• Tartalom

305/2013. (VII. 31.) Korm. rendelet

305/2013. (VII. 31.) Korm. rendelet

az egyes kárpótlással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról1

2013.08.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tmhr.) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szabadságvesztés, illetve a szabadságkorlátozás egy évet (365 naptári napot) meg nem haladó időtartamára járó emelés összege 4775 forint.
(2) Az 1. § (3) bekezdésében meghatározott időtartam alapján járó emelés összege
a) az első évre havi 4775 forint,
b) a második évtől az ötödik évvel bezárólag évenként havi 2395 forint,
c) a hatodik évtől évenként havi 2870 forint.”

(2) A Tmhr. 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet alkalmazásában az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1. § (1a) bekezdésében meghatározott személy minősül rokkantnak.”

(3) A Tmhr. 15. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) E rendeletnek az egyes kárpótlással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 305/2013. (VII. 31.) Korm. rendelettel megállapított 2. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott emelés összege 2013. január 1-jétől illeti meg a jogosultakat. Az emelést a 2013. szeptember havi ellátás összegére kell végrehajtani. Az emelés visszamenőleg járó összegét az emelésre jogosult személy halála esetén a nyugdíjfolyósító szerv kérelemre Tbny. 83. § (2) bekezdésében meghatározott személy részére folyósítja.”

(4) A Tmhr.

a) 1. § (1) bekezdésében a „személynek a nyugellátását” szövegrész helyébe a „személynek a nyugellátását, korhatár előtti ellátását, szolgálati járandóságát, rokkantsági ellátását, rehabilitációs ellátását” szöveg,

b) 1. § (3) bekezdésében a „– az 1975. évi II. törvény (továbbiakban: T.) végrehajtásáról szóló 89/1990. (V. 1.) MT rendelet (továbbiakban: R.) 179. §-ának megfelelő alkalmazásával –” szövegrész helyébe a „– az 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tbny.) 43. § (1) bekezdésének alkalmazásával –” szöveg,

c) 4. § (1) bekezdésében a „hozzátartozó nyugellátását, baleseti nyugellátását, illetve a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátását” szövegrész helyébe a „hozzátartozó személynek a nyugellátását, korhatár előtti ellátását, szolgálati járandóságát, rokkantsági ellátását, rehabilitációs ellátását” szöveg,

d) 4. § (3) bekezdésében a „T. 65/A. §-a (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Tbny. 50. § (6) bekezdésében” szöveg,

e) 8. § (2), valamint a 12. § (4) bekezdésében az „az R. 251. §-ának” szövegrész helyébe a „a Tbny. 64. § (2) bekezdésének” szöveg,

f) 9. § (3) bekezdésében az „az R. 251. §-a” szövegrész helyébe a „a Tbny. 64. § (2) bekezdése” szöveg,

g) 15. § (3) bekezdésében az „az R. 251. §” szövegrész helyébe a „a Tbny. 64. § (2) bekezdés” szöveg

lép.

(5) Hatályát veszti a Tmhr. 4. § (4) bekezdése.

2. Az 1951 és 1956 közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó
katonai munkaszolgálatot teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 174/1992. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) Az 1951 és 1956 közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 174/1992. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A munkaszolgálat után járó emelés összege egy évet meg nem haladó munkaszolgálat esetén havi 4775 forint, a második évtől kezdve minden év után havi 2395 forint.”

(2) Az R. 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) E rendeletnek az egyes kárpótlással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 305/2013. (VII. 31.) Korm. rendelettel megállapított 2. §-ában meghatározott emelés összege 2013. január 1-jétől illeti meg a jogosultakat. Az emelést a 2013. szeptember havi ellátás összegére kell végrehajtani. Az emelés visszamenőleg járó összegét az emelésre jogosult személy halála esetén a nyugdíjfolyósító szerv kérelemre a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83. § (2) bekezdésében meghatározott személy részére folyósítja.”

3. A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nhpr.) 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pótlékra az a személy jogosult, aki)

d) a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, illetve nyugellátásban részesül, vagy munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján legfeljebb 50%-os mértékű (a továbbiakban együtt: megváltozott munkaképességű), és
da) nyugellátása, illetve rendszeres pénzbeli ellátása együtt a 161 260 Ft-ot nem éri el, vagy
db) nyugellátásban, illetve rendszeres pénzbeli ellátásban nem részesül, és keresőtevékenységből származó jövedelemmel sem rendelkezik, vagy
dc) nyugellátásban nem részesül, és rendszeres pénzbeli ellátása a 161 260 Ft-ot nem éri el.”

(2) Az Nhpr. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kitüntetésben részesült személy pótlékát határozatlan időtartamra kell megállapítani úgy, hogy havi nyugellátása, rendszeres pénzbeli ellátása és a pótlék együttes összege a megállapításkor érje el a havi 161 260 Ft-ot, azonban a megállapított pótlék összege 500 Ft-nál kevesebb nem lehet. A 2. § (1) bekezdés db) pontja szerinti esetben a pótlék összege 161 260 Ft.
(2) 3. § (1) bekezdésében szabályozott esetben a pótlék az (1) bekezdés alapján kerül megállapításra azzal, hogy a pótlék összege a havi 80 630 Ft-ot nem haladhatja meg.”

(3) Az Nhpr. a következő 8/A. §-sal egészül ki:

8/A. § E rendelet alapján megállapított pótlékot e rendeletnek az egyes kárpótlással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 305/2013. (VII. 31.) Korm. rendelettel módosított összeghatárai alapulvételével 2013. január 1-jétől kell megemelni. Az emelést a 2013. szeptember havi ellátás összegére kell végrehajtani. Az emelés visszamenőleg járó összegét az emelésre jogosult személy halála esetén a nyugdíjfolyósító szerv kérelemre a Tny. 83. § (2) bekezdésében meghatározott személy részére folyósítja.”

4. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. augusztus 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére