• Tartalom

27/2013. (VI. 27.) BM rendelet

27/2013. (VI. 27.) BM rendelet

az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez és az önkormányzati felzárkóztatási támogatáshoz kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2013.06.28.

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) és k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások minisztere, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter véleményének kikérésével –,

a 2. § tekintetében a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § s) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével –,

a 3. § tekintetében a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 77. § (2) bekezdés g) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) és k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások minisztere, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter véleményének kikérésével –

a következőket rendelem el:

1. § (1) Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 11.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatási szerződés módosítására – a 19. §-ban meghatározott kivétellel – egy alkalommal van lehetőség azzal, hogy a módosítás eredményeként a támogatás intenzitása nem nőhet. A támogatás felhasználásának határideje a 15. §-ban meghatározott indokolt esetben módosítható.”

(2) Az R. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

15. § A támogatás felhasználásának határideje 2013. június 30., mely az önkormányzat hibáján kívül eső körülmény fennállása esetén legkésőbb 2013. december 31-éig meghosszabbítható. Az e határidőig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.”

(3) Az R. 16. § (2) bekezdésében a „2013. július 30-ig” szövegrész helyébe a „2014. január 31-éig” szöveg lép.

2. § Az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 5/2012. (III. 1.) BM rendelet

a) 8. § (3) bekezdésében a „2013. június 30.” szövegrész helyébe a „2013. december 31.”,

b) 8. § (4) bekezdés b) pontjában az „a 2013. év június 30-áig” szövegrész helyébe a „2013. december 31-ig”

szöveg lép.

3. § Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet

a) 14. § (1) bekezdésében a „2014. június 30.” szövegrész helyébe a „2014. december 31.”,

b) 14. § (3) bekezdésében a „2014. július 30-áig” szövegrész helyébe a „2015. január 31-éig”

szöveg lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. június 29. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére