• Tartalom

355/2013. (X. 8.) Korm. rendelet

az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet, valamint a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.10.09.

A Kormány

az 1. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 32. pontjában,

a 2. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet] 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

20. § E rendelet hatálya alá tartozó támogatási konstrukciók támogatástartalmának kiszámítását – az adott konstrukcióra vonatkozó külön rendelkezés hiányában – a 2. melléklet szerint kell elvégezni. Az egyes konstrukciókra vonatkozóan jogszabályban előírt támogatási intenzitás betartása érdekében a konstrukció keretében a kedvezményezettet a részére nyújtott támogatástartalomról tájékoztatni kell, és a kedvezményezettenkénti támogatástartalomról nyilvántartást kell vezetni. A tájékoztatás és nyilvántartás – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a támogatást nyújtó szervek feladata.”

(2) A 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet a következő 24/A. §-sal egészül ki:

24/A. § E rendeletnek az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet, valamint a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 355/2013. (X. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 20. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

2. § Hatályát veszti a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklet (C:5) mezőjében a „termőföld minőségi védelme esetében a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága, erdő esetében” szövegrész.

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. október 10. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére