• Tartalom

295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet

295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet

az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól1

2019.10.05.

A Kormány a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 31. § a)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

AZ EGYHÁZKÉNT TÖRTÉNŐ ELISMERÉSRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁS SZABÁLYAI

1. A kezdeményezés benyújtása

1. §2

1/A. §3

2. A szakértő kirendelése

2. §4

3. §5

4. §6

3. Az elismerési eljárásnak a miniszter döntését követő szakasza

5. §7

5/A. §8

II. Fejezet

AZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLYEK NYILVÁNTARTÁSA

4. A nyilvántartás-vezetés általános szabályai

6. §9

7. §10

8. §11

9. §12

5. A bevett egyház nyilvántartásba vétele

10. §13

6. A belső egyházi jogi személy nyilvántartásba vétele

11. §14

7. A nyilvántartásba bejegyzett adatok megváltozása

12. §15

13. §16

14. §17

8. A nyilvántartásból történő adatszolgáltatás

15. §18

8/A. 19 A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek, illetve belső egyházi jogi személyek bírósági nyilvántartásba vétele

15/A. §20

III. Fejezet

AZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLYEK MŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYES SZABÁLYOK

9. Az egyházi céltámogatások nyújtásának szabályai

16. §21 (1) A központi költségvetésről szóló törvénynek a miniszter irányító szervi hatáskörébe tartozó 17. § (1) bekezdésében meghatározott olyan fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására, amelyek költségvetési támogatásként kerülnek az egyházi jogi személy részére rendelkezésre bocsátásra (a továbbiakban: egyházi céltámogatás), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 66–70. §-át, 72. § (2) bekezdését, 75. § (3) bekezdését, 90. §-át és 93. §-át nem kell alkalmazni.

(2) Az egyházi céltámogatások támogatói okirattal kerülnek átadásra.

(3) Az egyházi céltámogatások esetén a kedvezményezett által e célra megadott elektronikus címre elektronikusan – változatlan tartalom visszaidézésére alkalmas formában – megküldött támogatói okirat – az Ávr. 102/C. § (8) bekezdésétől eltérően – abban az időpontban minősül hivatalosan közöltnek, amikor a kedvezményezett számára hozzáférhetővé vált.

17. § (1)22 Egyházi céltámogatásként kell tervezni

a) az egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatását,

b) a fakultatív hitoktatás támogatását,

c) azt a támogatást, amely

ca) az ötezer lakosnál kisebb településen szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékához kapcsolódik,

cb)23 a teljes egészében lezárt zsidó temetők vallási előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó fenntartásához, a nem zsidó hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temetők fenntartásához és a használatban lévő zsidó temetők felújításához kapcsolódik

d) a határon túli magyar gyülekezetben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek feladatvégzéséhez kapcsolódó támogatást,

e)24 a kórházlelkészi szolgálat támogatását, és

f)25 a külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatását.

(2)26 Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a levéltárat, könyvtárat, múzeumot és más gyűjteményt közvetlenül vagy belső egyházi jogi személyei által fenntartó bevett egyházak között az 1. mellékletben meghatározott arányban kell felosztani.

(3)27 Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatásra a bevett egyház az általa közvetlenül vagy belső egyházi jogi személyei által szervezett fakultatív hitoktatás támogatásához a fakultatív hitoktatásban részt vevő tanulók és csoportok száma alapján az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Eftv.) 7. §-a szerint jogosult. A támogatás mértéke a bevett egyház jogszabályban meghatározott tartalmú adatszolgáltatása alapján úgy kerül meghatározásra, hogy a fejezeti kezelésű előirányzat 50%-a a hittancsoportok száma, 50%-a a fakultatív hitoktatásban résztvevők száma szerint, arányosan kerül felosztásra azzal, hogy egy csoport minimális létszáma a csoportszám alapú támogatás kiszámítása szempontjából átlagosan nem lehet kevesebb, mint 7 fő.

(4)28 Az (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatást a 2. mellékletben meghatározottak szerint kell felosztani.

18. § Az egyházi jogi személy a 17. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti támogatás felhasználásáról a jogszabályok keretei között a bevett egyház belső szabályában meghatározott módon önállóan dönt a támogatás céljának megfelelően.

9/A. 29 Egyéb költségvetési támogatások nyújtásának szabályai

18/A. § (1)30 A központi költségvetésről szóló törvénynek a miniszter irányító szervi hatáskörébe tartozó egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások előirányzat alá besorolt nem egyházi céltámogatásként meghatározott fejezeti kezelésű előirányzatból egyházi jogi személy számára nyújtott költségvetési támogatásra (a továbbiakban: egyéb egyházi költségvetési támogatás) – ha a támogatói okirat, támogatási szerződés másként nem rendelkezik – az Ávr. 70. §-át, 71. § (1) bekezdését és 86. §-át nem kell alkalmazni.

(2a)31 Az (1) bekezdés szerinti költségvetési támogatásra vonatkozó támogatási szerződés vagy támogatói okirat az Ávr. 75. § (2) bekezdés h) pontja szerinti nyilatkozat megtétele hiányában is megköthető, illetve kiadható.

(3)32 Az egyházi jogi személy számára a központi költségvetésről szóló törvénynek a miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetéből a hit- és erkölcstan oktatás 8 főt meg nem haladó csoportja után nyújtott költségvetési támogatásra az Ávr. 93. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni.

(4)33 Az egyéb egyházi költségvetési támogatások esetén a kedvezményezett által e célra megadott elektronikus címre elektronikusan – változatlan tartalom visszaidézésére alkalmas formában – megküldött támogatói okirat abban az időpontban minősül hivatalosan közöltnek, amikor a kedvezményezett számára hozzáférhetővé vált.

18/B. §34 (1) Az Ávr. 69. § (1) bekezdés e) pontjától eltérően az egyedi támogatásra vonatkozó támogatási kérelemnek kiemelt előirányzati bontásban meghatározott költségtervet kell tartalmaznia. A részletes költségterv benyújtása a támogatási jogviszony létrehozásának feltétele.

(2) Ha a kedvezményezett több alkalommal nyújt be támogatási kérelmet ugyanahhoz a támogatóhoz, és az Ávr. 75. § (3) bekezdésében meghatározott okiratokban foglalt adatok nem változtak, az okiratokat a legkorábban benyújtott támogatási kérelemhez kell csatolni, a további kérelmekben pedig nyilatkozni arról, hogy az okiratokban adatváltozás nem történt.

(3) Az e rendelet alapján támogatási kérelmet benyújtó kedvezményezettnek – amennyiben önerő nem került előírásra – az Ávr. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot nem kell megtennie.

(4) A (2) bekezdés szerinti esetben az Ávr. 75. § (5) bekezdésétől eltérően elegendő, ha a kedvezményezett arról nyilatkozik, hogy az Ávr. 75. § (2) és (3) bekezdése szerinti dokumentumban megjelölt adatban változás nem következett be. A nyilatkozat aláírásának dátuma nem lehet régebbi, mint a támogatási igény benyújtásától számított 30 nap.

(5) Amennyiben az e rendelet alapján támogatási kérelmet benyújtók szerepelnek az Ehtv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott, a miniszter által vezetett nyilvántartásban, nem kötelesek benyújtani az Ávr. 75. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott dokumentumot, feltéve, hogy az adatokban nem történt változás.

(6) Az e rendelet alapján biztosított költségvetési támogatások esetében – az Ávr. 70. § (3) bekezdésétől eltérően – hiánypótlásra több alkalommal is lehetőség van.

10. A tábori lelkészi szolgálat végzése

19. §35

20. §36

21. §37

22. §38

23. §39

IV. Fejezet

AZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY MEGSZŰNÉSÉNEK SZABÁLYAI

11. A bevett egyház megszűnése

24. §40

25. §41

26. §42

27. §43

12. A belső egyházi jogi személy megszűnése

28. §44

29. §45

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30. §46

31. §47

32. §48

33. §49

1. melléklet a 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelethez


Az egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása felosztásának arányai

 

A

B

1

Egyház neve

Támogatási arány

2

Magyar Katolikus Egyház

52,7%

3

Magyarországi Református Egyház

29,5%

4

Magyarországi Evangélikus Egyház

7,1%

5

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége

5,6%

6

Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

2,1%

7

Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi Ortodox Exarchátus

0,4%

8

Magyarországi Román Ortodox Egyház

0,5%

9

Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus)

0,4%

10

Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete
(Magyarországi Unitárius Egyház)

0,5%

11

Magyarországi Baptista Egyház

0,7%

12

Magyarországi Metodista Egyház

0,1%

13

Hetednapi Adventista Egyház

0,2%

14

A Tan Kapuja Buddhista Egyház

0,1%

15

Buddhista Misszió, Magyarországi Árya Maitreya Mandala Egyházközösség

0,1%

2. melléklet a 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelethez50Az ötezer lakosnál kisebb településen szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka

 

A

B

1

Egyház jogi személy neve

Támogatási arány

2

Magyar Katolikus Egyház

72,6190%

3

Magyarországi Református Egyház

20,2477%

4

Magyarországi Evangélikus Egyház

3,4311%

5

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége

2,6830%

6

Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

0,1078%

7

Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus –
Magyarországi Ortodox Exarchátus

0,0288%

8

Magyarországi Román Ortodox Egyház

0,1509%

9

Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete (Magyarországi Unitárius Egyház)

0,0288%

10

Magyarországi Baptista Egyház

0,3809%

11

Magyar Pünkösdi Egyház

0,3220%

3. melléklet a 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelethez51

1

A rendeletet a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 48. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2019. december 31. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 46–47. §-át.

2

Az 1. §-t a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 46–47. §-át.

3

Az 1/A. §-t a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 447. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 46–47. §-át.

4

A 2. §-t a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 46–47. §-át.

5

A 3. §-t a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 46–47. §-át.

6

A 4. §-t a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 46–47. §-át.

7

Az 5. §-t a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 46–47. §-át.

8

Az 5/A. §-t a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 447. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 46–47. §-át.

9

A 6. §-t a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 46–47. §-át.

10

A 7. §-t a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 449. § b) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

11

A 8. §-t a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 46–47. §-át.

12

A 9. §-t a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 46–47. §-át.

13

A 10. §-t a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 46–47. §-át.

14

A 11. §-t a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 46–47. §-át.

15

A 12. §-t a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 46–47. §-át.

16

A 13. §-t a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 46–47. §-át.

17

A 14. §-t a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 46–47. §-át.

18

A 15. §-t a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 46–47. §-át.

19

A 8/A. alcímet (15/A. §) a 91/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

20

A 15/A. §-t a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 46–47. §-át.

21

A 16. § a 293/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

22

A 17. § (1) bekezdése a 24/2014. (II. 6.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 17. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja a 293/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 8. § d) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 17. § (1) bekezdés e) pontját a 293/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése iktatta be.

25

A 17. § (1) bekezdés f) pontját a 293/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése iktatta be.

26

A 17. § (2) bekezdése a 293/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 17. § (3) bekezdése a 293/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 17. § (4) bekezdése a 73/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

29

A 9/A. alcímet (18/A. §) a 24/2014. (II. 6.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

30

A 18/A. § (1) bekezdése a 293/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 18/A. § (2a) bekezdését a 20/2015. (II. 17.) Korm. rendelet 25. §-a iktatta be, szövege a 293/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 18/A. § (3) bekezdését a 261/2014. (X. 15.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 20/2015. (II. 17.) Korm. rendelet 27. § c) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 18/A. § (4) bekezdését a 293/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése iktatta be.

34

A 18/B. §-t a 293/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

35

A 19. §-t a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 46–47. §-át.

36

A 20. §-t a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 46–47. §-át.

37

A 21. §-t a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 46–47. §-át.

38

A 22. §-t a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 46–47. §-át.

39

A 23. §-t a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 46–47. §-át.

40

A 24. §-t a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 46–47. §-át.

41

A 25. §-t a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 46–47. §-át.

42

A 26. §-t a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 46–47. §-át.

43

A 27. §-t a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 46–47. §-át.

44

A 28. §-t a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 46–47. §-át.

45

A 29. §-t a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 46–47. §-át.

46

A 30. §-t a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 46–47. §-át.

47

A 31. §-t a 261/2014. (X. 15.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 46–47. §-át.

48

A 32. §-t a 20/2015. (II. 17.) Korm. rendelet 26. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 46–47. §-át.

49

A 33. §-t a 293/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 46–47. §-át.

50

A 2. melléklet a 24/2014. (II. 6.) Korm. rendelet 4. § a) pontjával megállapított szöveg.

51

A 3. mellékletet a 24/2014. (II. 6.) Korm. rendelet 4. § b) pontja iktatta be, hatályon kívül helyezte a 73/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 2. §-a.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére