• Tartalom

37/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

37/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

a Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.02.15.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és d) pontjában, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.-nek, illetve anyavállalatának, a Daimler AG-nek a Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén, a Kecskemét belterület 26500 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló beruházásaival függenek össze.”

(2) Az R. 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára – a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-ában foglaltak szerinti – feladat- és hatáskörrel rendelkező kormánymegbízottként a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.”

(3) Az R. a következő 4. §-sal egészül ki:

4. § E rendeletnek a Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 37/2013. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr1.) 1. §-ával megállapított 1. § (1) és (4) bekezdését, valamint az 1. és 2. mellékletet a Kr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.”

(4) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(5) Az R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. § A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 37/2013. (II. 14.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

 

A

B

C

D

E

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2.

Kiemelt beruházásként gyárépítés és annak építményei, valamint az ahhoz kapcsolódó logisztikai bázis és építményei

Az 1. § (1) bekezdése szerinti terület

általános építésügyi és örökségvédelmi hatósági eljárások, régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások (a további régészeti feladatellátás meghatározása kivételével)

Kecskeméti Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala,
régészet esetén:
Budapest Főváros Kormányhivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

3.

 

 

további régészeti feladatellátás meghatározása

Budapest Főváros Kormányhivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

nincs

4.

 

 

környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

5.

 

 

természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

6.

 

 

útügyi hatósági engedélyezési eljárás

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ

7.

 

 

vízjogi engedélyezési eljárás

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

8.

 

 

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése és 13. § (2) bekezdése szerinti engedélyezési eljárás

Csongrád Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

9.

 

 

ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárás

Kecskeméti Járási Hivatal Járási Földhivatala

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala

10.

 

 

telekalakítási hatósági eljárás

Kecskeméti Járási Hivatal Járási Földhivatala

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala

11.

 

 

földmérési hatósági eljárás

Kecskeméti Járási Hivatal Járási Földhivatala

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala

12.

 

 

hírközlési hatósági engedélyezési eljárás

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

13.

 

 

bányahatósági engedélyezési eljárás

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

14.

 

 

talajvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal

15.

 

 

vasúti hatósági engedélyezési eljárás

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ

16.

 

 

tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

17.

 

 

a jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

18.

 

 

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárások

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

19.

 

 

a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2. melléklet a 37/2013. (II. 14.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő szakhatóságok

 

A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködése tárgyköre

Elsőfokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

építésügy, műemlékvédelem és régészet

Kecskeméti Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala,
régészet esetén:
Budapest Főváros Kormányhivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

3.

környezetvédelem, természetvédelem és vízügy

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

4.

közúti közlekedés

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ

5.

vasúti közlekedés

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ

6.

polgári légi közlekedés

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ

7.

állami célú légi közlekedés

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal

honvédelemért felelős miniszter

8.

földtan

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

9.

bányászat

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

10.

rendészet

Kecskeméti Rendőrkapitányság

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság

11.

tűzvédelem

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

12.

honvédelem

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője

honvédelemért felelős miniszter

13.

katasztrófavédelem

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

14.

talajvédelem

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

15.

erdővédelem

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

16.

egészségügy

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

17.

hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

18.

műszaki biztonság

Csongrád Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

3. melléklet a 37/2013. (II. 14.) Korm. rendelethez

A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló
új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával kapcsolatos kiemelt jelentőségű ügyek és az azokban eljáró hatóságok

 

A

B

C

D

E

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2.

Kiemelt beruházásként új gyártó üzem és annak építményei létesítése

Az 1. § (1) bekezdése szerinti terület

általános építésügyi és örökségvédelmi hatósági eljárások, régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások (a további régészeti feladatellátás meghatározása kivételével)

Tatabányai Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

Komárom-
Esztergom Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala,
régészet esetén:
Budapest Főváros Kormányhivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

3.

 

 

további régészeti feladatellátás meghatározása

Budapest Főváros Kormányhivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

nincs

4.

 

 

környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

5.

 

 

természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

6.

 

 

útügyi hatósági engedélyezési eljárás

Komárom-
Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ

7.

 

 

vízjogi engedélyezési eljárás

Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

8.

 

 

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése és
13. § (2) bekezdése szerinti engedélyezési eljárás

Fejér Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

9.

 

 

ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárás

Tatabányai Járási Hivatal Járási Földhivatala

Komárom-
Esztergom Megyei Kormányhivatal Földhivatala

10.

 

 

telekalakítási hatósági eljárás

Tatabányai Járási Hivatal Járási Földhivatala

Komárom-
Esztergom Megyei Kormányhivatal Földhivatala

11.

 

 

földmérési hatósági eljárás

Tatabányai Járási Hivatal Járási Földhivatala

Komárom-
Esztergom Megyei Kormányhivatal Földhivatala

12.

 

 

hírközlési hatósági engedélyezési eljárás

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

13.

 

 

bányahatósági engedélyezési eljárás

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

14.

 

 

talajvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Komárom-
Esztergom Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal

15.

 

 

vasúti hatósági engedélyezési eljárás

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ

16.

 

 

tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

17.

 

 

a jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

18.

 

 

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárások

Komárom-
Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

19.

 

 

a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások

Komárom-
Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

4. melléklet a 37/2013. (II. 14.) Korm. rendelethez

Az 1. melléklet szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben közreműködő szakhatóságok

 

A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködése tárgyköre

Elsőfokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

építésügy, műemlékvédelem és régészet

Tatabányai Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala,
régészet esetén:
Budapest Főváros Kormányhivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

3.

környezetvédelem, természetvédelem és vízügy

Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

4.

közúti közlekedés

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ

5.

vasúti közlekedés

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ

6.

polgári légi közlekedés

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ

7.

állami célú légi közlekedés

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal

honvédelemért felelős miniszter

8.

földtan

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

9.

bányászat

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

10.

rendészet

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

11.

tűzvédelem

Komárom- Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

12.

honvédelem

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője

honvédelemért felelős miniszter

13.

katasztrófavédelem

Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

14.

talajvédelem

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

15.

erdővédelem

Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

16.

egészségügy

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

17.

hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

18.

műszaki biztonság

Fejér Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. február 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére