• Tartalom

359/2013. (X. 11.) Korm. rendelet

a 2007–2013. programozási időszakban a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből megvalósuló programkomponensének végrehajtásáról

2018.12.28.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a 2007–2013. programozási időszakban a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program (a továbbiakban: Program) Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből (a továbbiakban: Támogatási Eszköz) megvalósuló programkomponense (a továbbiakban: Programkomponens) keretében biztosított közösségi támogatás felhasználásának lebonyolítására és ellenőrzésére.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a Programkomponens végrehajtásában közreműködő, a Program alapján közösségi támogatásban részesülő jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre és a technikai segítségnyújtás projektek kedvezményezettjeire.

2. § A Támogatási Eszköz felhasználásának lebonyolítása és ellenőrzése során e rendelet eltérő rendelkezése hiányában az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában

1. forrásgazda: a Támogatási Eszköz előirányzata esetében a tervezési, előirányzat-módosítási és felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenőrzési kötelezettségek viselője és jogok gyakorlója,

2. hitelesítés: a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet által végzett mindazon folyamatba épített adminisztratív, pénzügyi, szakmai és helyszíni ellenőrzések összessége, amelyek annak megállapítására irányulnak, hogy a partner, illetve a hazai partner a támogatási, illetve a hazai társfinanszírozási szerződésben rögzített kötelezettségeit – a vonatkozó közösségi és hazai jogszabályokkal összhangban – teljesítette,

3. Közös Technikai Titkárság: az Irányító Hatóság által – a részt vevő partnerországok egyetértésével – a Programban meghatározott feladatok ellátása céljából létrehozott szervezet,

4. partner: több jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság által közösen megvalósítandó projekt esetén adott projektrész megvalósításáért a partnerségi megállapodás aláírásával felelősséget vállaló, a Támogatási Eszközből származó közösségi támogatásban részesülő fél,

5. partner szintű hitelesítési nyilatkozat: a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet által a partner részére kiadott, a hitelesítés tényét igazoló dokumentum,

6. pénzügyi átutalási egység: az Irányító Hatóság által megbízott azon szervezet, amely a közösségi támogatás partnerek felé történő kifizetését végzi,

7.1 programszámla: a közösségi támogatás fogadása céljából az Irányító Hatóság által euróban nyitott közös fizetési számla,

8. rendszerjellegű szabálytalanság: a Program irányítási és ellenőrzési rendszeréből fakadó szabálytalanság,

9. szabálytalanság: az Európai Unió joga valamely rendelkezésének megsértése, továbbá a nemzeti jogszabályok előírásainak, illetve a felek által a finanszírozási szerződésben vállalt kötelezettségeknek a megsértése, amely az Európai Unió általános költségvetését az általános költségvetésre rótt indokolatlan költség formájában sérti vagy sértheti, illetve amelyek eredményeképpen Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek, illetve sérülhetnek,

10. technikai segítségnyújtás projekt: azon projektek, melyek célja a Program hatékony, eredményes, szabályszerű és átlátható megvalósításának biztosítása, valamint a végrehajtásáért felelős intézményrendszer magas színvonalú működése,

11. technikai segítségnyújtás projekt kedvezményezettje: technikai segítségnyújtás projekt esetén a projekt megvalósításának egészéért felelősséget viselő önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezet.

II. Fejezet

A FORRÁSOK TERVEZÉSE

4. § (1) A Programkomponensre tervezett közösségi támogatást az Ávr. előírásai szerint a forrásgazdának kell megterveznie.

(2) Az előirányzatok tervezésénél figyelembe kell venni:

a) a költségvetési tervezés ütemezésével összhangban a programozási időszak kötelezettségvállalási keret-előirányzataira vonatkozó adatokat, az elmúlt év tényleges kifizetéseit, a várható teljesítéseket és a Program pénzügyi zárásáig várható kifizetési ütemre vonatkozó kifizetési előrejelzéseket,

b) az Európai Bizottság által elfogadott Programkomponenst.

III. Fejezet

A PROGRAMSZINTŰ VÉGREHAJTÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI

3. Pályáztatás és szerződéskötés

5. § (1) A Támogatási Eszközből származó közösségi támogatásra vonatkozó pályáztatás, a pályázatok elbírálása, a szerződéskötés, a közösségi támogatás folyósítása, valamint a szerződések teljesítése során az Ávr. rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(2) Az európai szomszédsági és partnerségi támogatási eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében finanszírozott, határokon átnyúló együttműködési programok végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 2007. augusztus 9-i 951/2007/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 951/2007/EK rendelet) 13. cikke értelmében a projektek kiválasztásának szempontrendszerét a Monitoring Bizottság hagyja jóvá.

(3) A pályáztatásra és a pályázatok elbírálására vonatkozó főbb előírásokat a pályázati kiírásokban kell meghatározni.

(4) A 951/2007/EK rendelet 13. cikke értelmében a projektek kiválasztása a Monitoring Bizottság feladata.

(5) A támogatási szerződéseket az Irányító Hatóság nevében a Közös Technikai Titkárság köti meg.

4. A közösségi hozzájárulások fogadására és kifizetésére szolgáló kincstári fizetési számlák

6. § (1)2 Az Európai Bizottságtól érkező előfinanszírozás, időközi kifizetés és végsőegyenleg kifizetés fogadására az Irányító Hatóság programszámlát nyit a kincstárnál.

(2)3 A megnyitott programszámla felett az Irányító Hatóságnak rendelkezési joga van.

(3) A programszámla vezetésével kapcsolatos költségek elszámolása közvetlenül a központi költségvetés terhére történik.

(4) A programszámláról indított átutalásokhoz az átutalási megbízást minden esetben az IMIR 2007–2013-ban kell kiállítani.

7. § (1)4 A központi költségvetésről szóló törvény uniós fejlesztések költségvetési fejezetét irányító szerv vezetője (a továbbiakban: fejezetet irányító szerv vezetője) euróban vezetett lebonyolítási fizetési számla (a továbbiakban: lebonyolítási számla) nyit a kincstárnál. A lebonyolítási számla felett az Irányító Hatóságnak rendelkezési joga van.

(2) A lebonyolítási számla szolgál az előleg-, időközi- és végsőegyenleg-fizetési kérelem (a továbbiakban: fizetési kérelem) alapján közösségi támogatásra jogosult tevékenységekhez kapcsolódó költségeknek az Irányító Hatóság által a Támogatási Eszközből történő megtérítésére, a partner által bármilyen jogcímen történő visszafizetésre, valamint a technikai segítségnyújtás források kifizetésére.

(3)5 A lebonyolítási számla felett a fejezetet irányító szerv az Irányító Hatóság javaslatára – a technikai segítségnyújtást kivéve – rendelkezési jogot biztosíthat a pénzügyi átutalási egységnek.

(4) A lebonyolítási számla feletti rendelkezési jogosultságot két bejelentett személy együttes aláírásával lehet gyakorolni.

(5) A lebonyolítási számla vezetésével kapcsolatos költségek elszámolása közvetlenül a központi költségvetés terhére történik.

(6) A lebonyolítási számláról indított átutalásokhoz az átutalási megbízást minden esetben az IMIR 2007–2013-ban kell kiállítani.

(7)6 A kincstár a lebonyolítási számlára vonatkozó számlakivonatot három eredeti példányban állítja ki, amelyből az egyik példányt a pénzügyi átutalási egységnek, a másik példányt az Irányító Hatóságnak, a harmadik példányt a fejezetet irányító szerv vezetőjének küldi meg.

8. § A kincstár által kiállított fizetési számla kivonatok adatait a fizetési számla felett rendelkezőknek a kivonatok kézhezvételét követő öt munkanapon belül kell rögzíteni és a rögzítést követő két munkanapon belül kell jóváhagyni az IMIR 2007–2013-ban.

5. Az Európai Bizottságtól érkező kifizetések, elszámolás

9. § Az Európai Bizottságtól érkező kifizetésekkel kapcsolatos igényléseket és elszámolásokat az IMIR 2007–2013-ban rögzített adatok alapján kell összeállítani.

6. Előleg

10. § A közösségi hozzájárulás kifizetése a technikai segítségnyújtás kedvezményezettek, illetve a partnerek részére a támogatásokra az Irányító Hatóság által a 951/2007/EK rendelet 23. cikk (1) bekezdése alapján kötelezően alkalmazni rendelt szerződéses eljárásokkal összhangban, az azokban meghatározott ütemezés szerint kerülhet kifizetésre. Az előleg mértéke a támogatási szerződésben az egyes projektszakaszokra meghatározott támogatási összeg 80%-a.

7. A közösségi hozzájárulás forráslehívása és kifizetése

11. § (1) A Közös Technikai Titkárság ellenőrzi a partner által benyújtott előlegfizetési kérelmet, a projektrész előrehaladási jelentést, a partner szintű hitelesítési nyilatkozatot és az összesített számlalistát, valamint a fizetési kérelmet. A Közös Technikai Titkárság rögzíti a fizetési kérelem adatait az IMIR 2007–2013-ban és kezdeményezi a pénzügyi átutalási egységnél a közösségi hozzájárulás kifizetési folyamatának elindítását.

(2) A Közös Technikai Titkárság kezdeményezése alapján a pénzügyi átutalási egység összeállítja az IMIR 2007–2013-ban rögzített, még le nem hívott, közösségi támogatásra jogosult tevékenységekhez kapcsolódó hitelesített költségek összesítését tartalmazó dokumentációt (a továbbiakban: forráslehívási dokumentáció), majd azt elektronikusan és nyomtatott formában megküldi az Irányító Hatóság részére.

(3) Az Irányító Hatóság a forráslehívási dokumentáció jóváhagyása esetén gondoskodik a közösségi támogatás átutalásáról az általa kezelt programszámla egyenlegének erejéig a lebonyolítási számlára. Ha a programszámla egyenlege nem elegendő az utalás teljesítéséhez, az Irányító Hatóság gondoskodik a megfelelő összeg Európai Bizottságtól történő lehívásáról.

(4) A pénzügyi átutalási egység a közösségi támogatás lebonyolítási számlán történt jóváírásáról szóló fizetési számlakivonat kézhezvételét követően indítja a partnerek fizetési számlái javára a közösségi támogatások kifizetésre jóváhagyott összegét euróban.

(5) A lebonyolítási számláról csak akkor lehet átutalást kezdeményezni, ha a kifizetési kérelemmel kapcsolatos adatok az IMIR 2007–2013-ban rögzítésre és jóváhagyásra kerültek.

(6) Az Irányító Hatóság minden hónap tizedik napjáig gondoskodik a magyar technikai segítségnyújtás projekt kedvezményezetteknek juttatott közösségi forrásokról a lebonyolítási számláról történő kiutalás hónapjában érvényes, az Európai Bizottság által meghatározott havi árfolyamon készült – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 80. § (2) bekezdése szerinti szabályzatban meghatározott – kiegészítő szelvény megküldéséről a kincstár részére.

8. A technikai segítségnyújtás forráslehívása és kifizetése

12. § (1) Az Európai Bizottság által évente előfinanszírozásként, illetve kiegészítő előfinanszírozásként folyósított közösségi hozzájárulásnak a technikai segítségnyújtás projektek kedvezményezettjei által megvalósuló projektekre vonatkozó összegét az Irányító Hatóság a programszámlán történő jóváírást követően továbbutalja a lebonyolítási számlára.

(2) A technikai segítségnyújtás projekt kedvezményezettje köteles az általa megvalósított projektek keretében felhasznált előfinanszírozás vonatkozásában éves elszámolást készíteni és biztosítani az Irányító Hatóság részére az előfinanszírozási kérelem, az időközi pénzügyi jelentés és a külső audit jelentés összeállításához szükséges adatokat.

(3) Az Irányító Hatóság gondoskodik a lebonyolítási számlán jóváírt támogatási összeg kifizetéséről a technikai segítségnyújtás projektek kedvezményezettjei számlája javára.

(4) Az éves elszámolás benyújtását követően az Irányító Hatóság gondoskodik az előfinanszírozáson, illetve a kiegészítő előfinanszírozáson felül fennmaradó közösségi hozzájárulás átutalásáról a technikai segítségnyújtás projektek kedvezményezettjei számlája javára.

IV. Fejezet

SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSE

13. § (1) A nemzeti hatóság feladata a támogatások rendeltetésszerű és szabályszerű felhasználása érdekében annak biztosítása, hogy az Európai Unió, illetve Magyarország pénzügyi érdeke a támogatások felhasználása során ne sérüljön, illetve ne sérülhessen.

(2) A szabálytalanságok jelentése érdekében a nemzeti hatóság együttműködik az OLAF Koordinációs Irodával.

(3) A nemzeti hatóság vezetője kijelöli a nemzeti hatóság hatáskörébe tartozó, a szabálytalansági ügyek nyilvántartásáért és jelentéséért felelős szervezeti egységet vagy személyt (a továbbiakban: szabálytalanság-felelős).

(4) A szabálytalanság-felelős gondoskodik

a) a szabálytalanságok nyilvántartásáról,

b) a szabálytalanságokkal kapcsolatos negyedéves jelentések összeállításáról,

c) az IMIR 2007–2013 szabálytalanságokkal kapcsolatos adatokkal történő feltöltéséről.

14. § (1) A nemzeti hatóság azon tagja, aki a támogatási folyamat bármely szakaszában szabálytalanság gyanúját észlelte vagy akinek ilyen gyanú a tudomására jutott, köteles azonnal írásban rögzíteni a gyanút, és a gyanúbejelentést haladéktalanul megküldeni a szabálytalanság-felelősnek.

(2) A szabálytalanság-felelős a gyanúbejelentés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül megküldi a nemzeti hatóság vezetője részére a szabálytalansági gyanúról kapott tájékoztatást, a kapcsolódó dokumentumokat, valamint a véleményét, javaslatot téve a szabálytalansági gyanú kivizsgálására vagy annak mellőzésére. A nemzeti hatóság vezetője a kézhezvételtől számított öt munkanapon belül dönt a szabálytalansági eljárás elindításáról vagy az arra irányuló javaslat elutasításáról, amely döntéséről egyidejűleg értesíti a szabálytalanság-felelőst.

(3) A nemzeti hatóság vezetője megalapozott szabálytalansági gyanú esetén köteles a szabálytalansági eljárást lefolytatni.

(4) A szabálytalansági eljárás megindításáról szóló döntéssel egyidejűleg – illetve a szabálytalansági eljárás során bármikor – a nemzeti hatóság vezetője rendelkezhet az érintett projektrésszel kapcsolatos kifizetések teljes vagy részleges felfüggesztéséről.

(5) A szabálytalansági eljárás megindításáról szóló döntéssel egyidejűleg ki kell jelölni a szabálytalansági vizsgálat vezetőjét, és a vizsgálatba bevonandó szakértőket.

(6) A szabálytalanság-felelős a szabálytalansági eljárás elrendelésének vagy elutasításának tényét a döntés kézhezvételét követő öt munkanapon belül rögzíti az IMIR 2007–2013-ban. Szabálytalansági eljárás elrendeléséről, továbbá a kifizetések teljes vagy részleges felfüggesztéséről a szabálytalanság-felelős a döntés kézhezvételét követő öt munkanapon belül tájékoztatja az eljárásban érintetteket.

15. § A szabálytalansági eljárás megindítását követően a szabálytalansági vizsgálat vezetője felhívhatja a technikai segítségnyújtás projekt kedvezményezettjét a vizsgálat lefolytatásához szükséges további iratok becsatolására, helyszíni vizsgálat lefolytatását kezdeményezheti, illetve megvizsgálhat bármely dokumentumot, körülményt, tényt, amely a szabálytalanság gyanújával kapcsolatos tényállás tisztázásához szükséges.

16. § (1) A szabálytalansági vizsgálat eredményéről – a szabálytalanság hiányának megállapítása esetében is – a szabálytalansági vizsgálat vezetője szabálytalanság-vizsgálati jelentést készít.

(2) A szabálytalanság-vizsgálati jelentésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az érintett projekt megnevezését, azonosító számát, a Programkomponens megnevezését, a technikai segítségnyújtás projekt kedvezményezettjének azonosításához szükséges adatokat,

b) a szabálytalansági gyanú bejelentésének módját és idejét,

c) a szabálytalansági gyanú rövid összefoglalását,

d) a vizsgálatban részt vevők megnevezését,

e) a megvizsgált dokumentumok, körülmények és tények felsorolását,

f) ha a tényállás tisztázásához szükség volt az érintettek meghallgatására, a meghallgatott személyek megnevezését, a meghallgatás, illetve a helyszíni vizsgálat során készült jegyzőkönyvnek a vizsgálatot végző és a meghallgatott, illetve a helyszíni vizsgálat során jelen lévő személyek aláírásával ellátott példányát,

g) a meghallgatott, illetve a helyszíni vizsgálat során jelen lévő személynek az f) pont szerinti jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatos egyet nem értése esetén az erre utaló záradékot, és

h) a vizsgálat során megállapított következtetéseket.

(3) A szabálytalanság tényének megállapítása esetén a szabálytalanság-vizsgálati jelentésnek tartalmaznia kell továbbá:

a) a megsértett rendelkezésekre történő pontos hivatkozást,

b) a pontos összeget finanszírozási forrásonként, amely a döntés esetén visszakövetelendő,

c) az alkalmazandó intézkedésre vonatkozó javaslatot, valamint az intézkedési javaslat indokait.

(4) A nemzeti hatóság vezetője a szabálytalanság-vizsgálati jelentés alapján dönt a szabálytalanság vagy annak hiánya megállapításáról és az eljárás lezárásáról.

(5) A szabálytalansági eljárás lezárulhat

a) annak megállapításával, hogy nem történt szabálytalanság és a szabálytalansági eljárás intézkedés nélküli megszüntetésével, vagy

b) a szabálytalanság megtörténtét megállapító, és – ha szükséges – további, a szabálytalansággal arányos intézkedést elrendelő döntéssel, így különösen a technikai segítségnyújtás projekt kedvezményezettje részére kifizetett támogatás részleges vagy teljes visszafizetésének elrendelésével.

17. § (1) Közbeszerzési jogsértés gyanúja esetén a nemzeti hatóság vezetője a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezéseivel összhangban kezdeményezi a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását, és ezzel egyidejűleg dönt a szabálytalansági eljárás 19. § szerinti felfüggesztéséről.

(2) Közbeszerzést érintő szabálytalanság megállapítása esetén a szabálytalansággal érintett közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő nevében eljáró vagy az eljárásba bevont személyt megillető támogatás kifizetése megtagadható, visszakövetelhető, és a támogatói döntés meghozataláig az igényelt támogatási összeg csökkenthető.

18. § (1) A szabálytalanság-felelős a szabálytalansági döntés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül értesíti a technikai segítségnyújtás projekt kedvezményezettjét és az elrendelt intézkedések végrehajtásában érintetteket. A szabálytalanság-felelős a döntés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül rögzíti az IMIR 2007–2013-ban a szabálytalansági döntést és az elrendelt intézkedéseket.

(2) A szabálytalansági eljárás lezárásának időpontja a szabálytalansági döntés napja.

(3) A nemzeti hatóság köteles a szabálytalansági eljárást az elrendelésétől számított negyvenöt napon belül lezárni.

(4) Szabálytalansági eljárás a Program lezárásról szóló európai bizottsági döntés kiadásáig bármikor megindítható.

19. § Ha a szabálytalanság megállapításához bíróság vagy hatóság előzetes döntése, vagy szakértői vizsgálat szükséges, a nemzeti hatóság vezetője a szabálytalansági eljárást felfüggeszti a hatáskörrel rendelkező bíróság vagy hatóság határozatának (döntésének) meghozataláig, illetve a szakvélemény kézhezvételéig. A felfüggesztés időtartama a 18. § (3) bekezdése szerinti határidőbe nem számít bele. A nemzeti hatóság vezetője a szabálytalansági eljárás felfüggesztésének elrendelésével egyidejűleg elrendelheti a kifizetések felfüggesztését.

20. § (1) Ha az Európai Bizottság vagy más, ellenőrzést végző szervezet szabálytalansági gyanút jelent be a nemzeti hatóság részére, a nemzeti hatóság vezetője szabálytalansági eljárást indít.

(2) Ha a nemzeti hatóság vezetője az ellenőrzést végző szervezet megállapításait elfogadja, további vizsgálat lefolytatása nélkül megállapíthatja a szabálytalanságot és az alkalmazandó intézkedéseket.

21. §7 Rendszerjellegű szabálytalanság megállapítása esetén a szabálytalanság-felelős köteles a nemzeti hatóságot működtető szervezet belső ellenőrzések lefolytatásáért felelős szervezeti egységét öt munkanapon belül értesíteni.

22. § (1) A nemzeti hatóság köteles gondoskodni a már kifizetett, de szabálytalanul felhasznált támogatási összegeknek a technikai segítségnyújtás projekt kedvezményezettjeitől történő behajtásáról. A behajtott összeg közösségi hozzájárulási részét a lebonyolítási számlán történő jóváírásról szóló fizetési számlakivonat kézhezvételét követő öt munkanapon belül a közös programszámlára kell visszautalni.

(2)8 Ha a technikai segítségnyújtás projekt kedvezményezettjét érintő visszafizetésre irányuló felszólítás ellenére a szabálytalanságban érintett összeg behajthatatlan, akkor a szabálytalanságot elkövető, illetve annak hiányában a szabálytalanul felhasznált forrást folyósító fejezet költségvetéséből kell az érintett összeget a Program lebonyolítási számlájára visszapótolni.

(3) Ha a szabálytalanságban érintett összegeket a Program zárásáig nem sikerült behajtani, akkor a nemzeti hatóság köteles a behajtásra tett kísérletek és intézkedések valamennyi dokumentációját legalább a Program zárását követő hetedik év végéig megőrzi.

23. § (1) A nemzeti hatóság a megállapított szabálytalanságokról, a megtett intézkedésekről és azok eredményéről – a szabálytalanság megállapítását követő tíz munkanapon belül – az Európai Bizottság által meghatározott formában és tartalommal jelentést küld az OLAF Koordinációs Iroda részére. A nemzeti hatóság a szabálytalan összeg teljes behajtásáig minden negyedévet követő hét héten belül nyomon követési jelentést küld az OLAF Koordinációs Iroda részére az államigazgatási, bírósági eljárások helyzetéről és azok eredményéről.

(2) A nemzeti hatóság a jelentés részeként az érintett projektek korábbi negyedéves jelentésére hivatkozással tájékoztatja az OLAF Koordinációs Irodát az előzőleg bejelentett szabálytalanságokkal kapcsolatosan megindított eljárásokról, valamint ezek változásáról. A nemzeti hatóság a negyedik negyedéves szabálytalansági jelentésekkel egyidejűleg kimutatást küld az OLAF Koordinációs Iroda részére a visszavont összegekről, továbbá a behajtott, illetve adott időpontban behajtásra váró, a behajtási eljárások megindításának éve szerint osztályozott összegekről, illetve tájékoztatja az OLAF Koordinációs Irodát a behajtott összegek újrafelhasználásának módjáról.

(3) A jelentést az OLAF Koordinációs Iroda a negyedévet követő nyolc héten belül megküldi az Európai Bizottság (Európai Csalás Elleni Hivatal) részére.

(4) A nemzeti hatóság a szabálytalansági eljárás elrendelésétől, illetve a szabálytalanságról hozott döntés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül soron kívüli szabálytalansági jelentést küld az OLAF Koordinációs Iroda részére azokról a szabálytalansági eljárásokról, amelyeknek Magyarországon kívül is hatásai lehetnek, vagy amelyek újfajta jogellenes gyakorlat alkalmazására utalnak. A jelentést az OLAF Koordinációs Iroda megküldi az Európai Bizottság (Európai Csalás Elleni Hivatal), illetve szükség esetén a szabálytalanságban érintett többi tagállam részére.

V. Fejezet

ELLENŐRZÉS

24. § (1) A Program keretében aláírt Támogatási Eszköz pénzügyi megállapodásban kijelölt ellenőrző intézmény felelős a Programkomponenshez kötődő ellenőrzési feladatok végrehajtásáért.

(2) A Programkomponens végrehajtásának második évétől kezdődően a kijelölt ellenőrző intézmény évente ellenőrzési tervet készít a Programkomponens keretében megvalósuló projektrészekre vonatkozóan.

(3) A projektrészek mintavételes ellenőrzését az ellenőrzési tervnek megfelelően a kijelölt ellenőrző intézménytől eltérő szerv is végezheti. A kijelölt ellenőrző intézmény köteles gondoskodni az ellenőrzést végző szerv függetlenségéről, továbbá arról, hogy az ellenőrzést végző szerv nem vesz részt a Programkomponens keretében finanszírozott projektek költségeinek hitelesítésében.

(4)9 A kijelölt ellenőrző intézmény minden év május 15-ig jelentést készít az előző évi ellenőrzési terv végrehajtásáról. A jelentést az Irányító Hatóság megküldi az Európai Bizottság és a Miniszterelnökség részére.

VI. Fejezet

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9. Az IMIR 2007–2013-ra vonatkozó speciális szabályok

25. § (1) Ha az adott időszakban az IMIR 2007–2013 moduljainak alkalmazása egyes feladatok ellátását nem biztosítja, akkor a projektek végrehajtásával összefüggően az adott modulban el nem végezhető feladatok, kifizetések rendezésének részletezett dokumentálását, továbbá az érintett modul(ok)ban az adatok – azok rögzíthetővé válását követő – tizenöt munkanapon belül történő rögzítését biztosítani kell.

(2) Ha az IMIR 2007–2013 finanszírozási modulja nem biztosítja az adott átutalási megbízás rögzítését, akkor az átutalási megbízás kiállítása az IMIR 2007–2013-on kívül, papír alapon is rendezhető. Ez esetben biztosítani kell az IMIR 2007–2013-on kívüli utalás dokumentumokkal történő alátámasztását.

(3) Az IMIR 2007–2013-ra vonatkozó eljárásrendeket, kézikönyveket az Irányító Hatóság hagyja jóvá.

10. Programkomponens zárójelentése

26. § A Programkomponens végrehajtásának zárójelentése ugyanazokat az elemeket tartalmazza, mint az éves végrehajtási jelentések, beleértve azok függelékeit is. A zárójelentést – összhangban az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet 67. cikkével – az Irányító Hatóság készíti el és nyújtja be legkésőbb 2017. március 31-ig az Európai Regionális Fejlesztési Alapra vonatkozó zárójelentés részeként.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

28. § Ez a rendelet

a) az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló 2006. október 24-i 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az európai szomszédsági és partnerségi támogatási eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében finanszírozott, határokon átnyúló együttműködési programok végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 2007. augusztus 9-i 951/2007/EK bizottsági rendelet, és

c) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

3

A 6. § (2) bekezdése az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 100. § c) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 7. § (1) bekezdése az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 99. § (1) bekezdésével megállapított, a 312/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 7. § (7) bekezdése az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 99. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 21. § az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 100. § e) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 22. § (2) bekezdése a 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 78. §-a szerint módosított szöveg.

9

A 24. § (4) bekezdése az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 100. § f) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére