• Tartalom

373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet

a VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról1

2018.07.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A VERITAS Történetkutató Intézet jogállása

1. §2 A Veritas Történetkutató Intézet (a továbbiakban: Intézet) az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv.

2. §3

3. §4 (1) Az Intézetet főigazgató vezeti.

(2)5 A főigazgatót munkájában a főigazgató-helyettes segíti. A főigazgató-helyettest a miniszter nevezi ki és menti fel. A főigazgató-helyettes felett az egyéb munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja.

2. A VERITAS Történetkutató Intézet feladatai

4. §6 (1) Az Intézet a nemzeti összetartozás erősítése, a magyar közjogi hagyományok méltó módon történő bemutatása, az elmúlt másfél évszázad sorsfordító politikai és társadalmi eseményeinek hiteles, torzításmentes, a mai kor elvárásainak megfelelő, multidiszciplináris szemléletű, kutató, elemző, ismeretterjesztő igényű és a nemzettudatot erősítő jellegű feldolgozása, a közösségi emlékezet és a reálisan megalapozott nemzeti történelmi tudat kialakulásának támogatása céljából a következő feladatokat látja el:

a) feltárja a parlamentáris demokrácia intézményrendszerének kialakítását, bemutatja a nemzetközileg is egyedülálló, több évszázados magyar országgyűlési hagyomány továbbélését az elmúlt másfél évszázadban,
b) tudományos igénnyel történelmi arcképcsarnokot állít össze az Intézet céljaival összhangban,
c) szakpolitikai elemzéseket készít és publikál az elmúlt másfél évszázad sikeres, modellértékű, kormányzati erőfeszítéseiről,
d) vizsgálja a korszak pártjait, a modern ideológiák megjelenését a magyar politikai közéletben és a nemzeti sajátosságokat, hagyományokat,
e) elemzi a különböző irányzatok, mindenekelőtt a baloldal, jobboldal és a harmadik utasok viszonyát a töréspontot jelentő kérdésekben (család, vallás, nemzet, szabadság, választások, parlamentarizmus),
f) segíti a korszakváltások irányadó eszméinek és képviselőinek jobb megismerését, értékeli politikai szerepüket,
g) összehasonlító elemzéseket végez a Kárpát-medence országainak – ezen belül kiemelten Magyarország – legújabb kori történetének társadalmi és politikai vonatkozásairól,
h) növeli az internet létezése előtti források hozzáférhetőségét a fellelhető dokumentumok digitalizációjának elvégzésével, kutathatóvá tételével,
i) kapcsolatot tart Közép-Európa legújabb kori történetét kutató történeti és közpolitikai intézményekkel,
j) a Kormány által normatív határozatban meghatározott egyéb, a tevékenységi körébe tartozó feladatot végez.
(2)7 Az Intézet a kárpótlási hatóság hatósági feladatköréhez kapcsolódó ügyekben keletkezett iratanyag irattárazási feladatait látja el.
(3) Az Intézet a (2) bekezdés szerinti iratanyag maradandó értékű iratainak kezelésére a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvényben meghatározott állami szaklevéltárat működtet.
(4) Az Intézet tevékenységét nemzeti működési körben látja el.
(5) Az Intézet főigazgatója meghatározott célból, feladatkörében eljárva az állami szervektől, szervezetektől adatokat, információkat, elemzéseket kérhet, a kapcsolódó dokumentumokba – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – betekinthet, azokról másolatot kérhet.
3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2014. január 2-án lép hatályba.

1

A rendeletet a 9/2019. (II. 5.) Korm. rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte 2019. február 6. napjával.

2

Az 1. § a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 761. §-ával megállapított, a 113/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. §-t a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 764. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 762. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdése a 92/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. § a 298/2015. (X. 14.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 249. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére