• Tartalom

29/2013. (IV. 26.) EMMI rendelet

29/2013. (IV. 26.) EMMI rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet és az egészségügyi közintézmények vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet módosításáról1

2014.01.01.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) és di) alpontjában,

a 3. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gf) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: R1.) 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

19. § (1) A tbc-baktériummal fertőzött gümőkóros betegek felkutatása, illetve a további fertőzés veszélyének elhárítása céljából az alábbi rizikócsoportokba tartozó személyek évente egy alkalommal tüdőszűrő vizsgálaton kötelesek részt venni:
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 4. § (3) bekezdése szerinti hajléktalanok;
b) az Sztv. szerinti hajléktalanok nappali melegedőjének és éjjeli menedékhelyének dolgozói;
c) az utcai szociális munkát végzők;
d) a népkonyha formájában nyújtott étkeztetésben foglalkoztatottak;
e) a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény alapján tevékenykedő személyek, ha hetente legalább összesen 16 órát hajléktalanokkal foglalkoznak;
f) a büntetés-végrehajtási intézetek fogvatartottakkal közvetlenül foglalkozó dolgozói;
g) a befogadó állomások és a közösségi szállások dolgozói;
h) a rendőrségi fogdák és őrzött szállások dolgozói;
i) az egészségügyi intézmények patológiai és sürgősségi osztályainak egészségügyi dolgozói;
j) az egészségügyi szolgáltatók mikrobiológiai laboratóriumainak egészségügyi dolgozói;
k) az egészségügyi intézmények tüdőgyógyászati járó- és fekvőbeteg-szakellátást végző szervezeti egységeinek egészségügyi dolgozói.
(2) A büntetés-végrehajtási intézetek fogvatartottjainál a befogadás napjától számított 15 napon belül, valamint a befogadás napjától számítva évente egyszer tüdőszűrő vizsgálatot kell végezni.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítettnek minősül, ha a szűrővizsgálatra kötelezett személy
a) a tárgyévben tüdőgondozó intézetben gyógykezelés alatt állt, vagy
b) az 1. számú melléklet Tuberculosis című részében foglaltak szerint kontaktszemélyként szűrővizsgálatban részesült.
(4) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti kötelezettségek teljesítése, valamint a (3) bekezdés a) pontja szerinti gyógykezelés az 1. számú melléklet Tuberculosis című részében foglalt kötelezettségek teljesítése alól nem mentesít.
(5) A vizsgálatot mellkasröntgen szűrési módszerrel kell elvégezni a szűrőállomások ellátási területéhez tartozó szűrővizsgálatra kötelezettek körében. Szükség esetén a szűrővizsgálatokat az egészségügyi hatóság által kijelölt egészségügyi szolgáltató, illetve a mozgó szűrővizsgálati egység végzi el.
(6) Amennyiben valamely egészségügyi szolgáltató az általa ellátott betegnél tbc-fertőzést állapít meg, 48 órán belül értesíti az érintett lakóhelye szerint illetékes tüdőgondozót. A tüdőgondozó az összesített adatokat – a személyazonosító adatok nélkül – havonta jelenti a járási népegészségügyi intézetnek.
(7) A tbc-s betegekkel kapcsolatos részletes intézkedéseket az 1. számú melléklet tartalmazza.
(8) A kontaktszemélyeknek az 1. számú melléklet Tuberculosis című részében előírt szűrését az érintett területet ellátó tüdőgondozó intézet vezetőjének kezdeményezése alapján a járási népegészségügyi intézet rendeli el, amennyiben az érintett kontaktszemély a tüdőgondozó intézet felhívására a szűrővizsgálaton nem jelenik meg.
(9) A (8) bekezdés szerint a járási népegészségügyi intézet által szűrővizsgálatra kötelezetteket a vizsgálat helyéről és idejéről értesíteni kell. Amennyiben az érintett ismételt értesítés ellenére sem jelenik meg a vizsgálaton, a tüdőgondozó vezetője értesíti a járási népegészségügyi intézetet.
(10) A jegyző a tüdőszűrő-vizsgálat elvégzésével kapcsolatos ügyviteli és technikai feladatok ellátásának megszervezéséről a járási népegészségügyi intézet megkeresésére gondoskodik.”

2. § Az R1. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § (1)2

(2)–(3)3

(4)4

(5)5

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. április 30-án lép hatályba.

(2) A 3. § (1) és (4) bekezdése 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. és a 2. §, valamint az 1. melléklet 2014. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 29/2013. (IV. 26.) EMMI rendelethez

1.    Az R1. 1. számú melléklet Tuberculosis című rész 3. pont 3.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

 

3.1. A beteggel kontaktusba kerültek felkutatása:

Kötelező. A kontaktszemélyt mellkasröntgen szűrővizsgálatban kell részesíteni, kivéve, ha a kontaktszemély megelőző mellkasröntgen szűrésen nem több, mint három hónapja részt vett.

 

 

2.    Az R1. 1. számú melléklet Tuberculosis című rész 3. pont 3.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

 

3.4. Postexpozíciós profilaxis:

Profilaktikus antituberkulotikus kezelés indokolt látens tbc esetén.
5 év alatti közeli kontakt, valamint HIV pozitív vagy immunszupprimált közeli kontakt esetében mindenképpen indokolt a profilaktikus antituberkulotikus kezelés.

 

 

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 2. napjával.

2

A 3. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § (2)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére