• Tartalom

253/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai végrehajtásának egyes kérdéseiről

2019.07.01.

A Kormány az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak kihirdetéséről szóló 2009. évi XCI. törvény 3. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Fogalmak

1. § E rendelet alkalmazása során

a) az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak kihirdetéséről szóló 2009. évi XCI. törvénnyel kihirdetett Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályokban (a továbbiakban: NER), valamint

b) az egészségügyről szóló törvényben

meghatározott fogalmak irányadóak.

2. Nemzeti NER Tájékoztatási Központ

2. § (1)1 A Nemzeti NER Tájékoztatási Központ Nemzeti Népegészségügyi Központ keretében működik.

(2) A Nemzeti NER Tájékoztatási Központ ellátja a NER-ben foglalt feladatait, különösen:

a) folyamatos kapcsolatot tart fenn az Egészségügyi Világszervezettel (a továbbiakban: EVSZ),

b) folyamatos kapcsolatot tart fenn a NER végrehajtásában érintett hatóságokkal és más szervezetekkel,

c) tájékoztatja a NER végrehajtásában érintett hatóságokat és szervezeteket az EVSZ-től, illetve a tagállamoktól a NER tájékoztatási rendszerén keresztül vagy más úton érkezett, őket érintő információkról,

d) közreműködik az események értékelésében, e feladat ellátása érdekében szükség esetén szakmai segítséget kér a NER végrehajtásában érintett társszervezetektől,

e) az egészségügyért felelős miniszter jóváhagyása alapján tájékoztatja az EVSZ-t a NER hatálya alá tartozó vagy potenciálisan az alá tartozó eseményekről,

f)2 háromévente tájékoztatja az Európai Unió Bizottságát a nemzeti szintű készültség- és reagálás-tervezésük aktuális helyzetéről.

3. A NER végrehajtásában közreműködő hatóságok, hivatalok és szervek

3. § (1) A NER előírásainak végrehajtásában a következő szervezetek alapfeladatuk ellátásával vesznek részt:

a)3 az országos tisztifőorvos,

b) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény szerinti megyei védelmi bizottságok,

c)4 az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság,

d) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,

e)5 a megyei és fővárosi kormányhivatalok, valamint azok járási és fővárosi kerületi hivatalai,

f) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,

g)6 a fogyasztóvédelemért felelős miniszter,

h) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,

i) az Országos Atomenergia Hivatal,

j) a Rendőrség,

k) a Magyar Honvédség Közegészségügyi-járványügyi Szolgálat,

l)7

(2) A NER végrehajtásában részt vevő (1) bekezdés szerinti szervezetek a folyamatos kapcsolattartás érdekében a NER-kapcsolattartásért felelős személyt, szervezetet jelölnek ki. A kapcsolattartó adatait, elérhetőségét az (1) bekezdés szerinti szervek megküldik a NER Tájékoztatási Központ részére. A kapcsolattartási adatokban beállott változásokat a NER Tájékoztatási Központ részére haladéktalanul meg kell küldeni.

(3) A NER végrehajtásában részt vevő (1) bekezdés szerinti, valamint a NER végrehajtásában közvetve részt vevő más hatóságok és szervezetek – a hatáskörükbe tartozó események tekintetében – minden a NER-ben foglalt bejelentési, információs és együttműködési kötelezettségnek a Nemzeti NER Tájékoztatási Központon keresztül tesznek eleget.

(4) A NER szerinti feladatok végrehajtásában az (1) bekezdés a) vagy e) pontja szerinti szerv megkeresésére az (1) bekezdés szerinti szervek – különösen az (1) bekezdés d), h) és j) pontja szerinti szervek – területi szervei is részt vesznek.

4. A NER szerinti események értékelése és együttműködés a NER végrehajtása érdekében

4. § (1) A Magyarországon bekövetkező események értékelése és az esemény NER hatálya alá tartozásának vizsgálata a 3. § (1) bekezdése szerinti, saját hatáskörében eljáró hatóság feladata.

(2)8 Az (1) bekezdés szerinti értékelésben a hatóság megkeresésére közreműködik a Nemzeti NER Tájékoztatási Központ, az országos tisztifőorvos, a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala.

(3) A NER hatálya alá tartozó eseményről az érintett hatóság jelentést készít, és azt az esemény észlelésétől, illetve a hatóság tudomására jutásától számított 12 órán belül eljuttatja a Nemzeti NER Tájékoztatási Központnak. A jelentésben vagy azon kívül a Nemzeti NER Tájékoztatási Központot tájékoztatni kell a megtett NER szerinti, valamint egyéb intézkedésekről.

(4) A NER-ben előírt bejelentést az értékelés után 3 órán belül juttatja el az illetékes hatóság a Nemzeti NER Tájékoztatási Központnak.

(5) A NER szerinti eseménnyel összefüggő, az EVSZ-szel történő konzultációt, egyeztetést az érintett hatóság a Nemzeti NER Tájékoztatási Központ megkeresése útján kezdeményezi.

5. § Amennyiben az EVSZ Magyarországot érintően nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzetté való minősítésről szóló döntést hozott, a Nemzeti NER Tájékoztatási Központ haladéktalanul tájékoztatja az egészségügyért felelős minisztert az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 228. § (2) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi válsághelyzet beálltáról.

5. NER belépési pontok kijelölése

6. § (1) A Kormány azon határátkelőhelyeket, amelyeken a NER értelmében biztosítani kell a nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzet felderítésére és az arra történő reagálásra alkalmas alapvető fontosságú képességeket, az 1. melléklet szerint jelöli ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kijelölés alapján a NER szerinti nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi veszélyhelyzet fennállása esetén, amennyiben ezt az EVSZ is javasolja, és figyelemmel a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló tagállami kötelezettségekre, a Kormány az 1. mellékletben foglalt határátkelőkre korlátozhatja a határforgalmat, valamint megerősített határellenőrzést rendelhet el, ide értve az egészségügyi ellenőrzést is.

(3) A (2) bekezdés szerinti egészségügyi ellenőrzés során az EVSZ ajánlásaira figyelemmel kell eljárni. Közegészségügyi-járványügyi érdekből ezzel összefüggésben természetes személyeket az Eütv. III. Fejezet 6. Címe szerinti intézkedések hatálya alá lehet vonni.

(4) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, az EVSZ jelzése alapján vizsgálat rendelhető el egy adott közlekedési eszköz utasai vagy kockázattal érintett irányból érkező utasok tekintetében az 1. mellékletben kijelölt határátkelőhelyeken kívül is, abban az esetben is, ha a Kormány még nem döntött a megerősített határellenőrzésről.

6. Záró rendelkezés

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. §9 Ez a rendelet

a) a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és a 2119/98/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. október 22-i 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat, valamint

b) az 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat szerint a korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszer keretében a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel kapcsolatos riasztások kiadására, valamint az ilyen veszélyekkel kapcsolatos információcserére, konzultációra és a reagálás koordinációjára vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2017. február 13. (EU) 2017/253 bizottsági végrehajtási határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 253/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

1. NER veszélyhelyzeti ellenőrzési pontok

 

 

A

B

C

D

E

 

1.

Határszakasz

Vasúti

Közúti

Vízi

Légi

 

2.

Ausztria

Hegyeshalom

Hegyeshalom

 

 

 

3.

Horvátország

Gyékényes

Udvar

 

 

 

4.

Letenye

 

 

 

5.

Románia

Lőkösháza

Ártánd

 

 

 

6.

Nyírábrány

 

 

 

7.

Szerbia

Kelebia

Röszke

 

 

 

8.

Szlovákia

Rajka

Rajka

 

 

 

9.

Hidasnémeti

Tornyosnémeti

 

 

 

10.

Szlovénia

Bajánsenye

Rédics

 

 

 

11.

Ukrajna

Záhony

Záhony

 

 

 

12.

 

Beregsurány

 

 

 

13.

Nemzetközi

 

 

Mohács

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

2. Állat- és növény-egészségügyi ellenőrzési pontok

Az állat- és növény-egészségügyi ellenőrzések a már meglévő, az Európai Unió által minősített pontokon keresztül történnek.

1

A 2. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 237. § (1) bekezdésével megállapított, a 113/2019. (V. 15.) Korm. rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdés f) pontját a 113/2019. (V. 15.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

3

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 237. § (4) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a 126/2019. (V. 30.) Korm. rendelet 21. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdés e) pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 227. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdés g) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 237. § (4) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (1) bekezdés l) pontját a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 237. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 162/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 25. § a) pontja.

8

A 4. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 237. § (3) bekezdésével megállapított, a 162/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 25. § b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére