• Tartalom

292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről

2023.04.30.

A Kormány az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 4. § a)–d) pontjában,

a 17. § tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Eljáró állami szervek kijelölése

1. §1 (1) A Kormány az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.)

a) 1. §-ában meghatározott közérdekű szolgáltató kijelölésére vonatkozó hatósági eljárás lefolytatására, valamint

b) 2. §-ában meghatározott szükségellátás megszervezésével és elvégzésével kapcsolatos feladatok ellátására

a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét (a továbbiakban: katasztrófavédelmi szerv) jelöli ki.

(2)2 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására (a továbbiakban: ideiglenes ellátás) a Tv. alapján kijelölhető szolgáltató a honlapján folyamatosan közzéteszi a következő adatokat:

a) a minősítési engedélykérelem benyújtásának tényét,

b) a minősítési engedély lényeges tartalmi elemeit (különösen: név, székhely, cégjegyzékszám, KÜJ, KTJ, az engedély időbeli hatálya, a szolgáltatással érintett települések megnevezése, a hulladék fajtája, jellege, mennyisége),

c) a környezetvédelmi hatóság általi minősítését,

d) a hulladékszállítására alkalmas eszközök számát és kapacitását.

(3) A (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás valóságtartalmát a katasztrófavédelmi szerv ellenőrzi.

(4)3 A környezetvédelmi feladatkörében eljáró Pest Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: országos környezetvédelmi hatóság) a katasztrófavédelmi szervet folyamatosan, heti rendszerességgel elektronikus úton tájékoztatja

a) a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező közszolgáltatókról,

b) a hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmet benyújtó szolgáltatókról,

c) azokról a településekről, amelyekre minősítés iránti kérelem nem lett előterjesztve közszolgáltatás tárgyában,

d) a minősítési engedéllyel rendelkező közszolgáltatók listájáról, és

e) a minősítési engedély iránti kérelmet benyújtó közszolgáltatók listájáról.

(5)4 A katasztrófavédelmi szerv a 2013. évi CXXXIV. törvény 1. § (2) bekezdés szerinti értesítést követően haladéktalanul megkeresi az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-t (a továbbiakban: Koordináló szerv), amely a megkeresést követő 8 napon belül javaslatot tesz a kijelölendő közérdekű szolgáltató személyére, az ideiglenes ellátás keretében végzendő hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezésére, a tevékenység végzésének gyakoriságára és minimális műszaki tartalmára, valamint a kötelezően igénybe veendő hulladékkezelő létesítmény megnevezésére.

2. §5 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátását (a továbbiakban: ideiglenes ellátás) és a szükségellátást megelőzően a településen hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző gazdálkodó szervezet a folyamatos ellátás biztosítása érdekében – a személyes adatok kivételével – az ideiglenes ellátáshoz vagy a szükségellátáshoz kapcsolódó, hulladékszállításhoz és hulladékkezelésre történő átadáshoz szükséges adatokat a katasztrófavédelmi szerv és a Koordináló szerv részére annak felhívására haladéktalanul átadja.

2. Az ideiglenes ellátás

3. § (1)6 A katasztrófavédelmi szerv az ideiglenes ellátásra a Koordináló szerv 1. § (5) bekezdése szerinti javaslatában szereplő szolgáltatót jelöli ki. A kijelölő döntés nem lehet ellentétes a Tv. 1. § (3), (6) és (9) bekezdésében foglaltakkal.

(2) Az ideiglenes ellátásra kijelölő döntés tartalmazza:

a) a kijelölt közérdekű szolgáltató azonosító adatait (név, cím, KÜJ- és KTJ-azonosítók, statisztikai számjel),

b)7 a Koordináló szerv javaslatának megfelelően az ideiglenes ellátás keretében végzendő hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését, a tevékenység végzésének gyakoriságát és minimális műszaki tartalmát, valamint a kötelezően igénybe veendő hulladékkezelő létesítmény megnevezését,

c) az ideiglenes ellátás körébe tartozó hulladékfajtát, típusát, jellegét, mennyiségét és összetételét,

d) az ideiglenes ellátással érintett település megnevezését,

e) az ideiglenes ellátás megkezdésének időpontját és az ideiglenes ellátás időtartamát,

f) az alkalmazandó biztonsági követelményeket, valamint

g) az ideiglenes ellátással érintett területen kívüli területre vonatkozó hatályos hulladékgazdálkodási engedély számát.

(3) A katasztrófavédelmi szerv az ideiglenes ellátásra történő kijelöléssel összefüggésben dönthet szállítóeszköz rendelkezésre bocsátásának elrendeléséről és közfoglalkoztatottak bevonásáról is. A szállítóeszköz rendelkezésre bocsátására való kötelezés esetén a katasztrófavédelmi gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség kártalanítási szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(4) Az ideiglenes ellátás kijelölése tárgyában hozott döntést közölni kell

a) az ideiglenes ellátásra kijelölt közérdekű szolgáltatóval,

b) az érintett települési önkormányzattal,

c) az ideiglenes ellátást megelőzően a településen hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző gazdálkodó szervezettel,

d)8 a Koordináló szervvel,

e)–f)9

g)10

(5)11 Az ideiglenes ellátás kijelölése tárgyában hozott döntésről értesíteni kell

a) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt (a továbbiakban: MEKH),

b) az illetékes környezetvédelmi hatóságot,

c)12 országos környezetvédelmi hatóságot, valamint

d)13 a hulladékgazdálkodásért felelős minisztert.

3/A. §14 Az ideiglenes ellátásra történő kijelölés időtartama a kijelölés meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg a három évet, kivéve, ha a települési önkormányzat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33–34. §-a szerinti szerződéskötési kötelezettségét továbbra sem teljesíti, és a hulladék elszállítása a településen nem biztosított.

4. § (1)15 Az ideiglenes ellátás ingatlanhasználó által fizetendő díjánál figyelembe kell venni a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91. §-ában a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértékének 2013. július 1-je után történő meghatározására vonatkozó szabályokat.

(2) A kijelölést követően az ideiglenes ellátással érintett települési önkormányzat haladéktalanul megállapodik a kijelölt közérdekű szolgáltatóval az ideiglenes ellátással érintett földrajzi terület kiterjedéséről, az ellátás útvonaláról és időpontjáról.

(3) Az ideiglenes ellátást a kijelölő döntésben meghatározott időpontban meg kell kezdeni, a megállapodás megkötésének időpontjától függetlenül.

(4) A települési önkormányzat az ideiglenes ellátás megkezdéséről, annak időtartamáról és időpontjáról, az ideiglenes ellátás díjáról és megfizetésének módjáról a helyben szokásos módon, továbbá, ha azzal rendelkezik, a honlapján való közzététellel értesíti a lakosságot.

5. § (1)16 A települési hulladék ideiglenes ellátás körében történő gyűjtésére és elszállítására a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletet, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló kormányrendeletet azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ideiglenes ellátásra kijelölt közérdekű szolgáltató minősül közszolgáltatónak.

(2) A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség teljesítéséről – a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal – az ideiglenes ellátás végzése során a kijelölt közérdekű szolgáltató gondoskodik.

3. A szükségellátás

6. § (1) A szükségellátás körébe a következő hulladék átvétele, elszállítása és hulladékkezelésre történő átadása tartozik:

a) az ingatlanhasználó által az ingatlanon gyűjtött települési vegyes hulladék,

b) az ingatlanhasználó által az ingatlanon elkülönítetten gyűjtött települési hulladék közül a biohulladék, ha a szükségellátás bevezetését megelőző hulladékgazdálkodási közszolgáltatás vagy ideiglenes ellátás magában foglalta az elkülönített biohulladék elszállítását,

c) a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék, ha a gazdálkodó szervezet a hulladék kezeléséről a szükségellátás bevezetését megelőzően hulladékgazdálkodási közszolgáltatás vagy ideiglenes ellátás igénybevétele útján gondoskodott,

d) a közterületen elhagyott települési vegyes hulladék.

(2) A katasztrófavédelmi szerv szükségellátás körében folytatott tevékenysége hulladékgazdálkodási engedélyhez nem kötött tevékenység.

7. § (1) A katasztrófavédelmi szerv vezetője az egészségügyi államigazgatási szervnek a Tv. 2. §-a szerinti döntését követően a katasztrófavédelmi gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség (a továbbiakban: szolgáltatás) elrendelésével haladéktalanul intézkedik a hulladék elszállításának megszervezéséről és elvégzéséről.

(2) A szolgáltatást a szolgáltatás teljesítésének helye szerint illetékes katasztrófavédelmi szerv az illetékességi területén kívül eső székhellyel, telephellyel rendelkező kötelezett esetében is elrendelheti.

(3) A szolgáltatást a szolgáltatást elrendelő döntésben megállapított helyen és időpontban, vagy a döntés közlésekor – a szolgáltatás alá vont szállítóeszköz birtokba adásával – haladéktalanul teljesíteni kell.

(4) A szolgáltatás teljesítésére a szállítóeszköz tulajdonosa, birtokosa, illetve a szállítóeszközzel valamely jogviszony alapján rendelkezni jogosult személy (a továbbiakban: kötelezett) kötelezhető.

(5) A szolgáltatás teljesítése során a kötelezettnek a szállítóeszköz üzemeltetéséhez kezelőt kell biztosítania. Ennek hiányában a kezelést közfoglalkoztatott végzi, vagy a kezelő kijelölése ideiglenes polgári védelmi szolgálat elrendelésével történik.

(6) A szállítóeszköz a rendeltetése szerint használható, amelyet a hatályos forgalomba helyezési és forgalomban tartási szabályoknak megfelelő, üzemképes, üzemanyaggal feltöltött állapotban kell biztosítani.

(7) A szolgáltatás időben történő teljesítésének biztosítása érdekében a szállítóeszköz készenlétben tartása rendelhető el. Ebben az esetben a szolgáltatás tényleges teljesítését külön döntésben kell elrendelni.

(8) Ha a kötelezett a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására a települési önkormányzattal szerződést köt, akkor a szolgáltatást elrendelő döntést a katasztrófavédelmi szerv visszavonja.

(9)17 A katasztrófavédelmi szerv az (1)–(7) bekezdés szerint foganatosított intézkedéseiről haladéktalanul tájékoztatja a hulladékgazdálkodásért felelős minisztert.

8. § (1) A katasztrófavédelmi szerv a szükségellátás keretében történő hulladék elszállításának rendjét – a hulladékszállítás megszervezését követően haladéktalanul – a honlapján és az érintett településen közérdekű közleményben teszi közzé.

(2) A (1) bekezdés szerinti közlemény tartalmazza:

a) a szükségellátás kezdő időpontját és várható megszüntetésének idejét,

b) a hulladék elszállításának rendszeres időpontjait,

c) az ingatlanhasználó által használható gyűjtőedény meghatározását (hulladékgyűjtő zsák vagy gyűjtőedényzet),

d) a környezet veszélyeztetését, szennyezését, valamint a hulladék kiszóródását kizáró egyéb alkalmazandó eljárásokat.

9. § (1) Az ingatlanhasználó a hulladékot – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – hulladékgyűjtő zsákban vagy a katasztrófavédelmi szerv ilyen irányú döntése esetén zárható gyűjtőedényzetben köteles gyűjteni.

(2) Az elkülönítetten gyűjtött biohulladékot a szükségellátást megelőző vagy az ideiglenes ellátás során megállapított módon kell gyűjteni.

(3) Az ingatlanhasználó a hulladékgyűjtő zsákot és a gyűjtőedényzetet az ingatlanon belül köteles tartani, azt közterületen tartósan csak közterület-használati engedély birtokában helyezheti el. Nem tekinthető tartós közterület használatnak a hulladékgyűjtő zsák vagy gyűjtőedényzet ürítési célból történő közterületre helyezése.

(4) Az ingatlanhasználó gondoskodik arról, hogy a települési hulladék átadása biztonságosan, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint a hulladék kiszóródását kizáró módon történjen.

10. § (1) Ha a hulladék átvételekor, elszállításakor a hulladék a hulladékgyűjtő zsákból vagy a gyűjtőedényzetből kiesik, kiszóródik, a hulladék felszedéséről és elszállításáról, valamint a terület megtisztításáról a katasztrófavédelmi szerv gondoskodik.

(2) A katasztrófavédelmi szerv a hulladék elszállításához szükséges szállítóeszközt, konténert vagy gyűjtőedényt a közterületen a hulladék átvételéig helyezheti el, azt követően haladéktalanul elviszi vagy elszállítja.

(3) A hulladék szállítója – nyilvántartási kötelezettsége teljesítéseként – a hulladékszállítmányra vonatkozó fuvarokmányokat a szállítás megkezdésének időrendje szerint rendezve öt évig köteles megőrizni és a környezetvédelmi hatóság ellenőrzése során a hatóság képviselőjének átadni.

11. § A szükségellátás körébe tartozó hulladék – a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott kivétellel – hulladéklerakón akkor rakható le, ha a hulladék olyan fizikai, termikus, kémiai vagy biológiai előkezelési műveleten ment keresztül, amellyel a hulladék mennyisége vagy környezetre gyakorolt hatása csökken. Ha az elszállításra kerülő elkülönítetten gyűjtött hulladék hasznosítható összetevőt tartalmaz, a hulladék kezelését megelőzően gondoskodni kell a hasznosítható hulladék-összetevők szétválogatásáról.

4. A díjfizetés és az elszámolás

12. §18 (1) A szükségellátás költségét a katasztrófavédelmi szerv állapítja meg.

(2) A szükségellátás költségeinek meghatározásánál érvényesíteni lehet:

a) a szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendő kártalanítás összegét,

b) a hulladék szállításának és kezelésének költségét,

c) a hulladék gyűjtéséhez szükséges fogyóeszközök biztosításának, valamint a biztonságos munkavégzéséhez szükséges eszközök költségét.

13. §19 A Koordináló szerv a szükségellátás időtartamára vonatkozóan befolyt közszolgáltatási díjból a felmerülő számlázási és díjbeszedési költség együttes összegét meghaladó részt az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott előirányzat javára tizenöt napon belül továbbutalja.

13/A. §20 (1)21 Az ingatlanhasználó a 4. § (1) bekezdés szerinti díjfizetési kötelezettségét a Koordináló szerv részére teljesíti. Az ideiglenes ellátás díjáról a Koordináló szerv utólag, negyedévente állít ki számlát legalább tizenöt napos fizetési határidővel. A számlázott időszak csak akkor lehet negyedévnél rövidebb, ha azt az ideiglenes ellátás megszűnése indokolja.

(2) A Koordináló szerv a szolgáltatás 3. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak szerinti műszaki tartalmának megfelelően, a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: szolgáltatási díjrendelet) foglaltak alapján kiszámolja a szolgáltatás díjat, melyet az 1. § (5) bekezdése szerinti javaslat megküldésével egyidejűleg megküld a MEKH részére.

(3) A (2) bekezdés szerinti szolgáltatási díjban – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – az ideiglenes ellátás teljes közvetlen költsége megtérítésre kerül, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: kijelölési rendelet) és a szolgáltatási díjrendeletben foglaltaknak megfelelően.

(4) A szolgáltatási díj mértékét csökkenteni kell a 3. § (3) bekezdése és a 15. § (5) bekezdés a) pontja alapján kifizetésre kerülő kártalanítási összeggel.

(5) Az (1) bekezdés szerinti, ideiglenes ellátás ingatlanhasználó által fizetendő díjának számlázásához, valamint a (2)–(4) bekezdés szerinti szolgáltatási díj megállapításához szükséges adatszolgáltatás rendjére a Tv. 3. § (1a) bekezdése és a kijelölési rendeletnek a közszolgáltató adatszolgáltatására vonatkozói szabályai az irányadók.

14. §22 (1)23 Az ideiglenes ellátás ingatlanhasználó által fizetett díja a Tv. 1. § (3) bekezdésének való megfelelését, valamint e díjból a Koordináló szerv részéről nem fedezhető többletköltségei indokoltságát és azok elszámolását a (7)–(10) bekezdés szerint a MEKH ellenőrzi.

(2)24 A Koordináló szerv a fejezeti kezelésű előirányzat kezelőjétől (a továbbiakban: előirányzat kezelője) a szolgáltatási díj és az ideiglenes ellátás ingatlanhasználó részére kiszámlázott díja közötti negatív különbözet, valamint a Koordináló szerv – az ellátás rendszerének működtetésével összefüggő – igazolt többletköltségei megtérítését kérheti. Ha a kijelölés időtartama a 12 hónapot meghaladja, az indokolt többletköltségek finanszírozására a (8) bekezdés szerinti támogatási szerződés alapján, legfeljebb 12 havonta kerülhet sor. Az indokolt többletköltség alapján a támogatás utófinanszírozásként, 90%-a előlegként igényelhető. Az előleg nyújtását követően fennmaradó 10% támogatás vagy az elfogadott elszámolt többletköltség előleggel nem fedezett része a (9) bekezdés szerinti beszámoló elfogadását követően utólag folyósítható.

(3)25

(4)26 A Koordináló szerv a (2) és (3) bekezdés szerinti – részletesen és teljes körűen alátámasztott – igényét a MEKH útján terjeszti elő az előirányzat kezelőjéhez, az ideiglenes ellátásra kijelölő döntés jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül.

(5) A MEKH meghatározza, és a honlapján közzéteszi az ellenőrzéshez szükséges kötelezően benyújtandó adatok tartalmát és formáját, továbbá a benyújtott adatok valóságtartalmát ellenőrizheti.

(6) A MEKH az (1) bekezdésben meghatározott feladatának ellátásához tájékoztatást, adatot kérhet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervétől és a települési önkormányzattól.

(7) A MEKH a (4) bekezdés szerinti igény beérkezését követő harminc napon belül

a) ellenőrzi annak indokoltságát, valamint a (2) és (3) bekezdésnek való megfelelőségét, továbbá

b) – a (12) bekezdésben meghatározott kivétellel – az egy évre vonatkozóan indokolt többletköltség alapján javaslatot tesz a támogatás összegére az előirányzat kezelőjének.

(8)27 Az előirányzat kezelője a Koordináló szervvel – a (12) bekezdésben meghatározott kivétellel – legfeljebb 12 hónapos időtartamra köt támogatási szerződést és a vonatkozó indokolt többletköltség 90%-át két egyenlő részletben előlegként folyósítja a Koordináló szerv részére a támogatási szerződés aláírását követően, valamint legkésőbb a támogatási szerződésben rögzített finanszírozási időszak második felének első napjától.

(9)28 Az előlegként nyújtott támogatás elszámolásáról a Koordináló szerv a támogatás teljes összegére vonatkozóan a MEKH által meghatározott formában szakmai és pénzügyi beszámolót készít, amelyet a támogatási szerződés lejártát követő tizenötödik napig a MEKH útján terjeszt elő az előirányzat kezelőjéhez.

(10) A MEKH a (9) bekezdés szerinti beszámoló beérkezését követő harminc napon belül

a) ellenőrzi a beszámoló megalapozottságát,

b) tájékoztatja az előirányzat kezelőjét az elfogadottan elszámolt többletköltség előleggel nem fedezett részének támogatásként történő kifizetésére vonatkozóan, megadva az elfogadottan elszámolt, illetve a megalapozatlanul igénybe vett támogatás összegét, és javaslatot tesz a visszafizetendő összegre,

c) az elszámolás hiányossága miatt a fennmaradó támogatás folyósítását nem javasolja.

(11) Az előirányzat kezelője a beszámoló elfogadása esetén

a) dönt – az előlegként kifizetett támogatás összegére tekintettel – a MEKH által elfogadott elszámolt többletköltség előleggel nem fedezett részének támogatásként történő kifizetéséről, ideértve a (14) bekezdésben meghatározott esetet is, vagy a megalapozatlanul igénybe vett támogatás összegének a kijelölt közérdekű szolgáltató általi visszafizetéséről,

b) gondoskodik a MEKH által elfogadott elszámolt többletköltség előleggel nem fedezett részének támogatásként történő kifizetéséről.

(12) Ha az ideiglenes ellátásra kijelölés időtartama a 12 hónapot nem éri el,

a) a (7) bekezdés szerinti eljárásban a MEKH a kijelölés időtartamára tesz javaslatot az indokolt többletköltség alapján a támogatás összegére az előirányzat kezelőjének,

b)29 a (8) bekezdés szerinti eljárásban az előirányzat kezelője a Koordináló szervvel a kijelölés időtartamára köt támogatási szerződést és a vonatkozó indokolt többletköltség 90%-át előlegként, – amennyiben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet lehetővé teszi – egy részletben folyósítja a Koordináló szerv részére.

(13) Ha az ideiglenes ellátásra kijelölés időtartama a 12 hónapot meghaladja, de a 12 hónapot meghaladó időtartam nem éri el az újabb 12 hónapot (a továbbiakban: tört év), a tört évre a (12) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(14)30 Ha a (9) bekezdés szerinti beszámoló alapján megállapítható, hogy a MEKH által elfogadott elszámolt többletköltség meghaladja a (8) bekezdés szerinti támogatási szerződésben meghatározott támogatás összegét, a Koordináló szerv kérelmére és a MEKH javaslatára az előirányzat kezelője a különbözetet – a (8) bekezdés szerinti támogatási szerződés módosítását vagy a kijelölt közérdekű szolgáltatóval történő új támogatási szerződés kötését követően – támogatásként folyósítja a (8) bekezdésben foglalt határidőben a Koordináló szerv részére.

14/A. §31 (1)32

(2) Ha az indokolt többletköltségek mértékében változás következik be, az ennek finanszírozására vonatkozó igényt a MEKH a 14. § (9) bekezdése szerinti beszámoló vizsgálata során bírálja el. Az igény érvényesítésére a 14. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

14/B. §33 (1)34 A 14. § (2) bekezdése szerinti költségvetési támogatás mértékét az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: 2012/21/EU bizottsági határozat) 5. cikke szerint – a Koordináló szerv nyilatkozata alapján – állapítja meg az előirányzat kezelője.

(2)35 Ha a Koordináló szerv a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, köteles a támogató által meghatározott határidőben a túlkompenzációt visszafizetni.

(3)36 A Koordináló szerv a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből az (1) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

15. § (1)37 Az előirányzat kezelője előfinanszírozás keretében finanszírozza meg a szükségellátáshoz szükséges indokolt költségeket. A legfeljebb 60 napos folyamatos szükségellátás költségeinek előfinanszírozása a 30 napos ellátáshoz szükséges részletekben történik.

(2) Az előfinanszírozott költségek elszámolására a szükségellátás befejezését követő 30 napon belül kerül sor.

(3)38

(4)39

(5) A kártalanítás összegét

a) az ideiglenes ellátás során rendelkezésre bocsátott szállítóeszköz után a katasztrófavédelmi szerv határozata alapján az előirányzat kezelője,

b) a szükségellátás során rendelkezésre bocsátott szállítóeszköz után az előfinanszírozás terhére a katasztrófavédelmi szerv

fizeti ki.

5. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

17. §40 A katasztrófavédelmi szerv az egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet hatálybelépését41 megelőző időszakra vonatkozó, a 3. § (1) és (3) bekezdésében és a 7. § (1)–(7) bekezdésében szabályozott döntéseiről az egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet hatálybelépését követő 30 napon belül tájékoztatja a 3. § (4) bekezdés g) pontjában és a 7. § (9) bekezdésében meghatározott személyt.

18. §42 (1) E rendeletnek a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 180/2015. (VII. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr. 1.) megállapított 3/A. §-át a Mód. Kr. 1. hatálybalépésekor43 folyamatban lévő ideiglenes ellátásra irányuló kijelölési eljárás során is alkalmazni kell.

(2) Ha a Mód. Kr. 1. hatálybalépését44 megelőzően került sor az ideiglenes ellátásra irányuló kijelölő döntés meghozatalára, a kijelölés időtartamának lejártakor, illetve a kijelölés meghosszabbításának lejártakor a Mód. Kr. 1. által megállapított 3/A. §-t megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a kijelölés teljes időtartama a Mód. Kr. 1. által megállapított 3/A. §-ban foglalt időtartamot nem haladhatja meg.

(3) Ha a Mód. Kr. 1. hatálybalépését45 megelőzően került sor az ideiglenes ellátásra irányuló kijelölő döntés meghozatalára, azonban az igény benyújtására még nem került sor, a Mód. Kr. 1. által megállapított 14. §-t, 14/A. §-t és 14/B. §-t alkalmazni kell, és a közérdekű szolgáltató a Mód. Kr. 1. által megállapított 14. § (2) bekezdés szerinti igényét a Mód. Kr. 1. hatálybalépésétől számított tizenöt napon belül terjesztheti elő a MEKH-nak.

18/A. §46 (1) E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a nem rendszeres hulladékszállítás szabályaival összefüggő módosításáról szóló 330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr. 2.) megállapított 13/A. §-át – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2017. január 1-jét követően végzett ideiglenes ellátással összefüggő számlázás, díjbeszedés és szolgáltatási díj kifizetés során kell alkalmazni.

(2) A 2016. évre vonatkozó többletköltség igényekre e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Azon ideiglenes ellátásoknál, ahol a kijelölés 3/A. § szerinti hároméves időtartama legkésőbb 2017. január 31-én lejár, a díjmegállapítást, a számlázást, a többletköltségek igénylését és elszámolását a kijelölt közérdekű szolgáltató végzi, és tevékenységére e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A kijelölt közérdekű szolgáltató a (2) és (3) bekezdésben foglalt többletköltség igényét 2017. április 30-ig igényelheti a MEKH útján. E határidő elmulasztása jogvesztő.

18/B. §47 E rendeletnek a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 249/2018. (XII. 17.) Korm. rendelettel megállapított 2. §-át, 12. §-át és 13. §-át a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

19. §48 (1) Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

Az 1. § az 505/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (4) bekezdése a 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 238. § a) pontja, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 161. §-a szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (5) bekezdését a 330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

6

A 3. § (1) bekezdése a 330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a 330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. § (4) bekezdés d) pontja a 330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § (4) bekezdés e)–f) pontját a 330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet 8. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 3. § (4) bekezdés g) pontját a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 745. § (2) bekezdése iktatta be, a 330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet 8. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 3. § (5) bekezdését a 330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése iktatta be.

12

A 3. § (5) bekezdés c) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 238. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 3. § (5) bekezdés d) pontja a 107/2023. (III. 30.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

14

A 3/A. §-t a 180/2015. (VII. 8.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

15

A 4. § (1) bekezdése a 330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet 7. § c) pontja szerint módosított szöveg.

16

Az 5. § (1) bekezdése a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 31. §-ával megállapított szöveg.

17

A 7. § (9) bekezdését a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 746. §-a iktatta be, szövege a 132/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet 8. §-a, a 107/2023. (III. 30.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

18

A 12. § a 249/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

19

A 13. § a 249/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

20

A 13/A. §-t a 330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

21

A 13/A. § (1) bekezdése a 105/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

22

A 14. § a 180/2015. (VII. 8.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

23

A 14. § (1) bekezdése a 330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 14. § (2) bekezdése a 330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

25

A 14. § (3) bekezdését a 330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet 8. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 14. § (4) bekezdése a 330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet 7. § d) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 14. § (8) bekezdése a 330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet 7. § e) és f) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 14. § (9) bekezdése a 330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet 7. § d) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 14. § (12) bekezdés b) pontja a 330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet 7. § e) és f) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 14. § (14) bekezdése a 330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet 7. § d) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 14/A. §-t a 180/2015. (VII. 8.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

32

A 14/A. § (1) bekezdését a 330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet 8. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

33

A 14/B. §-t a 180/2015. (VII. 8.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

34

A 14/B. § (1) bekezdése a 330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet 7. § d) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 14/B. § (2) bekezdése a 330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet 7. § f) pontja szerint módosított szöveg.

36

A 14/B. § (3) bekezdése a 330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet 7. § f) pontja szerint módosított szöveg.

37

A 15. § (1) bekezdése a 330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet 7. § g) pontja szerint módosított szöveg.

38

A 15. § (3) bekezdését az 505/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

39

A 15. § (4) bekezdését a 249/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

40

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 747. §-a iktatta be.

41

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 5.

43

A hatálybalépés időpontja 2015. július 16.

44

A hatálybalépés időpontja 2015. július 16.

45

A hatálybalépés időpontja 2015. július 16.

46

A 18/A. §-t a 330/2016. (XI. 4.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

47

A 18/B. §-t a 249/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére