• Tartalom

33/2013. (V. 14.) VM rendelet

33/2013. (V. 14.) VM rendelet

a tej aflatoxin tartalmának vizsgálatához és az aflatoxinnal szennyezett tej ártalmatlanításához a tejtermelőknek, tej termelői csoportoknak és tejfeldolgozóknak nyújtandó egyszeri csekély összegű (de minimis) támogatásról1

2013.06.17.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) aflatoxinnal szennyezett tej: az 1881/2006/EK bizottsági rendeletben megállapított határértéket meghaladó aflatoxin tartalmú tej;

b) általános csekély összegű (de minimis) támogatás: az 1998/2006/EK bizottsági rendelet szerinti támogatás;

c) ártalmatlanítás: a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet [a továbbiakban: 45/2012. (V. 8.) VM rendelet], az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 142/2011 EU bizottsági rendelet szerinti, az aflatoxinnal szennyezett tej megsemmisítésére irányuló kezelési eljárás az egészségügyi kockázatok csökkentése vagy megszüntetése céljából;

d) mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás: az 1535/2007/EK bizottsági rendelet szerinti támogatás;

e) mezőgazdasági termelő: a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet 1. § 4. pontja szerinti, a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott kis- és középvállalkozási kritériumoknak megfelelő vállalkozás vagy mezőgazdasági őstermelő;

f) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-ában meghatározott vállalkozás;

g) tárgyhónap: az ártalmatlanításra történő átadás, vagy a laboratóriumi vizsgálat elvégzése – amennyiben annak időpontja a laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvből egyértelműen nem állapítható meg, úgy a laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyv elkészítése – időpontjának naptári hónapja;

h) tejfeldolgozó: olyan természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki vagy amely megfelel a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak, a termékeket engedélyezett üzemben állította elő, továbbá szerepel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által közzétett engedélyezett létesítmények nyilvántartásában;

i)2 termelői csoport: az agrárpolitikáért felelős miniszter által – a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet alapján – elismert tejtermelési, tejforgalmazási, illetve tejfeldolgozási tevékenységet végző szövetkezet vagy korlátolt felelősségű társaság;

j)3 tejforgalmazó: olyan természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki vagy amely az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikk 2. c ) pontja szerinti mezőgazdasági termék marketing tevékenységet végez;

k)4 mezőgazdasági termelői tevékenység: az 1535/2007/EK bizottsági rendelet 2. cikk szerinti tevékenység.

2. A támogatás jellege, célja

2. § (1)5 E rendelet alapján vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatást vehetnek igénybe a mezőgazdasági termelők és a mezőgazdasági termelői tevékenységet végző termelői csoportok

a) a kukoricát vagy az abból származó terméket alapanyagként tartalmazó takarmány aflatoxin kimutatására irányuló laboratóriumi vizsgálatával kapcsolatos költségek részleges fedezésére,

b) az élelmiszeripari célú felhasználásra szánt tej aflatoxin kimutatására irányuló laboratóriumi vizsgálatával kapcsolatos költségek részleges fedezésére,

c) az aflatoxinnal szennyezett tej ártalmatlanításával kapcsolatos költségek részleges fedezésére, és

d) az aflatoxinnal szennyezett tej ártalmatlanítása miatt bekövetkezett kár részbeni kompenzálására.

(2)6 E rendelet alapján vissza nem térítendő általános csekély összegű (de minimis) támogatást vehetnek igénybe a tejfeldolgozók – ide értve a tejfeldolgozási, illetve tejforgalmazási tevékenységet végző termelői csoportokat is – az élelmiszeripari célú felhasználásra szánt tej aflatoxin kimutatására irányuló laboratóriumi vizsgálatával kapcsolatos költségek részleges fedezésére.

(3) Támogatás akkor nyújtható, ha

a) a laboratóriumi vizsgálat az (1) bekezdés a) és b) pontja, valamint a (2) bekezdés szerinti esetekben 2013. február 1. és 2013. augusztus 31. között történt, vagy

b) az aflatoxinnal szennyezett tejet az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti esetekben ártalmatlanításra 2013. január 1. és 2013. április 30. között átadták.

3. A támogatás mértéke

3. § A támogatás mértéke

a) a 2. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében a takarmány laboratóriumi vizsgálatával kapcsolatos, általános forgalmi adó összegét nem tartalmazó költségek 50 százaléka,

b) a 2. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a tej laboratóriumi vizsgálatával kapcsolatos, általános forgalmi adó összegét nem tartalmazó költségek 50 százaléka,

c) a 2. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében az aflatoxinnal szennyezett tej ártalmatlanításával kapcsolatos, általános forgalmi adó összegét nem tartalmazó költségek 50 százaléka, amely költségek keretében a szállítással kapcsolatos anyagi ráfordítások nem számolhatóak el,

d) a 2. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében az aflatoxinnal szennyezett és ártalmatlanított tej után literenként 30 forint,

e) a 2. § (2) bekezdés tekintetében a tej laboratóriumi vizsgálatával kapcsolatos, általános forgalmi adó összegét nem tartalmazó költségek 50 százaléka.

4. A támogatás igénybevételének feltételei

4. § A támogatás igénybevételére az a mezőgazdasági termelő, termelői csoport, illetve tejfeldolgozó (a továbbiakban együtt: kérelmező) jogosult, aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett vagy a támogatási kérelmének benyújtásával egyidejűleg az erre vonatkozó kérelmét benyújtotta, és

b) a kérelem benyújtásának időpontjában

ba) nem rendelkezik adók módjára behajtható köztartozással vagy lejárt esedékességű adótartozással, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

bb) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt,

bc) nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, valamint

bd) nyilatkozik a támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben részére megállapított, általános csekély összegű (de minimis) támogatás összegéről.

5. A támogatás forrása

5. § E rendelet szerinti támogatás forrása a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcímcsoporton elkülönített 250 millió forint keretösszeg.

6. A támogatási kérelem benyújtása

6. § (1) Az 1. melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelmet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon lehet benyújtani az MVH-hoz

a) a 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja, valamint a 2. § (2) bekezdése szerinti támogatási célra vonatkozóan 2013. február, március, április és május tárgyhónapokra vonatkozóan 2013. június 17-ig, majd havonta, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig,

b) a 2. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti támogatási célra vonatkozóan 2013. június 17-ig.

(2) A kérelmezőnek a támogatási kérelemben nyilatkoznia kell arról, hogy

a) a 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja, valamint a 2. § (2) bekezdése szerinti támogatási célok esetén az elvégzett laboratóriumi vizsgálat tejre, illetve kukoricát, vagy abból származó terméket alapanyagként tartalmazó takarmányra vonatkozik,

b) a 2. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti támogatási célok esetén az ártalmatlanításra átadott tej aflatoxinnal szennyezett,

c) nincs adók módjára behajtható köztartozása vagy lejárt esedékességű adótartozása, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

d) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, és

e) nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell

a) a 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja, valamint a 2. § (2) bekezdése szerinti támogatási célok esetén a laboratóriumi vizsgálatokról szóló, a kérelmező nevére kiállított számlák másolatát, amelyek tételesen tartalmazzák az elvégzett szolgáltatás megnevezését és ellenértékét,

b) az a) pontban meghatározott számla szerinti laboratóriumi vizsgálat eredményét tartalmazó dokumentum másolatát, amely legalább tartalmazza a vizsgálat tárgyát (tej vagy takarmány), a vizsgálat célját (aflatoxin kimutatása, ha a vizsgálat eredményéből egyértelműen nem derül ki), a vizsgálat elvégzésének időpontját, valamint a megrendelő adatait, amelynek azonosnak kell lennie a kérelmező adataival,

c)7 a 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatási cél esetén az ártalmatlanítás költségeit igazoló, a kérelmező nevére kiállított számlák másolatát,

d)8 a 2. § (1) bekezdés d) pontja szerinti támogatási cél esetén a 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 3. melléklete szerinti kereskedelmi okmány másolatát az ártalmatlanított tej mennyiségének igazolására, valamint az ártalmatlanításra történő átadás-átvétel időpontját igazoló, az ártalmatlanító által ellenjegyzett dokumentumot, valamint

e)9 a 2. § (1) bekezdés a)–c) pontjai, valamint a 2. § (2) bekezdés szerinti támogatási célok esetén a számlák kifizetését igazoló dokumentum másolatát.

(4) Támogatás csak a 2. § (3) bekezdésében meghatározott időszakban elvégzett laboratóriumi vizsgálatokra és ártalmatlanításra átadott tejre vonatkozóan, legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásáig kiállított és pénzügyileg teljesített számlák alapján, illetve kereskedelmi okmányokkal igazolt, ártalmatlanításra átadott tej után vehető igénybe. Egy laboratóriumi vizsgálatról szóló számla csak egy támogatási célra használható fel.

(5) A miniszter a támogatási kérelmek benyújtási időszakában első alkalommal 2013. június 17-ig, majd minden hónap 15. napjáig megküldi az MVH részére a termelői csoportok listáját.

7. A támogatási kérelem elbírálása, a támogatás kifizetése

7. § (1) Az MVH a 3. §-ban és a 6. §-ban foglaltak, a mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás nyilvántartásában szereplő adatok, valamint a kérelmező nyilatkozatainak figyelembevételével megállapítja a támogatásra való jogosultságot, a jogos támogatási összeget és dönt a támogatási kérelemről.

(2) Az MVH a támogatási kérelmeket a benyújtásuk sorrendjében bírálja el. A benyújtási sorrendet a kérelem teljessé válásának időpontja határozza meg.

(3) Az MVH a támogatás összegét a támogatási döntés meghozatalától vagy a forrás rendelkezésre állásától számított 15 napon belül folyósítja a jogosult részére.

(4) Az MVH a jóváhagyott kérelmekről és azok támogatási összegéről havonta, a döntéshozatalt követő hónap végéig tájékoztatja a minisztert.

(5) A támogatás összegének euróra történő átváltásakor a támogatási kérelem benyújtása hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euro devizaárfolyam alkalmazandó.

8. Nyilvántartás

8. § E rendelet vonatkozásában az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk 3. pontja szerinti nyilvántartást az MVH vezeti.

9. Záró rendelkezés

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9/A. §10 E rendeletnek az egyes élelmiszerlánc-felügyeleti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 51/2013. (VI. 17.) VM rendelettel [a továbbiakban: 51/2013. (VI. 17.) VM rendelet] módosított 1. § i) pontját, 2. § (1)–(2) bekezdését és a 6. § (3) bekezdésének c)–e) pontjait, valamint az 51/2013. (VI. 17.) VM rendelet] megállapított 1. § j) és k) pontjait az 51/2013. (VI. 17.) VM rendelet] hatálybalépésekor11 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

10. Az Európai Unió jogának való megfelelés

10. § Ez a rendelet

a) a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról szóló, 2002. május 7-i 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv;

b) az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;

c) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;

d) az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról szóló, 2006. december 19-i 1881/2006/EK bizottsági rendelet;

e) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet;

f) az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet;

g) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet;

h) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;

i) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2011. február 25-i 142/2011/EU bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 33/2013. (V. 14.) VM rendelethez

Támogatási kérelem adattartalma
1. A kérelmező adatai:
Kérelmező neve
Lakóhely (székhely) címe
Levelezési címe
MVH ügyfél-azonosítója
2. Támogatási célterület megnevezése
3. Tárgyhónap
4. A támogatás alapjául szolgáló adatok:
Laboratóriumi vizsgálatok általános forgalmi adó összegét nem tartalmazó költségei
Ártalmatlanítás általános forgalmi adó összegét nem tartalmazó költségei
Ártalmatlanított tej mennyisége literben kifejezve
(amennyiben az egyéb dokumentumokon a tej mennyisége kilogrammban szerepel, úgy a 0,971-es átváltási számot kell alkalmazni, azaz 1 kg tej = 0,971 l tej)
5. Nyilatkozatok
6. Keltezés
7. Kérelmező (cégszerű) aláírása
1

A rendeletet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 125. § 57. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 127. §-át.

2

Az 1. § i) pontja az 51/2013. (VI .17.) VM rendelet 25. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § j) pontját az 51/2013. (VI .17.) VM rendelet 25. § (2) bekezdése iktatta be.

4

Az 1. § k) pontját az 51/2013. (VI .17.) VM rendelet 25. § (2) bekezdése iktatta be.

5

A 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze az 51/2013. (VI .17.) VM rendelet 26. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. § (2) bekezdése az 51/2013. (VI .17.) VM rendelet 27. §-ával megállapított szöveg.

7

A 6. § (3) bekezdés c) pontja az 51/2013. (VI .17.) VM rendelet 28. §-ával megállapított szöveg.

8

A 6. § (3) bekezdés d) pontja az 51/2013. (VI .17.) VM rendelet 28. §-ával megállapított szöveg.

9

A 6. § (3) bekezdés e) pontja az 51/2013. (VI .17.) VM rendelet 28. §-ával megállapított szöveg.

10

A 9/A. §-t az 51/2013. (VI .17.) VM rendelet 29. §-a iktatta be.

11

A hatálybalépés időpontja 2013. június 17. 18.00 óra.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére