• Tartalom

38/2013. (VII. 31.) BM rendelet

38/2013. (VII. 31.) BM rendelet

a szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 22/2013. (VI. 11. ) BM rendelet módosításáról1

2013.08.01.

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 77. § (2) bekezdés j) pont jb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével – a következőket rendelem el:

1. § A szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 22/2013. (VI. 11.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő d) és e) ponttal egészül ki:

[A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 4. melléklet 2. pontja szerinti szerkezetátalakítási tartalék vissza nem térítendő támogatást biztosít a következő célokra:]

d) a szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítésére,
e) a helyi közösségi közlekedés támogatására.”

2. § Az R. a következő 4/A. és 4/B. alcímmel egészül ki:

„4/A. A szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése
8/A. § (1) Az 1. § d) pontja szerinti támogatás a családsegítés és gyermekjóléti ellátás, házi segítségnyújtás, a gyermekek napközbeni ellátása, valamint a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás után 2013. évben a Kvtv. 2. melléklet III. 3. a), d), e) vagy j) pontja szerinti támogatásra jogosult azon települési önkormányzatokat illeti meg, melyek egy lakosra jutó adóerő-képessége nem haladja meg a 30 000 forintot.
(2) A támogatás az érintett önkormányzatokat, az általuk a Kvtv. 2. melléklet, kiegészítő szabályok 2. pontja szerinti, 2013. június 1-jei adatszolgáltatás során az (1) bekezdés szerinti jogcímeken jelzett mutatók aránya alapján illeti meg oly módon, hogy a gyermekek napközbeni ellátása mutatóit kétszeres súllyal kell figyelembe venni. A támogatás összege egy önkormányzat esetében legalább 100 000 forint.
(3) A támogatás önkormányzatonkénti összegét az 5. melléklet tartalmazza.
4/B. Helyi közösségi közlekedés támogatása
8/B. § Az 1. § e) pontja szerinti támogatás a 6. melléklet szerinti összegben a helyi közösségi közlekedési közszolgáltatást biztosító települési önkormányzatokat illeti meg.”

3. § Az R. 9. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A 8/A. § és 8/B. § szerinti támogatási összeg 50%-ának folyósítása 2013. augusztus 2-áig, a fennmaradó 50%-ának folyósítása 2013. augusztus 26-áig és 2013. november 25-éig két egyenlő részletben történik.”

4. § Az R. 10. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kedvezményezett települési és települési nemzetiségi önkormányzat a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet, melyet 2015. december 31-éig köteles teljes körűen megőrizni.
(3) A kedvezményezett települési és települési nemzetiségi önkormányzat az
a) 1. § a) pontja szerinti támogatást az igazgatással, település-üzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos működési kiadásokra,
b) 1. § b) pontja szerinti támogatást a korábban MIK fenntartású köznevelési intézmények működtetésére, illetve a működtetési hozzájárulás megfizetésére,
c) 1. § c) pontja szerinti támogatást az étkeztetés teljes önköltségére, továbbá annak megszervezésével összefüggő valamennyi költségre,
d) 1. § d) pontja szerinti támogatást a Kvtv. 2. melléklet III. 3. pontja szerinti feladatok ellátására,
e) 1. § e) pontja szerinti támogatást a helyi közösségi közlekedés működtetési feladatainak ellátására
használhatja fel.”

5. § Az R. 11. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az 1. § c) pontja szerinti támogatás esetében a kedvezményezett köteles a 3. melléklet szerinti adattartalommal a feladat ellátásáról az ebr42 rendszerben beszámolót készíteni, melyet az Igazgatósághoz 2014. január 15-éig nyújt be. Az Igazgatóság a beszámolót felülvizsgálja és az élelmezés teljes éves elismert költségének és az élelmezéshez kapcsolódó bevételek elismert éves összegére vonatkozó javaslatát 2014. február 15-éig továbbítja a miniszterek részére.
(4) A 8. § (3) bekezdése szerinti tárcaközi bizottság javaslatára a miniszterek az Igazgatóság által megküldött javaslat figyelembe vételével fogadják el az (1) bekezdés szerinti beszámoló alapján az élelmezés teljes éves elismert költsége és az élelmezéshez kapcsolódó bevételek elismert éves összege szerint az önkormányzatot jogszerűen megillető támogatást. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter erről tájékoztatja az önkormányzatot és az Igazgatóságot. Amennyiben ez az összeg kisebb, mint a 8. § (3) bekezdése szerinti támogatás, a kedvezményezett a különbségről köteles haladéktalanul lemondani és azt visszafizetni az Ávr. 102. §-a alapján.”

6. § (1) Az R. az 1. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 38/2013. (VII. 31.) BM rendelethez

A szociális és gyermekjóléti alapellátás kiegészítő támogatása

No.

Megye

KSH

Önkormányzat

Támogatás
(ezer forint)

1

Bács-Kiskun

317686

Ágasegyháza

1 350

2

Bács-Kiskun

321944

Akasztó

1 323

3

Bács-Kiskun

310719

Bácsalmás

3 950

4

Bács-Kiskun

308697

Bácsszentgyörgy

441

5

Bács-Kiskun

330155

Bácsszőlős

967

6

Bács-Kiskun

303522

Baja

25 558

7

Bács-Kiskun

313408

Ballószög

441

8

Bács-Kiskun

325937

Balotaszállás

1 065

9

Bács-Kiskun

311961

Bátya

767

10

Bács-Kiskun

319327

Borota

766

11

Bács-Kiskun

332823

Bugac

3 788

12

Bács-Kiskun

312344

Csengőd

1 736

13

Bács-Kiskun

315699

Csikéria

967

14

Bács-Kiskun

312025

Csólyospálos

441

15

Bács-Kiskun

310533

Dávod

2 805

16

Bács-Kiskun

307524

Drágszél

441

17

Bács-Kiskun

312566

Dunafalva

441

18

Bács-Kiskun

307861

Dunapataj

1 578

19

Bács-Kiskun

311606

Dunaszentbenedek

2 006

20

Bács-Kiskun

307612

Dunavecse

2 104

21

Bács-Kiskun

304109

Dusnok

2 247

22

Bács-Kiskun

303230

Fajsz

1 784

23

Bács-Kiskun

302954

Felsőszentiván

6 663

24

Bács-Kiskun

331468

Fülöpháza

882

25

Bács-Kiskun

333622

Fülöpjakab

1 057

26

Bács-Kiskun

314058

Fülöpszállás

790

27

Bács-Kiskun

331848

Gara

5 619

28

Bács-Kiskun

326383

Gátér

115

29

Bács-Kiskun

318759

Hajós

2 865

30

Bács-Kiskun

308350

Harkakötöny

441

31

Bács-Kiskun

318458

Harta

1 637

32

Bács-Kiskun

304093

Helvécia

7 468

33

Bács-Kiskun

327845

Homokmégy

959

34

Bács-Kiskun

308095

Imrehegy

605

35

Bács-Kiskun

321999

Izsák

1 978

36

Bács-Kiskun

317923

Jakabszállás

1 844

37

Bács-Kiskun

309469

Jánoshalma

4 258

38

Bács-Kiskun

308378

Jászszentlászló

3 456

39

Bács-Kiskun

306442

Kalocsa

9 334

40

Bács-Kiskun

330605

Kaskantyú

118

41

Bács-Kiskun

311280

Katymár

100

42

Bács-Kiskun

319789

Kecel

4 258

43

Bács-Kiskun

327571

Kelebia

1 174

44

Bács-Kiskun

318166

Kéleshalom

547

45

Bács-Kiskun

322530

Kerekegyháza

8 356

46

Bács-Kiskun

309344

Kiskőrös

7 466

47

Bács-Kiskun

320297

Kiskunfélegyháza

23 028

48

Bács-Kiskun

332434

Kiskunhalas

13 686

49

Bács-Kiskun

324396

Kiskunmajsa

5 202

50

Bács-Kiskun

328158

Kisszállás

882

51

Bács-Kiskun

313806

Kömpöc

441

52

Bács-Kiskun

305856

Kunadacs

441

53

Bács-Kiskun

306044

Kunbaja

1 137

54

Bács-Kiskun

307728

Kunbaracs

441

55

Bács-Kiskun

329027

Kunfehértó

441

56

Bács-Kiskun

331918

Kunpeszér

441

57

Bács-Kiskun

328130

Kunszentmiklós

13 539

58

Bács-Kiskun

305786

Ladánybene

441

59

Bács-Kiskun

317677

Lajosmizse

4 716

60

Bács-Kiskun

306202

Lakitelek

6 054

61

Bács-Kiskun

323357

Madaras

1 963

62

Bács-Kiskun

327809

Mátételke

441

63

Bács-Kiskun

316018

Mélykút

3 274

64

Bács-Kiskun

330632

Miske

409

65

Bács-Kiskun

323056

Nyárlőrinc

441

66

Bács-Kiskun

316276

Ordas

616

67

Bács-Kiskun

316939

Orgovány

2 181

68

Bács-Kiskun

308679

Öregcsertő

3 239

69

Bács-Kiskun

318670

Páhi

877

70

Bács-Kiskun

302705

Pálmonostora

1 098

71

Bács-Kiskun

315431

Petőfiszállás

1 064

72

Bács-Kiskun

315398

Pirtó

556

73

Bács-Kiskun

329115

Solt

2 612

74

Bács-Kiskun

319983

Soltvadkert

6 408

75

Bács-Kiskun

325061

Szabadszállás

4 267

76

Bács-Kiskun

319530

Szakmár

967

77

Bács-Kiskun

325432

Tabdi

263

78

Bács-Kiskun

314544

Tataháza

356

79

Bács-Kiskun

324998

Tázlár

1 251

80

Bács-Kiskun

324545

Tiszaalpár

1 335

81

Bács-Kiskun

330623

Tiszakécske

9 351

82

Bács-Kiskun

314094

Tiszaug

1 451

83

Bács-Kiskun

328486

Tompa

882

84

Bács-Kiskun

333604

Újtelek

441

85

Bács-Kiskun

316294

Uszód

117

86

Bács-Kiskun

328343

Vaskút

234

87

Baranya

213329

Almamellék

441

88

Baranya

206886

Aranyosgadány

441

89

Baranya

205403

Babarc

994

90

Baranya

209663

Babarcszőlős

441

91

Baranya

222275

Bakóca

441

92

Baranya

207603

Bánfa

441

93

Baranya

224378

Bár

441

94

Baranya

224749

Baranyajenő

441

95

Baranya

205485

Baranyaszentgyörgy

441

96

Baranya

216461

Berkesd

351

97

Baranya

230049

Besence

441

98

Baranya

214119

Bezedek

1 025

99

Baranya

204899

Bikal

351

100

Baranya

205139

Birján

441

101

Baranya

224925

Bisse

441

102

Baranya

220899

Boda

441

103

Baranya

233002

Bodolyabér

441

104

Baranya

221892

Bogádmindszent

1 493

105

Baranya

213116

Boldogasszonyfa

441

106

Baranya

206725

Borjád

441

107

Baranya

213365

Botykapeterd

441

108

Baranya

223162

Bükkösd

441

109

Baranya

207533

Bürüs

441

110

Baranya

211086

Cún

441

111

Baranya

221591

Csebény

441

112

Baranya

226082

Cserdi

441

113

Baranya

213851

Csertő

441

114

Baranya

207773

Dencsháza

441

115

Baranya

228121

Drávacsepely

441

116

Baranya

217419

Drávafok

441

117

Baranya

232391

Drávaiványi

441

118

Baranya

209159

Drávakeresztúr

441

119

Baranya

212380

Drávapiski

441

120

Baranya

221698

Drávasztára

441

121

Baranya

216498

Egyházasharaszti

441

122

Baranya

228273

Endrőc

441

123

Baranya

218704

Erdősmecske

441

124

Baranya

204543

Feked

441

125

Baranya

213347

Gerényes

441

126

Baranya

233084

Gordisa

441

127

Baranya

233233

Gödre

441

128

Baranya

230438

Görcsöny

441

129

Baranya

209636

Görcsönydoboka

441

130

Baranya

228404

Gyöngyfa

441

131

Baranya

222664

Gyöngyösmellék

441

132

Baranya

227881

Hásságy

441

133

Baranya

230951

Hegyhátmaróc

441

134

Baranya

221023

Hegyszentmárton

1 493

135

Baranya

217190

Helesfa

441

136

Baranya

207126

Hetvehely

441

137

Baranya

206798

Hidas

254

138

Baranya

230836

Hosszúhetény

147

139

Baranya

231936

Illocska

441

140

Baranya

203337

Ivánbattyán

441

141

Baranya

206415

Kákics

441

142

Baranya

205999

Kárász

441

143

Baranya

206965

Katádfa

441

144

Baranya

205722

Kisbeszterce

441

145

Baranya

222868

Kisbudmér

441

146

Baranya

211183

Kisdér

441

147

Baranya

206831

Kishajmás

441

148

Baranya

227021

Kisharsány

441

149

Baranya

216975

Kisherend

441

150

Baranya

212849

Kisjakabfalva

441

151

Baranya

221616

Kislippó

441

152

Baranya

210746

Kistótfalu

441

153

Baranya

209548

Kisvaszar

441

154

Baranya

208651

Kisszentmárton

441

155

Baranya

226408

Komló

16 994

156

Baranya

208110

Kórós

441

157

Baranya

206336

Kozármisleny

3 857

158

Baranya

225247

Köblény

441

159

Baranya

233330

Lánycsók

2 104

160

Baranya

206479

Lapáncsa

441

161

Baranya

217604

Liget

441

162

Baranya

222974

Lippó

1 844

163

Baranya

210038

Liptód

441

164

Baranya

231389

Lothárd

441

165

Baranya

218865

Lúzsok

441

166

Baranya

206813

Mágocs

3 085

167

Baranya

225177

Magyarbóly

1 987

168

Baranya

205430

Magyarhertelend

441

169

Baranya

223542

Magyarlukafa

441

170

Baranya

205412

Magyarmecske

441

171

Baranya

222600

Magyarszék

441

172

Baranya

204385

Magyartelek

441

173

Baranya

233923

Mánfa

441

174

Baranya

215219

Marócsa

441

175

Baranya

220659

Márok

441

176

Baranya

202228

Martonfa

441

177

Baranya

213444

Mecseknádasd

4 693

178

Baranya

211402

Mecsekpölöske

441

179

Baranya

230492

Mekényes

441

180

Baranya

207737

Merenye

441

181

Baranya

223959

Mohács

20 922

182

Baranya

229522

Molvány

441

183

Baranya

229540

Mozsgó

441

184

Baranya

203984

Nagybudmér

441

185

Baranya

218111

Nagycsány

441

186

Baranya

202653

Nagyharsány

1 753

187

Baranya

214650

Nagynyárád

2 396

188

Baranya

219877

Nagypall

441

189

Baranya

228927

Nagytótfalu

441

190

Baranya

214191

Nagyváty

441

191

Baranya

218236

Nemeske

441

192

Baranya

212645

Óbánya

441

193

Baranya

203780

Ócsárd

441

194

Baranya

219646

Ófalu

441

195

Baranya

220686

Okorág

441

196

Baranya

211730

Orfű

1 025

197

Baranya

204482

Oroszló

441

198

Baranya

218661

Ózdfalu

967

199

Baranya

207153

Palkonya

441

200

Baranya

207010

Páprád

441

201

Baranya

217792

Patapoklosi

441

202

Baranya

210825

Pécsvárad

9 374

203

Baranya

216115

Pellérd

935

204

Baranya

229762

Pettend

441

205

Baranya

223506

Piskó

441

206

Baranya

224855

Romonya

441

207

Baranya

204516

Rózsafa

441

208

Baranya

218050

Sámod

441

209

Baranya

220862

Sárok

441

210

Baranya

232160

Sásd

1 782

211

Baranya

233482

Sátorhely

1 403

212

Baranya

228741

Sellye

1 631

213

Baranya

205519

Siklós

1 870

214

Baranya

223807

Somogyapáti

441

215

Baranya

229142

Somogyhárságy

441

216

Baranya

225070

Somogyhatvan

441

217

Baranya

221281

Somogyviszló

441

218

Baranya

231714

Sósvertike

441

219

Baranya

202547

Sumony

441

220

Baranya

227508

Szágy

441

221

Baranya

222257

Szalánta

441

222

Baranya

209007

Szalatnak

441

223

Baranya

234032

Szaporca

441

224

Baranya

207366

Szárász

441

225

Baranya

209308

Szemely

441

226

Baranya

232009

Szentdénes

441

227

Baranya

233613

Szentegát

441

228

Baranya

209803

Szentkatalin

441

229

Baranya

215866

Szentlőrinc

9 717

230

Baranya

226578

Szigetvár

7 479

231

Baranya

219831

Szilágy

441

232

Baranya

224712

Szilvás

441

233

Baranya

207694

Szőkéd

441

234

Baranya

227702

Tékes

441

235

Baranya

232072

Teklafalu

441

236

Baranya

232744

Tésenfa

441

237

Baranya

220978

Téseny

441

238

Baranya

222424

Tormás

441

239

Baranya

228538

Vajszló

1 403

240

Baranya

208138

Várad

441

241

Baranya

228529

Varga

441

242

Baranya

224952

Vásárosbéc

441

243

Baranya

207074

Vázsnok

441

244

Baranya

205209

Villánykövesd

441

245

Baranya

217747

Zádor

441

246

Baranya

225122

Zaláta

441

247

Baranya

215848

Zengővárkony

441

248

Baranya

212201

Zók

441

249

Békés

429595

Almáskamarás

638

250

Békés

418102

Battonya

3 131

251

Békés

409760

Békés

24 147

252

Békés

415200

Békéscsaba

39 746

253

Békés

426189

Békéssámson

1 344

254

Békés

402680

Békésszentandrás

5 877

255

Békés

434078

Csabaszabadi

441

256

Békés

420455

Csanádapáca

6 137

257

Békés

426709

Csorvás

2 338

258

Békés

424819

Dévaványa

2 572

259

Békés

433190

Doboz

4 168

260

Békés

424031

Dombegyház

5 283

261

Békés

422132

Dombiratos

351

262

Békés

412256

Füzesgyarmat

1 987

263

Békés

409511

Gádoros

584

264

Békés

433455

Gyomaendrőd

8 654

265

Békés

405032

Gyula

45 073

266

Békés

404279

Kamut

441

267

Békés

422752

Kaszaper

1 903

268

Békés

431574

Kevermes

2 226

269

Békés

418838

Kisdombegyház

1 029

270

Békés

410287

Kondoros

1 637

271

Békés

412900

Köröstarcsa

3 259

272

Békés

416045

Kunágota

2 130

273

Békés

427906

Magyarbánhegyes

3 536

274

Békés

411536

Magyardombegyház

996

275

Békés

420765

Medgyesbodzás

705

276

Békés

430128

Medgyesegyháza

2 459

277

Békés

423931

Méhkerék

3 156

278

Békés

419628

Mezőberény

12 646

279

Békés

411873

Mezőhegyes

5 889

280

Békés

430322

Mezőkovácsháza

8 928

281

Békés

404242

Nagykamarás

1 223

282

Békés

408244

Nagyszénás

6 918

283

Békés

419257

Okány

1 302

284

Békés

423065

Orosháza

15 453

285

Békés

405397

Pusztaföldvár

2 999

286

Békés

419594

Pusztaottlaka

588

287

Békés

428565

Sarkad

12 065

288

Békés

425168

Sarkadkeresztúr

1 382

289

Békés

431325

Szabadkígyós

4 440

290

Békés

423870

Szarvas

13 338

291

Békés

421883

Szeghalom

13 571

292

Békés

433075

Tarhos

441

293

Békés

412681

Telekgerendás

584

294

Békés

416434

Tótkomlós

5 409

295

Békés

402352

Újkígyós

6 224

296

Békés

424350

Újszalonta

441

297

Békés

429531

Vésztő

2 338

298

Borsod-Abaúj-Zemplén

515662

Abaújalpár

441

299

Borsod-Abaúj-Zemplén

526718

Abaújkér

441

300

Borsod-Abaúj-Zemplén

502820

Abaújlak

441

301

Borsod-Abaúj-Zemplén

503595

Abaújszántó

3 799

302

Borsod-Abaúj-Zemplén

526338

Abaújszolnok

441

303

Borsod-Abaúj-Zemplén

502273

Abaújvár

441

304

Borsod-Abaúj-Zemplén

510357

Abod

441

305

Borsod-Abaúj-Zemplén

519664

Alsódobsza

441

306

Borsod-Abaúj-Zemplén

514429

Alsógagy

441

307

Borsod-Abaúj-Zemplén

523223

Alsóregmec

441

308

Borsod-Abaúj-Zemplén

528839

Alsószuha

441

309

Borsod-Abaúj-Zemplén

508217

Alsótelekes

441

310

Borsod-Abaúj-Zemplén

521032

Alsózsolca

2 645

311

Borsod-Abaúj-Zemplén

526198

Arka

441

312

Borsod-Abaúj-Zemplén

514331

Arló

4 132

313

Borsod-Abaúj-Zemplén

504233

Aszaló

701

314

Borsod-Abaúj-Zemplén

518184

Baktakék

4 384

315

Borsod-Abaúj-Zemplén

522521

Balajt

441

316

Borsod-Abaúj-Zemplén

508846

Baskó

441

317

Borsod-Abaúj-Zemplén

529674

Beret

441

318

Borsod-Abaúj-Zemplén

514401

Bodrogolaszi

1 448

319

Borsod-Abaúj-Zemplén

527429

Bódvalenke

441

320

Borsod-Abaúj-Zemplén

533303

Bódvarákó

441

321

Borsod-Abaúj-Zemplén

505926

Bódvaszilas

15 470

322

Borsod-Abaúj-Zemplén

518944

Boldogkőújfalu

441

323

Borsod-Abaúj-Zemplén

508396

Boldva

1 681

324

Borsod-Abaúj-Zemplén

516124

Borsodgeszt

441

325

Borsod-Abaúj-Zemplén

505315

Borsodnádasd

3 215

326

Borsod-Abaúj-Zemplén

531006

Bózsva

441

327

Borsod-Abaúj-Zemplén

527890

Bükkaranyos

1 493

328

Borsod-Abaúj-Zemplén

523977

Büttös

441

329

Borsod-Abaúj-Zemplén

503939

Cigánd

17 667

330

Borsod-Abaúj-Zemplén

508493

Csenyéte

441

331

Borsod-Abaúj-Zemplén

525575

Cserépváralja

441

332

Borsod-Abaúj-Zemplén

511350

Damak

441

333

Borsod-Abaúj-Zemplén

507719

Dámóc

441

334

Borsod-Abaúj-Zemplén

531954

Debréte

441

335

Borsod-Abaúj-Zemplén

510524

Detek

441

336

Borsod-Abaúj-Zemplén

506123

Dövény

441

337

Borsod-Abaúj-Zemplén

510728

Edelény

6 028

338

Borsod-Abaúj-Zemplén

504677

Emőd

1 417

339

Borsod-Abaúj-Zemplén

533048

Encs

11 150

340

Borsod-Abaúj-Zemplén

525326

Erdőbénye

1 462

341

Borsod-Abaúj-Zemplén

522503

Erdőhorváti

143

342

Borsod-Abaúj-Zemplén

502741

Fáj

441

343

Borsod-Abaúj-Zemplén

512557

Fancsal

441

344

Borsod-Abaúj-Zemplén

508174

Felsőberecki

441

345

Borsod-Abaúj-Zemplén

529708

Felsőgagy

441

346

Borsod-Abaúj-Zemplén

507588

Felsőregmec

441

347

Borsod-Abaúj-Zemplén

502848

Felsőzsolca

2 450

348

Borsod-Abaúj-Zemplén

517932

Fony

441

349

Borsod-Abaúj-Zemplén

522123

Fulókércs

441

350

Borsod-Abaúj-Zemplén

506460

Füzérkajata

1 376

351

Borsod-Abaúj-Zemplén

511378

Füzérkomlós

1 526

352

Borsod-Abaúj-Zemplén

510366

Füzérradvány

441

353

Borsod-Abaúj-Zemplén

528732

Gagyapáti

441

354

Borsod-Abaúj-Zemplén

528307

Gagybátor

441

355

Borsod-Abaúj-Zemplén

503744

Gagyvendégi

441

356

Borsod-Abaúj-Zemplén

519293

Galvács

441

357

Borsod-Abaúj-Zemplén

510904

Garadna

441

358

Borsod-Abaúj-Zemplén

523719

Gelej

526

359

Borsod-Abaúj-Zemplén

515608

Gesztely

2 811

360

Borsod-Abaúj-Zemplén

520969

Gibárt

441

361

Borsod-Abaúj-Zemplén

521564

Girincs

100

362

Borsod-Abaúj-Zemplén

509706

Gömörszőlős

441

363

Borsod-Abaúj-Zemplén

515936

Gönc

22 238

364

Borsod-Abaúj-Zemplén

505069

Györgytarló

2 250

365

Borsod-Abaúj-Zemplén

512706

Háromhuta

474

366

Borsod-Abaúj-Zemplén

502468

Hegymeg

448

367

Borsod-Abaúj-Zemplén

522187

Hejce

441

368

Borsod-Abaúj-Zemplén

506655

Hejőbába

750

369

Borsod-Abaúj-Zemplén

504604

Hejőkeresztúr

701

370

Borsod-Abaúj-Zemplén

516780

Hejőpapi

526

371

Borsod-Abaúj-Zemplén

512159

Hejőszalonta

526

372

Borsod-Abaúj-Zemplén

530137

Hercegkút

506

373

Borsod-Abaúj-Zemplén

515839

Hernádbűd

441

374

Borsod-Abaúj-Zemplén

509399

Hernádcéce

441

375

Borsod-Abaúj-Zemplén

524165

Hernádkak

541

376

Borsod-Abaúj-Zemplén

521829

Hernádkércs

441

377

Borsod-Abaúj-Zemplén

531200

Hernádnémeti

7 278

378

Borsod-Abaúj-Zemplén

524882

Hernádpetri

441

379

Borsod-Abaúj-Zemplén

517136

Hernádszentandrás

441

380

Borsod-Abaúj-Zemplén

524970

Hernádszurdok

441

381

Borsod-Abaúj-Zemplén

519840

Hernádvécse

117

382

Borsod-Abaúj-Zemplén

508004

Hét

441

383

Borsod-Abaúj-Zemplén

516577

Imola

441

384

Borsod-Abaúj-Zemplén

508086

Ináncs

701

385

Borsod-Abaúj-Zemplén

505005

Irota

441

386

Borsod-Abaúj-Zemplén

505591

Izsófalva

935

387

Borsod-Abaúj-Zemplén

515680

Jósvafő

441

388

Borsod-Abaúj-Zemplén

532993

Kács

441

389

Borsod-Abaúj-Zemplén

525742

Kány

441

390

Borsod-Abaúj-Zemplén

521218

Karcsa

441

391

Borsod-Abaúj-Zemplén

530508

Karos

441

392

Borsod-Abaúj-Zemplén

515264

Kéked

441

393

Borsod-Abaúj-Zemplén

512034

Kelemér

441

394

Borsod-Abaúj-Zemplén

505458

Kenézlő

1 371

395

Borsod-Abaúj-Zemplén

517066

Keresztéte

441

396

Borsod-Abaúj-Zemplén

529249

Kesznyéten

240

397

Borsod-Abaúj-Zemplén

532090

Királd

441

398

Borsod-Abaúj-Zemplén

517349

Kiscsécs

441

399

Borsod-Abaúj-Zemplén

522840

Kisgyőr

441

400

Borsod-Abaúj-Zemplén

528875

Kishuta

441

401

Borsod-Abaúj-Zemplén

503762

Kiskinizs

441

402

Borsod-Abaúj-Zemplén

511448

Kisrozvágy

441

403

Borsod-Abaúj-Zemplén

512399

Kistokaj

935

404

Borsod-Abaúj-Zemplén

510612

Komjáti

441

405

Borsod-Abaúj-Zemplén

516559

Komlóska

511

406

Borsod-Abaúj-Zemplén

522956

Korlát

441

407

Borsod-Abaúj-Zemplén

519576

Krasznokvajda

441

408

Borsod-Abaúj-Zemplén

518722

Kupa

441

409

Borsod-Abaúj-Zemplén

511819

Kurityán

441

410

Borsod-Abaúj-Zemplén

520844

Lácacséke

441

411

Borsod-Abaúj-Zemplén

526231

Ládbesenyő

441

412

Borsod-Abaúj-Zemplén

515857

Lak

516

413

Borsod-Abaúj-Zemplén

503531

Léh

441

414

Borsod-Abaúj-Zemplén

507038

Lénárddaróc

441

415

Borsod-Abaúj-Zemplén

528219

Litka

441

416

Borsod-Abaúj-Zemplén

503902

Mád

1 286

417

Borsod-Abaúj-Zemplén

519600

Makkoshotyka

568

418

Borsod-Abaúj-Zemplén

527395

Mályi

251

419

Borsod-Abaúj-Zemplén

514915

Mályinka

441

420

Borsod-Abaúj-Zemplén

502024

Martonyi

441

421

Borsod-Abaúj-Zemplén

521768

Megyaszó

4 075

422

Borsod-Abaúj-Zemplén

511758

Meszes

441

423

Borsod-Abaúj-Zemplén

513833

Mezőcsát

4 752

424

Borsod-Abaúj-Zemplén

519433

Mezőkövesd

18 398

425

Borsod-Abaúj-Zemplén

503443

Mezőzombor

1 340

426

Borsod-Abaúj-Zemplén

524253

Mikóháza

441

427

Borsod-Abaúj-Zemplén

530456

Miskolc

130 102

428

Borsod-Abaúj-Zemplén

510968

Mogyoróska

441

429

Borsod-Abaúj-Zemplén

509016

Monaj

441

430

Borsod-Abaúj-Zemplén

521546

Múcsony

6 094

431

Borsod-Abaúj-Zemplén

502158

Muhi

441

432

Borsod-Abaúj-Zemplén

526505

Nagykinizs

441

433

Borsod-Abaúj-Zemplén

524156

Négyes

441

434

Borsod-Abaúj-Zemplén

528033

Nekézseny

175

435

Borsod-Abaúj-Zemplén

527191

Novajidrány

1 689

436

Borsod-Abaúj-Zemplén

512885

Nyékládháza

1 001

437

Borsod-Abaúj-Zemplén

504419

Nyésta

441

438

Borsod-Abaúj-Zemplén

526435

Nyíri

543

439

Borsod-Abaúj-Zemplén

504215

Nyomár

441

440

Borsod-Abaúj-Zemplén

531778

Olaszliszka

1 974

441

Borsod-Abaúj-Zemplén

522558

Onga

10 155

442

Borsod-Abaúj-Zemplén

534069

Ormosbánya

935

443

Borsod-Abaúj-Zemplén

502866

Oszlár

465

444

Borsod-Abaúj-Zemplén

514492

Ózd

12 910

445

Borsod-Abaúj-Zemplén

512362

Pálháza

18 632

446

Borsod-Abaúj-Zemplén

512371

Pamlény

441

447

Borsod-Abaúj-Zemplén

526745

Parasznya

441

448

Borsod-Abaúj-Zemplén

524420

Pere

441

449

Borsod-Abaúj-Zemplén

532683

Perecse

441

450

Borsod-Abaúj-Zemplén

521272

Prügy

3 717

451

Borsod-Abaúj-Zemplén

517048

Pusztafalu

441

452

Borsod-Abaúj-Zemplén

515413

Pusztaradvány

441

453

Borsod-Abaúj-Zemplén

527410

Putnok

12 579

454

Borsod-Abaúj-Zemplén

516133

Rakacaszend

441

455

Borsod-Abaúj-Zemplén

531909

Rásonysápberencs

441

456

Borsod-Abaúj-Zemplén

508402

Regéc

441

457

Borsod-Abaúj-Zemplén

523029

Rudabánya

9 310

458

Borsod-Abaúj-Zemplén

527331

Sajóecseg

468

459

Borsod-Abaúj-Zemplén

510171

Sajógalgóc

441

460

Borsod-Abaúj-Zemplén

514313

Sajókaza

5 341

461

Borsod-Abaúj-Zemplén

526949

Sajókeresztúr

409

462

Borsod-Abaúj-Zemplén

527173

Sajólád

1 654

463

Borsod-Abaúj-Zemplén

515945

Sajómercse

441

464

Borsod-Abaúj-Zemplén

511332

Sajónémeti

441

465

Borsod-Abaúj-Zemplén

508129

Sajóörös

151

466

Borsod-Abaúj-Zemplén

523782

Sajópüspöki

441

467

Borsod-Abaúj-Zemplén

508970

Sajósenye

441

468

Borsod-Abaúj-Zemplén

516054

Sajószentpéter

9 491

469

Borsod-Abaúj-Zemplén

520516

Sárazsadány

1 322

470

Borsod-Abaúj-Zemplén

527474

Sárospatak

8 842

471

Borsod-Abaúj-Zemplén

505120

Sátoraljaújhely

16 963

472

Borsod-Abaúj-Zemplén

525380

Selyeb

441

473

Borsod-Abaúj-Zemplén

523755

Semjén

441

474

Borsod-Abaúj-Zemplén

532531

Serényfalva

441

475

Borsod-Abaúj-Zemplén

513268

Sóstófalva

441

476

Borsod-Abaúj-Zemplén

532258

Szakácsi

441

477

Borsod-Abaúj-Zemplén

503805

Szakáld

967

478

Borsod-Abaúj-Zemplén

508147

Szászfa

441

479

Borsod-Abaúj-Zemplén

533817

Szegi

441

480

Borsod-Abaúj-Zemplén

531510

Szegilong

441

481

Borsod-Abaúj-Zemplén

509830

Szemere

1 727

482

Borsod-Abaúj-Zemplén

508077

Szendrő

5 361

483

Borsod-Abaúj-Zemplén

508484

Szentistvánbaksa

441

484

Borsod-Abaúj-Zemplén

530739

Szerencs

20 658

485

Borsod-Abaúj-Zemplén

521351

Szikszó

12 014

486

Borsod-Abaúj-Zemplén

511493

Szinpetri

441

487

Borsod-Abaúj-Zemplén

509496

Szirmabesenyő

1 987

488

Borsod-Abaúj-Zemplén

507889

Szőlősardó

882

489

Borsod-Abaúj-Zemplén

503160

Szuhafő

441

490

Borsod-Abaúj-Zemplén

518245

Taktaharkány

2 333

491

Borsod-Abaúj-Zemplén

512210

Tállya

1 169

492

Borsod-Abaúj-Zemplén

521740

Tarcal

3 325

493

Borsod-Abaúj-Zemplén

528635

Teresztenye

441

494

Borsod-Abaúj-Zemplén

502291

Tiszabábolna

441

495

Borsod-Abaúj-Zemplén

529133

Tiszacsermely

441

496

Borsod-Abaúj-Zemplén

503717

Tiszadorogma

441

497

Borsod-Abaúj-Zemplén

528398

Tiszalúc

3 659

498

Borsod-Abaúj-Zemplén

508633

Tiszapalkonya

170

499

Borsod-Abaúj-Zemplén

530298

Tiszatardos

441

500

Borsod-Abaúj-Zemplén

530377

Tiszatarján

1 987

501

Borsod-Abaúj-Zemplén

510977

Tiszavalk

441

502

Borsod-Abaúj-Zemplén

518306

Tokaj

8 752

503

Borsod-Abaúj-Zemplén

528051

Tolcsva

1 199

504

Borsod-Abaúj-Zemplén

514890

Tomor

477

505

Borsod-Abaúj-Zemplén

516902

Tornabarakony

441

506

Borsod-Abaúj-Zemplén

510375

Tornakápolna

441

507

Borsod-Abaúj-Zemplén

527836

Tornaszentandrás

441

508

Borsod-Abaúj-Zemplén

530517

Tornaszentjakab

441

509

Borsod-Abaúj-Zemplén

529054

Tornyosnémeti

441

510

Borsod-Abaúj-Zemplén

504914

Trizs

441

511

Borsod-Abaúj-Zemplén

518351

Uppony

441

512

Borsod-Abaúj-Zemplén

529151

Vágáshuta

441

513

Borsod-Abaúj-Zemplén

530003

Vajdácska

1 998

514

Borsod-Abaúj-Zemplén

515149

Vámosújfalu

543

515

Borsod-Abaúj-Zemplén

510144

Varbóc

441

516

Borsod-Abaúj-Zemplén

512982

Vilyvitány

441

517

Borsod-Abaúj-Zemplén

505096

Viss

1 915

518

Borsod-Abaúj-Zemplén

503957

Viszló

441

519

Borsod-Abaúj-Zemplén

503063

Zádorfalva

441

520

Borsod-Abaúj-Zemplén

515617

Zalkod

1 434

521

Borsod-Abaúj-Zemplén

519275

Ziliz

441

522

Csongrád

616197

Ambrózfalva

678

523

Csongrád

614252

Apátfalva

1 776

524

Csongrád

619062

Árpádhalom

823

525

Csongrád

610339

Ásotthalom

2 204

526

Csongrád

623676

Balástya

4 101

527

Csongrád

608192

Bordány

4 759

528

Csongrád

602121

Csanádalberti

441

529

Csongrád

605379

Csanádpalota

8 591

530

Csongrád

622293

Csanytelek

2 330

531

Csongrád

632285

Csengele

441

532

Csongrád

605111

Csongrád

12 770

533

Csongrád

607834

Derekegyház

1 747

534

Csongrád

624077

Deszk

37 789

535

Csongrád

613383

Domaszék

2 104

536

Csongrád

622992

Eperjes

739

537

Csongrád

619974

Fábiánsebestyén

3 385

538

Csongrád

633020

Forráskút

882

539

Csongrád

609210

Földeák

3 481

540

Csongrád

608314

Hódmezővásárhely

19 519

541

Csongrád

631024

Kistelek

7 879

542

Csongrád

626666

Kiszombor

4 959

543

Csongrád

608253

Klárafalva

441

544

Csongrád

609955

Kövegy

490

545

Csongrád

605962

Magyarcsanád

936

546

Csongrád

607357

Makó

17 092

547

Csongrád

610515

Maroslele

1 022

548

Csongrád

625733

Mártély

1 493

549

Csongrád

621555

Mindszent

441

550

Csongrád

604349

Mórahalom

11 359

551

Csongrád

612779

Nagylak

100

552

Csongrád

617233

Nagymágocs

2 511

553

Csongrád

629179

Nagytőke

728

554

Csongrád

607755

Óföldeák

441

555

Csongrád

612797

Ópusztaszer

2 491

556

Csongrád

631079

Öttömös

441

557

Csongrád

606354

Pusztamérges

441

558

Csongrád

603966

Ruzsa

3 309

559

Csongrád

631705

Sándorfalva

9 487

560

Csongrád

612007

Szatymaz

882

561

Csongrád

632489

Szegvár

1 882

562

Csongrád

612265

Székkutas

1 961

563

Csongrád

614456

Szentes

21 511

564

Csongrád

621412

Üllés

2 725

565

Csongrád

605546

Zákányszék

1 403

566

Csongrád

617765

Zsombó

3 130

567

Fejér

717376

Aba

3 433

568

Fejér

708925

Adony

3 462

569

Fejér

708730

Bakonycsernye

1 268

570

Fejér

707047

Baracs

1 222

571

Fejér

708466

Beloiannisz

137

572

Fejér

716346

Besnyő

370

573

Fejér

713152

Cece

6 846

574

Fejér

720002

Csákvár

4 275

575

Fejér

734342

Daruszentmiklós

2 053

576

Fejér

720358

Előszállás

1 085

577

Fejér

702802

Enying

12 516

578

Fejér

702316

Etyek

1 397

579

Fejér

729939

Felcsút

5 028

580

Fejér

710296

Gárdony

3 089

581

Fejér

717738

Igar

441

582

Fejér

732018

Iszkaszentgyörgy

1 883

583

Fejér

716683

Káloz

1 169

584

Fejér

712636

Kisapostag

394

585

Fejér

734209

Kulcs

1 052

586

Fejér

707506

Lajoskomárom

540

587

Fejér

707269

Lepsény

371

588

Fejér

704659

Martonvásár

5 641

589

Fejér

717552

Mezőfalva

2 401

590

Fejér

707001

Nagykarácsony

865

591

Fejér

726134

Nagyvenyim

949

592

Fejér

719354

Perkáta

604

593

Fejér

717525

Polgárdi

2 804

594

Fejér

729018

Pusztaszabolcs

658

595

Fejér

723694

Sárbogárd

10 016

596

Fejér

711776

Sárszentmihály

2 581

597

Fejér

733321

Soponya

1 040

598

Fejér

705829

Vál

1 726

599

Fejér

725016

Velence

7 147

600

Győr-Moson-Sopron

811882

Abda

3 610

601

Győr-Moson-Sopron

833385

Acsalag

441

602

Győr-Moson-Sopron

832249

Árpás

441

603

Győr-Moson-Sopron

828936

Bakonygyirót

441

604

Győr-Moson-Sopron

822062

Bakonypéterd

441

605

Győr-Moson-Sopron

810588

Beled

23 078

606

Győr-Moson-Sopron

810560

Bezi

441

607

Győr-Moson-Sopron

806220

Bodonhely

441

608

Győr-Moson-Sopron

815954

Cirák

441

609

Győr-Moson-Sopron

810047

Csáfordjánosfa

675

610

Győr-Moson-Sopron

808563

Csapod

1 025

611

Győr-Moson-Sopron

830191

Csér

441

612

Győr-Moson-Sopron

804039

Csorna

10 640

613

Győr-Moson-Sopron

832595

Dénesfa

441

614

Győr-Moson-Sopron

821078

Dunaszeg

2 384

615

Győr-Moson-Sopron

816708

Écs

7 447

616

Győr-Moson-Sopron

822442

Edve

441

617

Győr-Moson-Sopron

806956

Fehértó

3 071

618

Győr-Moson-Sopron

830678

Fenyőfő

441

619

Győr-Moson-Sopron

809885

Fertőd

5 504

620

Győr-Moson-Sopron

802060

Gönyű

526

621

Győr-Moson-Sopron

823843

Gyóró

441

622

Győr-Moson-Sopron

808721

Győrasszonyfa

441

623

Győr-Moson-Sopron

831316

Győrság

441

624

Győr-Moson-Sopron

807481

Győrújbarát

4 194

625

Győr-Moson-Sopron

831787

Győrújfalu

240

626

Győr-Moson-Sopron

815228

Győrzámoly

2 059

627

Győr-Moson-Sopron

826790

Halászi

1 844

628

Győr-Moson-Sopron

817905

Hegyeshalom

1 636

629

Győr-Moson-Sopron

810029

Hövej

1 259

630

Győr-Moson-Sopron

831635

Iván

468

631

Győr-Moson-Sopron

828334

Kapuvár

11 355

632

Győr-Moson-Sopron

802413

Kisbabot

441

633

Győr-Moson-Sopron

822886

Kisbajcs

153

634

Győr-Moson-Sopron

811262

Kóny

12 516

635

Győr-Moson-Sopron

804376

Lázi

441

636

Győr-Moson-Sopron

826444

Maglóca

441

637

Győr-Moson-Sopron

813912

Magyarkeresztúr

441

638

Győr-Moson-Sopron

806770

Markotabödöge

441

639

Győr-Moson-Sopron

820385

Mérges

441

640

Győr-Moson-Sopron

802556

Mórichida

234

641

Győr-Moson-Sopron

802361

Nagybajcs

818

642

Győr-Moson-Sopron

833543

Nagyszentjános

3 561

643

Győr-Moson-Sopron

819752

Nyalka

441

644

Győr-Moson-Sopron

812955

Nyúl

2 221

645

Győr-Moson-Sopron

802635

Öttevény

1 344

646

Győr-Moson-Sopron

819637

Páli

441

647

Győr-Moson-Sopron

824305

Pannonhalma

1 403

648

Győr-Moson-Sopron

823481

Pásztori

441

649

Győr-Moson-Sopron

815529

Pér

351

650

Győr-Moson-Sopron

831370

Pusztacsalád

468

651

Győr-Moson-Sopron

804792

Rábacsanak

441

652

Győr-Moson-Sopron

820136

Rábasebes

441

653

Győr-Moson-Sopron

815273

Rábaszentandrás

441

654

Győr-Moson-Sopron

833710

Rábaszentmihály

441

655

Győr-Moson-Sopron

817297

Rábaszentmiklós

441

656

Győr-Moson-Sopron

803753

Rábcakapi

441

657

Győr-Moson-Sopron

826587

Rajka

1 753

658

Győr-Moson-Sopron

814438

Répceszemere

441

659

Győr-Moson-Sopron

833969

Rétalap

468

660

Győr-Moson-Sopron

817507

Románd

441

661

Győr-Moson-Sopron

830021

Sarród

441

662

Győr-Moson-Sopron

808606

Sikátor

441

663

Győr-Moson-Sopron

824208

Sobor

441

664

Győr-Moson-Sopron

802617

Sopronnémeti

441

665

Győr-Moson-Sopron

811369

Szakony

441

666

Győr-Moson-Sopron

833914

Tarjánpuszta

792

667

Győr-Moson-Sopron

804172

Tárnokréti

441

668

Győr-Moson-Sopron

819035

Tét

14 081

669

Győr-Moson-Sopron

820792

Und

441

670

Győr-Moson-Sopron

806239

Vadosfa

441

671

Győr-Moson-Sopron

802237

Vág

441

672

Győr-Moson-Sopron

812405

Vámosszabadi

100

673

Győr-Moson-Sopron

817880

Vásárosfalu

441

674

Győr-Moson-Sopron

816869

Zsebeháza

441

675

Hajdú-Bihar

903319

Ártánd

441

676

Hajdú-Bihar

920011

Bagamér

1 052

677

Hajdú-Bihar

902918

Balmazújváros

13 150

678

Hajdú-Bihar

933446

Bedő

441

679

Hajdú-Bihar

912788

Berettyóújfalu

12 482

680

Hajdú-Bihar

925256

Bihardancsháza

441

681

Hajdú-Bihar

919956

Biharkeresztes

9 424

682

Hajdú-Bihar

929887

Bihartorda

116

683

Hajdú-Bihar

934102

Bocskaikert

4 175

684

Hajdú-Bihar

914137

Bojt

441

685

Hajdú-Bihar

914678

Darvas

670

686

Hajdú-Bihar

905573

Derecske

3 841

687

Hajdú-Bihar

915741

Egyek

441

688

Hajdú-Bihar

934014

Folyás

2 545

689

Hajdú-Bihar

922150

Fülöp

441

690

Hajdú-Bihar

916568

Görbeháza

3 362

691

Hajdú-Bihar

926170

Hajdúbagos

2 043

692

Hajdú-Bihar

903045

Hajdúböszörmény

19 905

693

Hajdú-Bihar

912803

Hajdúdorog

6 328

694

Hajdú-Bihar

910393

Hajdúhadház

24 197

695

Hajdú-Bihar

922406

Hajdúnánás

10 558

696

Hajdú-Bihar

905175

Hajdúszoboszló

12 136

697

Hajdú-Bihar

929391

Hencida

425

698

Hajdú-Bihar

904118

Hortobágy

441

699

Hajdú-Bihar

906266

Hosszúpályi

3 917

700

Hajdú-Bihar

902307

Kaba

18 999

701

Hajdú-Bihar

902167

Komádi

16 474

702

Hajdú-Bihar

925964

Konyár

1 510

703

Hajdú-Bihar

905768

Létavértes

2 872

704

Hajdú-Bihar

931033

Mezőpeterd

729

705

Hajdú-Bihar

924217

Mikepércs

2 816

706

Hajdú-Bihar

928103

Nádudvar

16 682

707

Hajdú-Bihar

932294

Nyírábrány

441

708

Hajdú-Bihar

914003

Nyíracsád

441

709

Hajdú-Bihar

906187

Nyíradony

20 326

710

Hajdú-Bihar

911837

Pocsaj

1 919

711

Hajdú-Bihar

923117

Polgár

4 628

712

Hajdú-Bihar

910162

Püspökladány

25 956

713

Hajdú-Bihar

923940

Sárrétudvari

2 104

714

Hajdú-Bihar

933437

Szerep

441

715

Hajdú-Bihar

923214

Téglás

4 551

716

Hajdú-Bihar

915644

Tiszacsege

2 922

717

Hajdú-Bihar

930845

Tiszagyulaháza

526

718

Hajdú-Bihar

925876

Told

441

719

Hajdú-Bihar

920419

Újléta

800

720

Hajdú-Bihar

932568

Újszentmargita

9 883

721

Hajdú-Bihar

911925

Újtikos

2 104

722

Hajdú-Bihar

908989

Vámospércs

4 474

723

Hajdú-Bihar

916762

Váncsod

540

724

Hajdú-Bihar

911138

Vekerd

441

725

Heves

1024554

Abasár

5 876

726

Heves

1023241

Adács

526

727

Heves

1017987

Andornaktálya

1 559

728

Heves

1006503

Átány

6 101

729

Heves

1011527

Balaton

128

730

Heves

1024022

Bátor

441

731

Heves

1004400

Bekölce

100

732

Heves

1033260

Bélapátfalva

6 842

733

Heves

1027517

Besenyőtelek

1 052

734

Heves

1022354

Boconád

584

735

Heves

1016841

Csány

785

736

Heves

1007515

Domoszló

701

737

Heves

1017181

Ecséd

932

738

Heves

1012821

Egerbakta

100

739

Heves

1013648

Egerszólát

128

740

Heves

1024235

Erdőtelek

1 461

741

Heves

1016328

Felsőtárkány

1 109

742

Heves

1003276

Füzesabony

3 273

743

Heves

1008323

Gyöngyöspata

175

744

Heves

1019123

Gyöngyössolymos

4 530

745

Heves

1028088

Gyöngyöstarján

468

746

Heves

1014526

Heves

3 273

747

Heves

1010241

Hevesaranyos

4 736

748

Heves

1004084

Hevesvezekény

409

749

Heves

1004145

Hort

1 538

750

Heves

1013879

Ivád

441

751

Heves

1032179

Kál

5 152

752

Heves

1028079

Kerecsend

1 278

753

Heves

1018281

Kisköre

1 578

754

Heves

1012502

Kisnána

175

755

Heves

1014535

Kömlő

1 110

756

Heves

1030401

Lőrinci

3 666

757

Heves

1025089

Mezőszemere

760

758

Heves

1031662

Mezőtárkány

21 347

759

Heves

1031282

Mikófalva

100

760

Heves

1031486

Nagyréde

701

761

Heves

1018810

Noszvaj

292

762

Heves

1029276

Novaj

1 335

763

Heves

1027216

Ostoros

1 326

764

Heves

1007436

Parád

1 946

765

Heves

1020215

Parádsasvár

441

766

Heves

1019567

Pély

117

767

Heves

1012070

Pétervására

6 693

768

Heves

1033686

Petőfibánya

945

769

Heves

1022196

Poroszló

9 211

770

Heves

1009609

Recsk

1 483

771

Heves

1027650

Rózsaszentmárton

231

772

Heves

1008527

Sirok

1 691

773

Heves

1011013

Szihalom

850

774

Heves

1032966

Tarnabod

117

775

Heves

1023348

Tarnaméra

584

776

Heves

1017163

Tarnazsadány

292

777

Heves

1014076

Tenk

701

778

Heves

1027623

Újlőrincfalva

441

779

Heves

1027012

Váraszó

441

780

Heves

1024147

Verpelét

2 295

781

Heves

1021722

Zagyvaszántó

284

782

Heves

1023445

Zaránk

351

783

Jász-Nagykun-Szolnok

1612441

Abádszalók

3 985

784

Jász-Nagykun-Szolnok

1625265

Alattyán

409

785

Jász-Nagykun-Szolnok

1622938

Cibakháza

6 584

786

Jász-Nagykun-Szolnok

1613170

Csépa

2 171

787

Jász-Nagykun-Szolnok

1605795

Cserkeszőlő

4 189

788

Jász-Nagykun-Szolnok

1616647

Fegyvernek

5 355

789

Jász-Nagykun-Szolnok

1634050

Hunyadfalva

441

790

Jász-Nagykun-Szolnok

1622859

Jánoshida

994

791

Jász-Nagykun-Szolnok

1622929

Jászágó

1 049

792

Jász-Nagykun-Szolnok

1630711

Jászalsószentgyörgy

1 870

793

Jász-Nagykun-Szolnok

1622202

Jászapáti

4 793

794

Jász-Nagykun-Szolnok

1617978

Jászdózsa

351

795

Jász-Nagykun-Szolnok

1623579

Jászfelsőszentgyörgy

1 318

796

Jász-Nagykun-Szolnok

1624086

Jászivány

490

797

Jász-Nagykun-Szolnok

1625186

Jászjákóhalma

1 052

798

Jász-Nagykun-Szolnok

1622798

Jászkisér

3 215

799

Jász-Nagykun-Szolnok

1621111

Jászladány

10 970

800

Jász-Nagykun-Szolnok

1613514

Jászszentandrás

1 350

801

Jász-Nagykun-Szolnok

1623135

Jásztelek

175

802

Jász-Nagykun-Szolnok

1604923

Karcag

9 463

803

Jász-Nagykun-Szolnok

1617145

Kenderes

1 113

804

Jász-Nagykun-Szolnok

1619813

Kétpó

441

805

Jász-Nagykun-Szolnok

1622567

Kunhegyes

4 712

806

Jász-Nagykun-Szolnok

1623171

Kunmadaras

3 442

807

Jász-Nagykun-Szolnok

1632504

Kunszentmárton

5 463

808

Jász-Nagykun-Szolnok

1604260

Mezőtúr

5 635

809

Jász-Nagykun-Szolnok

1615574

Nagykörű

2 338

810

Jász-Nagykun-Szolnok

1606318

Nagyrév

1 551

811

Jász-Nagykun-Szolnok

1628006

Öcsöd

2 281

812

Jász-Nagykun-Szolnok

1615246

Pusztamonostor

492

813

Jász-Nagykun-Szolnok

1614207

Rákóczifalva

1 052

814

Jász-Nagykun-Szolnok

1620428

Szelevény

1 506

815

Jász-Nagykun-Szolnok

1610773

Tiszabő

421

816

Jász-Nagykun-Szolnok

1622770

Tiszabura

1 855

817

Jász-Nagykun-Szolnok

1613815

Tiszaföldvár

7 272

818

Jász-Nagykun-Szolnok

1629726

Tiszafüred

5 841

819

Jász-Nagykun-Szolnok

1630386

Tiszakürt

1 651

820

Jász-Nagykun-Szolnok

1620181

Tiszaroff

935

821

Jász-Nagykun-Szolnok

1621494

Tiszasas

3 050

822

Jász-Nagykun-Szolnok

1622789

Tiszaszentimre

968

823

Jász-Nagykun-Szolnok

1627313

Törökszentmiklós

21 526

824

Jász-Nagykun-Szolnok

1628228

Túrkeve

1 169

825

Jász-Nagykun-Szolnok

1615291

Újszász

3 624

826

Jász-Nagykun-Szolnok

1614836

Zagyvarékas

1 753

827

Komárom-Esztergom

1104428

Ács

4 387

828

Komárom-Esztergom

1129212

Baj

1 169

829

Komárom-Esztergom

1107311

Bokod

526

830

Komárom-Esztergom

1133109

Csatka

441

831

Komárom-Esztergom

1106594

Dömös

274

832

Komárom-Esztergom

1117330

Kisbér

7 828

833

Komárom-Esztergom

1102510

Kocs

935

834

Komárom-Esztergom

1125487

Leányvár

468

835

Komárom-Esztergom

1126930

Mocsa

351

836

Komárom-Esztergom

1120163

Naszály

1 403

837

Komárom-Esztergom

1114669

Pilismarót

477

838

Komárom-Esztergom

1126903

Sárisáp

1 169

839

Komárom-Esztergom

1108688

Süttő

1 637

840

Komárom-Esztergom

1108758

Tát

2 698

841

Komárom-Esztergom

1134023

Tokodaltáró

468

842

Komárom-Esztergom

1117251

Várgesztes

441

843

Komárom-Esztergom

1129629

Vértestolna

441

844

Komárom-Esztergom

1131264

Vértesszőlős

935

845

Nógrád

1207621

Alsótold

850

846

Nógrád

1233534

Bátonyterenye

15 578

847

Nógrád

1232911

Bér

441

848

Nógrád

1203841

Bokor

792

849

Nógrád

1214234

Buják

423

850

Nógrád

1230270

Csécse

526

851

Nógrád

1221935

Cserháthaláp

441

852

Nógrád

1232319

Cserhátszentiván

675

853

Nógrád

1220145

Csesztve

441

854

Nógrád

1205050

Csitár

441

855

Nógrád

1207320

Debercsény

441

856

Nógrád

1224439

Dorogháza

441

857

Nógrád

1204251

Ecseg

839

858

Nógrád

1217659

Egyházasdengeleg

616

859

Nógrád

1225496

Endrefalva

1 236

860

Nógrád

1222655

Erdőkürt

616

861

Nógrád

1215370

Etes

441

862

Nógrád

1233312

Felsőtold

454

863

Nógrád

1218494

Garáb

441

864

Nógrád

1203993

Héhalom

409

865

Nógrád

1233242

Hollókő

441

866

Nógrád

1213204

Hont

441

867

Nógrád

1213718

Horpács

441

868

Nógrád

1226833

Iliny

441

869

Nógrád

1203328

Ipolytarnóc

441

870

Nógrád

1208712

Jobbágyi

175

871

Nógrád

1228389

Kazár

409

872

Nógrád

1211846

Kétbodony

441

873

Nógrád

1227243

Kisbágyon

220

874

Nógrád

1226295

Kisbárkány

441

875

Nógrád

1233206

Kisecset

441

876

Nógrád

1213842

Kozárd

695

877

Nógrád

1219451

Kutasó

675

878

Nógrád

1230395

Legénd

441

879

Nógrád

1226967

Magyargéc

441

880

Nógrád

1204330

Mátraszőlős

416

881

Nógrád

1234281

Nagykeresztúr

441

882

Nógrád

1221102

Nagylóc

850

883

Nógrád

1223986

Nagyoroszi

7 801

884

Nógrád

1229832

Nógrádmarcal

441

885

Nógrád

1219497

Nógrádsipek

526

886

Nógrád

1203249

Őrhalom

1 145

887

Nógrád

1219318

Ősagárd

441

888

Nógrád

1205883

Palotás

1 614

889

Nógrád

1207409

Pásztó

1 504

890

Nógrád

1228884

Rimóc

1 403

891

Nógrád

1212195

Romhány

292

892

Nógrád

1225788

Salgótarján

31 238

893

Nógrád

1224572

Sámsonháza

441

894

Nógrád

1219798

Szalmatercs

441

895

Nógrád

1213754

Szanda

515

896

Nógrád

1210199

Szarvasgede

606

897

Nógrád

1215325

Szátok

441

898

Nógrád

1223047

Szécsénke

441

899

Nógrád

1206628

Szécsény

10 801

900

Nógrád

1233011

Szécsényfelfalu

441

901

Nógrád

1209043

Szente

1 610

902

Nógrád

1207959

Szilaspogony

441

903

Nógrád

1228194

Szuha

441

904

Nógrád

1219044

Szurdokpüspöki

470

905

Nógrád

1232896

Tar

351

906

Nógrád

1204844

Terény

488

907

Nógrád

1206381

Tolmács

7 247

908

Nógrád

1230915

Vanyarc

1 266

909

Nógrád

1229498

Varsány

390

910

Nógrád

1210320

Vizslás

2 662

911

Nógrád

1221661

Zabar

441

912

Pest

1327872

Abony

3 273

913

Pest

1331653

Albertirsa

10 770

914

Pest

1316188

Aszód

15 592

915

Pest

1323463

Budakalász

3 039

916

Pest

1312052

Budakeszi

8 961

917

Pest

1311341

Cegléd

21 335

918

Pest

1320640

Ceglédbercel

818

919

Pest

1305184

Csemő

1 763

920

Pest

1306822

Csobánka

368

921

Pest

1334333

Csörög

175

922

Pest

1309247

Dabas

9 990

923

Pest

1318397

Dány

877

924

Pest

1309973

Délegyháza

818

925

Pest

1329647

Dömsöd

3 128

926

Pest

1318616

Dunakeszi

20 008

927

Pest

1330988

Érd

31 330

928

Pest

1306035

Felsőpakony

1 406

929

Pest

1323649

Göd

12 542

930

Pest

1325627

Gyál

9 972

931

Pest

1329735

Gyömrő

7 715

932

Pest

1309690

Halásztelek

2 605

933

Pest

1332106

Inárcs

441

934

Pest

1307807

Isaszeg

4 566

935

Pest

1311004

Jászkarajenő

526

936

Pest

1330696

Kartal

2 338

937

Pest

1334166

Kerepes

6 461

938

Pest

1310816

Kiskunlacháza

4 218

939

Pest

1334157

Kistarcsa

3 811

940

Pest

1332771

Kocsér

441

941

Pest

1309140

Lórév

441

942

Pest

1317783

Mogyoród

1 466

943

Pest

1310551

Monor

15 652

944

Pest

1313435

Nagykáta

12 270

945

Pest

1319716

Nagykőrös

11 758

946

Pest

1331732

Nagymaros

3 733

947

Pest

1323409

Nagytarcsa

1 099

948

Pest

1320066

Nyársapát

882

949

Pest

1305281

Örkény

13 913

950

Pest

1304057

Pécel

8 443

951

Pest

1328185

Perbál

490

952

Pest

1329601

Pilisborosjenő

806

953

Pest

1307144

Piliscsaba

1 776

954

Pest

1314340

Pilisvörösvár

6 447

955

Pest

1318731

Pilisszentkereszt

257

956

Pest

1306372

Pomáz

10 689

957

Pest

1317260

Ráckeve

15 754

958

Pest

1307384

Solymár

6 360

959

Pest

1321713

Sülysáp

13 143

960

Pest

1315440

Szentendre

29 087

961

Pest

1313277

Szigethalom

11 037

962

Pest

1322114

Szigetújfalu

935

963

Pest

1324916

Szob

5 967

964

Pest

1306947

Szokolya

1 169

965

Pest

1328866

Sződliget

1 607

966

Pest

1330720

Taksony

2 153

967

Pest

1314146

Tápiószele

3 959

968

Pest

1304154

Tárnok

4 338

969

Pest

1327386

Tatárszentgyörgy

441

970

Pest

1308280

Telki

424

971

Pest

1319248

Tésa

441

972

Pest

1329823

Tököl

2 221

973

Pest

1309593

Tura

935

974

Pest

1317808

Újszilvás

1 259

975

Pest

1311934

Üröm

6 334

976

Pest

1319886

Váchartyán

4 613

977

Pest

1322585

Vasad

441

978

Pest

1333729

Verőce

409

979

Pest

1325034

Zsámbék

5 435

980

Pest

1322035

Zsámbok

1 227

981

Somogy

1406080

Ádánd

255

982

Somogy

1434184

Alsóbogát

441

983

Somogy

1428714

Andocs

441

984

Somogy

1430474

Babócsa

5 444

985

Somogy

1414395

Bakháza

441

986

Somogy

1433853

Balatonboglár

5 822

987

Somogy

1420729

Balatonfenyves

441

988

Somogy

1407117

Balatonföldvár

7 794

989

Somogy

1407375

Balatonkeresztúr

2 316

990

Somogy

1433862

Balatonlelle

7 302

991

Somogy

1416601

Balatonszabadi

859

992

Somogy

1424907

Balatonszárszó

2 396

993

Somogy

1422822

Balatonszemes

584

994

Somogy

1416470

Balatonújlak

441

995

Somogy

1403559

Balatonvilágos

441

996

Somogy

1424457

Bálványos

441

997

Somogy

1432799

Barcs

8 233

998

Somogy

1403735

Bárdudvarnok

441

999

Somogy

1420710

Bedegkér

441

1000

Somogy

1406910

Bélavár

441

1001

Somogy

1430119

Berzence

935

1002

Somogy

1422673

Bonnya

441

1003

Somogy

1426532

Böhönye

3 320

1004

Somogy

1426277

Bőszénfa

441

1005

Somogy

1417358

Buzsák

441

1006

Somogy

1408703

Büssü

441

1007

Somogy

1403799

Csákány

441

1008

Somogy

1425681

Cserénfa

441

1009

Somogy

1405971

Csokonyavisonta

8 604

1010

Somogy

1402477

Csombárd

441

1011

Somogy

1427270

Csömend

441

1012

Somogy

1421315

Csurgó

9 390

1013

Somogy

1410603

Csurgónagymarton

441

1014

Somogy

1413611

Drávagárdony

441

1015

Somogy

1415884

Drávatamási

441

1016

Somogy

1410861

Ecseny

441

1017

Somogy

1403489

Edde

441

1018

Somogy

1413985

Felsőmocsolád

441

1019

Somogy

1431644

Fiad

441

1020

Somogy

1422026

Fonó

441

1021

Somogy

1414632

Fonyód

5 584

1022

Somogy

1426222

Gadány

441

1023

Somogy

1406451

Gamás

441

1024

Somogy

1409177

Gige

441

1025

Somogy

1430571

Gölle

441

1026

Somogy

1414599

Görgeteg

441

1027

Somogy

1430960

Gyékényes

2 513

1028

Somogy

1423904

Gyugy

441

1029

Somogy

1418634

Hács

441

1030

Somogy

1425830

Hajmás

441

1031

Somogy

1416726

Hedrehely

441

1032

Somogy

1424846

Heresznye

441

1033

Somogy

1409928

Hetes

1 753

1034

Somogy

1430775

Hosszúvíz

441

1035

Somogy

1411192

Igal

1 795

1036

Somogy

1427784

Iharosberény

3 565

1037

Somogy

1417279

Juta

441

1038

Somogy

1426453

Kadarkút

5 930

1039

Somogy

1405272

Kánya

441

1040

Somogy

1428811

Kaposgyarmat

441

1041

Somogy

1412663

Kaposkeresztúr

441

1042

Somogy

1418227

Kaposmérő

5 635

1043

Somogy

1420473

Kaposvár

41 190

1044

Somogy

1406424

Kaposszerdahely

2 046

1045

Somogy

1408411

Kastélyosdombó

441

1046

Somogy

1417446

Kelevíz

441

1047

Somogy

1414386

Kercseliget

5 075

1048

Somogy

1404598

Kereki

441

1049

Somogy

1411174

Kéthely

4 159

1050

Somogy

1419053

Kisasszond

441

1051

Somogy

1424387

Kisbajom

441

1052

Somogy

1404826

Kisgyalán

441

1053

Somogy

1413781

Kiskorpád

441

1054

Somogy

1409858

Komlósd

441

1055

Somogy

1428857

Kutas

2 809

1056

Somogy

1411040

Lakócsa

441

1057

Somogy

1426675

Lengyeltóti

10 304

1058

Somogy

1410427

Magyaratád

441

1059

Somogy

1425371

Magyaregres

441

1060

Somogy

1418500

Marcali

6 567

1061

Somogy

1423630

Mernye

931

1062

Somogy

1416106

Mesztegnyő

3 064

1063

Somogy

1433376

Miklósi

441

1064

Somogy

1417941

Nagyatád

11 579

1065

Somogy

1421652

Nagybajom

4 744

1066

Somogy

1432805

Nagykorpád

441

1067

Somogy

1425520

Nagyszakácsi

441

1068

Somogy

1425511

Nemeskisfalud

441

1069

Somogy

1410959

Nikla

441

1070

Somogy

1424536

Orci

441

1071

Somogy

1416823

Ordacsehi

351

1072

Somogy

1407056

Öreglak

882

1073

Somogy

1414012

Őrtilos

441

1074

Somogy

1426392

Pamuk

441

1075

Somogy

1406141

Patalom

441

1076

Somogy

1429197

Péterhida

441

1077

Somogy

1427553

Pogányszentpéter

441

1078

Somogy

1413790

Polány

441

1079

Somogy

1411828

Porrog

441

1080

Somogy

1428361

Potony

441

1081

Somogy

1419026

Pusztakovácsi

441

1082

Somogy

1423311

Pusztaszemes

441

1083

Somogy

1405078

Rinyabesenyő

441

1084

Somogy

1432674

Rinyakovácsi

441

1085

Somogy

1426754

Rinyaszentkirály

1 610

1086

Somogy

1420622

Rinyaújlak

441

1087

Somogy

1414942

Ságvár

1 610

1088

Somogy

1431121

Sántos

441

1089

Somogy

1427368

Segesd

441

1090

Somogy

1432780

Simonfa

441

1091

Somogy

1423092

Siójut

143

1092

Somogy

1413824

Somodor

441

1093

Somogy

1430580

Somogyacsa

441

1094

Somogy

1405500

Somogyaracs

441

1095

Somogy

1431219

Somogyaszaló

441

1096

Somogy

1411484

Somogycsicsó

441

1097

Somogy

1415981

Somogydöröcske

441

1098

Somogy

1418078

Somogyfajsz

441

1099

Somogy

1420330

Somogygeszti

441

1100

Somogy

1428963

Somogyjád

16 767

1101

Somogy

1412876

Somogymeggyes

441

1102

Somogy

1415626

Somogysámson

441

1103

Somogy

1427535

Somogysimonyi

441

1104

Somogy

1419442

Somogyvár

441

1105

Somogy

1428574

Szabás

441

1106

Somogy

1418607

Szegerdő

441

1107

Somogy

1412973

Szentgáloskér

441

1108

Somogy

1430146

Szenyér

441

1109

Somogy

1432461

Szilvásszentmárton

441

1110

Somogy

1413693

Táska

441

1111

Somogy

1404932

Taszár

6 864

1112

Somogy

1423968

Teleki

441

1113

Somogy

1432416

Tengőd

441

1114

Somogy

1417844

Tikos

441

1115

Somogy

1420093

Törökkoppány

441

1116

Somogy

1407205

Újvárfalva

441

1117

Somogy

1409274

Varászló

441

1118

Somogy

1426781

Várda

441

1119

Somogy

1419017

Visnye

441

1120

Somogy

1414623

Zákány

1 668

1121

Somogy

1406008

Zamárdi

601

1122

Somogy

1433057

Zics

441

1123

Somogy

1424110

Zselickislak

441

1124

Somogy

1417491

Zselicszentpál

441

1125

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1508776

Ajak

19 266

1126

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1529975

Anarcs

8 170

1127

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1520303

Apagy

1 844

1128

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1509353

Aranyosapáti

240

1129

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1502325

Baktalórántháza

12 498

1130

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1520677

Beregsurány

3 586

1131

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1511299

Bököny

619

1132

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1519707

Buj

5 377

1133

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1512928

Csaholc

441

1134

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1509715

Császló

1 727

1135

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1530641

Csenger

10 188

1136

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1518795

Darnó

733

1137

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1517756

Demecser

14 406

1138

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1514508

Dombrád

6 216

1139

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1510852

Érpatak

441

1140

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1523250

Fábiánháza

1 227

1141

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1518971

Fehérgyarmat

25 035

1142

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1510791

Fülesd

441

1143

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1514377

Fülpösdaróc

441

1144

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1504996

Garbolc

441

1145

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1505801

Gávavencsellő

11 860

1146

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1503629

Géberjén

441

1147

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1505670

Gégény

1 520

1148

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1504613

Gelénes

441

1149

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1513000

Gemzse

441

1150

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1529443

Gulács

1 987

1151

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1510126

Győrtelek

2 934

1152

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1519558

Gyügye

441

1153

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1533774

Gyüre

792

1154

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1512061

Hermánszeg

441

1155

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1513019

Hodász

787

1156

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1525636

Ibrány

2 907

1157

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1507843

Jánkmajtis

769

1158

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1527225

Kálmánháza

441

1159

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1502671

Kántorjánosi

2 075

1160

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1514359

Kékcse

188

1161

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1519992

Kemecse

8 243

1162

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1528477

Kisléta

3 032

1163

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1516036

Kisnamény

1 493

1164

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1529300

Kispalád

441

1165

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1509751

Kisszekeres

441

1166

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1522336

Komlódtótfalu

441

1167

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1523728

Kótaj

2 895

1168

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1523612

Kömörő

441

1169

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1530979

Levelek

2 468

1170

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1526091

Lónya

8 502

1171

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1529984

Magosliget

441

1172

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1516629

Magy

441

1173

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1502088

Mánd

441

1174

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1517826

Mándok

27 021

1175

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1533224

Márokpapi

1 902

1176

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1518874

Mátészalka

20 147

1177

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1520668

Mátyus

1 870

1178

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1519211

Nábrád

505

1179

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1522743

Nagycserkesz

441

1180

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1506488

Nagyecsed

18 413

1181

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1527155

Nagyhalász

2 101

1182

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1526976

Nagyhódos

441

1183

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1524785

Nagykálló

20 417

1184

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1527988

Nagyszekeres

441

1185

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1533783

Nagyvarsány

441

1186

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1515802

Nyírbéltek

1 614

1187

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1531158

Nyírbogát

1 160

1188

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1528802

Nyírbogdány

345

1189

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1509238

Nyírgyulaj

3 390

1190

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1532452

Nyírkáta

1 052

1191

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1511095

Nyírlövő

935

1192

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1511271

Nyírlugos

1 096

1193

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1512274

Nyírmada

2 025

1194

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1523269

Nyírmeggyes

441

1195

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1510807

Nyírparasznya

526

1196

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1533145

Nyírpazony

220

1197

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1528060

Nyírtass

7 598

1198

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1513550

Nyírtelek

1 753

1199

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1512098

Nyírtura

441

1200

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1522284

Ófehértó

11 514

1201

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1510834

Olcsvaapáti

441

1202

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1526550

Ömböly

441

1203

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1509025

Őr

979

1204

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1527748

Pap

5 085

1205

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1511244

Pócspetri

117

1206

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1517215

Porcsalma

628

1207

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1514739

Rakamaz

1 708

1208

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1531857

Ramocsaháza

12 805

1209

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1509061

Rápolt

441

1210

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1517428

Rozsály

9 520

1211

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1523889

Sonkád

8 852

1212

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1503586

Szabolcsveresmart

187

1213

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1518005

Szamosangyalos

441

1214

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1522017

Szamosbecs

441

1215

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1530085

Szamostatárfalva

441

1216

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1531273

Szamosújlak

441

1217

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1513046

Szamosszeg

2 338

1218

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1529911

Tákos

441

1219

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1504312

Tarpa

1 307

1220

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1533358

Terem

441

1221

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1520172

Tiszabezdéd

468

1222

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1524448

Tiszacsécse

441

1223

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1506433

Tiszadada

1 591

1224

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1512593

Tiszadob

4 316

1225

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1509113

Tiszaeszlár

4 921

1226

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1508794

Tiszakóród

441

1227

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1523524

Tiszalök

4 212

1228

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1527252

Tiszanagyfalu

441

1229

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1510205

Tiszarád

441

1230

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1513541

Tiszaszalka

4 208

1231

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1507597

Tiszavasvári

7 335

1232

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1533747

Tiszavid

441

1233

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1520260

Tivadar

441

1234

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1513602

Túristvándi

17 853

1235

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1531398

Tyukod

473

1236

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1526611

Újfehértó

4 676

1237

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1531820

Uszka

441

1238

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1518591

Vaja

2 171

1239

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1527322

Vámosatya

441

1240

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1508934

Vámosoroszi

441

1241

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1518324

Vásárosnamény

7 195

1242

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1506275

Zajta

441

1243

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1528750

Zsarolyán

441

1244

Tolna

1708864

Bátaszék

8 094

1245

Tolna

1728662

Belecska

441

1246

Tolna

1706497

Bonyhád

15 146

1247

Tolna

1706558

Bölcske

942

1248

Tolna

1729230

Dalmand

441

1249

Tolna

1711688

Diósberény

441

1250

Tolna

1707685

Dombóvár

20 984

1251

Tolna

1731501

Dunaföldvár

6 899

1252

Tolna

1718980

Fadd

441

1253

Tolna

1730289

Gyönk

441

1254

Tolna

1704701

Iregszemcse

6 731

1255

Tolna

1727711

Izmény

441

1256

Tolna

1723791

Kalaznó

441

1257

Tolna

1723296

Kapospula

441

1258

Tolna

1717640

Keszőhidegkút

441

1259

Tolna

1703869

Kistormás

441

1260

Tolna

1731185

Kisvejke

441

1261

Tolna

1727766

Kisszékely

792

1262

Tolna

1721184

Koppányszántó

441

1263

Tolna

1710463

Kölesd

675

1264

Tolna

1729337

Madocsa

526

1265

Tolna

1730562

Medina

441

1266

Tolna

1702811

Miszla

441

1267

Tolna

1720701

Mórágy

701

1268

Tolna

1733349

Mőcsény

441

1269

Tolna

1713620

Mucsfa

441

1270

Tolna

1707029

Mucsi

441

1271

Tolna

1718917

Murga

441

1272

Tolna

1727182

Nagykónyi

441

1273

Tolna

1706761

Nagyszékely

441

1274

Tolna

1708961

Őcsény

351

1275

Tolna

1709371

Pálfa

441

1276

Tolna

1719585

Pincehely

445

1277

Tolna

1719938

Pusztahencse

441

1278

Tolna

1715459

Regöly

441

1279

Tolna

1720817

Sárszentlőrinc

441

1280

Tolna

1720783

Simontornya

4 747

1281

Tolna

1715316

Szakadát

441

1282

Tolna

1704464

Szakály

441

1283

Tolna

1718263

Szárazd

441

1284

Tolna

1716814

Szedres

1 292

1285

Tolna

1724563

Tamási

22 286

1286

Tolna

1706901

Tengelic

441

1287

Tolna

1725274

Tolna

8 047

1288

Tolna

1721360

Udvari

441

1289

Tolna

1720561

Újireg

441

1290

Tolna

1732850

Váralja

701

1291

Tolna

1709414

Várdomb

584

1292

Tolna

1706637

Varsád

441

1293

Tolna

1714304

Závod

850

1294

Tolna

1721625

Zomba

441

1295

Vas

1822549

Alsószölnök

441

1296

Vas

1812317

Andrásfa

441

1297

Vas

1817020

Bajánsenye

441

1298

Vas

1810384

Bejcgyertyános

441

1299

Vas

1811651

Bögöt

441

1300

Vas

1807296

Bögöte

441

1301

Vas

1827094

Celldömölk

19 043

1302

Vas

1809876

Chernelházadamonya

441

1303

Vas

1803911

Csákánydoroszló

207

1304

Vas

1826772

Csánig

616

1305

Vas

1823816

Csempeszkopács

441

1306

Vas

1812140

Csepreg

2 114

1307

Vas

1826064

Csipkerek

441

1308

Vas

1820695

Döbörhegy

441

1309

Vas

1802927

Duka

441

1310

Vas

1828796

Egervölgy

441

1311

Vas

1825946

Egyházasrádóc

490

1312

Vas

1829841

Felsőmarác

441

1313

Vas

1823287

Felsőszölnök

441

1314

Vas

1830906

Gasztony

441

1315

Vas

1824183

Gencsapáti

175

1316

Vas

1827030

Gyanógeregye

441

1317

Vas

1829452

Halastó

441

1318

Vas

1810676

Halogy

441

1319

Vas

1814997

Hegyháthodász

441

1320

Vas

1830216

Hegyhátsál

441

1321

Vas

1818032

Hegyhátszentjakab

441

1322

Vas

1808226

Hegyhátszentpéter

441

1323

Vas

1811387

Ikervár

468

1324

Vas

1807977

Ispánk

441

1325

Vas

1806406

Jákfa

441

1326

Vas

1804640

Kám

441

1327

Vas

1832036

Keléd

441

1328

Vas

1822716

Kemestaródfa

441

1329

Vas

1802574

Kenéz

441

1330

Vas

1819761

Kerkáskápolna

441

1331

Vas

1811147

Kisrákos

441

1332

Vas

1813028

Kondorfa

441

1333

Vas

1816832

Kőszeg

3 915

1334

Vas

1826046

Kőszegpaty

441

1335

Vas

1827289

Magyarnádalja

441

1336

Vas

1825423

Magyarszombatfa

441

1337

Vas

1830872

Megyehíd

441

1338

Vas

1825760

Meggyeskovácsi

468

1339

Vas

1814809

Mersevát

316

1340

Vas

1831875

Mesterháza

441

1341

Vas

1832832

Meszlen

441

1342

Vas

1830599

Mikosszéplak

441

1343

Vas

1803294

Molnaszecsőd

100

1344

Vas

1809283

Nagygeresd

441

1345

Vas

1832920

Nagykölked

441

1346

Vas

1829869

Nagyrákos

441

1347

Vas

1823320

Nemescsó

441

1348

Vas

1802839

Nemeskocs

441

1349

Vas

1824059

Nemeskolta

441

1350

Vas

1831556

Nemesmedves

441

1351

Vas

1809672

Nemesrempehollós

441

1352

Vas

1810843

Nick

409

1353

Vas

1822318

Nyőgér

1 628

1354

Vas

1819743

Olaszfa

441

1355

Vas

1822044

Ólmod

441

1356

Vas

1832629

Ostffyasszonyfa

409

1357

Vas

1813453

Őrimagyarósd

441

1358

Vas

1810630

Őriszentpéter

441

1359

Vas

1814067

Pápoc

14 219

1360

Vas

1811572

Petőmihályfa

441

1361

Vas

1806248

Pinkamindszent

441

1362

Vas

1815671

Pósfa

441

1363

Vas

1810311

Pusztacsó

441

1364

Vas

1817996

Rábatöttös

441

1365

Vas

1823861

Rátót

441

1366

Vas

1809788

Sárfimizdó

441

1367

Vas

1830748

Sitke

100

1368

Vas

1827960

Sorkikápolna

441

1369

Vas

1820932

Szakonyfalu

441

1370

Vas

1810223

Szalafő

441

1371

Vas

1817729

Szarvaskend

467

1372

Vas

1827997

Szemenye

441

1373

Vas

1827793

Szergény

441

1374

Vas

1819521

Szőce

441

1375

Vas

1832045

Táplánszentkereszt

3 347

1376

Vas

1829568

Telekes

441

1377

Vas

1812335

Tompaládony

441

1378

Vas

1821537

Uraiújfalu

701

1379

Vas

1831051

Vámoscsalád

441

1380

Vas

1802884

Vasalja

441

1381

Vas

1809195

Vásárosmiske

441

1382

Vas

1820394

Vasasszonyfa

441

1383

Vas

1815334

Vasegerszeg

441

1384

Vas

1820349

Vashosszúfalu

441

1385

Vas

1804695

Vasvár

9 006

1386

Vas

1829373

Vasszécseny

1 052

1387

Vas

1812104

Vasszilvágy

234

1388

Vas

1802246

Vát

117

1389

Vas

1818430

Velemér

441

1390

Vas

1807940

Viszák

441

1391

Vas

1821643

Zsédeny

441

1392

Vas

1812292

Zsennye

441

1393

Veszprém

1904561

Ábrahámhegy

441

1394

Veszprém

1928370

Apácatorna

1 259

1395

Veszprém

1930410

Bakonyoszlop

441

1396

Veszprém

1906327

Bakonypölöske

441

1397

Veszprém

1929902

Bakonyság

441

1398

Veszprém

1923922

Bakonyszentiván

441

1399

Veszprém

1922813

Bakonyszentkirály

468

1400

Veszprém

1924129

Bakonytamási

441

1401

Veszprém

1925308

Balatonakali

100

1402

Veszprém

1905838

Balatonalmádi

12 615

1403

Veszprém

1921175

Balatonfüred

11 794

1404

Veszprém

1903638

Balatonhenye

441

1405

Veszprém

1905148

Balatonkenese

4 707

1406

Veszprém

1917154

Balatonszepezd

441

1407

Veszprém

1928501

Balatonszőlős

441

1408

Veszprém

1915778

Barnag

441

1409

Veszprém

1907427

Bazsi

441

1410

Veszprém

1922901

Béb

441

1411

Veszprém

1927058

Békás

441

1412

Veszprém

1933127

Berhida

2 486

1413

Veszprém

1904321

Bodorfa

441

1414

Veszprém

1904765

Borszörcsök

441

1415

Veszprém

1930924

Csabrendek

6 333

1416

Veszprém

1920251

Csehbánya

441

1417

Veszprém

1924642

Csesznek

441

1418

Veszprém

1917172

Dabronc

441

1419

Veszprém

1928237

Dabrony

441

1420

Veszprém

1932276

Devecser

5 157

1421

Veszprém

1910870

Doba

441

1422

Veszprém

1906363

Dörgicse

441

1423

Veszprém

1933871

Egeralja

441

1424

Veszprém

1910445

Egyházaskesző

184

1425

Veszprém

1910250

Farkasgyepű

441

1426

Veszprém

1924369

Felsőörs

826

1427

Veszprém

1909292

Gecse

441

1428

Veszprém

1916717

Gic

441

1429

Veszprém

1928671

Gyepükaján

441

1430

Veszprém

1915361

Hajmáskér

716

1431

Veszprém

1925566

Hárskút

909

1432

Veszprém

1902422

Hegyesd

441

1433

Veszprém

1923658

Herend

3 929

1434

Veszprém

1915088

Hetyefő

441

1435

Veszprém

1920756

Hidegkút

441

1436

Veszprém

1927818

Homokbödöge

526

1437

Veszprém

1928015

Iszkáz

441

1438

Veszprém

1919141

Kamond

441

1439

Veszprém

1914553

Kapolcs

441

1440

Veszprém

1914270

Káptalanfa

1 052

1441

Veszprém

1905634

Káptalantóti

441

1442

Veszprém

1919734

Kemeneshőgyész

147

1443

Veszprém

1912478

Kemenesszentpéter

468

1444

Veszprém

1929072

Kisberzseny

850

1445

Veszprém

1923700

Kiscsősz

441

1446

Veszprém

1904288

Kispirit

441

1447

Veszprém

1925858

Köveskál

441

1448

Veszprém

1904066

Küngös

441

1449

Veszprém

1917570

Lesencefalu

441

1450

Veszprém

1921962

Lesenceistvánd

12 081

1451

Veszprém

1904552

Litér

1 551

1452

Veszprém

1918856

Lókút

441

1453

Veszprém

1905564

Lovas

493

1454

Veszprém

1926374

Magyargencs

441

1455

Veszprém

1929294

Marcalgergelyi

441

1456

Veszprém

1922220

Marcaltő

184

1457

Veszprém

1904987

Megyer

441

1458

Veszprém

1927137

Mencshely

441

1459

Veszprém

1904668

Mihályháza

9 118

1460

Veszprém

1904534

Mindszentkálla

441

1461

Veszprém

1922512

Monoszló

457

1462

Veszprém

1927979

Nagyalásony

441

1463

Veszprém

1910001

Nagydém

441

1464

Veszprém

1908262

Nagygyimót

404

1465

Veszprém

1921403

Nagypirit

441

1466

Veszprém

1925201

Nagytevel

150

1467

Veszprém

1919196

Nagyvázsony

935

1468

Veszprém

1905555

Nemeshany

1 376

1469

Veszprém

1928422

Nemesvita

441

1470

Veszprém

1910409

Németbánya

441

1471

Veszprém

1914757

Noszlop

2 766

1472

Veszprém

1924004

Nyirád

1 454

1473

Veszprém

1923913

Óbudavár

441

1474

Veszprém

1926514

Olaszfalu

441

1475

Veszprém

1928112

Öcs

441

1476

Veszprém

1917011

Paloznak

441

1477

Veszprém

1931945

Pápa

28 151

1478

Veszprém

1919868

Pápadereske

441

1479

Veszprém

1922451

Pécsely

441

1480

Veszprém

1915547

Pénzesgyőr

441

1481

Veszprém

1911420

Pula

441

1482

Veszprém

1928972

Pusztamiske

814

1483

Veszprém

1903948

Raposka

441

1484

Veszprém

1905625

Révfülöp

3 645

1485

Veszprém

1925849

Rigács

441

1486

Veszprém

1930793

Salföld

441

1487

Veszprém

1913772

Sáska

441

1488

Veszprém

1903601

Sóly

110

1489

Veszprém

1925593

Sümeg

11 880

1490

Veszprém

1916489

Szápár

441

1491

Veszprém

1903568

Szentantalfa

109

1492

Veszprém

1907092

Szentbékkálla

441

1493

Veszprém

1907922

Szentgál

441

1494

Veszprém

1910065

Szentimrefalva

441

1495

Veszprém

1916692

Szőc

441

1496

Veszprém

1913125

Takácsi

12 542

1497

Veszprém

1929434

Tapolca

20 509

1498

Veszprém

1902714

Tótvázsony

1 844

1499

Veszprém

1904631

Tüskevár

1 259

1500

Veszprém

1923010

Ukk

441

1501

Veszprém

1921777

Vanyola

441

1502

Veszprém

1926204

Várkesző

441

1503

Veszprém

1907065

Városlőd

234

1504

Veszprém

1911439

Várpalota

13 722

1505

Veszprém

1919336

Veszprémgalsa

441

1506

Veszprém

1909733

Vigántpetend

441

1507

Veszprém

1924651

Vinár

441

1508

Veszprém

1911703

Vöröstó

441

1509

Veszprém

1929993

Zalaerdőd

441

1510

Veszprém

1927207

Zalagyömörő

441

1511

Veszprém

1912654

Zalahaláp

441

1512

Veszprém

1933039

Zalameggyes

441

1513

Veszprém

1920826

Zánka

933

1514

Veszprém

1926499

Zirc

5 125

1515

Zala

2002644

Alibánfa

441

1516

Zala

2023384

Almásháza

441

1517

Zala

2032081

Alsópáhok

441

1518

Zala

2018829

Alsórajk

441

1519

Zala

2008767

Alsószenterzsébet

441

1520

Zala

2021263

Babosdöbréte

441

1521

Zala

2011059

Baglad

220

1522

Zala

2030368

Bagod

1 169

1523

Zala

2015097

Baktüttös

441

1524

Zala

2026462

Balatonmagyaród

441

1525

Zala

2027447

Barlahida

441

1526

Zala

2024864

Batyk

441

1527

Zala

2023144

Becsehely

1 403

1528

Zala

2018360

Becsvölgye

441

1529

Zala

2012830

Bezeréd

441

1530

Zala

2031291

Bocska

441

1531

Zala

2010782

Boncodfölde

441

1532

Zala

2022877

Böde

441

1533

Zala

2021139

Börzönce

220

1534

Zala

2007986

Bucsuta

4 033

1535

Zala

2023436

Csatár

441

1536

Zala

2031149

Csonkahegyhát

441

1537

Zala

2027492

Csöde

441

1538

Zala

2029364

Csömödér

7 189

1539

Zala

2033978

Csörnyeföld

1 318

1540

Zala

2028778

Dióskál

441

1541

Zala

2025885

Dobri

441

1542

Zala

2032708

Dobronhegy

441

1543

Zala

2007782

Döbröce

441

1544

Zala

2016009

Dötk

441

1545

Zala

2024262

Egeraracsa

441

1546

Zala

2006178

Eszteregnye

760

1547

Zala

2015769

Esztergályhorváti

441

1548

Zala

2011642

Felsőpáhok

441

1549

Zala

2016531

Fűzvölgy

441

1550

Zala

2017516

Gáborjánháza

220

1551

Zala

2009089

Gelsesziget

441

1552

Zala

2020039

Gétye

441

1553

Zala

2017613

Gombosszeg

441

1554

Zala

2013569

Gosztola

220

1555

Zala

2029771

Gősfa

441

1556

Zala

2002097

Gutorfölde

468

1557

Zala

2023302

Gyenesdiás

1 987

1558

Zala

2010931

Hagyárosbörönd

441

1559

Zala

2010269

Hahót

441

1560

Zala

2024873

Homokkomárom

441

1561

Zala

2028325

Hottó

441

1562

Zala

2003188

Iborfia

441

1563

Zala

2013921

Iklódbördőce

441

1564

Zala

2022965

Kacorlak

441

1565

Zala

2021500

Kálócfa

441

1566

Zala

2004473

Kányavár

1 201

1567

Zala

2032063

Kávás

441

1568

Zala

2032902

Kehidakustány

701

1569

Zala

2025353

Kemendollár

441

1570

Zala

2006071

Keménfa

441

1571

Zala

2031529

Kerecseny

441

1572

Zala

2015112

Kerkafalva

441

1573

Zala

2009575

Kerkaszentkirály

441

1574

Zala

2032647

Kerkateskánd

441

1575

Zala

2018421

Keszthely

14 818

1576

Zala

2032267

Kilimán

441

1577

Zala

2021379

Kisbucsa

441

1578

Zala

2016249

Kiscsehi

441

1579

Zala

2009812

Kisgörbő

441

1580

Zala

2020941

Kistolmács

441

1581

Zala

2016364

Kisvásárhely

441

1582

Zala

2019479

Kustánszeg

441

1583

Zala

2003434

Lasztonya

441

1584

Zala

2012575

Lenti

5 587

1585

Zala

2028200

Ligetfalva

441

1586

Zala

2010889

Lispeszentadorján

441

1587

Zala

2025025

Liszó

441

1588

Zala

2028167

Lovászi

3 071

1589

Zala

2002909

Magyarszentmiklós

441

1590

Zala

2013064

Magyarszerdahely

441

1591

Zala

2002103

Maróc

441

1592

Zala

2002130

Mihályfa

909

1593

Zala

2022141

Mikekarácsonyfa

441

1594

Zala

2002662

Milejszeg

1 201

1595

Zala

2004756

Misefa

441

1596

Zala

2025210

Murakeresztúr

584

1597

Zala

2012760

Nagybakónak

909

1598

Zala

2005218

Nagygörbő

441

1599

Zala

2028468

Nagypáli

441

1600

Zala

2006169

Nemesapáti

441

1601

Zala

2007658

Nemeshetés

441

1602

Zala

2032665

Nemesnép

441

1603

Zala

2019859

Nemespátró

441

1604

Zala

2018023

Nemesrádó

441

1605

Zala

2027775

Óhíd

441

1606

Zala

2025478

Oltárc

441

1607

Zala

2025052

Orosztony

441

1608

Zala

2018953

Ozmánbük

441

1609

Zala

2031741

Pacsa

16 228

1610

Zala

2024776

Padár

441

1611

Zala

2014720

Pálfiszeg

441

1612

Zala

2029656

Pat

441

1613

Zala

2030757

Petrivente

441

1614

Zala

2016850

Pórszombat

441

1615

Zala

2031112

Pölöskefő

441

1616

Zala

2024660

Pötréte

441

1617

Zala

2031592

Rédics

661

1618

Zala

2023898

Rezi

441

1619

Zala

2024138

Rigyác

967

1620

Zala

2015556

Sand

441

1621

Zala

2006567

Sormás

1 169

1622

Zala

2021397

Sümegcsehi

441

1623

Zala

2020543

Szalapa

441

1624

Zala

2011554

Szécsisziget

441

1625

Zala

2023126

Szentgyörgyvár

441

1626

Zala

2018652

Szentgyörgyvölgy

441

1627

Zala

2008615

Szentliszló

441

1628

Zala

2014225

Szentmargitfalva

909

1629

Zala

2030067

Szentpéterfölde

441

1630

Zala

2007700

Szepetnek

1 520

1631

Zala

2017853

Szilvágy

441

1632

Zala

2024703

Tekenye

441

1633

Zala

2008828

Teskánd

1 169

1634

Zala

2027951

Tilaj

441

1635

Zala

2004969

Tormafölde

441

1636

Zala

2025113

Tótszerdahely

5 135

1637

Zala

2012609

Türje

1 753

1638

Zala

2032197

Újudvar

441

1639

Zala

2026268

Valkonya

441

1640

Zala

2010685

Vállus

441

1641

Zala

2002529

Várfölde

441

1642

Zala

2010302

Vasboldogasszony

441

1643

Zala

2014322

Vaspör

441

1644

Zala

2032142

Vindornyafok

441

1645

Zala

2006549

Vindornyalak

441

1646

Zala

2011800

Vindornyaszőlős

441

1647

Zala

2024590

Zajk

441

1648

Zala

2007579

Zalabaksa

441

1649

Zala

2028495

Zalaboldogfa

441

1650

Zala

2002486

Zalacséb

441

1651

Zala

2023834

Zalaháshágy

441

1652

Zala

2016896

Zalaigrice

441

1653

Zala

2012496

Zalaistvánd

441

1654

Zala

2030313

Zalalövő

11 782

1655

Zala

2031617

Zalamerenye

441

1656

Zala

2033288

Zalaszántó

3 196

1657

Zala

2018564

Zalaszentbalázs

1 052

1658

Zala

2032522

Zalaszentgrót

6 976

1659

Zala

2033136

Zalaszentgyörgy

441

1660

Zala

2002608

Zalaszentiván

1 052

1661

Zala

2018096

Zalaszentjakab

441

1662

Zala

2007232

Zalaszentlászló

117

1663

Zala

2013301

Zalaszentlőrinc

441

1664

Zala

2029683

Zalatárnok

1 840

1665

Zala

2017057

Zalavég

441

1666

Zala

2003726

Zebecke

441

2. melléklet a 38/2013. (VII. 31.) BM rendelethez

Helyi közösségi közlekedés támogatása

Település

Támogatás
(ezer Ft)

Ajka Város Önkormányzata

7 741

Baja Város Önkormányzat

4 115

Balassagyarmat Város Önkormányzata

1 793

Balatonfűzfő Város Önkormányzata

113

Balatonfüred Város Önkormányzata

2 927

Balmazújváros Város Önkormányzata

1 147

Baracska Község Önkormányzata

281

Barcs Város Önkormányzata

215

Bátonyterenye Város Önkormányzata

1 667

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

19 325

Bicske Város Önkormányzata

178

Bonyhád Város Önkormányzata

659

Bük Város Önkormányzata

97

Csongrád Városi Önkormányzat

627

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

350 921

Dunaföldvár Város Önkormányzata

743

Dunaharaszti Város Önkormányzata

2 337

Dunakeszi Város Önkormányzata

873

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

31 126

Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat

32 386

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

8 250

Fonyód Város Önkormányzata

206

Gödöllő Város Önkormányzata

3 608

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

86 429

Gyömrő Város Önkormányzata

54

Gyöngyös Városi Önkormányzat

3 331

Gyula Város Önkormányzata

3 633

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

2 327

Hatvan Városi Önkormányzat

3 663

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

3 007

Jászberény Városi Önkormányzat

989

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

30 325

Karcag Városi Önkormányzat

659

Kazincbarcika Város Önkormányzata

1 803

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

49 381

Keszthely Város Önkormányzata

1 270

Kisújszállás Városi Önkormányzat

173

Komárom Város Önkormányzata

3 674

Komló Város Önkormányzat

11 415

Kőszeg Város Önkormányzata

815

Lenti Város Önkormányzata

1 596

Makó Város Önkormányzata

77

Martonvásár Város Önkormányzata

0

Mezőtúr Város Önkormányzata

477

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

352 885

Mohács Város Önkormányzata

259

Mór Városi Önkormányzat

1 683

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata

1 911

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

23 604

Nagykarácsony Község Önkormányzata

97

Nyírbátor Város Önkormányzata

539

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

66 834

Orosháza Város Önkormányzata

2 861

Oroszlány Város Önkormányzata

645

Ózd Város Önkormányzata

8 860

Pápa Város Önkormányzata

7 877

Pécel Város Önkormányzata

243

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

159 019

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

29 606

Sárbogárd Város Önkormányzat

1 263

Siklós Város Önkormányzata

328

Siófok Város Önkormányzata

3 692

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

27 485

Sülysáp Nagyközség Önkormányzata

447

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat

334 211

Szeghalom Város Önkormányzata

157

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

71 532

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

10 961

Szentendre Város Önkormányzat

3 581

Szentes Város Önkormányzata

1 015

Szigetvár Város Önkormányzat

1 039

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

46 789

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

35 600

Tapolca Város Önkormányzata

10 000

Tata Város Önkormányzata

5 889

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

49 089

Tiszafüred Város Önkormányzata

318

Tiszaújváros Város Önkormányzata

599

Törökbálint Város Önkormányzat

1 225

Újfehértó Város Önkormányzata

6 667

Újszász Városi Önkormányzat

81

Vác Város Önkormányzat

5 409

Várpalota Város Önkormányzata

3 643

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

39 507

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

32 553

Zirc Városi Önkormányzat

232

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. augusztus 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére