• Tartalom
Oldalmenü

244/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet

a dohánytermék-kiskereskedők által vezetendő nyilvántartásokról, valamint a dohányboltban forgalmazott egyes termékekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről1

2013.11.29.

A Kormány a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 24/C. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) Ez a rendeletet a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvényben (a továbbiakban: Tv.) meghatározott dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységre, illetve a dohányboltban forgalmazott termékekre, és a Tv., valamint e rendelet rendelkezései szerint szolgáltatott adatok felhasználására terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában:

érintett termékek: az 1. mellékletben felsorolt termékek.

2. A nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettség

2. § (1) A dohánytermék-kiskereskedő a készletéről, illetve annak forgalmáról a Tv. 15/B. §-ában meghatározott nyilvántartás-vezetési, illetve adatszolgáltatási kötelezettségét e rendeletben meghatározott tartalommal, formában és módon köteles teljesíteni.

(2) Azon termékek felsorolását, amelyekre vonatkozóan az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettséget teljesíteni kell az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Azon adatokat, amelyekre vonatkozóan az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettséget teljesíteni kell a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesítésére a Tv. 4. § (2) bekezdése szerinti részvénytársaság (a továbbiakban: részvénytársaság) készletnyilvántartó minősítési rendszert működtet. A minősítési rendszer által alkalmasnak talált és igénybe vehető rendszerek és eszközök listáját, a részvénytársaság a honlapján folyamatosan közzéteszi.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdés szerinti kötelezettségnek a 2. § (4) bekezdésében meghatározott, minősített nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszer útján legalább naponta kell a részvénytársaság felé elektronikus úton eleget tenni.

(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségnek dohánytermék-értékesítési helyenként kell eleget tenni akkor is, ha a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység végzésére jogosult személy több koncessziós jogosultság alapján több dohányboltban, vagy elkülönített helyen folytatja tevékenységét.

(3) A részvénytársaság a hozzá beérkezett a Tv. 17. § (1) bekezdése szerinti feladat ellátásához szükséges adatokat a vámhatóság felé a tárgyhót követő hó 5. napjáig, illetve a vámhatóság kérelmére bármikor továbbítja.

3/A. §2 (1) A Tv. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint külön feljogosított személy, valamint a Tv. 11. § (3) bekezdésében meghatározott mozgóbolt üzemeltetője, továbbá az, aki a tevékenységét a vámhatóság engedélyével szünetelteti, a 2. § (1) bekezdésében írt kötelezettségnek az e §-ban foglalt eltérésekkel köteles eleget tenni.

(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségnek havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell eleget tenni, elektronikus vagy postai adatközlés útján. Azon adatokat, amelyekre vonatkozóan a kötelezettséget teljesíteni kell, a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az e §-ban szabályozott egyszerűsített adatközléshez szükséges nyomtatványt a részvénytársaság a honlapján folyamatosan közzéteszi.

4. § A részvénytársaság az adatszolgáltatási kötelezettség hatékonyabb teljesíthetősége érdekében adott dohánytermék-értékesítési helyhez (dohánybolthoz, elkülönített helyhez) egyedi azonosítót rendelhet. Ezen azonosítóról a részvénytársaság a dohánytermék-kiskereskedőt értesíti, aki az adatszolgáltatási kötelezettségének ezen azonosító feltüntetésével köteles eleget tenni.

3. A regisztrációs kötelezettség

5. §3 (1) Annak érdekében, hogy az érintett termékekre vonatkozó nyilvántartás-vezetési, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget egységesen lehessen teljesíteni, a dohánytermék-nagykereskedők, illetve azok, akik érintett terméket Magyarországon először forgalomba hoznak, kötelesek az érintett termék valamennyi fajtáját – az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott dohánytermékek esetében az ahhoz tartozó kiskereskedelmi eladási árral együtt – a részvénytársaságnál a dohánytermék-kiskereskedők bármelyike részére történő első értékesítést megelőző legalább 10 nappal bejelenteni (a továbbiakban: regisztráció).

(2) A regisztrációs kötelezettségnek a 3. melléklet szerinti tartalommal kell eleget tenni.

(3) A részvénytársaság a hiánytalan regisztrációt tudomásul veszi, és az érintett termékek egyedi azonosítóját (cikkszámát) a dohánytermék-kiskereskedők részére 5 napon belül hozzáférhetővé teszi.

(4) A dohánytermék-kiskereskedő köteles gondoskodni arról, hogy az általa forgalmazott termékekről az e rendelet szerinti nyilvántartás-vezetési, illetve adatszolgáltatási kötelezettségének mindenkor kizárólag a részvénytársaság által kibocsátott egyedi azonosító feltüntetésével tegyen eleget.

(5) E rendelet alkalmazásában a már regisztrált érintett termék bármely jellemzőjének megváltozása esetén az érintett terméket új terméknek kell tekinteni. Ennek megfelelően az e rendelet szerinti regisztrációs kötelezettségnek akkor is újra eleget kell tenni, ha az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott dohányterméknek kizárólag a kiskereskedelmi eladási ára változik meg.

(6) A nagykereskedő a regisztrálni kívánt termékről képi megjelenítést juttat el a részvénytársaság részére. A nagykereskedő köteles ugyanakkor arra is, hogy a részvénytársaság felhívására a termékről mintát szolgáltasson, illetve a bármikor korábban szolgáltatott mintát a részvénytársaság felhívására visszavegye. Amennyiben a részvénytársaság felhívásának a nagykereskedő nem tesz eleget, úgy a részvénytársaság – a nagykereskedő költségén – mintát szerezhet be, illetve a vissza nem vett mintát a felhívástól számított 30 napon belül – a nagykereskedő költségén – megsemmisítheti.

4. Az adatok feldolgozása

6. § (1) Amennyiben a részvénytársaság megállapítja, hogy a dohánytermék-kiskereskedő nem, vagy nem teljes körűen szolgáltatja az e rendelet szerint kötelezően szolgáltatandó adatokat, úgy a hiányok pótlására a dohánytermék-kiskereskedőt írásban felszólítja. Ismételt jogsértés esetén a részvénytársaság a koncessziós szerződésben biztosított jogaival élhet, illetve a vámhatósághoz fordulhat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a vámhatóság a jogsértő dohánytermék-kiskereskedőnél ellenőrzést folytathat le, vagy a Tv. 23. § (1) bekezdés szerinti jogával élhet.

5. Az adatok felhasználása

7. § (1) A részvénytársaság a hozzá beérkezett adatokat kezeli, feldolgozza (így különösen: rendszerezi, szűri, csoportosítja), illetve azokból elemzést, összesítést készít.

(2) Az adatkezelés és felhasználás keretében a részvénytársaság

a) a hozzá beérkezett adatokat a vámhatóság részére szükség szerint továbbítja, illetve

b) a koncessziós szerződés rendelkezéseinek maradéktalan megtartását ellenőrzi.

(3) A részvénytársaság a (2) bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzési feladatai során összevetheti különösen az egyes érintett termékek beszerzésével, értékesítésével kapcsolatos adatokat és a koncessziós szerződésben írt kötelezettségvállalásokat, és jogsértés esetén élhet a koncessziós szerződés, illetve jogszabály biztosította jogaival.

(4) Az adatkezelés kiterjedhet arra is, hogy bármely hatóság, bíróság, egyéb közhatalmi szerv (együttesen: hatóság) ilyen irányú megkeresése esetén a kezelt adatokat a részvénytársaság a hatóság,

illetve egyéb, a részvénytársaság által az ellenőrzésbe bevont személy vagy szervezet felé továbbítsa.

(5) A részvénytársaság bármely olyan személynek vagy szervezetnek, aki e rendelet szerinti regisztrációs kötelezettséggel rendelkezik, a hozzá beérkezett adatokból készült elemzéseket, kimutatásokat illetve összesítéseket kérelemre átadhatja. Ennek során a részvénytársaság a kérelmezőtől az adatkezeléssel, összesítéssel és átadással összefüggő költségei megtérítését kérheti.

6. Egyéb rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2., 4. és 5. alcíme, valamint 2. melléklete 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

9. §4

1. melléklet a 244/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett termékek köre:
1. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 96. §-ában meghatározott
a) cigaretta
b) szivar
c) szivarka
d) finomra vágott fogyasztási dohány (cigarettadohány)
e) egyéb fogyasztási dohány (pipadohány)
f) bármely olyan egyéb termék, amelyet dohányzás céljából gyártanak, még abban az esetben is, ha csupán részben tartalmaz – akár géntechnológiával módosított formában, akár nem ilyen formában – dohányt
2. a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendeletben meghatározott
a) cigarettapapír, akár cigarettapapír-lap, akár cigarettapapír-hüvely formájában hozzák azt forgalomba,
b) füstszűrő

2. melléklet a 244/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A nyilvántartási, és adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett adatok köre:
1. A dohánytermék-kiskereskedőre vonatkozó adatok:
a) a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység végzésére jogosult gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó adószáma
b) a dohánytermék-értékesítési hely (dohánybolt, elkülönített hely) olyan azonosító száma, amelyet a részvénytársaság bocsát ki; ennek hiányában annak pontos, a vámhatósági engedélyben feltüntetett címe
c) a dohánytermék-értékesítési helyen használt pénztárgépek azonosítója
2. Az árukészlettel kapcsolatos összesített adatok
a) a beszerzett érintett termékek (az érintett termékek egyedi azonosítója alapján történő bontásban)
b) az értékesített érintett termékek (az érintett termékek egyedi azonosítója alapján történő bontásban)
c) a leltárkészlet változásának egyéb okai (így különösen: készletmozgatással, sérüléssel, leltárhiánnyal érintett termékek)
3. Az árukészlettel kapcsolatos specifikus adatok (a 2. pont szerinti adatszolgáltatás részletezéseként)
a) az érintett termék egyedi azonosítója
b) az érintett termék megnevezése
c) az érintett termék vonalkódja
d) a beszerzett érintett termék bruttó (a dohánytermék-nagykereskedő felé megfizetendő) beszerzési ára
e) a beszerzett érintett termék bruttó (a fogyasztó által a dohánytermék-kiskereskedőnek megfizetendő) kiskereskedelmi eladási ára
f) az érintett termék állapota, mozgása (beszerzés, eladás, készleten van stb.)
g) mennyiség (a legkisebb csomagolási egység alapján (pl. doboz))
h) bizonylat – azonosítók, bizonylati dátumok és összegek
i) a termék – kiszerelés információi

3. melléklet a 244/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A nyilvántartási, és adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett termékek regisztrációs lapjának tartalmi elemei:
1. A bejelentő neve, címe, adószáma, jövedéki engedély száma
2. A bejelentő minőségének megjelölése (dohánytermék-nagykereskedő; egyéb érintett termék esetében első forgalmazó)
3. A termék megnevezésére, lényegére vonatkozó információk:
a) típusa
b) márkaneve/márkajelzése
c) alfajtája (ha megkülönböztethető)
d) egyedi jellemző (ha megkülönböztethető)
e) a termék rövid leírása
f) egyéb jellemző kódok (így különösen: EAN kód, Vámtarifaszám)
4. A termék fogyasztói csomagolási egységének grafikai és (teljes) szövegterve
5. A fogyasztói, a gyűjtő- és a szállítási csomagolás módja és azok egyéb átváltási mennyiségei
6. Dohánytermék esetén a dohánytermék:
a) mérete (mm)
aa) összes hosszúság (cigaretta, szivarka, szivar),
ab) vágatszélesség (fogyasztási dohány)
b) kémiai jellemzők
ba) nikotintartalom (mg/cigaretta),
bb) kátránytartalom (mg/cigaretta),
bc) szén-monoxid-tartalom (mg/cigaretta)
c) mennyiségi jellemzők
ca) a fogyasztói csomagolási egységben levő darabszám (cigaretta, szivar, szivarka),
cb) a fogyasztói csomagolási egységben levő termék tömege (fogyasztási dohány, rágásra vagy tüsszentésre szolgáló dohánytermék),
cc) a csomagolási egységben lévő termék mennyiségi egysége (szál, darab, stb.)
d) füstszűrő alkalmazása.
7. A dohánytermék kiskereskedelmi (fogyasztói) értékesítési ára; egyéb termék esetén az első javasolt fogyasztói ár.

4. melléklet a 244/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez5

Az egyszerűsített nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett adatok köre
1. A bejelentőre vonatkozó adatok:
a) a tevékenység végzésére jogosult gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó adószáma;
b) a tevékenység végzésének pontos címe; mozgóbolt esetén az azt végző személy lakcíme/székhelye;
c) az értékesítési helyen használt pénztárgépek azonosítója.
2. Az árukészlettel kapcsolatos összesített adatok:
a) az értékesített érintett termékek összesítve.
1

A rendeletet a 406/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával.

2

A 3/A. §-t a 453/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

3

Az 5. § a 453/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

4

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 453/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.