• Tartalom

282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet

a Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömörön épülő gyártóüzemének megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2020.03.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek összefüggenek a Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömör nagyközség területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 017/3 helyrajzi számú földrészleten, illetve az ebből a földrészletből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló, újgenerációs női higiéniai termékek gyártását eredményező beruházásával.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)1

(4)2 A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

2. §3

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően indult eljárásokban is alkalmazni kell.

5. §4 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor5 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését6 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. §7 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor8 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését9 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelethez10

A Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömör területén megvalósuló új gyártóüzemének megvalósításával kapcsolatos nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

 

A

B

C

D

 

1.

Beruházás
megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos eljárások

Eljáró hatóság

 

2.

Kiemelt beruházásként újgenerációs női higiéniai termékek gyártását eredményező gyártóüzem és
annak építményei

Csömör nagyközség területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 017/3 helyrajzi számú földrészlet, illetve az ebből a földrészletből telekalakítási eljárások végleges befejezését követően kialakított földrészletek

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal

 

3.

örökségvédelmi hatósági eljárások
régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal

 

4.

környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Pest Megyei Kormányhivatal

 

5.

természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Pest Megyei Kormányhivatal

 

6.

útügyi hatósági engedélyezési eljárás

Pest Megyei Kormányhivatal

 

7.

vízjogi engedélyezési eljárás

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

 

8.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

 

9.

ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárás

Pest Megyei Kormányhivatal

 

10.

telekalakítási hatósági eljárás

Pest Megyei Kormányhivatal

 

11.

földmérési hatósági eljárás

Pest Megyei Kormányhivatal

 

12.

hírközlési hatósági engedélyezési eljárás

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

 

13.

bányahatósági engedélyezési eljárás

Pest Megyei Kormányhivatal

 

14.

talajvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Pest Megyei Kormányhivatal

 

15.

vasúti hatósági engedélyezési eljárás

közlekedésért felelős miniszter

 

16.

tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

 

17.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

 

18.

a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

 

19.

tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2. melléklet a 282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelethez11

1

Az 1. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 89. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

Az 1. § (4) bekezdése a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

3

A 2. §-t a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 89. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

6

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

8

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

9

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

10

Az 1. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 38. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet rendelkezéseit a 96. §-a alapján 2020. március 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

11

A 2. mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 89. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére