• Tartalom

29/2013. (IV. 30.) VM rendelet

29/2013. (IV. 30.) VM rendelet

a szőlő-bor szektort szabályozó egyes rendeletek módosításáról1

2013.04.30.

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés b), e), g), h) és m) pontjában, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 28. pontjában, a 2. § tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés k) pontjában, valamint a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX törvény 61. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, a 3. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a), b) és c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 39/A. §-sal, és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

„Forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező bortétel további feldolgozása
39/A. § (1) Egy forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező bortétel további feldolgozás céljából történő több bortételre bontása esetén a további feldolgozás megkezdése előtt 3 munkanappal a borászati üzem köteles a forgalomba hozatali engedélyről szóló határozat módosítását kérni a NÉBIH-től a bortétel alábbi adatainak közlésével:
a) forgalomba hozatali engedély száma,
b) a változatlan formában forgalmazni kívánt mennyiség,
c) a bortétel tárolásának pontos helye.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján a NÉBIH az eredeti forgalomba hozatali engedélyben szereplő mennyiséget a bejelentett mennyiségre csökkenti, és az erről szóló határozatot 15 napon belül közli a forgalomba hozóval, valamint a hegybíróval.
(3) A további feldolgozásra szánt bortételről a NÉBIH legkésőbb a (2) bekezdés szerinti határozat meghozatalával egyidejűleg a 10. számú melléklet „B” része szerinti adattartalommal a forgalomba hozó részére igazolást ad ki.
(4) A további feldolgozásra szánt bortétel bor származási bizonyítványát a (3) bekezdés alapján kiadott igazolással kell kérelmezni.
(5) OEM-borászati termék további feldolgozás céljából történő értékesítése esetén az eladónak az értékesítés tényét a tranzakciót követő 48 órán belül be kell jelentenie az eladó borászati üzeme szerint illetékes hegybíró részére.”

(2) Az R1. 36. § (2) bekezdésében az „a 12. számú melléklet B, C vagy D pontjaiban” szövegrész helyébe az „a 12. számú melléklet B, C, D vagy E pontjaiban” szöveg lép.

(3) Az R1. 11. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(4) Az R1. 15. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(5) Hatályát veszti az R1. 39. § (6)–(8) bekezdése.

2. A borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre vonatkozó higiéniai szabályokról szóló 25/2010. (III. 19.) FVM rendelet módosítása

2. § Hatályát veszti a borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre vonatkozó higiéniai szabályokról szóló 25/2010. (III. 19.) FVM rendelet 6. §-a.

3. Az egyes borászati termékek harmadik országokban történő promóciójának támogatásáról szóló 6/2013. (II. 5.) VM rendelet módosítása

3. § (1) Az egyes borászati termékek harmadik országokban történő promóciójának támogatásáról szóló 6/2013. (II. 5.) VM rendelet (a továbbiakban: R2.) 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Egy kérelmező egy negyedévre egy kifizetési kérelmet nyújthat be. A 2013. október 31-ig és a 2014. január 31-ig tartó két negyedévre vonatkozóan 2014. február folyamán közös kifizetési kérelmet kell benyújtani.”

(2) Az R2.

a) 2. § (3) bekezdésében az „a 2013/2014. borpiaci évtől” szövegrész helyébe a „2013. október 16-tól”;

b) 4. § (1) bekezdésében az „április 30.” szövegrész helyébe a „június 14.”

szöveg lép.

4. Záró rendelkezés

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 29/2013. (IV. 30.) VM rendelethez

Az R1. 11. számú mellékletének C. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„C. Forgalomba hozatali engedély igénylése céljából kiadott bor származási bizonyítvány
Bor származási bizonyítvány
„C” típus – forgalomba hozatali engedély igénylése céljából kiadva

Példányszám:

 

 

Sorszám:

 

Hegyközségi Tanács:

 

 

Hegyközség:

 

Termelő neve:

 

 

Felvásárló neve:

 

Termelő címe:

 

 

Címe:

 

GA száma:

 

 

GA száma:

 

 

A

B

C

D

1.

A borászati termék

megnevezése:

 

2.

tárolási helye:

 

3.

termékkategóriája:

 

4.

színe:

 

5.

származási országa:

 

6.

évjárata

 

7.

szőlőfajtája vagy fajtái

 

8.

alkoholtartalmát növelték:

igen/nem

9.

édesítése megtörtént:

igen/nem

10.

savtartalmát növelték:

igen/nem

11.

savtartalmát csökkentették:

igen/nem

12.

teljes mennyisége (hl)

 

13.

minimális összes alkoholtartalma:

 

14.

A borászati terméken jelölhető

eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés és bortípus

 

15.

az eredetmegjelölés termőterületénél kisebb földrajzi egység(ek) neve(i)

 

16.

a Btv. 13/A. § (3), (5) és (6) bekezdésében meghatározott hagyományos kifejezés

 

17.

a Btv. 36. §-ában, valamint az 55. §-ban meghatározott hagyományos kifejezés(ek)

 

18.

a 607/2009/EK bizottsági rendelet 66. cikkében meghatározott bizonyos előállítási eljárásokra utaló kifejezés(ek)

 

19.

az 56. §-ban meghatározott egyéb korlátozottan használható kifejezés(ek)

 

20.

a termékleírásban szabályozott egyéb kifejezés(ek)

 

21.

évjárat

 

22.

borszőlőfajta(ák) neve(i)

 

23.

 

az édességi kategória megnevezése

 

24.

Történet

a bevont szőlő vagy bor származási bizonyítvány(ok) vagy forgalomba hozatali engedély(ek) száma

a borászati termék megnevezésre

mennyiség
(hl – pincekönyv alapján)

25.

 

 

 

26.

 

 

 

27.

 

 

 

28.

 

 

 

Megjegyzés:
A fenti tételekre a ...................................................... sorszámú bor származási bizonyítványt a forgalomba hozatali engedély igénylésének céljából kiadtam és nyilvántartásba vettem.
A HBB döntésére vonatkozó záradék:

Kelt.: ...................................................................

 

...................................................................

 

P. H.

Hegybíró aláírása

2. melléklet a 29/2013. (IV. 30.) VM rendelethez

1.    Az R1. 15. számú mellékletének 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

12.

„szűretlen” (magyar)

bor

Olyan bor, amely esetében mellőzték a szűrést

2.    Az R1. 15. számú mellékletének 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

15.

„újbor” (magyar)

bor

A szüret évében palackozott bor.

3.    Az R1. 15. számú mellékletének 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

18.

„termelői pezsgő” (magyar)

pezsgő, minőségi pezsgő, illatos minőségi pezsgő

– a terméket a palackban történő második alkoholos erjesztéssel teszik pezsgővé;
– a termék a küvé összeállításától számítva legalább kilenc hónapon át megszakítás nélkül a borseprőn marad ugyanabban az üzemben, ahol a küvé készül;
– a terméket degorzsálással választják el a borseprőről;
– ugyanabban a gazdaságban – ideértve a termelői csoportokat is – termelt szőlőből állítják elő, amelyben a termelő a pezsgők vagy minőségi pezsgők vagy illatos minőségi pezsgők készítésére szánt szőlőből bort készít;
– a címkén jelölik a gazdaságot és a szőlőfajtát;

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. május 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére