• Tartalom

37/2013. (VII. 29.) BM rendelet

37/2013. (VII. 29.) BM rendelet

a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet módosításáról1

2013.07.30.

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41/B. §-ban foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § Az első és másodfokú eljárásban az 1. és 2. § szerinti díjat a 2. mellékletben meghatározott fővárosi és megyei kormányhivatalok előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell megfizetni.”

(2) Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az elsőfokú eljárásért és a fellebbezési eljárásért fizetendő díj a fővárosi és megyei kormányhivatalok működési bevétele.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § Hatályát veszti az R. 1. melléklete.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. július 31. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére