• Tartalom

34/2013. (XII. 23.) KIM rendelet

34/2013. (XII. 23.) KIM rendelet

az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2014.01.31.

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § j) pontjában,

a 2. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés c) pontjában,

a 3. § tekintetében az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (6) bekezdés a) pontjában,

a 4. § tekintetében a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. § a) pontjában,

az 5. § tekintetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97. § a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosítása

1. §2

2. A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet módosítása

2. §3

3. Az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet módosítása

3. §4

4. A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása

4. §5

5. A civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet módosítása

5. § A civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet (a továbbiakban: Cr.) 40. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

6. Hatálybalépés

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 5. § 2014. január 31. napján lép hatályba.

1–3. melléklet a 34/2013. (XII. 23.) KIM rendelethez6

4. melléklet a 34/2013. (XII. 23.) KIM rendelethez

1. A Cr. 40. melléklet 3.3. pontja helyébe a következő pont lép:
„3.3. vallási tevékenységet végző szervezet”
2. A Cr. 40. melléklet 3.7. pontja helyébe a következő pont lép:
„3.7. nemzetiségi egyesület”
3. A Cr. 40. melléklete a következő 3.8. ponttal egészül ki:
„3.8. egyéb, törvényben meghatározott egyesületi forma”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. február 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére