• Tartalom

31/2013. (V. 2.) VM rendelet

31/2013. (V. 2.) VM rendelet

az egyes iskolai ellátást, valamint a zöldség-gyümölcs ágazat támogatási jogcímeit szabályozó rendeletek módosításáról1

2013.05.17.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében,

a 2. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és b) pontjában,

a 3. és 4. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és p) pontjában

kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló
105/2011. (XI. 10.) VM rendelet módosítása

1–3. §2

2. Az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott elkülönített bogyós gyümölcs támogatásról szóló 33/2012. (IV. 2.) VM rendelet módosítása

4–5. §3

3. Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet módosítása

6. § (1) Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet [a továbbiakban: 50/2012. (V. 25.) VM rendelet] 1. § 4–6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[E rendelet alkalmazásában:]

„4. köznevelési intézmény: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény) 21. § (1) bekezdésében és 7. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott intézmény és annak a köznevelési törvény szerinti tagintézménye;
5. tagintézmény: a köznevelési törvény 4. § 28. pontja szerinti intézményegység;
6. tanítási év: a köznevelési törvény 4. § 31. pontjában meghatározott időtartam;”

(2) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 1. §-a a következő 11. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

„11. fenntartó: a köznevelési törvény, illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet szerinti, az iskolagyümölcs-programban – e rendelet szerint – kedvezményezett általános iskolai nevelésben-oktatásban részt vevő tanulók nevelését, oktatását végző köznevelési intézmény fenntartására jogosult természetes vagy jogi személy.”

7. § (1) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az iskolagyümölcs-program keretében támogatás vehető igénybe a köznevelési törvény 10. §-a szerinti általános iskola 1–6. évfolyamán tanuló gyermekeknek (a továbbiakban: tanulók) a tanítási évben az 1. mellékletben felsorolt termékekkel az ott meghatározott adagban történő ellátása után. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.”

(2) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az iskolagyümölcs-program keretében az e rendelet szerint nyújtott támogatás jogosultja a kedvezményezett tanulók nevelését, oktatását végző köznevelési intézmény fenntartója.”

8. § (1) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az iskolagyümölcs-programban az a zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet, társulás, termelő, valamint kizárólag ezek tulajdonában álló vállalkozás (a továbbiakban: kérelmező) vehet részt, aki vagy amely rendelkezik a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) iskolagyümölcs-programban történő részvételre vonatkozó előzetes jóváhagyásával (a továbbiakban: előzetes jóváhagyás).
(2) Az előzetes jóváhagyás feltétele, hogy a kérelmező
a) az előzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtásának napján zöldség-gyümölcs termelői csoportként, termelői szervezetként vagy társulásként való elismeréssel rendelkezzen,
b) az előzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtását megelőző két évben benyújtott egységes területalapú támogatás iránti kérelme alapján legalább egy, az 1. mellékletben szereplő gyümölcs vagy szántóföldi zöldség termesztésére támogatást kapott, vagy
c) hatályos cégkivonata alapján tulajdonosai kizárólag az a) és b) pontban felsoroltak legyenek.”

(2) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A kérelmező a 2. melléklet szerinti adattartalmú előzetes jóváhagyás iránti kérelmét az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon minden év január 1-jétől május 31. napjáig nyújthatja be az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához a kérelemnyomtatványon meghatározott címen. Az előzetes jóváhagyási kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő.”

9. § Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az iskolagyümölcs-programban történő részvételre előzetesen jóváhagyott kérelmező egy vagy több fenntartóval köthet köznevelési intézményenként egy okiratba foglalt, a következő tanévtől kezdődően legfeljebb három tanévre szóló megállapodást a támogatott termékeknek a 2. § (1) bekezdés szerinti tanulók számára történő kiszállítására.
(2) A fenntartó egy tanítási év vonatkozásában köznevelési intézményenként csak egy kérelmezővel köthet megállapodást. A fenntartó eltérő köznevelési intézmények vonatkozásában más-más kérelmezővel is köthet megállapodást.
(3) A megállapodásban a 2. § (1) bekezdése szerint jogosult tanulók számát a köznevelési intézménybe a megállapodás megkötését követő tanév első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézményben a megállapodás megkötésekor tartó tanévben az 1–5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma (a továbbiakban együtt: a megállapodás megkötésekor fennálló tanulói létszám) alapulvételével kell meghatározni.
(4) A szállítások fenntartása érdekében a kérelmező tanév közben az (1) bekezdés szerinti, adott tanévre vonatkozó összes jóváhagyott megállapodását együttesen, a következő teljesítési időszaktól kezdődően, változatlan tartalommal és kizárólag egy alkalommal átruházhatja tanév közben a 3. § szerint előzetesen jóváhagyott kérelmezőre. Az átruházás jóváhagyására irányuló kérelmét, valamint az átruházásról szóló háromoldalú megállapodást vagy megállapodásokat legkésőbb a teljesítési időszak kezdetét megelőző 30. napon kell az MVH által közzétett közleménynek megfelelően az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához benyújtani.
(5) A fenntartónak a megállapodás megkötése szempontjából előnyben kell részesíteni azokat a kérelmezőket, amelyek
a) a lehető legrövidebb szállítási távolságok mellett biztosítani tudják az átadott termékek termelői és a tanulók közvetlen kapcsolatát,
b) a kísérő intézkedések kiválasztása során a tanulók szemléletformálását leginkább elősegítő intézkedések végrehajtására tesznek javaslatot, és
c) a szállításoknak a megállapodás teljes időtartamára történő fenntartásához szükséges előfinanszírozás vonatkozásában megfelelő garanciákat tudnak biztosítani.
(6) A tanév során legfeljebb két alkalommal a megállapodásban szereplő termékeket módosítani lehet úgy, hogy az egy-egy időszakra jóváhagyott termékek helyére más olyan termékek kerüljenek, amelyek összértéke az eredetileg jóváhagyott termékek összértékét nem haladja meg. A megállapodás módosításának tartalmaznia kell a feleknek a 4. mellékletben szereplő megállapodás minta szerinti azonosító adatait, valamint a megállapodás minta 5. pontját. A megállapodás módosítás jóváhagyására irányuló kérelmet legkésőbb a teljesítési időszak kezdetét megelőző 30. napon kell az MVH által közzétett közleménynek megfelelően az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához benyújtani, továbbá a kérelemnek a megállapodás adatait tartalmazó betétlapját elektronikus úton is meg kell küldeni az MVH honlapján megadott elektronikus levélcímre.”

10. § Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A fenntartó és a köznevelési intézmény köteles alávetni magát az MVH által hivatalból indított, e rendeletben, valamint a bizottsági rendelet 13. cikkében szabályozott ellenőrzésnek, ideértve a nyilvántartások részletes vizsgálatát és a fizikai ellenőrzést. A fenntartó és a köznevelési intézmény köteles a nyilvántartásokat öt évig megőrizni.”

11. § Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kérelmező és a fenntartó, mint szerződő felek között létrejött, a 4. § (1) bekezdése szerinti megállapodásban rögzítésre kerüljön:
1. a kérelmező neve, székhelye, adószáma, ügyfél-azonosítója;
2. a fenntartó neve, székhelye, adószáma, valamint a megállapodás alapján iskolagyümölccsel ellátott köznevelési intézmény neve, székhelye, OM azonosító száma;
3. a szerződés időtartama, a teljesítés helyszíne vagy helyszínei, megjelölve az érintett köznevelési intézmény tagintézményeit;
4. a szállítások ütemezése, amely legalább heti gyakoriságú lehet;
5. a szállítandó termékek megnevezése, és a termékeknek a tanulónként hetente kiosztásra kerülő, adagban meghatározott mennyisége;
6. a 2. § (1) bekezdés szerint jogosult tanulók száma, amely az összes teljesítési helyszínre vonatkozó összesített adatokat tartalmazza;
7. a szállítandó termék adagban meghatározott tanulónkénti mennyisége időszakonkénti bontásban, amely az összes teljesítési helyszínre vonatkozó összesített adatokat tartalmazza, és amelyről a kérelmező teljesítési időszakonként vagy havonként, a teljesítési időszakra vagy hónapra szóló elszámoláshoz az átadott termék adagját is tartalmazó számlát, vagy gyűjtőszámlát állít ki;
8. a termékek eredete (Magyarország, Európai Unió);
9. a magas minőségű termékek mennyisége (pl. integrált termesztésből származó termék, ökológiai termesztésből származó termék mennyisége);
10. a támogatott termék kiosztásának ideje;
11. a 3. mellékletben meghatározott kísérő intézkedések közül tanévenként legalább kettő alkalmazott kísérő intézkedés meghatározása és azok tervezett költsége, földrajzi kiterjedése, valamint az intézkedésekkel érintett tanulók száma, és annak rögzítése, hogy a fenntartó, a kérelmező vagy mindkettő közösen felelős-e a kísérő intézkedés megvalósításáért;
12. a felek kötelezettségvállalása, hogy a megállapodás teljesítése során az 5. §, a 6. §, a 10 §. és a 11. §-ban foglaltak szerint járnak el;
13. a kérelmező kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a 16. § (1) bekezdésben meghatározott támogatási feltételeket teljesíti;
14. a fenntartó kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a fenntartott köznevelési intézmény a 16. § (2) bekezdésben foglaltakat teljesíti;
15. a fenntartó kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a fenntartott köznevelési intézmény a megállapodásban rögzített szállítási gyakoriság mellett a kiszállított termék minőségének megtartását biztosító tárolási körülményeket a teljesítés helyszínén vagy helyszínein biztosítja;
16. a fenntartó kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy a fenntartott köznevelési intézmény a tanulóknál fennálló ételallergiára vonatkozó szülői nyilatkozatokat beszerzi, és a termékek kiosztása során azokat figyelembe veszi;
17. kikötést arra vonatkozóan, hogy a megállapodás az azt jóváhagyó határozat közlését követő napon lép hatályba és az MVH által az adott szállítási időszakra jóváhagyott termékre és termékmennyiségre vonatkozik;
18. a kérelmező és a fenntartó képviseletére, költségvetési kihatású jogkövetkezmények tekintetében felelősségvállalásra jogosult személyek aláírása.
(2) A 3. melléklet 3. pontja szerinti kísérő intézkedés kizárólag a fenntartó felelősségével, a 3. melléklet 6. pontja szerinti kísérő intézkedés pedig kizárólag a kérelmező és a fenntartó közös felelősségével alkalmazható.”

12. § (1) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kérelmezőnek az 5. melléklet szerinti adattartalmú, a 4–6. § szerinti, a következő tanévre vonatkozó megállapodás, továbbá a módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelmét az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon minden év június 1. és június 30. között postai úton kell benyújtania az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához, továbbá a kérelemnek a megállapodás adatait tartalmazó betétlapját elektronikus úton is meg kell küldenie az MVH honlapján megadott elektronikus levélcímre.”

(2) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 7. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) Az MVH a megállapodás, továbbá a módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelemről hozott döntését minden év augusztus 31-éig közli a kérelmezővel. Az MVH a megállapodás, továbbá a módosított megállapodás jóváhagyásakor a szállítható termékeket és termékmennyiségeket a jóváhagyást követő tanévre a 6. § (4) bekezdése szerinti teljesítési időszakonként külön-külön határozza meg. A kérelmező köteles a megállapodás, továbbá a módosított megállapodás jóváhagyásáról, valamint a megállapodásra vonatkozóan a részére jóváhagyott termékmennyiségekről a fenntartót tájékoztatni.
(6) Az MVH a jóváhagyott megállapodások alapján a köznevelési intézményekbe szállítható termékek és termékmennyiségek listáját közzéteszi a honlapján.
(7) A kérelmező jogosult az általa megkötött megállapodások alapján az egyes teljesítési időszakokban termékenként szállítható mennyiségeket az adott teljesítési időszakban köznevelési intézményenként és termékenként jóváhagyott mennyiség 10%-áig átcsoportosítani annak érdekében, hogy a megállapodás megkötése és a teljesítési időszak kezdete között bekövetkező létszámváltozásokat kiegyenlítse.”

13. § Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 8. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatási összeget az a kérelmező igényelheti]

b) amely rendelkezik legalább egy fenntartóval legalább egy köznevelési intézmény vonatkozásában kötött és az MVH által jóváhagyott, 4–6. § szerinti megállapodással.”

14. § Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 11. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A köznevelési intézmény köteles a 2. § (1) bekezdés szerinti tanulók számáról az osztálynapló létszámadatainak heti összesítésével és a kiosztott termék mennyiségéről az átvett és leselejtezett termékmennyiségek adatainak összesítésével a 7. melléklet szerinti adatlap kitöltésével hetente nyilvántartást vezetni. Amennyiben a (2) bekezdésnek megfelelően a napi adag növelésére kerül sor, úgy fel kell tüntetni, hogy az a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók mely csoportja esetében történt meg.
(4) A köznevelési intézmény köteles selejtezési jegyzőkönyvet vezetni azon termékekről, amelyek a köznevelési intézményben történő tárolás alatt romlottak meg. A selejtezési jegyzőkönyvnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) a fenntartó neve, címe, adószáma, a köznevelési intézmény neve, címe, OM azonosítója,
b) a jegyzőkönyv készítőjének neve,
c) a selejt termék neve, mennyisége adag vagy darab mértékegységben,
d) a selejtezés oka, és
e) keltezés, jegyzőkönyv készítőjének és a köznevelési intézmény vezetőjének aláírása.
(5) Ha a termék átvételekor az átvétel helyén az átvételért felelős személy szemrevételezéssel megállapítja, hogy a termék minősége nem felel meg a 9–10. §-ban előírtaknak, köteles a minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni és azt a szállító képviselőjével aláíratni, valamint a jegyzőkönyv másolatát a szállító részére átadni. A szállító köteles együttműködni a köznevelési intézménnyel és fenntartójával vagy annak képviselőjével a minőségi kifogás jegyzőkönyvezése során. A minőségi kifogásról a fenntartó köteles az MVH-t értesíteni, és az értesítéshez a jegyzőkönyv másolatát mellékelni.
(6) A köznevelési intézmény köteles a támogatott termék tanulók részére történő kiosztásáról a közétkeztetéstől eltérő időpontban gondoskodni.”

15. § Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kifizetési kérelemhez csatolni kell
a) a teljesítési időszakban kiszállított összes támogatott termékről kiállított, hónapra vagy teljesítési időszakra szóló elszámolást tartalmazó számlák vagy gyűjtőszámlák másolatait, amelyeken a kiszállított adagok mennyisége darabszámban van feltüntetve,
b) a gyűjtőszámlák vagy elszámolási számlák összesítőjét, amelyet elektronikus úton is meg kell küldeni az MVH honlapján megadott elektronikus levélcímre, továbbá
c) a tanév utolsó teljesítési időszakára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásakor a megvalósított kísérő intézkedések dokumentációját, amelyben a résztvevő tanulók száma, a felhasznált források eredete és nagysága, a megvalósítás időpontja, valamint a megvalósított intézkedés leírása kerül feltüntetésre.”

16. § Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 15. § és 16. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

15. § (1) A támogatás mértéke a megállapodásnak megfelelően leszállított és kiosztott, a 9–10. §-ban előírtaknak megfelelő termék 1. mellékletben meghatározott egy adagjára vetített és meghatározott bruttó összeg, amely tartalmazza a tanácsi rendelet 103ga. cikk (1) bekezdés a)–b) pontjában foglalt költségeket, és amelynek összegére a kérelmező a számlát kiállította. Az egy héten kiosztandó termékeket úgy kell megválasztani, hogy a támogatás egy hétre és egy főre számított mértéke legfeljebb kétszáz forint bruttó összeg lehet.
(2) Az MVH a támogatást figyelemmel a bizottsági rendelet II. melléklete szerinti társfinanszírozás legkisebb arányára, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, és ehhez kapcsolódóan Magyarország költségvetésében meghatározott forrásból folyósítja.
16. § (1) A támogatás feltétele, hogy a kérelmező azon köznevelési intézmények részére, amelyekre vonatkozóan az MVH által jóváhagyott megállapodást kötött, a bizottsági rendelet 14. cikkében foglalt előírásoknak és a bizottsági rendelet III. mellékletében meghatározott minimumfeltételeknek megfelelő plakátot a szállítások kezdetét követő tizenöt napon belül a megállapodásban meghatározott teljesítési helyszínek számával egyező számban átadja.
(2) A támogatás feltétele, hogy a köznevelési intézmény a kérelmezőtől az (1) bekezdés alapján átvett plakátokat a program teljes időtartama alatt a köznevelési intézmény székhelye és az iskolagyümölcs-programban részt vevő tagintézményei főbejáratánál elhelyezze.
(3) A bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdés b) pont (ii) és (iii) alpontjában meghatározott figyelemmel kísérési és értékelési, valamint kommunikációs feladatok ellátására a bizottsági rendelet 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott, valamint az ahhoz kapcsolódóan a bizottsági rendelet II. melléklete szerinti társfinanszírozás legkisebb arányának megfelelő, a Magyarország központi költségvetésében rendelkezésre álló összeg a 12. § szerinti forrásból levonásra kerül a 13. § szerinti visszaosztási eljárást megelőzően.”

17. § Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az MVH a június 30. után benyújtott – a 4–6. §-ban foglaltaknak megfelelő – megállapodás, továbbá a módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelmet is jóváhagyja, de ebben az esetben a megállapodások alapján igényelhető, az 1. mellékletben meghatározott támogatás mértékét a késedelmes benyújtás minden egyes napja után 10%-kal csökkenti.
(2) Ha a fenntartó egy köznevelési intézmény vonatkozásában az adott tanítási év vonatkozásában – ugyanazon év benyújtási időszakában benyújtandó – több jóváhagyható megállapodást is kötött, akkor az MVH a fenntartó által – a 4. § (1) bekezdésben foglaltak sérelme nélkül – a 7. § (1) bekezdésben meghatározott benyújtási időszak végét megelőző legkésőbbi időpontban megkötött megállapodást veszi figyelembe. Ugyanazon a napon megkötött megállapodások esetén a 7. § (1) bekezdés szerinti, az MVH-nál korábban érkeztetett jóváhagyási kérelemben szereplő megállapodást kell figyelembe venni.”

18. § Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bizottsági rendelet 13. cikkében foglalt szabályoknak megfelelően a kérelmező és a fenntartó által kötött, a 4–6. § szerinti megállapodás megkötésének és teljesülésének adminisztratív és helyszíni ellenőrzését az MVH végzi úgy, hogy tanévenként legalább a bizottsági rendelet 13. cikkében meghatározott számú kérelmezőt ellenőriz. Ezen felül az MVH ellenőriz minden olyan kérelmezőt, amelynél az előző tanévre vonatkozóan meg nem felelést állapított meg, valamint a 11. § (5) bekezdése szerinti értesítés alapján helyszíni ellenőrzést folytat le. Az MVH a helyszíni ellenőrzés során a 4. § (5) bekezdésében foglalt feltételek teljesülését, a támogatási kérelemhez mellékelt számlákat, valamint az átvételi jegyeket, szállítójegyeket, fuvarleveleket, nyilvántartásokat és az egyéb, e rendeletben és a bizottsági rendeletben meghatározott feltételek teljesülését is ellenőrizheti.”

19. § Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

19. § (1) Ha az MVH az ellenőrzése során megállapítja, hogy a fenntartó nem tett eleget a 11. § (6) bekezdésében, valamint a megállapodás 1. pontjában előírt, a termék tanulók részére történő kiosztására vonatkozó kötelezettségeinek, akkor a köznevelési intézménynél ki nem osztott támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértéke a fenntartónál jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.
(2) Ha az MVH az ellenőrzése során megállapítja, hogy a termékek 11. § (2) bekezdése szerinti gyakoriságú kiosztása azért állt elő, mert a tanulók megállapodásban meghatározott száma meghaladta a megállapodás megkötésekor fennálló tanulói létszámot, az így kiosztott támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértéke a fenntartónál jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.
(3) Ha az MVH az ellenőrzése során megállapítja, hogy a köznevelési intézmény nem tett eleget a 11. § (3) és (4) bekezdése és a 16. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségeinek, akkor a fenntartó felelősségével kiosztott támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértékének 5%-a a fenntartónál jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.
(4) Ha az MVH az ellenőrzése során megállapítja, hogy a fenntartó nem tett eleget a 4. § szerinti megállapodásban a 6. § (1) bekezdés 11. pontja szerint vállalt kötelezettségének, akkor az érintett köznevelési intézményben kiosztott támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértékének 20%-a a fenntartónál jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.”

20. § Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet a következő 20/A. §-sal egészül ki:

4. A 2013. évi óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 141/2012. (XII. 27.) VM rendelet módosítása

23–27. §4

5. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet módosítása

28. §5

5. Záró rendelkezések

29. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. alcím e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

1. melléklet a 31/2013. (V. 2.) VM rendelethez

Az előzetes jóváhagyás iránti kérelem adattartalma
1. A kérelmező azonosító adatai.
1.2. A kérelmező ügyfél-azonosítója.
2. Kapcsolattartási információk.
3. A kérelmező típusának a 3. § (2) bekezdése szerinti megjelölése.
4. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy
4.1. kijelenti, hogy a bizottsági rendelet alapján létrehozott iskolagyümölcs-program keretében finanszírozott terméket csak azon köznevelési intézmények tanulói által történő fogyasztás céljára szállítja, amelyek vonatkozásában a támogatást igényli;
4.2. vállalja, hogy amennyiben megállapítást nyer, hogy a terméket nem a 4–6. § szerinti megállapodásban foglaltaknak megfelelően szállította le, vagy, hogy a támogatást olyan termékre vette igénybe, amely a rendelet értelmében nem jogosult támogatásra, az érintett mennyiségre jogosulatlanul kapott támogatást visszafizeti;
4.3. vállalja, hogy csalás vagy súlyos gondatlanság esetén az eredetileg kiutalt összeg és a jogosult összeg közötti különbség szankciókkal növelt összegét visszafizeti, és tudomásul veszi, hogy csalás vagy súlyos gondatlanság gyanúja esetén az MVH büntetőeljárást kezdeményez ellene az arra jogosult nyomozóhatóságoknál;
4.4. vállalja, hogy a programban való részvételt alátámasztó okmányokat felszólításra az MVH rendelkezésére bocsátja;
4.5. kijelenti, hogy a köznevelési intézmények vonatkozásában a fenntartóval kötött megállapodások végrehajtásáról nyilvántartást vezet, amelyben feltünteti a köznevelési intézmények nevét, OM azonosítóját és címét, valamint az ezen intézmények számára leszállított termék mennyiségét;
4.6. aláveti magát az MVH által végzett ellenőrzésnek, ideértve a nyilvántartások részletes vizsgálatára, valamint a nyilvántartások adatait alátámasztó dokumentumok vizsgálatára és a fizikai ellenőrzésre.
5. Keltezés, a kérelmező cégszerű aláírása.”

2. melléklet a 31/2013. (V. 2.) VM rendelethez

Az iskolagyümölcs-program során alkalmazható kísérő intézkedések
1.    Az iskolagyümölcs-programmal kapcsolatos interaktív honlap létrehozása.
Minimális kötelező tartalom:
1.1.    A vonatkozó jogszabályok ismertetése;
1.2.    Tájékoztatók az iskolagyümölcs-programról az iskolának, a szülőknek és a gyermekeknek,
1.2.1.    Iskolának: megállapodás minta, szállítási feltételek, vállalt feladatok,
1.2.2.    Szülőknek: a program főbb jellemzői, a szállított termék, minőségi leírás és a minőség garanciája, a termék beltartalmi értékei és az egészséges táplálkozásban betöltött szerepe, egy napi adag, kiosztási gyakoriság stb.,
1.2.3.    Tanulóknak: az iskolagyümölcs-program főbb jellemzői a korosztály számára érthető tartalommal és formában;
1.3.    Tájékoztató anyagok elkészítése a zöldségek és gyümölcsök beltartalmi értékeiről, egészséges táplálkozásban betöltött szerepéről a tanulók részére kötelező jelleggel, a szülők tanárok részére opcionálisan;
1.4.    Oktatási segédanyagok: a zöldség- és gyümölcsfajok bemutatása, a zöldség- és gyümölcstermesztés bemutatása, a tárolás, csomagolás bemutatása, a zöldség- és gyümölcstermőtájak bemutatása;
1.5.    A szállítóval által megállapodás alapján ellátott köznevelési intézmények felsorolása;
1.6.    Kapcsolattartó személy, személyek a kérelmezőnél és az elérhetőségeik.
2.    Zöldség-gyümölcs termelőkhöz, termelői csoportokhoz, termelői szervezetekhez, termelőkhöz szervezett tanulmányutak.
Minimális követelmény: az adott iskolában valamennyi az iskolagyümölcs-programban résztvevő tanuló részére biztosítani. A tanulók legalább négy órát tartózkodjanak a fogadó félnél. A tanulók ismerjék meg a gyümölcsültetvényt, a szüretet, a postharvest munkákat vagy a zöldségnövény termesztését, betakarítását és a postharvest munkáit.
3.    Oktatási anyag, oktatási segédlet készítése, készíttetése és annak alkalmazása az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében. Az oktatási anyag évfolyamonként, félévenként legalább két foglalkozás megtartását tegye lehetővé. A foglalkozások során az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcs-programra fel kell hívni a tanulók figyelmét.
4.    A gyümölcs- és zöldségágazatot érintő ismeretek oktatása valamennyi az iskolagyümölcs-programban részt vevő tanuló részére tanévenként legalább három foglalkozási alkalommal.
5.    A tanulók zöldség-, gyümölcsfogyasztásának és egészséges életmódjának ösztönzése érdekében szervezett verseny, pályázat, adott jutalom (apró ajándékok, pl. póló, matricák, kitűzők, írószerek, órarend, naptár, uzsonnás doboz, sportszer stb.).
Minimális követelmény: az intézkedés a programban részt vevő összes tanuló részére nyitva álljon, az adott jutalom tartalmazzon az egészséges táplálkozást vagy a zöldség-, gyümölcsfogyasztást népszerűsítő feliratot, ábrát.
6.    Kóstoltatás: legalább egy alkalommal 4 gyümölcs- és 4 zöldségféle biztosítása tanulónként és gyümölcs- és zöldségféleségenként az alábbi mennyiségben:

 

1. táblázat

 

 

 

Gyümölcs

 

 

A

B

 

 

Termék

Adag/fő

 

1.

Körte

1/4 vagy 1/6 db

 

2.

Meggy

3 dkg

 

3.

Cseresznye

3 dkg

 

4.

Kajszi

2 db

 

5.

Őszibarack

1/4 vagy 1/6 db

 

6.

Nektarin

1/4 vagy 1/6 db

 

7.

Szilva

2 db

 

8.

Piros ribiszke

3 dkg

 

9.

Fekete ribiszke

3 dkg

 

10.

Málna

3 dkg

 

11.

Szeder

3 dkg

 

12.

Földieper

3 dkg

 

13.

Csemegeszőlő

3 dkg

 

14.

Sárgadinnye

1 db (min. 1 kg)/10 vagy 15 fő

 

15.

Görögdinnye

1 db (min. 3 kg)/30 fő

 

16.

Dió héj nélkül

3 dkg

 

17.

Mandula héj nélkül

3 dkg

2. táblázat

 

Zöldség

 

A

B

 

Termék

Adag/fő

 

1.

Sárgarépa

3 dkg

 

2.

Zeller

3 dkg

 

3.

Hónapos retek

3 db

 

4.

Cékla

3 dkg

 

5.

Uborka

3 dkg

 

6.

Paradicsom

1/2 vagy 1/4 db

 

7.

Paprika (tv, kápia, kaliforniai)

Tv és kápia – 1/4 db, kaliforniai – 1/4 vagy 1/6 db

 

8.

Fejes saláta

1 fej/ 20 fő

 

9.

Karfiol

3 dkg

 

10.

Brokkoli

3 dkg

 

11.

Karalábé

1 db/8 fő

 

12.

Zöldborsó

3 dkg (szemes)

A kóstoltatott termékek között az a termék nem szerepelhet, amely az iskolagyümölcs-program keretében támogatott termékként kiosztásra kerül.

3. melléklet a 31/2013. (V. 2.) VM rendelethez

Az iskolagyümölcs szállítására vonatkozó megállapodás-minta
MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a     
székhelye:     
adószáma:     
ügyfél-azonosító:     
képviseli:      (a továbbiakban mint szállító),
másrészről a     
székhelye:     
adószáma:     
képviseli:      (a továbbiakban mint fenntartó),
között az alulírott helyen és napon az alábbi köznevelési intézmény vonatkozásában:
neve:     
székhelye:     
OM azonosító száma:
képviseli:      (a továbbiakban mint átvevő)
az alábbi feltételek mellett:
1.    A megállapodás tárgya
A szállító vállalja, hogy a 20…/20… (-20…/20…) tanév(ek)ben a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK tanácsi rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) 103ga. cikkében meghatározott iskolagyümölcs-program keretében a 2. és 5. pontban meghatározott termékeket szállít az átvevő részére, a fenntartó vállalja, hogy az átvevő a terméket átveszi és az 1–6. osztályos tanulói részére kiosztja.
2.    A szállítandó termék
A szállítandó [termék] meg kell feleljen az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 10. §-a szerinti minőségi feltételeknek.
A szállítandó termék származási helye:
□ Magyarország;
□ EU.
Magas minőségű termékek tervezett aránya a szállítandó teljes mennyiség %-ában:
Integrált termelésből származó termék aránya: □□□%
Global gap tanúsítvánnyal rendelkező termék aránya: □□□%
Bio termék aránya: □□□%
3.    A teljesítés helyszíne, helyszínei
A köznevelési intézmény székhelye:
□□□□ ............................................... (helység) ..................................................................... (út/utca/tér) ........ (házszám)
A tagintézmény neve:
□□□□ ............................................... (helység) ..................................................................... (út/utca/tér) ........ (házszám)
4.    A teljesítési időszak és a szállítások ütemezése
A jelen megállapodás alapján történő szállítások időszaka:
a)    első teljesítési időszak,
b)    második teljesítési időszak,
c)    harmadik teljesítési időszak,
d)    negyedik teljesítési időszak
A teljesítési időszak alatti szállítások száma (szállítási gyakoriság): .................................... alkalom/hét.
5.    A szállítás időtartama és a szállítandó termék tanulónkénti mennyisége
Az 1–6. osztályos tanulók száma: ................................ tanuló (B)
A 4. a) pont szerinti időszakban a szállítás időtartama: ........................ hét (C)

 

A szállítandó termék megnevezése

A tanulónként kiosztásra kerülő termék mennyisége (adag/hét)
(A)

A szállítandó termék teljes mennyisége (adag)
(A x B x C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 4. b) pont szerinti időszakban a szállítás időtartama: ................ hét (C)

 

A szállítandó termék megnevezése

A tanulónként kiosztásra kerülő termék mennyisége (adag/hét)
(A)

A szállítandó termék teljes mennyisége (adag)
(A x B x C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 4. c) pont szerinti időszakban a szállítás időtartama: ............... hét (C)

 

A szállítandó termék megnevezése

A tanulónként kiosztásra kerülő termék mennyisége (adag/hét)
(A)

A szállítandó termék teljes mennyisége (adag)
(A x B x C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 4. d) pont szerinti időszakban a szállítás időtartama: ............... hét (C)

 

A szállítandó termék megnevezése

A tanulónként kiosztásra kerülő termék mennyisége (adag/hét)
(A)

A szállítandó termék teljes mennyisége (adag)
(A x B x C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.    A termék kiosztásának időpontja:
□ első tanóra előtt;
□ tanórán;
□ tanórák közti szünetben;
□ tízórai szünetben;
□ napköziben;
□ egyéb: .....................................................
7.    Számlázás
A leszállított termékről a szállító a fenntartó részére havonta vagy szállítási időszakonként egy, az átadott termék adagban kifejezett mennyiségét teljesítési helyszínenként, az átvevő nevét, címét és OM azonosítóját, valamint az egyes szállítások időpontjait, továbbá a szállítólevelek számát is tartalmazó
□ határozott időre szóló elszámolásról szóló számlát vagy
□ gyűjtőszámlát állít ki.
A számlán kiszámlázott ellenértéket a szállító által igényelhető támogatás fedezi.
A Kormány által rendeletben a köznevelési intézmények fenntartására kijelölt szerv által kötött szerződések esetében a számlákat a köznevelési intézmény székhelye szerint illetékes tankerület részére kell megküldeni.
8.    Számviteli elszámolás a fenntartónál
a)    A szállító számlájának elszámolása, nyilvántartásba vétele
T 41231, 41331 Tőkeváltozások
K 4414 Belföldi egyéb szállító
b)    A támogatás megjelenítése pénzforgalom nélküli tételként
ba)    költségvetési kiadásként
T 5882 Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat teljesítése
K 499 Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása
bb)    költségvetési bevételként
T 499 Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása
K 4642 Működési célú támogatás bevétel
Kapcsolódó tételek:
Kiadások és bevételek elszámolása funkcionális osztályozás szerint
bc)    Szállítói kötelezettség állományának kivezetése.
T 4414 Belföldi egyéb szállító
K 4122, 4132 Tőkeváltozás.
9.    Kísérő intézkedések
A jelen megállapodás 4. pontjában meghatározott szállítási időszakok alatt az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 3. mellékletében meghatározott kísérő intézkedések megvalósításáért felelős szerződő fél:
□ szállító;
□ fenntartó;
□ közösen.
A kísérő intézkedések, amelyeket az időszak alatt megvalósít:
□ Az iskolagyümölcs-programmal kapcsolatos interaktív honlap létrehozása.
□ Zöldség-gyümölcs termelői csoportokhoz, termelői szervezetekhez, termelőkhöz szervezett tanulmányutak.
□ Oktatási segédanyag készítése, készíttetése és annak alkalmazása az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése érdekében.
□ A gyümölcs- és zöldségágazatot vagy az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek oktatása.
□ A tanulók zöldség-, gyümölcsfogyasztásának és egészséges életmódjának ösztönzése érdekében szervezett verseny, pályázat, adott jutalom (apró ajándékok, pl. póló, matricák, kitűzők, írószerek, órarend, naptár, uzsonnás doboz, sportszer stb.).
□ Kóstoltatás: legalább egy alkalommal 4 gyümölcs- és 4 zöldségféle biztosítása tanulónként és gyümölcs- és zöldségféleségenként az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 3. melléklet 6. pontja szerinti mennyiségben.
A kísérő intézkedések tervezett költsége: ................................................. Ft
A kísérő intézkedés megvalósításának földrajzi kiterjedése, elérhetősége:
□ helyi;
□ régiós;
□ országos.
A kísérő intézkedéssel érintett tanulók száma: ............. fő
10.    Az átvevő és a szállító kötelezettségei
Az átvevő köteles:
1.    az 1–6. osztályos tanulói számáról és a kiosztott termék mennyiségéről nyilvántartást vezetni;
2.    a támogatott terméket a tanulók részére a közétkeztetéstől eltérő időpontban kiosztani;
3.    a tanulóknál fennálló ételallergiára vonatkozó szülői nyilatkozatokat beszerezni, és a termékek kiosztása során azokat figyelembe venni;
4.    a 4. pontban rögzített szállítási gyakoriság mellett kiszállított termék minőségének megtartását biztosító tárolási körülményeket biztosítani;
5.    selejtezési jegyzőkönyvet vezetni azon termékekről, amelyek a köznevelési intézményben történő tárolás alatt romlottak meg;
6.    a termék átvételekor emelt minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni, és minőségi kifogásról a fenntartón keresztül az MVH-t értesíteni;
7.    az iskolagyümölcs-programot népszerűsítő plakátot a program teljes időtartama alatt a főbejáratánál elhelyezni.
A szállító köteles a megállapodás jóváhagyásáról, valamint a megállapodásra vonatkozóan a részére kifizetett támogatás összegéről az átvevőt tájékoztatni.
A szállító kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az iskolagyümölcs-programot népszerűsítő plakátot a szállítások kezdetét követő tizenöt napon belül a megállapodásban meghatározott teljesítési helyszínek számával egyező számban átadja.
11.    Záró rendelkezések
A jelen megállapodást a Felek az alul megjelölt napon írták alá azzal a kikötéssel, hogy a megállapodás az azt jóváhagyó határozat közlését követő napon lép hatályba, és a határozatban jóváhagyott termékre és a tanévenként külön határozatban jóváhagyott termékmennyiségre vonatkozik, valamint a megállapodás teljesítése során az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 4., 5., 6., 10., és 11. §-ában foglaltak szerint járnak el.
Jelen megállapodás ............. eredeti példányban készült, amelyből .................. példány a szállítót, ................ példány a fenntartót, ................ példány az átvevőt, továbbá egy eredeti példány az MVH-t illeti meg.
......................................................, 201..... □□□□

.............................................

.............................................

szállító

fenntartó

4. melléklet a 31/2013. (V. 2.) VM rendelethez

A megállapodás jóváhagyása iránti kérelem adattartalma és a csatolandó dokumentumok felsorolása
1. A kérelmező azonosító adatai.
1.2. A kérelmező ügyfél-azonosítója.
2. Kapcsolattartási információk.
3. A fenntartóval kötött megállapodások száma darabban
3.1. A szállítandó termék tanulónkénti mennyisége termékenként az adagok számának megjelölésével.
4. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a kérelemben és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
5. Csatolt dokumentumok,
5.1. A fenntartókkal kötött megállapodás vagy megállapodások egy eredeti példánya.
6. Keltezés, a kérelmező cégszerű aláírása.”

5. melléklet a 31/2013. (V. 2.) VM rendelethez

A 141/2012. (XII. 27.) VM rendelet 6. melléklete a következő sorokkal egészül ki:

2070

0226082

Cserdi

2071

1905634

Káptalantóti

2072

0833695

Kisfalud

2073

1533224

Márokpapi

2074

814438

Répceszemere

2075

1215325

Szátok

2076

1508998

Túrricse

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. május 18. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 23–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére