D2

Prae-patelláris és sub-patelláris bursitis

506.12

D3

Olecranon bursitis

506.13

D4

Váll bursitis

506.21

D5

Az ínhüvely túlerőltetés által okozott betegségek

506.22

D6

A peritendineum-túlerőltetés által okozott betegség

506.23

D7

Az izom és ín tapadási helyek túlerőltetés által okozott betegségek

506.30

D8

Térdízületi meniszkusz sérülése

506.40

D9

Nyomás eredetű perifériás idegkárosodás

506.45

D10

Carpal tunnel (kéztő alagút) szindróma

507

D11

Bányászok nystagmusa (szemtekerezgése)

D12

Az ágyéki gerinc porckorong tehermozgatás által okozott betegségei

D13

A nyaki gerinc szakasz porckorong tehermozgatás által okozott betegségei

D14

Csontok, ízületek, izmok, inak túlzott vagy egyoldalú igénybevétele által okozott betegségei

D15

Pszichoszociális kóroki tényezők

D16

Ergonómiai kóroki tényezők által okozott betegségek

D17

A munkavégzéssel vagy a munkakörnyezettel kapcsolatos egyéb betegségek

8. melléklet a 23/2013. (VI. 11.) BM rendelethez12

Bejelentés foglalkozási megbetegedésről (mérgezésről), fokozott expozícióról

 

Érintett szerv megnevezése: Országgyűlési Őrség

 

Bejelentés-azonosító: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ - ⬜ ⬜ - ⬜ ⬜ ⬜

Bejelentő: ⬜

1 – Foglalkozás-egészségügyi alapellátó orvos

2 – Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa

3 – Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Bejelentő orvos neve: ........................................................................

Bejelentés dátuma: 20⬜ ⬜.⬜ ⬜.⬜ ⬜.

 

A bejelentett eset: ⬜

1 – foglalkozási megbetegedés

2 – fokozott expozíció

Keresőképesség: ⬜

1 – keresőképes

2 – keresőképtelen

3 – halálos

Diagnózis (Csak foglalkozási megbetegedés esetén kell kitölteni!):

 

 

Előfordulás jellege: ⬜

1 – egyedi

2 – tömeges

Munkáltató neve (központi telephely):

Adószám: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ - ⬜ - ⬜ ⬜

Adóazonosító jel: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Szakágazati kód: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Telephely címe (a bejelentés helye szerint):

 

A megbetegedéssel/ fokozott expozícióval kapcsolatos munkakör:

 

A személyi állomány tagjának neve: ..................................................................................................

TAJ-szám: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Neme: ⬜

1 – férfi

2 – nő

Születési dátuma: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜. ⬜ ⬜.⬜ ⬜.

Születési helye: .........................................................................................................

Anyja neve: ...............................................................................................................

Lakcíme: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜......................................................................................................................

Jelenlegi munkaköri tevékenysége:

FEOR kód: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Korábbi munkakörei, jelenlegi és előző munkáltatójánál (a felsorolásnál jelölendő a munkáltató neve, címe; a munkakör, amelyet betöltött; és a mettől-meddig időtartam. Ha nem tudja, vagy nem emlékszik: n.e.-vel jelölendő):

 

A megbetegedéssel (fokozott expozíciós esettel) kapcsolatos jelenlegi munkakörben töltött expozíciós idő (hónap): ⬜ ⬜

A megbetegedéssel (fokozott expozíciós esettel) kapcsolatos munkakörben összesen eltöltött expozíciós idő (hónap): ⬜ ⬜

A fokozott zaj expozíciós eset bejelentésének alapjául szolgáló audiometriás vizsgálat eredményei:

 

A fokozott vegyi expozíciós eset bejelentésének alapjául szolgáló biológiai paraméter(ek) laboratóriumi vizsgálati eredményei (Csak a kivizsgálást követően töltendő ki):

Vérben

Vizeletben

paraméter

érték

mértékegység

paraméter

érték

mértékegység

A munkavédelmi felügyelőség véleménye:


A bejelentés: o

1 – elfogadva

2 – módosítva

3 – elutasítva

4 – kiegészítésre visszaküldve

Elfogadott foglalkozási megbetegedés: ⬜ ⬜ ⬜

Elfogadott fokozott expozíció: ⬜ ⬜ ⬜

Diagnózis:Bejelentést indokoló, csatolt orvosi dokumentumok száma: ⬜ ⬜

Dátuma: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜.⬜ ⬜.⬜ ⬜.

P. H.

 

................................................

aláírás

Kódlista és kitöltési utasítás a bejelentéshez

1. A bejelentést az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 23/2013. (VI. 11.) BM rendelet 7. mellékletében szereplő jegyzék alapján kell kitölteni.

2. Bejelentés-azonosító: az 1–5. számjegy a bejelentő orvos pecsétszáma,

a 6–7. számjegy a bejelentés éve (évszázad nélkül),

a 8–10. számjegy a bejelentő orvos által adott sorszám

3. Diagnózis: a megbetegedések jegyzékében a megbetegedést okozó tényező betűjele és a megbetegedés előtti arab számok.

4. Szakágazati kód: TEÁOR alapján (KSH)

5. FEOR kód: Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (Korszerűsített jegyzék)

(KSH, FEOR-08)

9. melléklet a 23/2013. (VI. 11.) BM rendelethez

Vizsgálati lap

3K54583_0

Szerv neve:

Bejelentés-azonosító:

⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜-⬜ ⬜-⬜ ⬜ ⬜

TAJ-szám:

⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

1. Jelen bejelentést indokoló kóroki tényezővel kapcsolatban korábbi munkahelyein előfordult-e:

Fokozott expozíció

Nem

Ha igen, mikor (év)

⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Megbetegedés

Nem

Ha igen, mikor (év)

⬜ ⬜ ⬜ ⬜

2. Jelen bejelentés tárgyát képező megbetegedést vagy fokozott expozíciót okozó kóroki tényezők műszeres vizsgálata:

Vizsgálatok nem történtek

Vizsgálatok történtek

(több mérés esetén valamennyi eredményt ismertetni, vagy a mérési jegyzőkönyveket mellékelni kell)

Mérések iránya:

Mérések időpontja

(év, hónap):

⬜ ⬜ ⬜ ⬜.⬜ ⬜.

⬜ ⬜ ⬜ ⬜.⬜ ⬜.

⬜ ⬜ ⬜ ⬜.⬜ ⬜.

⬜ ⬜ ⬜ ⬜.⬜ ⬜.

Mérések eredményei:

⬜ ⬜ ⬜ ⬜

⬜ ⬜ ⬜ ⬜

⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Hozott intézkedések:

⬜ ⬜ ⬜ ⬜

⬜ ⬜ ⬜ ⬜

⬜ ⬜ ⬜ ⬜

⬜ ⬜ ⬜ ⬜

3. A megbetegedés, fokozott expozíció oka (több válasz is adható):

Műszaki megelőzés

Teljes hiánya

Részleges jellege

Elégtelen hatékonyság

Egyéb:

Egyéni védelem

Teljes hiánya

Nem megfelelő mennyisége

Nem megfelelő minősége

Használatának elmulasztása

Egyéb (szövegesen ismertetendő):

4. Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálatok történtek:

Igen

Gyakorisága (hónapokban):

⬜ ⬜

Nem

5. Időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatok:

Igen

Gyakorisága (hónapokban):

⬜ ⬜

Nem

6. A személyi állomány tagja magatartásával hozzájárult-e a megbetegedés (fokozott expozíció) kialakulásához?

Igen

Nem

7. A kivizsgálást követő intézkedés formája:

Intézkedési terv

Határozati intézkedés

Bírságolás (és összege)

Egyéb

Nem történt intézkedés (ebben az esetben indokolás is szükséges)

Indokolás:

8. A kivizsgálás során hozott intézkedés tartalmi ismertetése:

9. Az esemény körülményeinek és a kivizsgálás tapasztalatainak részletes ismertetése:

Kitöltési útmutató a vizsgálati laphoz

1. Bejelentés-azonosító     az 1–5. számjegy a bejelentő orvos pecsétszáma,

        a 6–7. számjegy a bejelentés éve (évszázad nélkül),

        a 8–10. számjegy a bejelentő orvos által adott sorszám

2. A megbetegedést (mérgezést) vagy fokozott expozíciót előidéző kóroki tényezők műszeres vizsgálata.

a) Mérések:

1 – vegyi anyag

2 – por

3 – rost

4 – zaj

5 – lokális rezgés

6 – egyéb

b) Mérések eredményei:

1 – igazolták a bejelentést

2 – nem igazolták a bejelentést

3 – nem ítélhető meg a korábbi munkahelyi szituáció

4 – ismételt mérés szükséges

10. melléklet a 23/2013. (VI. 11.) BM rendelethez

Szerv

....................................................................

 

Értesítés

Cím:

 

Értesítem, hogy

Név: ........................................................................................................................................

TAJ-szám: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Születési hely, idő: .............................................................................................................

Anyja neve: ...........................................................................................................................

Lakcím: ...................................................................................................................................

Állományilletékes parancsnok neve: ...........................................................................

Adószám: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ - ⬜ - ⬜ ⬜

Adóazonosító jel: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Telephely címe (a bejelentés helye szerint): ...............................................................

 

bejelentett és kivizsgált foglalkozási megbetegedése elfogadást nyert.

 

Dátum: .......................................................

 

P. H.

 

.................................................
aláírás

1

A 4. § (3) bekezdése a 16/2015. (IV. 17.) BM rendelet 11. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 21. § (4) bekezdése a 9/2018. (IV. 25.) BM rendelet 66. §-ával megállapított szöveg.

3

A 25. § (5) bekezdés a) pontja a 11/2015. (III. 31.) BM rendelet 11. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 25. § (5) bekezdés b) pontja a 11/2015. (III. 31.) BM rendelet 11. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 25. § (5) bekezdés c) pontja a 11/2015. (III. 31.) BM rendelet 11. § c) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 27. §-t megelőző alcímet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 88. § a) pontja, a 27–28. §-t ugyanezen rendelet 88. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. melléklet a 36/2015. (VI. 16.) BM rendelet 31. § a) pontjával megállapított szöveg.

9

A 6. melléklet 20. pontja a 36/2015. (VI. 16.) BM rendelet 31. § b) pontjával megállapított szöveg.

10

A 6. melléklet 21. pontja a 36/2015. (VI. 16.) BM rendelet 31. § b) pontjával megállapított szöveg.

11

A 6. melléklet 22. pontja a 36/2015. (VI. 16.) BM rendelet 31. § b) pontjával megállapított szöveg.

12

A 8. melléklet a 16/2015. (IV. 17.) BM rendelet 12. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére