• Tartalom

37/2013. (IX. 13.) NGM rendelet

37/2013. (IX. 13.) NGM rendelet

a hagyományos pénztárgépeknek az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépekre történő cseréjéhez kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2013.09.14.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés c) és e)–g) pontjában és a 2. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában és a 2. § tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet1) 71. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de az e rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő pénztárgépek – a 71/A–75. §-ban foglalt kivétellel – 2013. augusztus 31-ig üzemeltethetők.”
71/A. § Az az 1. § (1) bekezdése alapján pénztárgéphasználatra kötelezett adóalany, aki 2013. szeptember 3-át megelőzően a 45/A. § (1) bekezdése szerinti bejelentést az állami adóhatósághoz megtette, jogosult az e rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő pénztárgép üzembe helyezéséig a 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de az e rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő pénztárgépet üzemeltetni azzal, hogy 2013. október 1-től az üzemeltetés további feltétele, hogy az e rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő pénztárgép beszerzésére vonatkozó szerződéssel vagy a pénztárgép forgalmazója által visszaigazolt megrendeléssel rendelkezzen.”

(3) A Rendelet1 75/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. § (1) bekezdése alapján pénztárgéphasználatra kötelezett adóalany, akinél 2013. május 1-jét követően új tevékenység kezdése miatt vagy egyéb okból pénztárgép beszerzése szükséges, az e rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő pénztárgép üzembe helyezéséig nyugta- és számlakibocsátási kötelezettségének kézi kibocsátású nyugtával, számlával vagy az e rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő, de e rendeletben foglaltak szerint 2013. augusztus 31-ig vagy 2013. december 31-ig üzemeltethető pénztárgéppel is eleget tehet, feltéve, hogy a pénztárgép beszerzését kiváltó ok bekövetkezésétől számított 8 napon belül a 45/A. § (1) bekezdése szerinti bejelentést az állami adóhatósághoz megteszi és az e rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő pénztárgép beszerzésére vonatkozó, a bejelentésre előírt határidőt megelőzően kötött szerződéssel vagy a pénztárgép forgalmazója által a bejelentésre előírt határidőt megelőzően visszaigazolt megrendeléssel rendelkezik.”

(4) A Rendelet1 21. alcíme a következő 76/D. §-sal egészül ki:

76/D. § (1) A hagyományos pénztárgépeknek az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépekre történő cseréjéhez kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 37/2013. (IX. 13.) NGM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 71. § (1) bekezdését, 71/A. §-át és 75/A. § (1) bekezdését a 2013. augusztus 31-ét követően indult, a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) A 75/A. § (1) bekezdése alkalmazásában, ha a pénztárgép beszerzését kiváltó ok a Módr. hatályba lépését megelőzően következett be, a pénztárgép beszerzését kiváltó ok bekövetkezése időpontjának a Módr. hatályba lépésének napját kell tekinteni.”

2. § (1) A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet2) 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az eladó a támogatás igénylésére jogosító egyedi kód érvényességét az állami adóhatóság internetes honlapján elérhető elektronikus lekérdező felületen keresztül ellenőrzi és az érvényes kóddal rendelkező üzemeltető részére a pénztárgépet értékesíti. Az eladó a pénztárgép (támogatással nem csökkentett) eladási áráról állítja ki a számlát. A számla alapján fizetendő eladási árból az állami adóhatóság által a 10. § (1) bekezdése szerint közölt támogatásnak megfelelő összeg e rendelet szerinti beszámítással kerül rendezésre, az eladási árból fennmaradó összeg az üzemeltető által pénzeszközzel, vagy egyéb módon rendezendő.”

(2) A Rendelet2 11. §-a a következő (3)–(4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az üzemeltetőnél a számla szerinti – levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó, támogatással nem csökkentett – vételárat kell a pénztárgép számviteli törvény szerinti bekerülési értékének meghatározásakor figyelembe venni, a támogatás összegét fejlesztési célra kapott támogatásként (követelésként és bevételként) kell elszámolni. A támogatás elszámolásából eredő követelés eladóra engedményezett követelésnek minősül, amelyet a pénztárgép eladási árának kiegyenlítéseként, az üzemeltetőnek a pénztárgép beszerzéséből származó, a pénztárgép vételárának összegében fennálló kötelezettségébe kell beszámítani. Egyéni vállalkozó üzemeltető esetében a támogatás összegét költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak kell tekinteni, a támogatással összefüggésben a bevételt és a költséget a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 19. §-ának rendelkezései szerint kell megállapítani.
(4) Az eladó a pénztárgép támogatással nem csökkentett – általános forgalmi adót nem tartalmazó – eladási árát az értékesítés nettó árbevételeként számolja el. Az eladónak a támogatás összegét a pénztárgép számla szerinti eladási árának részbeni kiegyenlítéseként kell figyelembe vennie. A figyelembe vételre beszámítás útján kerül sor, azaz az eladónak az üzemeltető által az eladóra engedményezett követelés átvétele miatti kötelezettségét a pénztárgép értékesítéséből származó, a pénztárgép eladási árának összegében fennálló követelésébe kell beszámítani.”

(3) A Rendelet2 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az eladási ár támogatás összegével megegyező részének kiutalását az eladó a 11. § (2) bekezdése szerint értékesített és legkésőbb 2013. december 31-ig üzembe helyezett pénztárgépek után az állami adóhatósághoz legkésőbb 2014. január 31-ig, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon benyújtott kérelmében igényelheti. A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. szeptember 15. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére