• Tartalom

313/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.08.28.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 14. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az Irányító Hatóság havi gyakorisággal gondoskodik a magyar partnereknek juttatott közösségi forrásokról a lebonyolítási fizetési számláról történő kiutalás hónapjában érvényes, az Európai Bizottság által meghatározott havi árfolyamon készült – az Áht. 80. § (2) bekezdése szerinti szabályzatban meghatározott – kiegészítő szelvény megküldéséről a Kincstárnak.
(8) Ha valamely operatív program euró programszámlájának egyenlege nem teszi lehetővé a közösségi hozzájárulás utalását, úgy az Irányító Hatóság a Miniszterelnökséggel, az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztériummal és az Igazoló Hatósággal történő konzultációt követően, a körülményeket és a beavatkozás következményeit egyedileg megvizsgálva és elbírálva, elsősorban likviditási szempontok és a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével dönt az átcsoportosítás szükségességéről és kezdeményezi az átcsoportosítást az Igazoló Hatóságnál.”

2. § Az R. 18. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az Irányító Hatóság havi gyakorisággal gondoskodik a TA projektek magyar kedvezményezettjeinek jutatott partnerországi forrásokról a lebonyolítási fizetési számláról történő kiutalás hónapjában érvényes, az Európai Bizottság által meghatározott havi árfolyamon készült – az Áht. 80. § (2) bekezdése szerinti szabályzatban meghatározott – kiegészítő szelvény megküldéséről a Kincstárnak.”

3. § (1) Az R. 21/H. § (5) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A helyszíni ellenőrzések során ellenőrizni kell különösen)

b) a partneri jelentések és a projekt hazai partner által megvalósított részének tényleges fizikai és pénzügyi előrehaladásának összhangját,
c) azt, hogy a partneri jelentéseket alátámasztó bizonylatok eredeti példánya a hazai partnernél rendelkezésre áll és fellelhető, továbbá megegyezik a partner által a partneri jelentésekhez benyújtott hiteles másolatokkal,”

(2) Az R. 21/H. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A helyszíni ellenőrzések keretében a partneri jelentésben szereplő költségek elszámolhatóságának megállapításához mintavételesen ellenőrizni kell a számlákat, ezek között a korábbi számlaösszesítőkben feltüntetett, de másolatban be nem nyújtott számlákat is.”

4. § Az R. 30. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet vezetője a szabálytalansági vizsgálat elindításáról való döntés meghozatalával egyidejűleg kijelöli a szabálytalansági vizsgálat vezetőjét, valamint a vizsgálatba bevonandó szakértőket. A szabálytalanság-felelős a szabálytalansági gyanút, az eljárás megindításának vagy elutasításának tényét, az eljárás lezárását, a vizsgálat eredményét a döntés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül rögzíti az IMIR 2007–2013-ban. Az eljárás megindításáról, az eljárás felfüggesztése esetén a felfüggesztés tényéről, az eljárás lezárásáról, a kifizetések felfüggesztéséről a szabálytalanság-felelős a döntés kézhezvételét követő 2 munkanapon belül tájékoztatja az eljárásban érintetteket.
(4) A szabálytalansági vizsgálat megindítását követően a szabálytalansági vizsgálat vezetője – szükség esetén – felhívja a hazai partnert a vizsgálat lefolytatásához szükséges további iratok becsatolására, továbbá helyszíni vizsgálat lefolytatását kezdeményezheti. A szabálytalansági vizsgálat vezetője a tényállás tisztázása érdekében megvizsgálhat bármely dokumentumot, körülményt, tényt, amely a szabálytalanság gyanújával kapcsolatos tényállás tisztázásához szükséges. A szabálytalansági eljárás során elrendelt hiánypótlás, valamint a helyszíni ellenőrzés időtartama az eljárási határidőbe nem számít bele.”

5. § Az R. 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szabálytalansági vizsgálat lezárásának időpontja a 31. § (8) bekezdése szerinti intézkedés elrendelésének napja, a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet által lefolytatott szabálytalansági vizsgálat esetében a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet által elrendelt intézkedés jóváhagyásának napja.”

6. § Az R. 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Nemzeti Hatóság az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló, 2006. december 8-i 1828/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1828/2006/EK rendelet) szerinti jelentéstételi kötelezettség alá eső szabálytalanságokról – újonnan megállapított szabálytalanságok esetén 10 napon belül, egyéb esetben a negyedévet követő 2 héten belül – az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az 1828/2006/EK rendelet 28. cikke szerinti tartalommal jelentést küld az Igazoló Hatóság részére. A Közös Technikai Titkárság a partnerországtól kapott jelentéseket – azok beérkezéstől számított 10 munkanapon belül – megküldi a Nemzeti Hatóság részére.”

7. § Az R. 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

44. § (1) A programok végrehajtásában vagy ellenőrzésében érintett – magyarországi illetőségű – szerv vagy hatóság vezetője köteles valamennyi vonatkozó, a programokkal összefüggő ellenőrzési jelentés alapján intézkedési tervet készíteni, ha a jelentésben rá vonatkozó, intézkedést igénylő megállapítás szerepel és felelős annak végrehajtásáért, illetve a végrehajtás nyomon követéséért.
(2) Az intézkedési tervet az ellenőrzési jelentés alapján a jelentés kézhezvételétől számított 20 napon belül készíti el és küldi meg
a) a hitelesítéssel megbízott szerv a Nemzeti Hatóság, az Igazoló Hatóság és az Ellenőrzési Hatóság, illetve az ellenőri csoport magyar tagja részére,
b) az Irányító Hatóság az Igazoló Hatóság és az Ellenőrzési Hatóság részére,
c) az Igazoló Hatóság az Ellenőrzési Hatóság részére.
(3) Az (1) bekezdés szerinti szervezetek vezetői gondoskodnak az intézkedési terveik – különös tekintettel a szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos intézkedések – megvalósításának folyamatos nyomon követéséről, amelyről félévente, minden év március 31-ig és szeptember 30-ig tájékoztatják az ellenőrzési hatóságot a megvalósítást alátámasztó dokumentumok megküldésével.”

8. § Az R. 61. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) E rendeletnek a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 313/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit – a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – a Módr. hatálybalépése idején folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(6) E rendeletnek a Módr.-rel megállapított 14. § (7) bekezdését és 18. § (8) bekezdését a Módr. hatálybalépését követően elkészített kiegészítő szelvényekre kell alkalmazni.”

9. § Az R.

a) 21. § (3) bekezdésben az „a Kbt.” szövegrész helyébe az „a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)”,

b) 21/B. §-ában az „a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)” szövegrész helyébe az „a Kbt.”,

c) 29. § (3) bekezdésében az „a tudomásszerzést követően 2 munkanapon” szövegrész helyébe az „a kézhezvételt követő 5 munkanapon”,

d) 30. § (1) bekezdésében a „2 munkanapon” szövegrész helyébe az „a kézhezvételt követő 5 munkanapon”,

e) 30. § (2) bekezdésében a „2 munkanapon” szövegrész helyébe az „a kézhezvételt követő 5 munkanapon”,

f) 31. § (6) bekezdésében az „a Kbt. 327. § (2) bekezdésében foglaltakkal” szövegrész helyébe az „a Kbt.-vel”,

g) 35. § (6) bekezdésében az „A (2) bekezdés” szövegrész helyébe az „Az (1) bekezdés

szöveg lép.

10. § Hatályát veszti az R. 35. § (2) és (3) bekezdése.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. augusztus 29. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére