• Tartalom

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

2023.01.01.

A Kormány az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) és b) pontjában,

a 12. §, a 17. § és a 9. melléklet tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés e) pont ea) alpontjában,

a 13–16. § és a 8. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 18. § tekintetében a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 5. § (5) bekezdésében és 77. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 19–22. § és a 10. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó munkakörök

1. § (1) Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben (a továbbiakban: Eütev.) meghatározott egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, az Eütev.

a) 11/A. § (4) bekezdése szerinti orvosi,

b) 11/A. § (5) bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozói és egyes egészségügyben dolgozói,

c) 11/A. § (6) bekezdése szerinti, felsőfokú végzettséggel betölthető, valamint

d) 11/A. § (6a) bekezdése szerinti gyógyszerészi

munkaköröket az 1. melléklet tartalmazza.

(2)1 Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) hatálya alá nem tartozó foglalkoztatott esetében a munkáltató megállapítja, hogy az egészségügyi dolgozó vagy az egészségügyben dolgozó munkaköre, a munkakör tartalma, foglalkoztatási osztályba sorolása alapján melyik egészségügyi szolgálati munkakörnek feleltethető meg. Az 1. melléklet 5. pontjában foglalt munkakört betöltő foglalkoztatott az egészségügyi szakképesítéséhez igazodóan abban az esetben jogosult bérnövelésre, ha munkaköri feladataként egészségügyi tevékenységet legalább a munkaidejének felében végez.

(3)2 Az Eszjtv. hatálya alá nem tartozó, (1) és (2) bekezdés szerinti munkakörben alkalmazott foglalkoztatottak tekintetében az Eütev. 11/A. § (4) és (5) bekezdésének a végrehajtása során a foglalkoztatott munkabérét olyan módon kell megállapítani, mintha a foglalkoztatottra az Eszjtv. rendelkezései lennének irányadóak. Az Eszjtv. hatálya alá nem tartozó foglalkoztatottak esetében a jogviszonyban töltött idő számításánál az Eszjtv.-nek az egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött idő megállapítására vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a béremelésre tekintettel elvégzendő besorolás szempontjából jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni az 1992. június 30-át követően, közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál, az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó munkakörben töltött időt is.

2. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó ellátások, szolgáltatások

2. § (1) Az Eütev. 11/A. § (2) bekezdés a) pontjának a hatálya alá tartoznak a fekvő- vagy járóbeteg-szakellátáson kívül a következő egészségügyi szolgáltatások:

a) mentés,

b) betegszállítás,

c) vérellátás.

(1a)3 Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően az Eütev. 11/A. § (2) bekezdés a) pontját kell alkalmazni a háziorvostan, valamint foglalkozásorvostan szakképzésben részt vevő, első szakorvosi szakképesítésüket megszerző személyekre.

(1b)4 Az (1) bekezdésen túlmenően az Eütev. 11/A. § (2) bekezdés a) pontját kell alkalmazni az érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező, kizárólag – ide nem értve a munkavállalói résztulajdont – az állam, a helyi önkormányzat, az egyházi jogi személy vagy a vallási tevékenységet végző szervezet tulajdonában vagy fenntartásában álló védőnői szolgáltató által foglalkoztatott védőnőkre.

(1c)5 Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően az ágazati előmeneteli szabályokat kell alkalmazni az érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező alapellátó egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott egészségügyi dolgozókra is, ha az egészségügyi szolgáltató kizárólag – ide nem értve a munkavállalói résztulajdont – az állam, helyi önkormányzat vagy olyan egyházi jogi személy vagy vallási egyesület tulajdonában vagy fenntartásában áll, amely az Eszjtv. 1. § (8) bekezdése alapján úgy döntött, hogy az egészségügyi szolgáltatónál alkalmazni kell az Eszjtv.-t.

(2)6 Ha egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi intézményben az 1. § (1) bekezdése szerinti munkakörben foglalkoztatott személy a munkaköre keretei között egészségügyi tevékenységnek nem minősülő tevékenységet is végez, vagy a fekvő- vagy járóbeteg-szakellátáson vagy az (1) bekezdés a)–c) pontjában foglalt ellátásokon, egészségügyi szolgáltatásokon kívül más ellátási formában vagy más egészségügyi szolgáltatás nyújtásában is részt vesz, rá az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályokat abban az esetben kell alkalmazni, ha a fekvő- vagy járóbeteg-szakellátás vagy az (1) bekezdés a)–c) pontjában foglalt ellátások, szolgáltatások nyújtása legalább a munkaideje felében történik.

(3) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályokat kell alkalmazni arra az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező egészségügyi tevékenységet végző oktatóra, akit nem kizárólag oktatási, kutatási szakfeladaton, oktatási, kutatási tevékenység végzésére irányuló, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó munkakörben foglalkoztatnak.

(4)7 Az 1. § (1) és (3) bekezdése alkalmazásában a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományába tartozók esetében a munkaköröket a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint, az egészségügyi fegyvernemi (szakági) azonosítóval kell meghatározni.

(5) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatók jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza.

(5a)8 Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, (1b) bekezdés szerinti védőnői szolgáltatók és az (1c) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltatók jegyzékét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) a honlapján közzéteszi.

(6)9

2/A. 10 Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi és egészségügyben dolgozók bérfejlesztése

2/A. §11 (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy havi illetménye nem lehet kevesebb, mint az Eszjtv. 1. melléklete szerinti összeg.

(2) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozó, védőnő havi illetménye nem lehet kevesebb, mint a 7. melléklet szerinti összeg.

(3) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló, egészségügyi szakdolgozó munkakörének fizetési fokozatba történő besorolását a 3. melléklet szerint szükséges elvégezni.

(4) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyben dolgozó havi illetménye nem lehet kevesebb, mint az Eszjtv. 8. § (2) bekezdése szerinti összeg.

2/B. §12 Az Eszjtv. hatálya alá nem tartozó, azonban az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó

a) orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint a 4. melléklet szerinti,

b) gyógyszerész, szakgyógyszerész havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint az Eütev. 11/A. § (6a) bekezdése szerinti és az 5. melléklet szerinti együttes,

c) az 1. melléklet szerinti munkakörben foglalkoztatott, egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozó havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése szerinti és a 6. melléklet szerinti együttes,

d) egészségügyi szakdolgozó, védőnő és egészségügyben dolgozó havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint a 7. melléklet szerinti,

e) az 1. melléklet szerinti munkakörben foglalkoztatott, egyéb, nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozó havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése szerinti és a 8. melléklet szerinti együttes

összeg.

2/C. §13 (1)14 Az ügyeleti díj, az Eütev. 14/B. §-a szerinti pótlék, a készenléti díj, valamint a rendkívüli munkavégzés bérpótléka (a továbbiakban együtt: mozgóbér elemek) számítási alapja a 2/A. § és a 2/B. § szerinti alapbér, garantált illetmény, alapilletmény összege.

(1a)15 A mozgóbér elemek számítási alapja a Hjt. 237/L. § (2)–(4) bekezdése, valamint a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 89/D. § (2)–(4) bekezdése szerinti összeg.

(2) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok alapján járó, a 2/A. és 2/B. § szerinti illetmény-, illetve bértáblák változása miatti alapbér (garantált illetmény) növekedést a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a Hjt. alkalmazásában a távolléti díj számítása során, továbbá az Eszjtv. alkalmazásában a szolgálati elismerés számítása során figyelembe kell venni.

(3) A 2/A. § és 2/B. § szerinti illetmény-, illetve bértáblák változása miatti alapbér (garantált illetmény) növekedés a foglalkoztatottat a munkáltató egyoldalú döntése alapján, az alapbérén (garantált illetményén) felül megillető juttatás – különösen illetménykiegészítés – terhére, annak visszavonásával vagy csökkentésével nem biztosítható.

(4) Részmunkaidő esetén az Eütev. 11/A. §-a szerinti és a 2/A. és 2/B. § szerinti alapbér (garantált illetmény) a munkaidő teljes munkaidőhöz viszonyított arányában jár.

(5)16 A védőnő havi alapbére (garantált illetménye) magában foglalja az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kr.) meghatározott védőnői kiegészítő pótlékot, továbbá a Kr. 76/A. § (4) bekezdése, 76/D. § (4) bekezdése és 76/L. § (1) bekezdése szerinti emelések összegét.

2/D. §17 (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozót a (2)–(4) bekezdésben meghatározottak szerint pótlék illeti meg. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozót megillető pótlék számításának alapja bruttó húszezer forint.

(2) A járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézetben – ideértve az Országos Vérellátó Szolgálatot – a pótlék mértéke legalább

a) a pótlékalap 150%-a

aa) aneszteziológiai és intenzív terápiás osztályon dolgozó szakasszisztens, ápoló intenzív terápiás pótléka,

ab) traumatológiai osztályon három műszakos munkahelyen foglalkoztatott ápoló traumatológiai pótléka,

ac) műtőben foglalkoztatott műtős szakasszisztens asszisztensi pótléka,

b) a pótlékalap 120%-a:

ba) röntgenben dolgozó asszisztens diagnosztikai pótléka,

bb) röntgengépjavító műszerész diagnosztikai pótléka,

bc) diagnosztikai laboratóriumban diagnosztikai tevékenységet végző asszisztens diagnosztikai pótléka,

bd) boncolást végző boncmester, boncsegéd infektológiai pótléka,

be) vér és vérkészítmény előállítását végző asszisztens infektológiai pótléka,

bf) fertőző beteget ellátó, valamint pulmonológiai gondozóban foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozó infektológiai pótléka,

bg) pszichiátriai osztályon, pszichiátriai, addiktológiai gondozóban dolgozó ápoló pszichiátriai pótléka,

bh) műszakbeosztástól függetlenül, a három műszakos munkahelyen ápolási tevékenységet végző ápolási pótléka,

bi) az Országos Mentőszolgálat kivonuló állománya sürgősségi pótléka,

bj) szülészeti osztályon foglalkoztatott szülésznő asszisztensi pótléka,

bk) műtőssegéd asszisztensi pótléka,

bl) mosodában, teljes munkaidőben a szennyes ruhák átvételét végző infektológiai pótléka,

c) a pótlékalap 36%-a valamennyi asszisztensi és szakasszisztensi képesítéssel rendelkező (szak)asszisztensi munkakörben dolgozó asszisztensi pótléka esetében.

(3) A (2) bekezdésben felsorolt pótlékok egymás mellett nem folyósíthatók.

(4) Az országos feladatot ellátó, országos és állami intézetekben, az önkormányzatok által fenntartott gyógyító-megelőző ellátást és fekvőbeteg-ellátást biztosító intézményekben szervezeti egységek, részlegek vezető beosztású egészségügyi szakdolgozóját a pótlékalap 100%-a illeti meg.

(5) Az az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozó, akinek 2020. december 31-ig főtanácsosi, főmunkatársi, tanácsosi, valamint munkatársi címet adományoztak, jogosult címpótlékra. A pótlék mértéke

a) munkatársi cím esetén a pótlékalap huszonöt százaléka,

b) tanácsosi cím esetén a pótlékalap ötven százaléka,

c) főmunkatársi cím esetén a pótlékalap hetvenöt százaléka,

d) főtanácsosi cím esetén a pótlékalap száz százaléka.

(6) Idegennyelvtudási pótlékra jogosult az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló szakdolgozó, ha olyan munkakört tölt be, amelyben a magyar nyelv mellett meghatározott idegen nyelv rendszeres használata indokolt.

(7) A munkáltatónál az idegennyelvtudási pótlékra jogosító idegen nyelveket és munkaköröket a munkáltató állapítja meg.

(8) A pótlék megállapításának további feltétele, hogy a meghatározott idegen nyelvből a szakdolgozó állami nyelvvizsga eredményes letételét igazoló bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű igazolással rendelkezzék.

(9) A pótlék mértéke

a) középfokú nyelvvizsga esetén a pótlékalap ötven százaléka,

b) felsőfokú nyelvvizsga esetén a pótlékalap száz százaléka.

(10) Ha az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozónak a munkaköre ellátásához a besorolás alapjául szolgáló iskolai végzettség, illetve szakképesítés, szakképzettség mellett a kinevezésében feltüntetett további szakképesítésre, szakképzettségre vagy azzal jogszabályban egyenértékűnek elismert képesítésre is szükség van, és azzal az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozó rendelkezik, az illetménye

a) egy további szakképesítés esetén legalább 5%-kal,

b) kettő vagy több további szakképesítés esetén legalább 8%-kal növekszik.

Az illetménynövekedés feltétele, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozó a további szakképesítését munkaidejének legalább 10%-ában hasznosítja.

(11)18 A kollegiális védőnői mentorrendszer keretében foglalkoztatott védőnő mentort az illetményén felül védőnői mentor díj illeti meg. A védőnői mentor díj mértéke

a) megyei védőnő mentor esetén havi bruttó 100 000 forint,

b) városi védőnő mentor esetén havi bruttó 50 000 forint.

(12)19 A (11) bekezdés szerinti díj kifizetéséhez járó támogatás igénylésére, elszámolására és ellenőrzésére a 3–5. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. 20 Az egészségügyi dolgozók bérkiegészítéséhez kapcsolódó támogatás igénylése és mértéke

3. §21 (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozót vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató a 2/A. § (1) és (2) bekezdése vagy 2/B. § szerint meghatározott alapbérben (garantált illetményben) részesülő dolgozójának az alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához, valamint a béremelésre eső mozgóbér elemek biztosításához és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.

(1a)22 Az Eszjtv. 8. § (3) bekezdés szerinti egészségügyi dolgozókra tekintettel a mozgóbér elemek biztosításához járó támogatás összege – az (1b) bekezdésben foglalt kivétellel – nem haladhatja meg az Eütev. 13/B–14/B. § alapján mozgóbérre adható minimum összegét.

(1b)23 Az Eszjtv. hatálya alá tartozó fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott, Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti egészségügyi dolgozókra tekintettel az ügyelet, készenlét, önként vállalt túlmunka és műszakpótlék biztosításához járó támogatás összege nem haladhatja meg az országos kórház-főigazgató által megállapított összeget.

(1c)24 Az Eszjtv. hatálya alá tartozó fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozókra tekintettel a sürgősségi betegellátási műszakpótlék biztosításához járó támogatás összege nem haladhatja meg az országos kórház-főigazgató által megállapított összeget.

(2) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó védőnőt foglalkoztató védőnői szolgáltató a 2/A. § (2) bekezdése szerint meghatározott illetményben részesülő dolgozójának illetményéhez és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.

(3) Az egészségügyi szolgáltató, valamint a védőnői szolgáltató a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a 2/A. vagy 2/B. § szerinti alapbérre (garantált illetményre) jogosult.

3/A. §25 (1)26 Az egészségügyi szolgáltató részére a 2/A. § (1) bekezdése szerinti alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2023. január hónaptól megegyezik a 2023. január 1-jén hatályos 9. mellékletben szereplő és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel, valamint az alapbér emelkedésre eső mozgóbér elemek (mozgóbér különbözet) és az azokat terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel.

(2)27 Az egészségügyi szolgáltató, a védőnői szolgáltató részére a 2/A. § (2) bekezdése, vagy a 2/B. § d) pontja szerinti alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2022. január hónaptól megegyezik a 2022. január 1-jén hatályos 15. mellékletben szereplő támogatási összeg és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel, valamint az alapbér emelkedésre eső mozgóbér elemek (mozgóbér különbözet) és az azokat terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel.

(3) A védőnői szolgáltató részére a (2) bekezdésben foglaltakon túl a támogatás mértéke megegyezik a védőnő alapbérébe beépített kiegészítő pótlékra eső mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével.

(4)28 Az alapellátásban részt vevő egészségügyi szolgáltató részére a 2/A. § (2) bekezdése szerinti alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2022. január hónaptól megegyezik a 2022. január 1-jén hatályos 10. mellékletben szereplő támogatási összeg és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel, valamint az alapbér emelkedésre eső mozgóbér elemek (mozgóbér különbözet) és az azokat terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel.

(5) Az (1), (2) és (4) bekezdés szerinti mozgóbér különbözet számítási alapja az esedékes új alapbéremelés alapján számított alapbérek és a 2017. november 9-én hatályos alapbérek alapján számított mozgóbérek különbözete.

3/B. §29 (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó védőnőt foglalkoztató védőnői szolgáltató a 2/A. § (6) bekezdése szerint meghatározott alapbérben (garantált illetményben) részesülő dolgozójának a 2020. január hónaptól számfejtésre kerülő alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.

(2) A védőnői szolgáltató a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a 2/A. § (6) bekezdése szerinti alapbérre (garantált illetményre) jogosult.

(3) A védőnői szolgáltató részére az alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2020. január hónaptól megegyezik a 2020. január 1-jén hatályos 15. mellékletben szereplő és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel, valamint a védőnő alapbérébe beépített kiegészítő pótlékra eső mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével.

3/C. §30 (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozót vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató a 2/A. § (4) és (5) bekezdése szerint meghatározott alapbérben (garantált illetményben) részesülő dolgozójának a 2020. november hónaptól számfejtésre kerülő alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához, valamint az alapbéremelésre eső mozgóbér elemek biztosításához és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.

(2) Az egészségügyi szolgáltató a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a 2/A. § (4) és (5) bekezdése szerinti alapbérre (garantált illetményre) jogosult.

(3) Az egészségügyi szolgáltató részére az alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2020. november hónaptól megegyezik a 2020. november 1-jén hatályos 15. mellékletben szereplő támogatási összeg és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel.

(4) Az (1) bekezdés szerinti mozgóbér elemek biztosítása érdekében igényelhető támogatás összege megegyezik 2020. november hónaptól a 2020. november 1-jén hatályos 15. melléklet szerinti emelt támogatásra (a 2020. november 1-jén hatályos alapbérek és a 2017. november 9-én hatályos alapbérek alapján számított mozgóbér különbözete), illetve az alapbér emelkedésre eső mozgóbér elemek és az azokat terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel.

3/D. §31 (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó védőnőt foglalkoztató védőnői szolgáltató a 2/A. § (6) bekezdése szerint meghatározott alapbérben (garantált illetményben) részesülő dolgozójának a 2020. november hónaptól számfejtésre kerülő alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.

(2) A védőnői szolgáltató a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a 2/A. § (6) bekezdése szerinti alapbérre (garantált illetményre) jogosult.

(3) A védőnői szolgáltató részére az alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2020. november hónaptól megegyezik a 2020. november 1-jén hatályos 15. mellékletben szereplő támogatási összeg és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel, valamint a védőnő alapbérébe beépített kiegészítő pótlékra eső mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével.

4. §32 (1) Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a 3/A. § szerinti támogatás iránti igényét a NEAK által meghatározott, elektronikusan kitölthető kérelem formájában nyújthatja be legkésőbb az esedékes új alapbéremelés első hónapjának 20. napjáig. Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a foglalkoztatási adatokban, illetve a támogatási összegben bekövetkezett változás esetén köteles a megállapított támogatásra korrekciós igényt benyújtani minden hónap 10. napjáig, a NEAK által meghatározott adatszolgáltatási formátumban. A munkáltató a korrekciós igényt a tárgyhavi munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján nyújtja be.

(2) A 3/A. § szerint megállapított támogatási összeget a NEAK először az esedékes új alapbéremelést követő hónap 5. napjáig, majd ezt követően havonta utalványozza a munkáltatónak.

(3) A támogatás kizárólag az esedékes új alapbéremelés hónapjától alkalmazandó béremelésre, az ahhoz kapcsolódó mozgóbér elemek összegére, valamint az azokra tekintettel ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adóhoz használható fel. A támogatás terhére az e rendeletben foglalt jogcímeken túl más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

(4)33 A támogatás fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti egészségügyi dolgozók 2018–2023. évi béremelésének fedezete előirányzat szolgál.

4/A. §34

4/B. §35

4/C. §36

4/D. §37

4/E. §38

4/F. §39

4/G. §40 (1) Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a 3/C. § (3) és (4) bekezdése szerinti támogatás iránti igényét, valamint a védőnői szolgáltató munkáltató a 3/D. § (3) bekezdése szerinti támogatás iránti igényét a NEAK által meghatározott, elektronikusan kitölthető kérelem formájában nyújthatja be legkésőbb 2020. november 23-ig. A munkáltató a foglalkoztatási adatokban, illetve a támogatási összegben bekövetkezett változás esetén köteles a megállapított támogatásra korrekciós igényt benyújtani minden hónap 10. napjáig, a NEAK által meghatározott adatszolgáltatási formában. A munkáltató a korrekciós igényt a tárgyhavi munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján nyújtja be.

(2) A 3/C. és 3/D. § szerinti támogatási összeget a NEAK először 2020. november 30-áig, majd ezt követően havonta utalványozza a munkáltatónak. A támogatás fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti egészségügyi dolgozók 2018–2020. évi béremelésének fedezete előirányzat szolgál.

(3) A támogatás kizárólag a 2020. november hónaptól alkalmazandó alapbéremelésre, az ahhoz kapcsolódó mozgóbér elemek összegére, valamint az azokra tekintettel ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adóhoz használható fel. A támogatás terhére az e rendeletben foglalt jogcímeken túl más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

4. 41 Elszámolás és ellenőrzés

5. § (1)42 A munkáltató a részére tárgyévben utalványozott összegekről a tárgyévet követő március 31-ig köteles elszámolni a NEAK által meghatározott módon. Az elszámolás módját a NEAK honlapján legkésőbb a tárgyévet követő március 15-ig közzéteszi.

(1a)43 A NEAK a munkáltató által igényelt, de a bérnövekedés biztosítására fel nem használt támogatási összeget az (1) bekezdés szerinti elszámolási időpontot követően a munkáltató teljesítményfinanszírozásából egy vagy több részletben levonja. Ha a munkáltató teljesítményfinanszírozása a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatás összegének levonására nem nyújt fedezetet, azt a munkáltató a NEAK felszólítására köteles visszafizetni.

(1b)44 A NEAK a munkáltatónál keletkezett többletigényre utólagosan béremelési támogatást nem utalványoz.

(2) A NEAK a munkáltatónál keletkezett többletigényre utólagosan támogatást nem utalványoz.

(3) A NEAK a támogatás iránti igényt – az igénylés adattartalmát is ideértve –, valamint a ténylegesen megvalósított béremelést is ellenőrzi. A NEAK az ellenőrzés keretében annak adattartalmát érintően – hatáskörében eljárva – kiegészítő adatokat kérhet a munkáltatótól.

(4) Ha a NEAK ellenőrzése során megállapítja, hogy a munkáltató jogosulatlanul vett igénybe vagy használt fel támogatást, a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatás összegét a tárgyhónapot követő hónapban esedékes teljesítményfinanszírozásból jogosult levonni. Ha a munkáltató teljesítményfinanszírozása a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatás összegének levonására nem nyújt fedezetet, azt a munkáltató a NEAK felszólítására köteles visszafizetni.

(5) A támogatások elszámolásának utólagos – adott esetben helyszíni szemle útján történő – ellenőrzése céljából minden támogatásban részesített foglalkoztató köteles részletes – jogosult személyenkénti bontású – nyilvántartást vezetni az érintett egészségügyi dolgozók jogviszonyának típusáról, munkaidejéről, az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályokat érintő, munkavégzési kötelezettséggel nem járó időszakokról és azok jogcíméről, munkaköri és béradatairól.

5. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. július 15-én lép hatályba.

(2) A 7. § (2) bekezdése, a 18. §, valamint a 2. mellékletben foglalt táblázat 6., 36. és 143. pontja 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

7. § (1)45

(2)46

6. Átmeneti rendelkezések

8. §47 E rendeletnek az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 185/2021. (IV. 21.) Korm. rendelettel megállapított 2/C. § (1a) bekezdését 2021. március 1-jétől kell alkalmazni.

9. §48

10. §49

10/A. §50

11. §51

11/A. §52

11/B. §53

11/C. §54

11/D. §55

11/E. §56

11/F. §57

11/G. §58

11/H. §59

11/I. §60

11/J. §61

11/K. §62 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:262–266. mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2020. november 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2020. november 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2020. november hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni.

11/L. §63 E rendelet alkalmazásában 2021. március 1. napját megelőzően egészségügyi szolgálati jogviszony alatt közalkalmazotti jogviszonyt kell érteni.

11/M. §64 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:267–A:272 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2021. január 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2021. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2021. január hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni.

11/N. §65 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:273–A:276 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2021. január 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2021. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2021. január hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni a 2021. július havi munkabér kifizetésével egyidejűleg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató a bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

11/O. §66 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:277 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2021. szeptember 6-án jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2021. szeptember 6-ától, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2021. szeptember hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató a bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

11/P. §67 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:47 és A:75 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2021. július 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2021. július 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2021. július hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni a legkésőbb 2021. szeptember havi munkabér kifizetésével egyidejűleg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató a bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

11/Q. §68 Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 625/2021. (XI. 11.) Korm. rendelettel megállapított 2/D. § (11) bekezdése szerinti védőnői mentor díj a védőnő mentort első alkalommal a 2021. november hónapra járó illetményének kifizetésekor illeti meg.

11/R. §69 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:278 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2021. szeptember 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2021. szeptember 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2021. szeptember hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni a 2021. november havi munkabér kifizetésével egyidejűleg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

11/S. §70 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:279 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2021. október 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2021. október 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2021. október hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni a 2021. november havi munkabér kifizetésével egyidejűleg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

11/T. §71 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:280 és A:281 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2022. január 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2022. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2022. január hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni a 2022. február havi munkabér kifizetésével egyidejűleg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató a bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

11/U. §72 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:282 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2022. március 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2022. március 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2022. március hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni a 2022. április havi munkabér kifizetésével egyidejűleg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató a bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

11/V. §73 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:283 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2023. január 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2023. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2023. január hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni a 2023. február havi munkabér kifizetésével egyidejűleg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

7. A jogalkotásra vonatkozó európai uniós követelményekre utaló rendelkezések

12. §74

8. Módosító rendelkezések

13. §75

14. §76

15. §77

16. §78

17. §79

18. §80

19. §81

20. §82

21. §83

22. §84

1. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

1. Az Eütev. 11/A. § (4) bekezdése szerinti orvosi munkakörök:

1.1. orvosvezető, orvos igazgató

1.2. vezető főorvos (osztály-, részleg-, rendelő)*

1.3. orvos

1.4. szakorvos

1.5. alorvos*

1.6. adjunktus*

1.7. főorvos*

1.8. fogorvos

1.9. fogszakorvos

2. Az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozói és egyes egészségügyben dolgozói munkakörök:

2.1.85

2.2.86

2.3.87 vezető ápoló*

2.4.88

2.5. vezető (asszisztens, műtős, szülésznő)*

2.6. főápoló/főnővér/klinikai, osztályos, részlegfelelős főnővér/főmadám/főműtős/nő (vezetői megbízás nélkül)

2.7. mentálhigiénés szakember

2.8. egyetemi okleveles ápoló/diplomás ápoló

2.9. általános ápoló

2.10. ápoló, csecsemő- és gyermekápoló

2.11. szakápoló

2.12. ápolási asszisztens

2.13. segédápoló

2.14. egyéb ápoló/szakápoló

2.15. asszisztens

2.16. szakasszisztens

2.17. segédasszisztens

2.18. egyéb asszisztens/szakasszisztens

2.19. laborasszisztens*

2.20. orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikai asszisztens

2.21. dietetikus

2.22. diétás nővér

2.23. rehabilitációs tevékenység terapeuta

2.24. gyógytornász

2.25. konduktor

2.26. szülésznő

2.27.89 védőnő, családgondozó védőnő, kollegiális védőnői mentor

2.28. mentőtiszt

2.29. mentőápoló

2.30. mentő gépkocsivezető

2.31. szolgálatvezető

2.32. betegszállító/betegkísérő

2.33. beteghordó*

2.34. gondozó

2.35. segédgondozó

2.36. egyéb gondozó

2.37. radiográfus

2.38. szonográfus*

2.39. egészségügyi laboráns

2.40. optometrista

2.41. boncmester

2.42. boncsegéd

2.43. klinikai fogászati higiénikus

2.44. műtőtechnikus

2.45. műtőssegéd

2.46. gipszmester

2.47. gyógymasszőr, sportmasszőr

2.48. masszőr (fürdősmasszőr)

2.49. egészségügyi operátor

2.50.90 egészségügyi ügyvitelszervező***

2.51. laboráns, vegyésztechnikus

2.52. kardiotechnikus

2.53. fertőtlenítő sterilező

2.54. sterilizáló*

2.55. egészségnevelő

2.56. foglalkoztató

2.57. szociális munkás

2.58. szociális szervező

2.59. szociális ügyintéző

2.60. szociális gondozó

2.61. közegészségügyi és járványügyi felügyelő, okleveles népegészségügyi szakember

2.62. közegészségügyi járványügyi ellenőr

2.63. közegészségügyi felügyelő*,**

2.64. vezető közegészségügyi felügyelő*

2.65.91 ápolási igazgató

2.66.92 egészségügyi szakoktató

2.67.93 mentőhelikopter vezető

2.68.94 mentő-technikus

2.69.95 mentésirányító

2.70.96 mentésvezető

2.71.97 okleveles ápoló-mentőtiszt

2.72.98 orvosírnok

2.73.99 dentálhigiénikus

2.74.100 hang-, beszéd- és nyelésterapeuta

3. Az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése szerinti, felsőfokú végzettséggel betölthető munkakörök:

3.1. pszichológus

3.2. klinikai szakpszichológus

3.3. laboratóriumi vegyész, vegyészmérnök, biológus

3.4. klinikai sugárfizikus, klinikai biokémikus, klinikai mikrobiológus, molekuláris biológiai diagnosztikus

3.5. gyógypedagógus

3.6. logopédus

3.7. mikrobiológus*

3.8.101 fizikus

3.9.102 kémikus

4. Az Eütev. 11/A. § (6a) bekezdése szerinti gyógyszerészi végzettséggel betölthető munkakörök:

4.1. főgyógyszerész*

4.2. gyógyszertárvezető*

4.3. gyógyszertárvezető helyettes*

4.4. gyógyszerész

4.5. szakgyógyszerész

5. Azon munkakörök, ahol az egészségügyi szakképesítéshez igazodóan szükséges a foglalkoztatott besorolása az 1–4. pont valamelyikébe:

5.1. főigazgató, igazgató

5.2. parancsnok*

5.3. parancsnok helyettes*

5.4.103

5.5. intézetvezető*

5.6. intézetvezető-helyettes (ápolási-helyettes)*

5.7. foglalkoztatásvezető

5.8. munkavezető, foglalkozásvezető


Jelmagyarázat:104

* = a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség egészségügyi intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottakra irányadó munkakör.

*** = felsőfokú végzettséggel rendelkező.

2. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez105

A

B

1.

Egészségügyi szolgáltató neve

Település

2.

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft.

Sellye

3.

„Hajdúböszörmény ESZ-V” Egészségügyi Szolgáltató és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

Hajdúböszörmény

4.

Albert Schweitzer Kórház – Rendelőintézet

Hatvan

5.

Állami Szívkórház Balatonfüred

Balatonfüred

6.

Almási Balogh Pál Kórház

Ózd

7.

Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság

Kaposvár

8.

9.

Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza

Kecskemét

10.

Bajai Szent Rókus Kórház

Baja

11.

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

Budapest

12.

Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatonalmádi

13.

Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet

Balatonfüred

14.

Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények

Barcs

15.

Batthyány Kázmér Szakkórház

Kisbér

16.

Battonya Város Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet

Battonya

17.

Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum

Mezőkovácsháza

18.

Békés Megyei Központi Kórház

Gyula

19.

Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő

Békés

20.

Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat

Budapest

21.

22.

Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.

Bicske

23.

Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ

Budapest

24.

Bodrogközi Járóbeteg Szakrendelő Nonprofit Kft.

Cigánd

25.

Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet

Bonyhád

26.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Miskolc

27.

Budai Irgalmasrendi Kórház

Budapest

28.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

Budapest

29.

Budapest Főváros XIX. Ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete

Budapest

30.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye

Budapest

31.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye

Budapest

32.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

Budapest

33.

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ

Budapest

34.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat

Budapest

35.

Budapesti Szent Ferenc Kórház

Budapest

36.

Bugát Pál Kórház

Gyöngyös

37.

38.

Csenger Város Önkormányzat Népjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Központ

Csenger

39.

Csolnoky Ferenc Kórház

Veszprém

40.

Csongrád-Csanád Megyei Dr. Bugyi István Kórház

Szentes

41.

Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-
Makó

Hódmezővásárhely

42.

Csongrád-Csanád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza

Deszk

43.

Csornai Margit Kórház

Csorna

44.

Csurgói Egészségügyi Centrum Szolgáltató Nonprofit Kft.

Csurgó

45.

Deák Jenő Kórház

Tapolca

46.

Debreceni Egyetem Klinikai Központ

Debrecen

47.

Kazincbarcikai Kórház

Kazincbarcika

48.

Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Budapest

49.

Demecser Városi Önkormányzat

Demecser

50.

Dévaványa Város Önkormányzata

Dévaványa

51.

Dombóvári Szent Lukács Kórház

Dombóvár

52.

53.

Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet

Dabas

54.

Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet

Lenti

55.

Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet

Balassagyarmat

56.

Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet

Abony

57.

58.

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

Érd

59.

Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Csongrád

60.

Dr. Tábori Lajos Rendelőintézet

Nyergesújfalu

61.

Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ

Balatonboglár

62.

Dunakeszi-SZTK Egészségügyi és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft.

Dunakeszi

63.

Dunavecse Város Önkormányzat Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Centrum és Szociális Intézmény

Dunavecse

64.

Csepreg Város Egészségháza

Csepreg

65.

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

Nyíregyháza

66.

Egészségügyi Alapellátó Intézmény

Vasvár

67.

Egészségügyi Központ

Füzesabony

68.

Egészségügyi Központ

Kunszentmiklós

69.

Egészségügyi Nonprofit Kft.

Fonyód

70.

Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

Budapest

71.

Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet

Szerencs

72.

Ercsi Kistérség Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

Ercsi

73.

Európa Egészségház-Baktalórántháza Nonprofit Zrt.

Baktalórántháza

74.

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

Székesfehérvár

75.

Szent Damján Görögkatolikus Kórház

Kisvárda

76.

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Budapest

77.

URBS PRO PATIENTE Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft.

Pomáz

78.

Gazdasági-Mûszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

Szabadszállás

79.

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

Budapest

80.

81.

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő

Pápa

82.

Gróf Tisza István Kórház

Berettyóújfalu

83.

Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Budapest

84.

Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény

Sajószentpéter

85.

Hajdúszoboszló Járóbeteg-ellátó Centrum

Hajdúszoboszló

86.

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

Budapest

87.

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

Hévíz

88.

Hőgyész Nagyközség Önkormányzata

Hőgyész

89.

90.

INDIT Közalapítvány

Pécs

91.

Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet

Budapest

92.

Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

Jánoshalma

93.

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház

Jászberény

94.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház – Rendelőintézet

Szolnok

95.

Jávorszky Ödön Kórház

Vác

96.

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

Budapest

97.

Kanizsai Dorottya Kórház

Nagykanizsa

98.

99.

Karolina Kórház – Rendelőintézet

Mosonmagyaróvár

100.

Károlyi Sándor Kórház

Budapest

101.

Kátai Gábor Kórház

Karcag

102.

103.

104.

Kerekegyháza Város Önkormányzata

Kerekegyháza

105.

Keszthelyi Kórház

Keszthely

106.

107.

Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórháza

Kiskunhalas

108.

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Kiskunmajsa

109.

Kisteleki Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.

Kistelek

110.

Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet

Edelény

111.

Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ

Komló

112.

Komlós Településszolgáltatási Kft.

Tótkomlós

113.

Koppány-Völgye Kistérség Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

Tab

114.

115.

Városi Egészségügyi Központ Kunszentmárton

Kunszentmárton

116.

Kuthy Elek Egészségügyi Intézmény

Tiszafüred

117.

Lábatlan Város Önkormányzata

Lábatlan

118.

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Lajosmizse

119.

LÉT.A.MED. Létavértesi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Szolgáltató Nonprofit Zrt.

Létavértes

120.

Lőrinc-Med Nonprofit Kft.

Szentlőrinc

121.

Lumniczer Sándor Kórház- Rendelőintézet

Kapuvár

122.

Mágocs Város Önkormányzata

Mágocs

123.

Magyar Imre Kórház

Ajka

124.

Magyar Légimentő Nonprofit Kft.

Budaörs

125.

Magyar Pünkösdi Egyház Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthon

Dunaharaszti

126.

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

Budapest

127.

Margit Kórház (Pásztó)

Pásztó

128.

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet

Eger

129.

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Szombathely

130.

Mátrai Gyógyintézet

Mátraháza

131.

MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok

Szolnok

132.

MAZSIHISZ Szeretetkórház

Budapest

133.

MEDI-AMB Nonprofit Közhasznú Kft.

Ibrány

134.

Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Mezőcsát

135.

Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet

Mezőtúr

136.

MH Egészségügyi Központ

Budapest

137.

138.

Misszió Egészségügyi Központ

Veresegyház

139.

Mohácsi Kórház

Mohács

140.

Móra-Vitál Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft.

Mórahalom

141.

142.

MRE KIMM Drogterápiás Otthon

Ráckeresztúr

143.

Nagyatádi Kórház

Nagyatád

144.

Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet

Nagykőrös

145.

146.

147.

Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet

Oroszlány

148.

Nemzeti Népegészségügyi Központ

Budapest

149.

Országos Kórházi Főigazgatóság

Budapest

150.

Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet

Budapest

151.

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

Budapest

152.

153.

Országos Mentőszolgálat

Budapest

154.

Országos Onkológiai Intézet

Budapest

155.

Országos Mozgásszervi Intézet

Budapest

156.

157.

Országos Sportegészségügyi Intézet

Budapest

158.

Országos Vérellátó Szolgálat

Budapest

159.

Paksi Gyógyászati Központ

Paks

160.

Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

Pannonhalma

161.

Parádfürdői Állami Kórház

Parádfürdő

162.

Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága

Pécs

163.

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

Pécs

164.

Pécsvárad Város Önkormányzata

Pécsvárad

165.

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Kistarcsa

166.

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

Budapest

167.

PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zrt.

Polgár

168.

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet

Budapest

169.

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

Győr

170.

Pilisvörösvár Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézete

Pilisvörösvár

171.

Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete

Ráckeve

172.

Mezőkövesd Városi Önkormányzat Rendelőintézete

Mezőkövesd

173.

Szentgotthárd Város Önkormányzata

Szentgotthárd

174.

Répcelak Város Önkormányzata

Répcelak

175.

Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Rétság

176.

Ruzsa Község Önkormányzata

Ruzsa

177.

Sarkadi Kistérségi Egészségügyi Fejlesztő Nonprofit Kft.

Sarkad

178.

Sárospatak Város Rendelőintézete

Sárospatak

179.

180.

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház

Sátoraljaújhely

181.

Selye János Kórház

Komárom

182.

Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

Budapest

183.

Siófoki Kórház – Rendelőintézet

Siófok

184.

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Kaposvár

185.

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

Sopron

186.

Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Sümeg

187.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

Nyíregyháza

188.

189.

190.

191.

Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós

Szigetszentmiklós

192.

Szászvár Nagyközség Önkormányzata

Szászvár

193.

Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum Nonprofit Közhasznú Kft.

Szécsény

194.

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény

Szeged

195.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Intézet

Székesfehérvár

196.

Székkutas Községi Önkormányzat

Székkutas

197.

Szent Borbála Kórház

Tatabánya

198.

Szent Imre Kórház

Budapest

199.

Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

Budapest

200.

Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház

Visegrád

201.

Szent László Kórház

Sárvár

202.

Szent Lázár Megyei Kórház

Salgótarján

203.

Szent Margit Kórház

Budapest

204.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.

Budapest

205.

Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros

Dunaújváros

206.

207.

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei

Szentendre

208.

Szigetvári Kórház

Szigetvár

209.

Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete

Szob

210.

SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

Szeged

211.

Téglás Város Önkormányzata

Téglás

212.

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat

Budapest

213.

Encsi Területi Egészségügyi Központ

Encs

214.

Tiszakécske Város Önkormányzata

Tiszakécske

215.

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet

Tiszaújváros

216.

217.

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

Tokaj

218.

Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet

Cegléd

219.

Tolna Megyei Balassa János Kórház

Szekszárd

220.

Tormay Károly Egészségügyi Központ

Gödöllő

221.

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító – Megelőző Intézet

Törökszentmiklós

222.

Tüdőgyógyintézet Törökbálint

Törökbálint

223.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Budapest

224.

Uzsoki Utcai Kórház

Budapest

225.

Városi Egészségügyi Alapellátás

Kisvárda

226.

Putnoki Humán Szolgáltató Központ

Putnok

227.

Városi Egészségügyi Intézmény

Gyomaendrőd

228.

Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja

Zalaszentgrót

229.

Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet

Orosháza

230.

Szalay János Rendelőintézet

Hajdúnánás

231.

Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

Budapest

232.

Vaszary Kolos Kórház

Esztergom

233.

Vecsési Egészségügyi Szolgálat

Vecsés

234.

Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft.

Velence

235.

Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepû

Farkasgyepû

236.

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Budapest

237.

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat

Budapest

238.

Zala Megyei Szent Rafael Kórház

Zalaegerszeg

239.

Zirci Erzsébet Kórház – Rendelőintézet

Zirc

240.

Zuglói Egészségügyi Szolgálat

Budapest

241.

Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum Nonprofit Kft.

Harkány

242.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Járóbeteg szakrendelés (Szarvas Gábor u.)

Budapest

243.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Mozgó Tüdőgondozó Állomás

Budapest

244.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Járóbeteg Szakrendelés

Pécs

245.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Ápolási Otthon

Miskolc

246.

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

Cserkeszőlő

247.

248.

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét

249.

Verpelét Város Önkormányzata

Verpelét

250.

251.

Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségû Társaság

Püspökladány

252.

Kumánia Gyógyfürdő Kft.

Kisújszállás

253.

Szegedi Sport és Fürdők Kft.

Szeged

254.

Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Kft.

Bácsalmás

255.

Pro Rekreatione Közhasznú Nonproft Kft.

Gárdony

256.

Debreceni Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája

Debrecen

257.

Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény

Békéscsaba

258.

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

Budapest

259.

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Gyógyászati Korlátolt Felelősségű Társaság

Eger

260.

Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Vámospércs

261.

Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány

Százhalombatta

262.

Szent Lukács Görögkatolikus Korai Fejlesztő és Gyermekrehabilitációs Központ

Debrecen

263.

Forgács Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Kft.

Budapest

264.

KAÁLI Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Kft.

Budapest

265.

Sterilitás Egészségügyi Ellátó Kft.

Budapest

266.

Pannon Reprodukciós Intézet és Szolgáltató Kft.

Tapolca

267.

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

Mezőberény

268.

Sárvíz Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Sárvíz

269.

Püspökladány Városüzemeltetési Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság

Püspökladány

270.

Budakeszi Egészségügyi Központ

Budakeszi

271.

Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért

Budapest

272.

Biatorbágy Város Önkormányzata

Biatorbágy

273.

Balmazújvárosi Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Balmazújváros

274.

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Tét

275.

Református Dunamenti Kistérségi Diakónia

Majosháza

276.

Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmény

Tatabánya

277.

Róbert Károly Meddőségi Centrum

Budapest

278.

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Biatorbágy

279.

Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Mórahalom

280.

Ótemplomi Szeretetszolgálat

Szarvas

281.

Szaplonczay Manó Marcali Kórház

Marcali

282.

Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ

Budapest

283.

Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórház

Budapest

3. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez106

Az egészségügyi szakdolgozó munkakörének fizetési osztályba történő besorolása
Az egészségügyi tevékenység végzésére jogosító szakképesítéssel rendelkező egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozók munkakörének az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 7. melléklete szerinti fizetési osztályba sorolásánál – az 1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat a Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokról, valamint az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről szóló kormányhatározatnak megfelelően – az alábbi szintbesorolást kell alkalmazni:

1. „A” fizetési osztályba kell sorolni az 1. MKKR szintnek megfelelő alapfokú iskolai végzettséggel (8 általános) vagy anélkül betölthető munkakört.

2. „B” fizetési osztályba kell sorolni a 2. MKKR szintnek megfelelő alapfokú iskolai és alapfokú részszakképesítéshez kötött és munkakört.

3. „C” fizetési osztályba kell sorolni a 3. MKKR szintnek megfelelő

3.1. alapfokú iskolai végzettséghez kötött,

– OKJ-ban szereplő alsó középfokú részszakképesítéshez kötött vagy

– szakképesítési listában szereplő szakképesítéssel betölthető

munkakört; továbbá

3.2. alapfokú iskolai végzettséghez kötött

– OKJ előtti egészségügyi végzettséghez vagy

– OKJ-ban szereplő alsó középfokú szakképesítéshez

kötött munkakört; valamint

3.3. az érettségi végzettséghez kötött, de szakképesítés nélkül betölthető munkakört.

4. „D” fizetési osztályba kell sorolni a 4. MKKR szintnek megfelelő

4.1. érettségihez kötött

– OKJ-ban szereplő egészségügyi középfokú szakképesítéshez (részszakképesítéshez) kötött vagy

– a szakképesítési listában szereplő szakképesítéssel betölthető

munkakört; továbbá

4.2. érettségire és egészségügyi szakképesítésre épülő munkakör betöltéséhez szükséges

– OKJ előtti elsőfokú vagy

– OKJ-ban szereplő középfokú

szakképesítés-ráépülés végzettséggel betölthető munkakört.

5. „E” fizetési osztályba kell sorolni az 5. MKKR szintnek megfelelő végzettséggel betölthető munkakört, amelynek ellátásához

5.1. szakmajegyzékben szereplő 5 éves technikusi, illetve érettségire épülő 2 év képzési idejű végzettség szükséges; továbbá,

5.2. azt az emeltszintű végzettséggel betölthető munkakört, mely

– OKJ-ban szereplő emeltszintű szakképesítéshez vagy

– felsőoktatási szakképzéshez vagy

– szakmajegyzékben szereplő Ápoló végzettséghez

kötött; valamint

5.3. egészségügyi képesítésre és specializációra van szükség, mely lehet

– OKJ előtti másodfokú szakosító szakképesítés vagy

– OKJ-ban szereplő emeltszintű szakképesítés-ráépülés vagy

– szakmajegyzékben szereplő szakasszisztensi végzettség.

6. „F” fizetési osztályba kell sorolni a 6. MKKR szintű főiskolai végzettséghez (BSc) kötött munkakört.

7. „G” fizetési osztályba kell sorolni a 6. MKKR szintű főiskolai végzettségre épülő munkakört, amelynek betöltéséhez főiskolai (BSc) végzettség és jogszabályban előírt szakirányú továbbképzés szükséges.

8. „H” fizetési osztályba kell sorolni a 7. MKKR szintű végzettséggel betölthető munkakört, amelynek ellátásához egyetemi végzettség (MSc) szükséges.

9. „I” fizetési osztályba kell sorolni a 7. MKKR szintű végzettséggel betölthető munkakört, amelynek ellátásához egyetemi (MSc) végzettség és jogszabályban előírt szakvizsga vagy szakirányú továbbképzés szükséges.

10. „J” fizetési osztályba kell sorolni a 8. MKKR szintű végzettséggel betölthető munkakört, amelynek ellátásához egyetemi (MSc) végzettségre és tudományos fokozatra van szükség.

4. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez107

Orvosok, szakorvosok, fogorvosok, szakfogorvosok illetmény-, illetve bértáblája
(Ft/hó, bruttó)

SZINT

ÉVEK

ORVOSOK, FOGORVOSOK, SZAKORVOSOK, SZAKFOGORVOSOK BÉRTÁBLA

FIZETÉSI OSZTÁLYOK

H

I

J

1

0–3

255 320

454 820

467 320

2

4–6

261 820

461 220

476 620

3

7–9

268 320

469 420

488 220

4

10–12

274 720

478 620

499 720

5

13–15

281 220

489 220

511 320

6

16–18

289 020

499 920

522 920

7

19–21

298 720

510 520

532 220

8

22–24

308 420

521 220

541 820

9

25–27

318 120

529 720

551 520

10

28–30

327 820

538 220

561 220

11

31–33

336 220

546 720

570 820

12

34–36

344 720

555 320

580 520

13

37–39

353 120

565 220

591 320

14

40–42

361 520

575 120

602 120

15

43–45

369 928

585 105

612 936

16

46–48

378 345

595 045

623 751

17

49–51

386 763

604 985

634 566

5. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez108

Gyógyszerészek, szakgyógyszerészek illetmény-, illetve bérnövelése
(Ft/hó, bruttó)

SZINT

ÉVEK

GYÓGYSZERÉSZEK, SZAKGYÓGYSZERÉSZEK ILLETMÉNY- VAGY BÉRNÖVELÉS
FIZETÉSI OSZTÁLYOK

H

I

J

1

0–3

50 000

237 000

237 000

2

4–6

50 025

237 010

237 030

3

7–9

50 050

237 045

237 043

4

10–12

49 975

237 015

236 955

5

13–15

50 000

236 965

236 968

6

16–18

50 030

237 015

236 980

7

19–21

50 018

236 965

237 010

8

22–24

50 005

237 015

236 954

9

25–27

49 993

236 995

236 998

10

28–30

49 980

236 975

237 041

11

31–33

49 963

236 955

236 985

12

34–36

50 045

237 035

237 029

13

37–39

50 028

236 995

237 014

14

40–42

50 010

236 955

236 999

15

43–45

50 001

237 000

237 000

16

46–48

50 000

237 000

237 000

17

49–51

50 001

237 000

237 000

6. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez109

Egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozók illetmény-, illetve bérnövelése
(Ft/hó, bruttó)

SZINT

ÉVEK

EGYÉB, NEM EGÉSZSÉGÜGYI EGYETEMI VÉGZETTSÉGGEL, VALAMINT NEM EGÉSZSÉGÜGYI EGYETEMI VÉGZETTSÉGGEL ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELSŐFOKÚ SZAKIRÁNYÚ SZAKKÉPESÍTÉSSEL RENDELKEZŐ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK ILLETMÉNY- VAGY BÉRNÖVELÉS
FIZETÉSI OSZTÁLYOK

H

I

J

1

0–3

84 385

271 385

271 385

2

4–6

84 410

271 395

271 415

3

7–9

84 435

271 430

271 428

4

10–12

84 360

271 400

271 340

5

13–15

84 385

271 350

271 353

6

16–18

84 415

271 400

271 365

7

19–21

84 403

271 350

271 395

8

22–24

84 390

271 400

271 339

9

25–27

84 378

271 380

271 383

10

28–30

84 365

271 360

271 426

11

31–33

84 348

271 340

271 370

12

34–36

84 430

271 420

271 414

13

37–39

84 413

271 380

271 399

14

40–42

84 395

271 340

271 384

15

43–45

84 386

271 385

271 385

16

46–48

84 385

271 385

271 385

17

49–51

84 386

271 385

271 385

7. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez110Egészségügyi szakdolgozók, egyes egészségügyben dolgozók, valamint védőnők illetmény-,
illetve bértáblája (Ft/hó, bruttó)

SZINT

ÉVEK

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK, EGYES EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK, VALAMINT VÉDŐNŐK BÉRTÁBLA FIZETÉSI OSZTÁLYOK

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

0–3

244 842

264 428

298 773

307 309

330 072

408 322

421 126

426 817

436 066

466 653

2

4–6

247 778

268 835

303 041

313 000

340 031

422 549

436 776

446 735

457 407

490 840

3

7–9

250 717

273 243

307 309

318 691

349 990

436 776

452 426

466 653

478 747

515 026

4

10–12

253 655

277 650

311 577

324 382

359 950

451 004

468 076

486 571

500 088

539 212

5

13–15

256 593

282 056

315 845

330 072

369 909

465 231

483 726

506 490

521 429

563 398

6

16–18

259 532

286 464

320 113

335 763

379 868

479 458

499 376

526 408

542 770

587 584

7

19–21

262 470

290 871

324 382

341 454

389 827

493 685

515 026

546 326

564 110

611 772

8

22–24

265 408

295 279

328 650

347 145

399 786

507 912

530 676

566 244

585 451

635 959

9

25–27

268 345

299 686

332 918

352 836

409 745

522 139

546 326

586 162

606 792

660 145

10

28–30

271 283

304 092

337 186

358 527

419 704

536 367

561 976

606 080

628 133

684 331

11

31–33

274 222

308 499

341 454

364 218

429 663

550 594

577 625

626 000

649 474

708 517

12

34–36

277 160

312 907

345 722

369 909

439 622

564 821

593 275

645 918

670 814

732 704

13

37–39

280 098

317 314

349 990

375 599

449 581

579 048

608 927

665 836

692 155

756 890

14

40–42

283 037

321 720

354 259

381 290

459 540

593 275

624 577

685 754

713 496

781 076

15

43–45

285 975

326 128

358 527

386 981

469 499

607 504

640 227

705 672

734 837

805 262

16

46–48

288 941

330 595

362 847

392 758

479 675

622 072

656 267

726 168

756 816

830 198

17

49–51

291 943

335 123

367 218

398 619

490 069

636 991

672 712

747 261

779 452

855 905

8. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez111

Egyéb, nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozók illetmény-, illetve bérnövelése (Ft/hó, bruttó)

SZINT

ÉVEK

EGYÉB, NEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK ILLETMÉNY- VAGY BÉRNÖVELÉS FIZETÉSI OSZTÁLYOK

F

G

H

1

0–3

244 887

252 691

255 882

2

4–6

254 844

263 896

269 325

3

7–9

264 496

274 784

282 768

4

10–12

274 149

285 671

296 211

5

13–15

283 801

296 559

309 655

6

16–18

293 453

307 446

321 803

7

19–21

303 105

318 334

332 009

8

22–24

312 147

327 634

342 214

9

25–27

321 189

335 664

352 420

10

28–30

328 097

343 376

362 625

11

31–33

335 004

351 088

374 128

12

34–36

341 911

358 800

385 628

13

37–39

348 818

366 515

397 129

14

40–42

355 725

374 227

408 629

15

43–45

362 634

381 940

420 130

16

46–48

369 882

390 042

432 208

17

49–51

377 481

398 550

444 884

9. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez112

Az egészségügyi szolgáltató által az illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként (Ft/hó)

1. Az Eszjtv. 8. § (3) bekezdés szerinti járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő orvosok, fogorvosok, nem egészségügyi egyetemi végzettségű egészségügyi dolgozók bértámogatása, a kifizetőt terhelő közterhek nélkül (Ft/hó)

1.

Gyakorlati idő

Szakvizsgával nem rendelkezők esetén igényelhető

Szakvizsgával rendelkezők esetén igényelhető

2.

0–2 év

432 517 Ft

233 017 Ft

3.

3–5 év

614 086 Ft

414 686 Ft

4.

6–10 év

962 892 Ft

761 792 Ft

5.

11–15 év

962 892 Ft

920 627 Ft

6.

16–20 év

962 892 Ft

991 759 Ft

7.

21–25 év

962 892 Ft

1 134 433 Ft

8.

26–30 év

962 892 Ft

1 264 995 Ft

9.

31–35 év

962 892 Ft

1 321 847 Ft

10.

36–40 év

962 892 Ft

1 460 447 Ft

11.

41– év

962 892 Ft

1 804 937 Ft

2. Az alapellátásban egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvosok, fogorvosok és iskolaorvosok bértámogatása, a kifizetőt terhelő közterhek nélkül (Ft/hó)

1.

Gyakorlati idő

Szakvizsgával nem rendelkezők esetén igényelhető

Szakvizsgával rendelkezők esetén igényelhető

2.

0–2 év

477 237 Ft

477 237 Ft

3.

3–5 év

665 306 Ft

665 306 Ft

4.

6–10 év

1 020 612 Ft

1 020 612 Ft

5.

11–15 év

1 020 612 Ft

1 188 647 Ft

6.

16–20 év

1 020 612 Ft

1 281 079 Ft

7.

21–25 év

1 020 612 Ft

1 445 053 Ft

8.

26–30 év

1 020 612 Ft

1 577 810 Ft

9.

31–35 év

1 020 612 Ft

1 634 622 Ft

10.

36–40 év

1 020 612 Ft

1 773 262 Ft

11.

41– év

1 020 612 Ft

2 117 712 Ft

10. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez113


Az alapellátásban részt vevő egészségügyi szolgáltató által az illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként (Ft/hó)

SZINT

ÉVEK

Az alapellátásban egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, a kifizetőt terhelő közterhek nélkül (Ft/hó)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

0–3

83 842

103 428

88 173

96 709

119 472

197 722

210 526

216 217

225 466

256 053

2

4–6

86 778

107 835

92 441

102 400

129 431

211 949

226 176

236 135

246 807

280 240

3

7–9

89 717

112 243

96 709

108 091

139 390

226 176

241 826

256 053

268 147

304 426

4

10–12

92 655

116 650

100 977

113 782

149 350

240 404

257 476

275 971

289 488

328 612

5

13–15

95 593

121 056

105 245

119 472

159 309

254 631

273 126

295 890

310 829

352 798

6

16–18

98 532

125 464

109 513

125 163

169 268

268 858

288 776

315 808

332 170

376 984

7

19–21

101 470

129 871

113 782

130 854

179 227

283 085

304 426

335 726

353 510

392 382

8

22–24

104 408

134 279

118 050

136 545

189 186

297 312

320 076

355 644

374 851

406 913

9

25–27

107 345

138 686

122 318

142 236

199 145

311 539

335 726

375 562

389 887

421 443

10

28–30

110 283

143 092

126 586

147 927

209 104

325 767

351 376

395 480

402 708

435 972

11

31–33

113 222

147 499

130 854

153 618

219 063

339 994

367 025

415 400

415 529

450 502

12

34–36

116 160

151 907

135 122

159 309

229 022

354 221

382 675

427 063

428 349

465 033

13

37–39

119 098

156 314

139 390

164 999

238 981

368 448

398 327

438 564

439 750

478 404

14

40–42

122 037

160 720

143 659

170 690

248 940

382 675

413 977

450 064

451 151

491 775

15

43–45

124 975

165 128

147 927

176 381

258 899

396 904

423 375

461 565

462 552

505 146

16

46–48

127 941

169 595

152 247

182 158

269 075

411 317

431 477

473 643

474 591

519 267

17

49–51

130 943

174 123

156 618

188 019

279 469

418 916

439 985

486 319

487 287

534 159

11. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez114

12. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez115

13. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez116

14. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez117

15. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez118

Az egészségügyi szolgáltató és a védőnői szolgáltató által az illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként (Ft/hó)

1. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozók és egyes egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely nem tartalmazza a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét (Ft/hó)

SZINT

ÉVEK

FIZETÉSI OSZTÁLYOK

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

0–3

113 063

122 106

137 967

141 908

152 419

188 553

194 466

197 094

201 365

215 489

2

4–6

114 417

124 141

139 938

144 536

157 018

195 123

201 693

206 291

211 220

226 658

3

7–9

115 775

126 177

141 908

147 164

161 617

201 693

208 919

215 489

221 074

237 827

4

10–12

117 132

128 212

143 879

149 792

166 217

208 263

216 146

224 687

230 929

248 995

5

13–15

118 488

130 246

145 850

152 419

170 816

214 833

223 373

233 885

240 784

260 163

6

16–18

119 846

132 282

147 821

155 047

175 414

221 402

230 600

243 083

250 639

271 332

7

19–21

121 203

134 317

149 792

157 675

180 013

227 972

237 827

252 280

260 493

282 502

8

22–24

122 559

136 353

151 763

160 303

184 612

234 541

245 053

261 478

270 347

293 671

9

25–27

123 915

138 388

153 734

162 931

189 211

241 111

252 280

270 675

280 202

304 840

10

28–30

125 272

140 422

155 705

165 560

193 810

247 682

259 507

279 873

290 057

316 008

11

31–33

126 629

142 457

157 675

168 188

198 408

254 251

266 733

289 073

299 912

327 176

12

34–36

127 986

144 493

159 646

170 816

203 007

260 821

273 960

298 270

309 766

338 346

13

37–39

129 343

146 528

161 617

173 443

207 606

267 390

281 189

307 468

319 621

349 514

14

40–42

130 700

148 562

163 589

176 071

212 205

273 960

288 415

316 665

329 475

360 683

15

43–45

132 057

150 598

165 560

178 699

216 803

280 531

295 642

325 863

339 330

371 851

16

46–48

133 426

152 660

167 554

181 367

221 503

287 258

303 048

335 327

349 480

383 366

17

49–51

134 813

154 751

169 572

184 072

226 302

294 148

310 643

345 068

359 932

395 236

2. Egyéb, nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely nem tartalmazza a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét (Ft/hó)

SZINT

ÉVEK

FIZETÉSI OSZTÁLYOK

F

G

H

1

0–3

188 553

194 466

197 094

2

4–6

195 123

201 693

206 291

3

7–9

201 693

208 919

215 489

4

10–12

208 263

216 146

224 687

5

13–15

214 833

223 373

233 885

6

16–18

221 402

230 600

243 083

7

19–21

227 972

237 827

252 280

8

22–24

234 541

245 053

261 478

9

25–27

241 111

252 280

270 675

10

28–30

247 682

259 507

279 873

11

31–33

254 251

266 733

289 073

12

34–36

260 821

273 960

298 270

13

37–39

267 390

281 189

307 468

14

40–42

273 960

288 415

316 665

15

43–45

280 531

295 642

325 863

16

46–48

287 258

303 048

335 327

17

49–51

294 148

310 643

345 068

3. Védőnők illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely nem tartalmazza a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét (Ft/hó)

SZINT

ÉVEK

FIZETÉSI OSZTÁLYOK

F

G

H

I

J

1

0–3

180 322

193 126

198 817

208 066

238 653

2

4–6

194 549

208 776

218 735

229 407

262 840

3

7–9

208 776

224 426

238 653

250 747

287 026

4

10–12

223 004

240 076

258 571

272 088

311 212

5

13–15

237 231

255 726

278 490

293 429

331 866

6

16–18

251 458

271 376

298 408

314 770

344 464

7

19–21

265 685

287 026

318 326

333 375

359 382

8

22–24

279 912

302 676

338 244

344 066

373 913

9

25–27

294 139

318 326

358 162

356 887

388 443

10

28–30

308 367

333 976

371 060

369 708

402 972

11

31–33

322 594

349 625

382 563

382 529

417 502

12

34–36

336 821

365 275

394 063

395 349

432 033

13

37–39

351 048

374 950

405 564

406 750

445 404

14

40–42

364 160

382 662

417 064

418 151

458 775

15

43–45

371 069

390 375

428 565

429 552

472 146

16

46–48

378 317

398 477

440 643

441 591

486 267

17

49–51

385 916

406 985

453 319

454 287

501 159

16. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez119

1

Az 1. § (2) bekezdése az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (3) bekezdése az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1a) bekezdését a 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 33–35. §-át.

4

A 2. § (1b) bekezdését a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.

5

A 2. § (1c) bekezdését az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be, szövege a 48/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított, az 5. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (2) bekezdése a 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 17. § a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 2. § (4) bekezdése a 238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 2. § (5a) bekezdését a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, szövege az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 11. §-a szerint módosított szöveg.

9

A 2. § (6) bekezdését a 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 49. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 17. § a) pontja.

10

A 2/A. alcímet (2/A. §) a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 63. § a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be. A 2/A. alcím címe a 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2/A. § az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

12

A 2/B. §-t a 359/2016. (XI. 23.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

13

A 2/C. §-t a 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, szövege az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

14

A 2/C. § (1) bekezdése a 70/2021. (II. 19.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 2/C. § (1a) bekezdését 185/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

16

A 2/C. § (5) bekezdése a 757/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

17

A 2/D. §-t az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

18

A 2/D. § (11) bekezdését a 625/2021. (XI. 11.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

19

A 2/D. § (12) bekezdését a 757/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be.

20

A 3. alcímet (3–4. §) a 205/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 320/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

21

A 3. § az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

22

A 3. § (1a) bekezdését a 70/2021. (II. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 820/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

23

A 3. § (1b) bekezdését a 820/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

24

A 3. § (1c) bekezdését a 820/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

25

A 3/A. §-t a 328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be, szövege az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

26

A 3/A. § (1) bekezdése az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 13. § a) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 3/A. § (2) bekezdése az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 12. § b) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 3/A. § (4) bekezdése az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 12. § a) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 3/C. §-t a 480/2020. (XI. 4.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

31

A 3/D. §-t a 480/2020. (XI. 4.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

32

A 4. § az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

33

A 4. § (4) bekezdése az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 13. § b) pontja szerint módosított szöveg.

40

A 4/G. §-t a 480/2020. (XI. 4.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

41

A 4. alcím (5. §) a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

42

Az 5. § (1) bekezdése a 328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. § b) pontja szerint módosított szöveg.

43

Az 5. § (1a) bekezdését a 328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

44

Az 5. § (1b) bekezdését a 328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

45

A 7. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 7. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 8. §-t újonnan a 185/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

48

A 9. §-t az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 17. § b) pontja újból hatályon kívül helyezte.

49

A 10. §-t az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 17. § b) pontja újból hatályon kívül helyezte.

50

A 10/A. §-t az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 17. § b) pontja újból hatályon kívül helyezte.

51

A 11. §-t az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 17. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

57

A 11/F. §-t a 2/2018. (II. 1.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 17. § b) pontja.

59

A 11/H. §-t a 184/2018. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 17. § b) pontja.

62

A 11/K. §-t a 480/2020. (XI. 4.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

63

A 11/L. §-t a 48/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

64

A 11/M. §-t a 48/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

65

A 11/N. §-t a 421/2021. (VII. 15.) Krom. rendelet 1. §-a iktatta be.

67

A 11/P. §-t az 532/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

68

A 11/Q. §-t a 625/2021. (XI. 11.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

69

A 11/R. §-t a 643/2021. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

70

A 11/S. §-t a 643/2021. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

71

A 11/T. §-t a 64/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

72

A 11/U. §-t a 64/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

73

A 11/V. §-t az 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

74

A 12. §-t a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 90. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

75

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

Az 1. melléklet 2.1. pontját a 276/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 8. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

86

Az 1. melléklet 2.2. pontját a 276/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 8. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

87

Az 1. melléklet 2.3. pontja a 276/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

88

Az 1. melléklet 2.4. pontját a 276/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

89

Az 1. melléklet 2. pont 2.27. alpontja a 757/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

90

Az 1. melléklet 2. pont 2.50. alpontja a 328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

91

Az 1. melléklet 2. pont 2.65. alpontját a 394/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

92

Az 1. melléklet 2. pont 2.66. alpontját a 394/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

93

Az 1. melléklet 2. pont 2.67. alpontját a 394/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

94

Az 1. melléklet 2. pont 2.68. alpontját a 328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

95

Az 1. melléklet 2. pont 2.69. alpontját a 328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

96

Az 1. melléklet 2. pont 2.70. alpontját a 328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

97

Az 1. melléklet 2. pont 2.71. alpontját a 328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

98

Az 1. melléklet 2. pont 2.72. alpontját a 328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

99

Az 1. melléklet 2. pont 2.73. alpontját a 665/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

100

Az 1. melléklet 2. pont 2.74. alpontját a 64/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése iktatta be.

101

Az 1. melléklet 3. pont 3.8. alpontját a 394/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

102

Az 1. melléklet 3. pont 3.9. alpontját a 394/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

103

Az 1. melléklet 5. pont 5.4. alpontját a 394/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

104

Az 1. melléklet „Jelmagyarázat” része a 320/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. § a) pontja, a 276/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

106

A 3. mellékletet a 205/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. § c) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése iktatta be, szövege az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

107

A 4. mellékletet a 205/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. § c) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § a) pontjával megállapított szöveg.

112

A 9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be, szövege az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

113

A 10. mellékletet a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet 9. § d) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése iktatta be, szövege az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

118

A 15. mellékletet a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja iktatta be, szövege a 7. § (5) bekezdés c) pontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére