• Tartalom

247/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet

247/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet

a határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint a határátlépési pontról szóló 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.07.10.

A Kormány

az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 3. § tekintetében az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdés d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint a határátlépési pontról szóló 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 332/2007. Korm. rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Személyforgalmat lebonyolító közúti határátkelőhelyen biztosítani kell
a) a be- és kilépő forgalom fizikai szétválasztását,
b) autóbusz forgalom esetén külön buszsávot, amely alkalomszerűen a személygépkocsik közlekedésére is megnyitható,
c) a határátkelőhely közúti közlekedésének rendjét előjelző táblákat, útburkolati jeleket, forgalomirányításra szolgáló piros-zöld fényű jelzőlámpákat, sorompókat,
d) a határátkelőhely bekerítését,
e) a határátkelőhely és közvetlen környékének kivilágítását,
f) az elkülönített helyen történő ellenőrzés, illetve tételes vámvizsgálat végrehajtása céljából a folyamatos forgalmat nem akadályozó vizsgáló területet,
g) forgalmi sávonként a sávok mellett okmány-kezelő fülkét,
h) a hatósági feladatok ellátására szolgáló hivatali helyiségeket, beleértve a szociális helyiségeket, vízvételi helyiséget, illemhelyiséget és az előállító helyiséget,
i) az arra kijelölt határátkelőhelyeken a közegészségügyi vizsgálatokhoz szükséges helyiségeket.
(2) Személyforgalmat lebonyolító közúti határátkelőhelyen – ha a határátkelőhely működéséhez szükséges és a létesítés feltételei biztosítottak – biztosítani kell
a) forgalmi irányonként a személyek ki- és beutazási feltételek szerinti szétválasztását lehetővé tevő sávok kialakítását,
b) gépjárművizsgáló csarnokot vagy vizsgáló helyet.”

2. § A 332/2007. Korm. rendelet 4. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Áruforgalmat is lebonyolító közúti határátkelőhelyen biztosítani kell)

i) a veszélyes szállítmányok ellenőrzéséhez szükséges elkülönített, védőtöltéssel ellátott területet (ADR parkolók) abban az esetben, ha a határátkelőhelyen a veszélyes árut szállító járművek közlekedése megengedett,”

3. § A 332/2007. Korm. rendelet a következő 9/B. §-sal és azt megelőző alcímmel egészül ki:

„A határátkelőhely rendje
9/B. § (1) A határátkelőhely rendjét a határrendészeti kirendeltség, illetve ennek hiányában a rendőrkapitányság állapítja meg, amelyet írásban kell rögzíteni, és az illetékes rendőrfőkapitány hagyja jóvá. A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság tekintetében a határellenőrzésért felelős szervezeti elem állapítja meg a határátkelőhely rendjét, és az igazgató hagyja jóvá.
(2) A határátkelőhely rendje tartalmazza:
a) a személyek és a járművek ellenőrzése és áthaladása biztosításának rendjét,
b) az ellenőrzésre kijelölt helyeket,
c) az át nem léptethető személyek és járművek visszairányításának módját,
d) a személyek és a járművek mozgására, tartózkodására kijelölt helyeket,
e) a veszélyes szállítmányok ellenőrzésére szolgáló helyeket,
f) a szállítmányok fertőtlenítésére, illetve megsemmisítésére kijelölt helyeket,
g) a baleset-elhárítási szabályokat,
h) visszairányítás esetén a visszairányított személy határátkelőhelyen való tartózkodási helyét,
i) az előállított, elfogott személy határátkelőhelyen történő biztonságos őrzésére kijelölt helyet,
j) a soron kívüli határforgalom-ellenőrzés rendjét,
k) nemzetközi szerződésben foglalt feladatok végrehajtásának szabályait,
l) a határforgalom-ellenőrzésében részt vevő szervek folyamatos együttműködésének szabályait.
(3) A határátkelőhely rendjének az utasforgalomra vonatkozó rendelkezéseit a határátkelőhelyen, magyar és angol nyelven, valamint a szomszéd állam hivatalos nyelvén, jól látható helyen kell elhelyezni.”

4. § A 332/2007. Korm. rendelet 17.§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

b) 5. § h) pontjában a „3. § f), j),” szövegrész helyébe a „3. § (1) bekezdés d) és h),”,

c) 7. § f) pontjában a „3. § j)” szövegrész helyébe a „3. § (1) bekezdés h)

szöveg lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. július 11. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére