• Tartalom

328/2013. (IX. 3.) Korm. rendelet

328/2013. (IX. 3.) Korm. rendelet

a vasúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról1

2013.10.04.

A Kormány

a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 2. és az 5. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 3. és a 4. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés l) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A vasúti piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/2006. (I. 13.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. § Az R1. 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Egy eljárás keretében több jogsértés miatt kiszabott bírságok együttes összege nem haladhatja meg a jogsértő szervezet árbevételének 7%-át, árbevételi adatok hiányában a tizenötmillió forintot, a VPSZ esetében a nyolcmillió forintot.
(3) A piacfelügyeleti bírság a vasúti igazgatási szervnek a jogsértő cselekményről való tudomásszerzésétől számított hat hónapon belül, de legkésőbb a cselekmény elkövetésétől számított egy éven belül szabható ki. Ha a jogsértés jogellenes állapot előidézésével, fenntartásával vagy kötelezettség teljesítésének elmulasztásával valósul meg, az elévülési határidő mindaddig nem kezdődik el, amíg ez az állapot fennáll vagy amíg a kötelezettség nem teljesül.”

3. § (1) Az R1.

a) 2. § (1) bekezdésében a „legfeljebb 2%-a” szövegrész helyébe a „legfeljebb 5%-a” szöveg,

b)3

lép.

(2)4

2. A vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

4. §5

3. A térségi, az elővárosi és a helyi működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 270/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

5. §6

4. Az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

6–17. §7

5. A vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet módosítása

18–23. §8

6. A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

24. §9

7. Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § (1) bekezdés a) pontja e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

1–2. melléklet a 328/2013. (IX. 3.) Korm. rendelethez10

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. október 5. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 18–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére