• Tartalom

348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet

348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet

a bioüzemanyagokkal és a kiégett fűtőelemekkel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról1

2014.01.01.

A Kormány

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § f) pontjában,

a 3–16. §, a 19. §, valamint az 1–4. melléklet tekintetében a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (1) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Oroszországi Föderáció Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a kutatóreaktor kiégett fűtőelemeinek az Oroszországi Föderációba való beszállításával kapcsolatos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 204/2008. (VIII. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. § Az R1. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 40. § (1) bekezdése alapján a kutatóreaktor kiégett fűtőelemeinek az egyezmény szerinti kiszállításával kapcsolatos feladatok ellátására a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontját jelöli ki.
(2) A kutatóreaktor kiégett fűtőelemei egyezmény szerinti kiszállításának pénzügyi forrása a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap.”

2. A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló
343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

3–16. §3

3. A radioaktív hulladékokkal és a kiégett üzemanyaggal kapcsolatos egyes feladatokat ellátó szerv kijelöléséről, tevékenységéről és annak pénzügyi forrásáról szóló 215/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet módosítása

17. §4

4. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet – a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3–16. §, a 19. §, valamint az 1–4. melléklet e rendelet kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(3) A 2. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

19. § A 2. alcím

a) a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikk (1) bekezdésének, valamint

b) a benzinre, a dízelolajra és a gázolajra vonatkozó követelmények, illetőleg az üvegházhatású kibocsátott gázok mennyiségének nyomon követését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében a 98/70/EK irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelőanyagokra vonatkozó követelmények tekintetében az 1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 5. és 6. pontjának

való megfelelést szolgálja.

1–4. melléklet a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelethez5

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1–4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére