• Tartalom

238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet

238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet

egyes közbeszerzési tárgyú rendeletek módosításáról1

2013.07.01.

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 9. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 18. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 10. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 1. pontjában,

az 5. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 6., 8. és 11. pontjában,

a 6. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében,

a 7. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 18. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Az ajánlatkérő a dokumentációban köteles tájékoztatást adni)

f) arról, hogy a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét a Kbt. 62. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem az ajánlatok bontásának megkezdésekor, hanem az elektronikus árlejtés lezárását követő tájékoztatás [24. § (3) bekezdés] során ismerteti.”

(2) Az R1. 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az elektronikus árlejtés lezárásakor az ajánlatkérő az árlejtés során érvényes ajánlatot tett ajánlattevőket elektronikus úton tájékoztatja az elektronikus árlejtés során az ellenszolgáltatás mértéke, illetve az értékelési részszempontok tekintetében kialakult rangsorról. Az ajánlatkérő továbbá a Kbt. 62. § (4) bekezdésétől eltérően ebben a tájékoztatásban ismerteti a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.”

(3) Az R1.

1. 17. § (1) bekezdésében a „bírálati szempont” szövegrész helyébe az „értékelési szempont” szöveg,

2. 17. § (2) bekezdés b) pontjában az „a bírálati részszempontokra” szövegrész helyébe az „az értékelési részszempontokra” szöveg,

3. a 17. § (3) bekezdésében az „A bírálati részszempontok” szövegrész helyébe az „Az értékelési részszempontok” szöveg,

4. 17. § (4) bekezdésében a „bírálati részszempontnak” szövegrész helyébe az „értékelési részszempontnak” szöveg,

5. 18. § (2) bekezdés a) pontjában az „a bírálati részszempontok” szövegrész helyébe az „az értékelési részszempontok” szöveg,

6. 21. § (1) bekezdésében az „a bírálati részszempontok” szövegrész helyébe az „az értékelési részszempontok” szöveg,

7. 22. § (3) bekezdésében az „a bírálati részszempontok” szövegrész helyébe az „az értékelési részszempontok” szöveg lép.

(4) Az R1. 27. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú rendeletek módosításáról szóló 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MódR.) 1. §-ában megállapított rendelkezéseit a MódR. hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.”

2. A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló
46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és intézményeik, továbbá azok a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek, amelyekben az állam nevében az állami vagyonról szóló törvény szerint a tulajdonosi (részvényesi, tagsági, stb.) jogokat miniszteri rendelet vagy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött megbízási szerződés alapján központi költségvetési szerv vagy intézménye gyakorolja, valamint a Kormány közalapítványai, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: közbeszerzési törvény), valamint a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet szerinti beszerzéseik (a továbbiakban együtt: közbeszerzéseik) megvalósításakor e rendelet előírásai szerint kötelesek eljárni.”

(2) Az R2. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó beszerzésekre, a közbeszerzési törvény 9. § (1) bekezdés c) és e) pontja alá eső, a Magyar Honvédség műveleti alkalmazásával közvetlenül összefüggő beszerzésekre, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezetek beszerzéseire, a Külügyminisztérium irányítása alá tartozó külképviseletek beszerzéseire, a Külügyminisztérium állami protokoll feladatokkal összefüggő beszerzéseire, a Magyar Nemzeti Bank beszerzéseire, valamint azon beszerzésekre, amelyek megvalósítása részben vagy egészben nem hazai költségvetési forrásból történik.”

(3) Az R2. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) A nettó huszonöt millió forintot elérő becsült értékű árubeszerzést, vagy szolgáltatás megrendelést, továbbá a nettó százötvenmillió forintot elérő becsült értékű építési beruházást megvalósítani kívánó szervezet (a továbbiakban: érintett szervezet) az általa szükségesnek tartott közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében a megindítást megelőzően legalább 15 munkanappal az 1. melléklet szerinti előterjesztést és az abban meghatározott mellékleteket köteles az NFM-nek benyújtani.
(2) Az érintett szervezet az általa szükségesnek tartott nettó huszonötmillió forintot el nem érő becsült értékű árubeszerzés, vagy szolgáltatás megrendelés, továbbá a nettó százötvenmillió forintot el nem érő becsült értékű építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében, a megindítást megelőzően legalább 15 munkanappal a 2. melléklet szerinti előterjesztést köteles az NFM-nek benyújtani, melyhez mellékelni kell a szerződéstervezetet, vagy a lényeges szerződéses feltételeket tartalmazó iratot.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottaktól eltérően, amennyiben az érintett szervezet beszerzésének tárgya a központosított közbeszerzések hatálya alá tartozó kiemelt termék, az érintett szervezet a keretmegállapodásos eljárás második részének lefolytatása során a (4)–(6) bekezdés szerint köteles eljárni.
(4) A (6) bekezdésben meghatározott kivételtől eltekintve közvetlen megrendelések esetében az érintett szervezetnek a negyedévekre vonatkozó összesített igényeit kell benyújtani a 3. melléklet szerinti előterjesztésben
a) az első negyedévre vonatkozó igényeket legkésőbb a megelőző év december 31-ig,
b) a második negyedévre vonatkozó igényeket legkésőbb az adott év április 1-jéig,
c) a harmadik negyedévre vonatkozó igényeket legkésőbb az adott év július 1-jéig,
d) a negyedik negyedévre vonatkozó igényeket legkésőbb az adott év október 1-jéig.
(5) Versenyújranyitás és konzultáció esetében az érintett szervezet a keretmegállapodásos eljárás második részének megindítását megelőzően legalább 15 munkanappal a 4. melléklet szerinti előterjesztést köteles az NFM-nek benyújtani.
(6) Az érintett szervezet a Kbt. 109. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egy ajánlattevővel kötött keretmegállapodásokból a nemzeti fejlesztési miniszter előzetes hozzájárulása nélkül közvetlen megrendelést kezdeményezhet.
(7) Az érintett szervezet a közbeszerzés fedezeteként általa meghatározott ellenértékről fedezetigazolást köteles csatolni az előterjesztéshez. Fedezetigazolás nélkül a közbeszerzési eljárás megindítása nem hagyható jóvá.
(8) Ha az iratok valamelyike az (1)–(6) bekezdés szerinti formai követelményeknek részben vagy egészben nem felel meg, vagy azok bármely tartalmi eleme hiányzik, az NFM az előterjesztést érdemi vizsgálat nélkül megtagadással visszaküldi az érintett szervezetnek.”

(4) Az R2. a következő 4/A. §-sal egészül ki:

4/A. § (1) A nemzeti fejlesztési miniszter tizenöt munkanapon belül dönt az adott közbeszerzésről, vagy további adatokat kér a kezdeményező érintett szervezettől. Ha további adatok benyújtása válik szükségessé a nemzeti fejlesztési miniszter azok beérkezését követő nyolc munkanapon belül adja ki állásfoglalását.
(2) A közbeszerzési előterjesztés vizsgálatát követően a nemzeti fejlesztési miniszter a következő döntéseket hozhatja:
a) ajánlat(tétel)i, illetve részvételi felhívást és dokumentációt, vagy annak az előterjesztésben meghatározott részét, vagy az összesített igényeket jóváhagyja és az eljárás megindításához hozzájárul,
b) jóváhagyás hiányában meghatározza azokat a feltételeket, illetve megjelöli azokat a szükséges módosításokat, amelyek teljesítése esetén az eljárás megindításához hozzájárul, vagy
c) az eljárás megindításához nem járul hozzá.
(3) A nemzeti fejlesztési miniszter hozzájárulása hiányában – a (4) bekezdésben, valamint a 4. § (6) bekezdésben meghatározott kivételtől eltekintve – a közbeszerzési eljárás nem kezdhető meg, továbbá a központi beszerző szervezet a hozzájárulás hiányban nem teszi lehetővé a keretmegállapodásokból történő beszerzést. A nemzeti fejlesztési miniszter döntését követően, a döntéssel kapcsolatban további egyeztetésre nincs lehetőség.
(4) Amennyiben a nemzeti fejlesztési miniszter a 4/A. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem közli a (2) bekezdés szerinti döntését az érintett szervezettel, a közbeszerzési eljárás, illetve a keretmegállapodásból történő beszerzés jóváhagyás hiányában is megkezdhető.”

(5) Az R2. a következő 4/B. §-sal egészül ki:

4/B. § A közbeszerzési törvény 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a nemzeti fejlesztési miniszter hozzájárulása hiányában nem kezdeményezhető az Országgyűlés illetékes bizottságának döntése.”

(6) Az R2. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § A bontást – kétszakaszos eljárás esetén a részvételi szakasz bontását – megelőzően, a 4. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárásban a delegált megfigyelő megvizsgálja, hogy az eljárásban a jóváhagyott ajánlat(tétel)i vagy részvételi felhívás került-e közzétételre, illetve kiküldésre, és az ajánlattételi – kétszakaszos eljárás esetén a részvételi – határidő lejárta előtt legalább 5 munkanappal jelentést tesz az NFM részére.”

(7) A R2. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (1) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott személyek vagy szervek kötelesek egyeztetést kezdeményezni az NFM-mel az általuk lefolytatott közbeszerzési eljárások ajánlati szakaszában az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezés ajánlattevők részére történő megküldését megelőzően legalább 5 munkanappal.
(2) A 4. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás esetén az érintett szervezet köteles megküldeni az NFM részére a bírálóbizottság üléseiről készített jegyzőkönyvet, a nyertes ajánlato(ka)t, a hiánypótlásokat, a felvilágosítás- és indokoláskéréseket, az ezekre adott válaszokat, továbbá az összegezést és adott esetben a tárgyalási jegyzőkönyvet, az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezést, valamint az NFM által kért további iratokat.
(3) A 4. § (2) és (5) bekezdése szerinti eljárás esetén az érintett szervezet köteles megküldeni az NFM részére a bírálóbizottság üléseiről készített jegyzőkönyvet, a nyertes ajánlato(ka)t, a hiánypótlásokat, a felvilágosítás- és indokoláskéréseket, az ezekre adott válaszokat, továbbá az összegezést és adott esetben a tárgyalási jegyzőkönyvet, az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezés ajánlattevők részére történő megküldését megelőzően legalább 5 munkanappal.
(4) A nemzeti fejlesztési miniszter 3 munkanapon belül állást foglal az adott közbeszerzésről. Az összegezés az ajánlatok elbírálásáról az ajánlattevők részére az állásfoglalását követően küldhető meg.”

(8) Az R2. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az érintett szervezet a szerződés, vagy szerződésmódosítás megkötéséhez a szerződéskötést, illetve módosítást 15 munkanappal megelőzően köteles az NFM jóváhagyását kérni. Az érintett szervezet a szerződéstervezetet, a módosítás tervezetét, – módosítás esetén – az eredeti szerződést a szerződés vagy a módosítás indokolását, valamint az indokolást alátámasztó valamennyi dokumentumot köteles az NFM részére az (1) bekezdés szerinti előterjesztéssel együtt megküldeni. Az érintett szervezet a szerződés, illetve – amennyiben a módosítással az eredeti szerződéses érték nő – a módosítás fedezeteként általa meghatározott ellenértékről fedezetigazolást köteles csatolni az előterjesztéshez. Fedezetigazolás nélkül a szerződés megkötése, illetve módosítása nem hagyható jóvá.”

(9) Az R2. 9. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Amennyiben a nemzeti fejlesztési miniszter a (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem közli döntését az érintett szervezettel, a szerződés megköthető vagy módosítható.”

(10) Az R2. 11. §-a a következő (2) és (3) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg az eredeti szöveg megjelölése (1) bekezdésre változik:

„(2) Az érintett szervezetek kötelesek a megkötött, az (1) bekezdés szerinti szerződéseiket, valamint a szerződések teljesítésének elismeréséről szóló teljesítésigazolásokat, illetve az elismerés megtagadásáról szóló nyilatkozatokat az aláírást, illetve a nyilatkozatok kiállítását követő legfeljebb 8 munkanapon belül az NFM felé megküldeni.
(3) Az NFM a központi beszerző szervezet portáljáról a keretmegállapodásokból történő beszerzéseket utólagos ellenőrzés keretében is ellenőrzi, különös tekintettel a benyújtott igények és a teljesített közvetlen megrendelések értékének összhangjára.”

(11) Az R2. a következő 12/A. §-sal egészül ki:

12/A. § A 12. §-ban foglalt szabályok megsértése esetén a nemzeti fejlesztési miniszter kezdeményezheti
a) a közbeszerzési törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén a Közbeszerzési Döntőbizottságnál jogorvoslati eljárás megindítását;
b) a szerződésmódosítást aláíró, illetve jóváhagyó felelős személy fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását a fegyelmi jogkör gyakorlójánál.”

(12) Az R2. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az egységes nyilvántartás kialakítása és kezelése érdekében az érintett szervezetek kötelesek az NFM-nek megküldeni az éves közbeszerzési terveiket legkésőbb minden év március 31-ig, valamint tájékoztatást adni a közbeszerzési terveik módosításáról, továbbá a módosítás indokairól az arról hozott döntést követően legfeljebb 3 munkanapon belül.”

(13) Az R2. a következő 13/A. §-sal egészül ki:

13/A. § A 11.§ (2) bekezdésében, valamint a 13. §-ban foglalt szabályok megsértése esetén a nemzeti fejlesztési miniszter kezdeményezheti az adatszolgáltatásért felelős személy fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását a fegyelmi jogkör gyakorlójánál.”

(14) Az R2. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

14. § Az NFM feladata az e rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által megküldendő közbeszerzési tervvel, annak módosításával, az e rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásokkal, továbbá a rendelet hatálya alá tartozó szerződésekkel és teljesítésigazolásokkal kapcsolatos adatok nyilvántartása és kezelése. A nemzeti fejlesztési miniszter az elektronikus úton történő benyújtás és adatfeldolgozás megkönnyítése érdekében egységes benyújtási metodikát, valamint a benyújtandó adatok vonatkozásában kötelező formai és tartalmi elemeket határozhat meg.”

(15) Az R2.

1. 9. § (1) bekezdésében a „2. számú” szövegrész helyébe az „5.” szöveg,

2. 12. § (1) bekezdésében a „tíz” szövegrész helyébe a „három” szöveg lép.

(16) Hatályát veszti az R2. 13. § (2) bekezdése, az 1. számú és 2. számú melléklete.

(17) Az R2. az 1-5. melléklettel egészül ki.

(18) Az R2. 15. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú rendeletek módosításáról szóló 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MódR.) 2. §-ában megállapított rendelkezéseit, valamint 1–5. mellékletével megállapított mellékleteit a MódR. hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.”

3. Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 5. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Amennyiben az építési beruházás építmény kivitelezésére és tervezésére együtt irányul, vagy a Kbt. 1. mellékletében foglalt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezésére és tervezésére együtt irányul, az ajánlatkérőnek a dokumentációt az 1. melléklet szerinti tartalommal kell elkészítenie. A dokumentációt kivitelezésre és tervezésre irányuló építési beruházásnál a jogerős építési vagy létesítési engedély és a hozzá tartozó dokumentáció alapján kell elkészíteni, kivéve:)

f) a Kbt. 94. § (3) bekezdés a) pontja szerinti kiegészítő építési beruházás esetén (ha az ajánlatkérő készít dokumentációt).”

(2) Az R3. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés keretei között a tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után szerződésmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét, a szerződésben azonban egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíteni kell a tartalékkeret felhasználásának lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit.”

(3) Az R3. 10. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az eredeti szöveg megjelölése (1) bekezdésre változik:

„(2) Az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő (részvételre jelentkező) felhasználta, a szerződés teljesítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 274. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban megjelöli, hogy a referencia a szerződés teljesítésének egészére vagy mely konkrétan meghatározott részére vonatkozó alkalmasságot igazol.”

(4) Az R3.

1. 14. § (1) bekezdésében a „Kbt. 130. § (3) bekezdésétől eltérően” szövegrész helyébe a Ptk. 292/B. § (1) bekezdésétől eltérően” szöveg,

(5) Hatályát veszti az R3. 5. § (2) bekezdése.

(6) Az R3. 18. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú rendeletek módosításáról szóló 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MódR.) 3. §-ában megállapított rendelkezéseit a MódR. hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.”

4. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 14. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ajánlattevőnek, illetve a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága árubeszerzés, építési beruházás, valamint szolgáltatás megrendelése esetén igazolható)

c) az előző legfeljebb három üzleti évre vonatkozóan kérhető, teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak;”

(2) Az R4. 15. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ajánlattevőnek és részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága árubeszerzés esetében – figyelemmel annak jellegére, mennyiségére, rendeltetésére – igazolható)

a) az eljárást megindító felhívás feladásától – nem hirdetménnyel induló eljárásokban megküldésétől – visszafelé számított megelőző három év legjelentősebb szállításainak ismertetésével; az ajánlatkérő köteles a három év teljesítését figyelembe venni, azonban ha a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében szükségesnek ítéli, az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától (megküldésétől) visszafelé számított megelőző hat évben teljesített szállításokat is figyelembe veheti, feltéve, hogy ezt az eljárást megindító felhívásban jelezte;”

(3) Az R4. 15. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ajánlattevőnek és részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága árubeszerzés esetében – figyelemmel annak jellegére, mennyiségére, rendeltetésére – igazolható)

c) azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), és/vagy vezetőknek – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, végzettségük, és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe;”

(4) Az R4. 15. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ajánlattevőnek és részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága építési beruházás esetében igazolható)

a) az eljárást megindító felhívás feladásától – nem hirdetménnyel induló eljárásokban megküldésétől – visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével; az ajánlatkérő köteles az öt év teljesítését figyelembe venni, azonban ha a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében szükségesnek ítéli, az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától (megküldésétől) visszafelé számított megelőző nyolc évben teljesített építési beruházásokat is figyelembe veheti, feltéve, hogy ezt az eljárást megindító felhívásban jelezte;”

(5) Az R4. 15. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ajánlattevőnek és részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága építési beruházás esetében igazolható)

c) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, és/vagy vezetői végzettségének, és/vagy képzettségének ismertetésével, és különösen azon személyek végzettségének, és/vagy képzettségének ismertetésével, akik az építési beruházás teljesítéséért felelősek;”

(6) Az R4. 15. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ajánlattevőnek és részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága építési beruházás esetében igazolható)

e) azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, végzettségük, és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe;”

(7) Az R4. 15. § (3) bekezdés a) pontlyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ajánlattevőnek és részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága szolgáltatás megrendelése esetén – figyelemmel annak jellegére, mennyiségére, rendeltetésére, továbbá arra, hogy az alkalmasságot különösen a szakértelemre, hatékonyságra, tapasztalatra és megbízhatóságra tekintettel lehet megítélni – igazolható)

a) az eljárást megindító felhívás feladásától – nem hirdetménnyel induló eljárásokban megküldésétől – visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével; az ajánlatkérő köteles a három év teljesítését figyelembe venni, azonban ha a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében szükségesnek ítéli, az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától (megküldésétől) visszafelé számított megelőző hat évben teljesített szolgáltatásokat is figyelembe veheti, feltéve, hogy ezt az eljárást megindító felhívásban jelezte;”

(8) Az R4. 15. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ajánlattevőnek és részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága szolgáltatás megrendelése esetén – figyelemmel annak jellegére, mennyiségére, rendeltetésére, továbbá arra, hogy az alkalmasságot különösen a szakértelemre, hatékonyságra, tapasztalatra és megbízhatóságra tekintettel lehet megítélni – igazolható)

b) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, és/vagy vezetői végzettségének és/vagy képzettségének ismertetésével, és különösen azon személyek végzettségének és/vagy képzettségének ismertetésével, akik a szolgáltatás teljesítéséért felelősek;”

(9) Az R4. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 15. § (2) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő a referencia igazolás tartalmi elemei között jogosult előírni az alkalmasság megállapításához szükséges további adat megadását is. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.”

(10) Az R4. 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A 15. § (1) bekezdés a) pontjának, valamint (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő, részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. A 15. § (2) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell igazolni.”

(11) Az R4.

1. 5. §-ában a „hatósági vagy közhiteles” szövegrész helyébe a „hatósági” szöveg,

2. 13. § (2) bekezdésében a „hatósági és közhiteles” szövegrész helyébe a „hatósági” szöveg,

(13) Az R4. 29. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú rendeletek módosításáról szóló 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MódR.) 4. §-ában megállapított rendelkezéseit a MódR. hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.”

5. A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz
és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló
46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

5. § A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az (1) bekezdés b) pontja alapján gyógyszer vagy fertőtlenítőszer beszerzésére kötött szerződésben, amennyiben a szerződés egy évet meghaladó időtartamú tartós jogviszonyt hoz létre, az intézmény szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 228. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vagy arra az esetre rögzített felmondási joggal vállalhat, hogy amennyiben az adott hatóanyagra vagy fertőtlenítőszerre vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania.”

6. A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet
feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 11. § (3) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

[A központi beszerző szervezet a (2) bekezdés szerinti tevékenysége körében különösen az alábbi feladatokat látja el:]

o) a központi beszerző szervezet e rendelet szerinti feladataival összefüggésben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) részére, lekérdezésre haladéktalanul adatot szolgáltat.”

(2) Az R6. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

14. § Az 1. § (1) bekezdésében és a 4. § (1) bekezdésében, illetve a 13. § (1) bekezdésében meghatározott intézmények a központosított közbeszerzési díjat közvetlenül fizetik meg. Azon közbeszerzésekre, amelyek megvalósulását az Európai Unióból származó forrásból támogatják, az igénybevevő intézmények díjfizetésre vonatkozó kötelezettsége teljesítésének biztosítására a központi beszerző szervezet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel együttműködést alakít ki.”

(3) Az R6. a következő 18/A. §-sal egészül ki:

18/A. § A 15. § (2) bekezdés, valamint a 16–18. § szerinti kötelezettségek rendszeres, vagy ismételt megsértése esetén a központi beszerző szervezet jelzése alapján az NFM a bejelentkezésért, az igénybejelentésért, valamint az adatszolgáltatásért felelős személy(ek) fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását kezdeményezheti a fegyelmi jogkör gyakorlójánál.”

(4) Az R6. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A központosított közbeszerzési eljárás eredményeképpen keretszerződés [Kbt. 109. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja alapján kötött keretmegállapodás] vagy keretmegállapodás [Kbt. 109. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján kötött keretmegállapodás] és a keretszerződés vagy keretmegállapodás alapján egyedi szerződés jön létre.”

(5) Az R6. 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az intézménynek nem kell megküldeni közzétételre az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről, a szerződések módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt az Európai Unió Hivatalos Kiadványai Hivatalának, valamint a Közbeszerzési Hatóságnak.”

(6) Az R6. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A központi beszerző szervezet az összesített intézményi igények alapján a 24. §-ban megjelölt központosított közbeszerzési eljárások eredményeképpen keretszerződést is köthet. Az intézmények a keretszerződések terhére kibocsátott megrendelésekkel szerezhetik be a kiemelt termékeket, a Kbt. 110. § (3) bekezdés a) pontjával, valamint a Kbt. 110. § (4) bekezdés a) pontjával összhangban.”

(7) Az R6. 28. § (1) bekezdésében a „(2) és (3) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2) bekezdésben” szöveg lép.

(8) Hatályát veszti az R6. 24. § (4) bekezdés i) pontja, valamint 28. § (3) bekezdése.

(9) Az R6. 30. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú rendeletek módosításáról szóló 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MódR.) 7. §-ában megállapított rendelkezéseit a MódR. hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.”

7. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 53/2011. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

7. § A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 53/2011. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 3. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Főigazgatóság a (2) bekezdés szerinti ellátási szolgáltatások nyújtásának módjára és szintjére, valamint a szolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozóan az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szervekkel megállapodást köt. A megállapodás tartalmazza a Főigazgatóság által nyújtott szolgáltatások részletezését és feltételeit, így különösen a megállapodás megkötésének időpontjában ellátandó intézményi létszámot, az adott intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlanokat, az adott intézmény használatában és a Főigazgatóság üzemeltetésében lévő gépkocsikat, az adott intézmény ellátására a Főigazgatóság költségvetésben rendelkezésre álló költségvetési forrást. A megállapodásban rögzített szolgáltatásokat meghaladó igények akkor teljesíthetők, ha azok költségvetési fedezetét az ellátott intézmény a Főigazgatóság részére biztosítja.
(4) A Főigazgatóság a (2) bekezdés szerinti szolgáltatások nyújtására – szabad kapacitásrendelkezésre állása esetén az (1) bekezdés a) pontjában nem szereplőközponti költségvetési szervekkel, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi. CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősülő más szervezetekkel, továbbá az Országgyűlés felügyelete alá tartozó más szervekkel megállapodást köthet. A megállapodásokban – összhangban a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltakkal – rendelkezni kell a Főigazgatóságnál a nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő közvetlen és közvetett kiadások ellentételezéséről.”

8. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.

a) a vízügyi, az energiaipari, a közlekedési és a postai ágazatokban működő szervezetek közbeszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatás megrendelésre irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez

Előterjesztés
a nettó 25 millió forintot elérő becsült értékű árubeszerzések, vagy szolgáltatás megrendelések, továbbá a nettó 150 millió forintot elérő becsült értékű építési beruházások
ellenőrzéséhez és engedélyezéséhez

AJÁNLATKÉRŐ ADATAI

1.1. Hivatalos név:

1.2. Székhely:

1.3. Postai cím:

1.4. Internetcím:

1.5. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező kapcsolattartó személy neve:

1.6. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége, telefonszám és e-mail cím:

1.7. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat gyakoroló tárca megnevezése:

2. A közbeszerzési eljárás/szerződés tárgyának pontos leírása (ha rész-ajánlattétel engedélyezett, akkor a részek pontos megnevezése):

3. A beszerzés/szerződés nettó értéke:

4.a) A lefolytatni tervezett közbeszerzési eljárás fajtája (megfelelő aláhúzandó):

 

Uniós eljárásrend

nyílt eljárás

meghívásos eljárás

hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás

versenypárbeszéd

keretmegállapodásos eljárás első része (Kbt. 109. § a)/b)/c)/d); nyílt/meghívásos/ hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás)

keretmegállapodásos eljárás második része28

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

 

Nemzeti eljárásrend

Kbt. 121. § a)

Kbt. 121. § b)

nyílt

meghívásos

hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

versenypárbeszéd

keretmegállapodásos eljárás (első/második29 rész)

hirdetmény nélküli tárgyalásos

 

4.b) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén a meghívottak*:

Ajánlattételre felhívott neve:

 

Székelye/Címe:

 

Cégjegyzékszáma:

 

 

4.c) Tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó tények:

4.d) Gyorsított eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó tények:

 

5. A rendelkezésre álló forrás összege, összetétele:

5.1. Összeg (nettó + …% ÁFA = bruttó)

 

5.2. A rendelkezésre álló forrás összetétele (előirányzat, támogatási szerződés, stb.):

 

6. A közbeszerzési eljárás tervezett kezdő időpontja:

7. A közbeszerzési eljárás tervezett időtartama a szerződéskötésig, ütemezés (részvételi/ajánlattételi határidő, bontás, az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldése; kétszakaszos eljárás esetén a részvételi szakasz bontásának, a részvételi jelentkezések elbírálásáról szóló összegezés megküldésének, valamint az ajánlattételi felhívás megküldésének, az ajánlattételi szakasz bontásának és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének tervezett időpontja; bíráló bizottság ülésének tervezett időpontja - lehetőség szerint):

8. A szerződés futamideje (megfelelő aláhúzandó):

határozott

határozatlan

Határozott idejű szerződésnél annak időtartama:

9. Nyilatkozat:

A kiíró a közbeszerzést a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet alapján tervezi kiírni. (A megfelelő válasz aláhúzandó.)

IGEN

NEM

Amennyiben igen, ennek indoka:

 

10. Egyéb információk (előzetes tájékoztató, időszakos előzetes tájékoztató, előminősítési rendszer, stb.), a közbeszerzés szükségességét megalapozó tényezők ismertetése (alapfeladat ellátásához szükséges, stb.)

11. A becsült érték és a fedezet meghatározására vonatkozó információk

11.1. Készült-e előzetes piackutatás/piacfelmérés?

igen/nem

11.2. A becsült érték kiszámításának módszere (előzetes ajánlatok bekérése, korábbi tapasztalatok, stb.)

 

12. A potenciális ajánlattevői kör vizsgálata

12.1. Várható-e kis- és középvállalkozások részvétele az eljárásban?

igen/nem

12.2. Csekély számú ajánlattevő van a piacon

igen/nem (ha igen, ennek indoka)

12.3. Várható-e külföldi ajánlattevő részvétele az eljárásban?

igen/nem

12.4. Várható-e olyan ajánlattevő részvétele az eljárásban, aki általános szerződési feltételeket alkalmaz?

igen/nem

12.5. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében az ajánlatkérő megvizsgálta-e, hogy az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők nem állnak-e az előírni kívánt kizáró okok hatálya alatt?

igen/nem

 

13. Külső szakértők

13.1. Az ajánlatkérő a szakmai tartalom (műszaki leírás, bírálat) előkészítésére, elbírálására vesz-e igénybe külső szakértőt?

igen/nem

13.2. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás lebonyolításához vesz-e igénybe hivatalos közbeszerzési tanácsadót, vagy az eljáráshoz kapcsolódóan jogi tanácsadást?

igen/nem

 

14. Szociális és környezetvédelmi szempontok

 

14.1. Az ajánlatkérő alkalmaz-e szociális szempontokat a közbeszerzési eljárásban?

igen/nem

14.2. Az ajánlatkérő alkalmaz-e környezetvédelmi szempontokat a közbeszerzési eljárásban?

igen/nem

Mellékletek:

a)    ajánlat(tétel)i/részvételi felhívás és dokumentáció, két szakaszból álló eljárásban mindkét szakasz tekintetében,

b)    időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén az a) pontban foglaltak mellett az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetmény is,

c)    előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén az előminősítési hirdetmény is, ilyen esetben a részvételi és ajánlattételi felhívásokat és dokumentációkat csak a konkrét közbeszerzési eljárás megkezdése előtt kell megküldeni,

d)    hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság elnökének küldendő indokolás,

e)    a közbeszerzési eljárás előkészítése során keletkező iratok közül a becsült érték meghatározására és bíráló bizottság megalakítására és összetételére vonatkozó iratok, összeférhetetlenségi nyilatkozatok, továbbá amennyiben a közbeszerzési eljárás megindításához más szerv jóváhagyása szükséges, a jóváhagyásról szóló nyilatkozat,

f)    a 4. § (7) bekezdés szerinti irat.

*A 4. b) pont kitöltése esetén valamennyi ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő esetében meg kell jelölni a feltüntetett adatokat, a megfelelő számú sorok beszúrásával.

Keltezés


28Kivéve a kiemelt termékekre vonatkozó közbeszerzéseket (kiemelt termékek esetében a 4. vagy 5. melléklet alkalmazandó)

29 Kivéve a kiemelt termékekre vonatkozó közbeszerzéseket (kiemelt termékek esetében a 4. vagy 5. melléklet alkalmazandó)

Aláírás
(név, beosztás)
P. H.

2. melléklet a 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez

Előterjesztés
a nettó 25 millió forintot el nem érő becsült értékű árubeszerzések, vagy szolgáltatás megrendelések,
továbbá a nettó 150 millió forintot el nem érő becsült értékű építési beruházások ellenőrzéséhez és engedélyezéséhez

AJÁNLATKÉRŐ ADATAI

1.1. Hivatalos név:

1.2. Székhely:

1.3. Postai cím:

1.4. Internetcím:

1.5. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező kapcsolattartó személy neve:

1.6. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége (telefonszám, e-mail cím):

1.7. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat gyakoroló tárca megnevezése:

2. A közbeszerzési eljárás/szerződés tárgyának pontos leírása (ha rész-ajánlattétel engedélyezett, akkor a részek pontos megnevezése):

3. A beszerzés/szerződés nettó értéke:

4.a) A lefolytatni tervezett közbeszerzési eljárás fajtája (megfelelő aláhúzandó):

Kbt. 121. § a)

Kbt. 121. § b)

nyílt

meghívásos

hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

versenypárbeszéd

keretmegállapodásos eljárás (első/második31 rész)

hirdetmény nélküli tárgyalásos

Kbt. 122/A. §

Kbt.
122. § (7)

egyéb h.n.t.

4.b) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén az ajánlattételre felhívottak*:

Ajánlattételre felhívott neve:

 

Székelye/Címe:

 

Cégjegyzékszáma:

 

4.c) A 4.a) pont szerinti egyéb hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának indoka:

5. A rendelkezésre álló forrás összege, összetétele:

5.1. Összeg (nettó + …% ÁFA = bruttó)

 

5.2. A rendelkezésre álló forrás összetétele (előirányzat, támogatási szerződés, stb.):

 

6. A közbeszerzési eljárás tervezett kezdő időpontja:

7. A közbeszerzési eljárás tervezett időtartama a szerződéskötésig, ütemezés (részvételi/ajánlattételi határidő, bontás, az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldése; kétszakaszos eljárás esetén a részvételi szakasz bontásának, a részvételi jelentkezések elbírálásáról szóló összegezés megküldésének, valamint az ajánlattételi felhívás megküldésének, az ajánlattételi szakasz bontásának és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének tervezett időpontja; bíráló bizottság ülésének tervezett időpontja - lehetőség szerint):

8. A szerződés futamideje (megfelelő aláhúzandó):

határozott

határozatlan

Határozott idejű szerződésnél annak időtartama:

9. Nyilatkozatok:

A kiíró a közbeszerzést a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet alapján tervezi kiírni. (A megfelelő válasz aláhúzandó.)

IGEN

NEM

Amennyiben igen, ennek indoka:

 

10. A közbeszerzési eljárást megindító felhívás és esetlegesen a dokumentáció tartalmára vonatkozó információk

10. a) a közbeszerzés tárgya és mennyisége:

10. b) részletes műszaki leírás:

10. c) kizáró okok és igazolás módja:

10. d) alkalmassági feltételek és az igazolás módja:

10. e) bírálati szempontok és a bírálat módszere:

 

11. A közbeszerzés szükségességét megalapozó tényezők ismertetése (alapfeladat ellátásához szükséges, stb.)

 

12. A becsült érték és a fedezet meghatározására vonatkozó információk

12.1. Készült-e előzetes piackutatás/piacfelmérés?

igen/nem

12.2. A becsült érték kiszámításának módszere (előzetes ajánlatok bekérése, korábbi tapasztalatok, stb.)

 

13. A potenciális ajánlattevői kör vizsgálata

13.1. Várható-e kis- és középvállalkozások részvétele az eljárásban?

igen/nem

13.2. Csekély számú ajánlattevő van a piacon

igen/nem (ha igen, ennek indoka)

13.3. Várható-e külföldi ajánlattevő részvétele az eljárásban?

igen/nem

13.4. Várható-e olyan ajánlattevő részvétele az eljárásban, aki általános szerződési feltételeket alkalmaz?

igen/nem

13.5. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében az ajánlatkérő megvizsgálta-e, hogy az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők nem állnak-e az előírni kívánt kizáró okok hatálya alatt?

igen/nem

 

14. Külső szakértők

14.1. Az ajánlatkérő a szakmai tartalom (műszaki leírás, bírálat) előkészítésére, elbírálására vesz-e igénybe külső szakértőt?

igen/nem

14.2. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás lebonyolításához vesz-e igénybe hivatalos közbeszerzési tanácsadót, vagy az eljáráshoz kapcsolódóan jogi tanácsadást?

igen/nem

 

15. Szociális és környezetvédelmi szempontok

 

15.1. Az ajánlatkérő alkalmaz-e szociális szempontokat a közbeszerzési eljárásban?

igen/nem

15.2. Az ajánlatkérő alkalmaz-e környezetvédelmi szempontokat a közbeszerzési eljárásban?

igen/nem


31Kivéve a kiemelt termékekre vonatkozó közbeszerzéseket (kiemelt termékek esetében a 4. vagy 5. melléklet alkalmazandó)

Mellékletek: a 4. § szerinti iratok
* A 4. b) pont kitöltése esetén valamennyi ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő esetében meg kell jelölni a feltüntetett adatokat, a megfelelő számú sorok beszúrásával.
Keltezés
Aláírás
(név, beosztás)
P. H

3. melléklet a 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez

Előterjesztés
a központi beszerző szervezet által kötött keretmegállapodásokból történő megrendelésekhez

AJÁNLATKÉRŐ ADATAI

1.1. Hivatalos név:

1.2. Székhely:

1.3. Postai cím:

1.4. Internetcím:

1.5. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező kapcsolattartó személy neve:

1.6. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége (telefonszám, e-mail cím):

1.7. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat gyakoroló tárca megnevezése:

2. Igénylési időszak:

I. negyedév (január-március)/II. negyedév (április-június)/III. negyedév (július-szeptember)/IV. negyedév (október-december)

 

3. A beszerzés nettó értéke:

4. Beszerzés tárgyának besorolása

Kiemelt termékkör

keretmegállapodás azonosítója*

negyedéves nettó összérték kiemelt termékkörönként (HUF)

Kommunikációs eszközök és szolgáltatások

 

 

Információtechnológiai rendszerek és szolgáltatások

 

 

Irodatechnikai berendezések és szolgáltatások

 

 

Irodabútorok

 

 

Papíripari termékek és irodaszerek

 

 

Gépjárművek

 

 

Gépjármű-üzemanyagok

 

 

Utazásszervezések

 

 

Elektronikus közbeszerzési szolgáltatások - elektronikus árlejtés szolgáltatás

 

 

 

Negyedéves nettó összérték:

 

Negyedéves bruttó összérték (nettó + közbeszerzési díj + …% ÁFA)

 


Melléklet: 4. § (7) szerinti irat

* Annyi sor beszúrása szükséges termékkörönként, ahány keretmegállapodásból az érintett szervezet megrendelést kezdeményez.

Keltezés
Aláírás
(név, beosztás)
P. H

4. melléklet a 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez

Előterjesztés
a központi beszerző szervezet által kötött keretmegállapodások második részében lefolytatandó konzultációhoz vagy versenyújranyitáshoz

AJÁNLATKÉRŐ ADATAI

1.1. Hivatalos név:

1.2. Székhely:

1.3. Postai cím:

1.4. Internetcím:

1.5. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező kapcsolattartó személy neve:

1.6. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége (telefonszám, e-mail):

1.7. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat gyakoroló tárca megnevezése:

2. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok

2. a) A keretmegállapodás azonosítója:

 

2. b) A keretmegállapodás hatálya:

 

3. A második rész fajtája (megfelelő aláhúzandó)

konzultáció/versenyújranyitás

 

4. A beszerzés tárgya:

 

5. A beszerzés nettó értéke:

 

 

6. Az ajánlattételi/konzultációra felhívás tartalma

6. a) a közbeszerzés tárgyának pontos, részletes leírása és a beszerzés mennyisége:

6. b) bírálati szempontok és a bírálat módszere:

Melléklet: 4. § (7) szerinti irat
Keltezés
Aláírás
(név, beosztás)
P. H

5. melléklet a 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez

Előterjesztés
a nem közbeszerzési eljárás keretében megkötendő vagy módosítandó, nettó 50 millió forintot elérő értékű szerződésekre vonatkozóan

A KEZDEMÉNYEZŐ ADATAI

1.1. Hivatalos név:

1.2. Székhely:

1.3. Postai cím:

1.4. Internetcím:

1.5. A szerződés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező kapcsolattartó személy neve:

1.6. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége (telefonszám, e-mail cím):

1.7. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat gyakoroló tárca megnevezése:

2. A szerződés tárgyának pontos leírása:

3. A szerződés nettó értéke:

4. A Kedvezményezett kiválasztásának leírása:

5. A rendelkezésre álló forrás összege, összetétele:

5.1. Összeg (nettó + …% ÁFA = bruttó)

 

5.2. A rendelkezésre álló forrás összetétele (előirányzat, támogatási szerződés, stb.):

 

6. A szerződéskötés v. -módosítás tervezett időpontja:

7. A szerződés futamideje (megfelelő aláhúzandó):

határozott

határozatlan

Határozott idejű szerződésnél annak időtartama:

A SZERZŐDŐ FÉL ADATAI

8.1. Hivatalos név:

8.2. Székhely:

8.3. Postacím:

8.4. Szervezeti-működési forma:

8.5. Cégjegyzékszám:

8.6. Bíróság és nyilvántartási szám:

8.7. Adószám:

8.8. Statisztikai szám:

8.9. Kapcsolattartó személy neve:

8.10. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége (telefonszám, e-mail cím):

 

 

9. A szerződéskötés v. -módosítás indokoltságának és fontosabb előzményeinek bemutatása:

Melléklet: szerződés-tervezet; módosítás esetén eredeti szerződés és a módosítás tervezete, fedezetigazolás

Keltezés
Aláírás
(név, beosztás)
P. H
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. július 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére