• Tartalom

342/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet

a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.09.26.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 37. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A bejelentést követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a helyi önkormányzat székhelye szerint területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal által összehívott és koordinált bizottság helyszíni vizsgálatot végez (a továbbiakban: előzetes helyszíni vizsgálat). Az előzetes helyszíni vizsgálatot végző bizottság tagja a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, továbbá szükség szerint a helyi önkormányzat székhelye szerint területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal felkérése alapján az
a) ár- vagy belvíz elleni védekezés esetében a helyi önkormányzat székhelye szerint területileg illetékes vízügyi igazgatóság,
b) utakban, kompokban, hidakban keletkezett károk esetében a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ,
c) általános építményekben bekövetkezett károk esetében az építmény helye szerint területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatalának
képviselője.”

(2) Az R. 3. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Amennyiben a helyi önkormányzat székhelye szerint területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal a vis maior esemény jellegéből kifolyólag szükségesnek látja, az előzetes helyszíni vizsgálatot lefolytató bizottság munkájában történő részvételre a (6) bekezdésben foglaltakon túl egyéb közigazgatási szervet is felkérhet.”

(3) Az R. 8/B. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az előzetes helyszíni vizsgálatot lefolytató bizottság a helyreállítás során annak befejezéséig a támogatás felhasználását a helyszínen ellenőrizheti.
(3) Helyreállítás esetében az elszámolás elfogadását megelőzően az előzetes helyszíni vizsgálatot lefolytató bizottság tagjainak, valamint – a káresemény jellegétől függően szükség szerint – a Pince- és Partfalveszély-Elhárítási Szakértői Bizottság képviselőiből álló bizottság a 8. § (1) bekezdése szerinti elszámolás benyújtását követő 30 napon belül – a helyszínen ellenőrzést folytat, amelyről – intézkedési javaslatok megtételével – 7 napon belül értesíti a kincstárt.”

(4) Az. R. 3. melléklet A) része helyébe az 1. Melléklet lép.

(5) Az R. 3. § (5) bekezdésében a „Polgári Védelmi” szövegrész helyébe a „Katasztrófavédelmi” szöveg lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 342/2013. (IX. 25.) Korm. rendelethez

A) ELŐZETES HELYSZÍNI VIZSGÁLAT JEGYZŐKÖNYVE
Igénylésazonosító

Az ellenőrzés tárgya:

 

A jegyzőkönyv felvételének helyszíne:

 

A jegyzőkönyv felvételének időpontja:

 

Az ellenőrzéshez felhasznált iratok:

 

Jelen vannak

Önkormányzat részéről:

A helyi önkormányzat székhelye szerint területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal részéről:

Beosztás:

Beosztás:

Telefon:

Telefon:

Fax:

Fax:

E-mail:

E-mail:

    P. H.      P. H.
    .........................................     .........................................

Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről:

Vízügyi Igazgatóság részéről:

Beosztás:

Beosztás:

Telefon:

Telefon:

Fax:

Fax:

E-mail:

E-mail:

    P. H.      P. H.
    .........................................     .........................................

Közlekedésfejlesztési Koordinációs részéről:

a fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala részéről

Beosztás:

Beosztás:

Telefon:

Telefon:

Fax:

Fax:

E-mail:

E-mail:

    P. H.      P. H.
    .........................................     .........................................

Egyéb felkért szerv részéről:

Egyéb felkért szerv részéről:

Beosztás:

Beosztás:

Telefon:

Telefon:

Fax:

Fax:

E-mail:

E-mail:

    P. H.      P. H.
    .........................................     .........................................

    P. H.      P. H.
    .........................................     .........................................

Vis maior esemény adatai    

Vis maior esemény leírása:

Sorszám

Vis maior esemény megnevezése

Település

Utca

Házszám

Hrsz.

Érintett alapterület

Mérték-
egység
(m2, m3, fm)

Megállapítások (károsodás mértéke, tulajdonjog-
viszony)

1.

2.

3.

4.

Védekezési fokozat mértéke:

Védekezési fokozat elrendelésének időpontja:

Védekezési fokozat megszüntetésének időpontja:

Védekezés kezdési ideje:

Védekezés befejezési ideje:

 

 

Megállapítások

A kár önkormányzati tulajdonban keletkezett
(igen/nem):

A káreseményt az önkormányzat időben – 7 napon belül –
bejelentette (igen/nem):

A bejelentett esemény vis maiornak tekinthető-e
(igen/nem):

Indokolás:

A helyreállítás megvalósításával kapcsolatos egyéb megállapítások:

Záradék:

Megjegyzés: A jegyzőkönyvet a helyszíni vizsgálat lefolytatásánál jelenlévő személyeknek kell aláírnia. A jelenlévők az esetleges külön véleményt „A helyreállítás megvalósításával kapcsolatos egyéb megállapítások”h rovatban rögzíthetik.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. szeptember 27. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére