• Tartalom

39/2013. (VII. 31.) BM rendelet

a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról1

2013.08.01.

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 77. § (2) bekezdés j) pont jb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § A megyei önkormányzati tartalékból támogatás (a továbbiakban: megyei támogatás)

a) a megyei önkormányzat működését súlyosan veszélyeztető, a kötelező feladatellátással kapcsolatosan 2013. évben esedékessé vált fizetési kötelezettségek teljesítésére vagy

b) egyedi kezelést igénylő, előre nem tervezhető fizetési kötelezettségek teljesítésére

igényelhető.

2. § (1) A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás (a továbbiakban: működőképességet szolgáló támogatás) a helyi önkormányzat működőképességét veszélyeztető helyzet elhárításához igényelhető.

(2) A működőképességet szolgáló támogatás elbírálására a következő szempontok szerint kerül sor:

a) egyik adóévről a másikra történő jelentős mértékű iparűzési adóalap csökkenés, mely az önkormányzati támogatást érintő beszámítás során hátrányosan érinti a helyi önkormányzatot,

b) adósságrendezés alatt álló helyi önkormányzatok működési forráshiányának kezelése a válságköltségvetés alapján és

c) egyéb vonatkozású egyedi szempontok.

(3) A működőképességet szolgáló támogatás elbírálása során nem vehető figyelembe

a) a feladatellátáshoz képest kiugró létszám és személyi juttatás,

b) különösen a képviselő-testület és az önkormányzati hivatal személyi és dologi jellegű kiadásainak indokolatlan mértéke.

3. § A megyei támogatás és a működőképességet szolgáló támogatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő formában nyújtható, amelyet a támogatási döntés meghatározott célhoz, feladathoz is köthet.

2. A támogatási igényre és a támogatási döntésre vonatkozó közös szabályok

4. § (1) A megyei támogatásra és a működőképességet szolgáló támogatásra vonatkozó támogatási igényt 2013. szeptember 30-áig lehet benyújtani. Indokolt esetben soron kívüli támogatási igény is benyújtható.

(2) A támogatási igény tartalmazza

a) a helyi önkormányzat rövid szöveges kérelmét,

b) a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi vagy közgyűlési határozatot,

c) az ebr42 információs rendszerben lezárt

ca) megyei önkormányzat esetében a 2–4. melléklet szerinti,

cb) települési önkormányzat esetében az 1–6. melléklet szerinti

adatlapokat,

d) a helyi önkormányzat kérelmét alátámasztó, a megyei támogatás esetén a tartozásokat, fizetési kötelezettségeket, a működőképességet szolgáló támogatás esetén a 2. § (2) bekezdésében meghatározott körülményeket igazoló dokumentumokat.

5. § (1) A helyi önkormányzat a támogatási igényt az ebr42 információs rendszerben lezárja, és papír alapon két eredeti aláírt és egy másolati példányban a Magyar Államkincstárnak a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) nyújtja be. A kizárólag postai úton benyújtott adatlap érvénytelen. A papír alapú támogatási igény postára adásának határideje legkésőbb az elektronikus rögzítés határidejét követő munkanap. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) A felülvizsgált támogatási igények egy-egy eredeti példányát az Igazgatóság a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter (a továbbiakban együtt: miniszterek) részére továbbítja, legfeljebb a támogatási igény, illetve a hiánypótlás beérkezését követő 10 napon belül. Ha a miniszterek a támogatási igények vizsgálata során további tájékoztatást vagy dokumentumok megküldését tartják szükségesnek, ezeket a pályázó – külön felhívásra – köteles teljesíteni.

3. A támogatás döntési rendszere

6. § (1) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 4. melléklet 1. pont IV. alpontja szerinti bíráló bizottság tagjaként

a) az általa vezetett minisztérium állományába tartozó két személyt és

b) az államháztartásért felelős miniszter által kijelölt két személyt

kér fel.

(2) A bíráló bizottság a megyei támogatásra vonatkozó támogatási igények tekintetében is javaslatot tesz.

(3) A megyei támogatásra vonatkozó támogatási igényről a miniszterek – a bíráló bizottság javaslata alapján – 2013. december 20-áig, a működőképességet szolgáló támogatásra vonatkozó támogatási igényről a Kvtv. 4. melléklet 1. pont IV. alpontjában foglaltak szerint együttesen döntenek.

(4) A megyei támogatás és a működőképességet szolgáló támogatás biztosítására támogatói okirattal kerül sor.

7. § A megyei támogatást és a működőképességet szolgáló támogatást a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár egy összegben folyósítja. A megyei támogatás folyósítása a támogatási döntést követően soron kívül történik.

4. A felhasználás és az elszámolás szabályai, a felhasználás ellenőrzése

8. § (1) A kedvezményezett a megyei támogatást, illetve a működőképességet szolgáló támogatást annak folyósítását követő 3 hónapon belül használhatja fel, az ezt követően felhasznált támogatás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 57/A. § (1) bekezdés d) pontja szerint jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(2) A kedvezményezett a megyei támogatással, illetve a működőképességet szolgáló támogatással a 7. melléklet szerinti adatlapon számol el, amelyet az Igazgatóságnak legkésőbb 2014. április 11-éig papír alapon küld meg.

9. § A megyei támogatás és a működőképességet szolgáló támogatás felhasználását a miniszterek és jogszabályban erre feljogosított szervek ellenőrizhetik.

5. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 39/2013. (VII. 31.) BM rendelethez

Igénylésazonosító:

 

 

 

 

Önkormányzat neve:

 

 

 

 

Megye:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adatok eFt

No.

Megnevezés

2012. évi költségvetési beszámoló szerinti tényadatok

2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi módosított előirányzat

2013. évi I. félévi tényadatok

 

 

1

2

3

4

 

BEVÉTELEK

 

 

 

 

1.

Intézményi működési bevételek

 

 

 

 

2.

Saját folyó bevételek és átengedett bevételek/Közhatalmi bevételek

 

 

 

 

2.a)

ebből helyi adóbevétel

 

 

 

 

3.

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása

 

 

 

 

4.

ebből: 2012-ben ÖNHIKI támogatás/2013-ban Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

 

 

 

 

5.

Szerkezetátalakítási tartalék

 

 

 

 

6.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

 

 

 

 

7.

Működési célú támogatásértékű bevételek

 

 

 

 

8.

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

 

 

 

 

9.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

 

------------------

------------------

------------------

10.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről

 

 

 

 

11.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről

 

 

 

 

12.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (áht.-on belülről és kívülről)

 

 

 

 

13.

Működési bevételek összesen (1.+2.+3.+6.+7.+…+12.)

 

 

 

 

14.

Felhalmozási (saját) bevételek összesen

 

 

 

 

15.

Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása

 

 

 

 

16.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

 

 

 

 

17.

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

 

------------------

------------------

------------------

18.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

 

 

 

 

19.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről

 

 

 

 

20.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről

 

 

 

 

21.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (áht.-on belülről és kívülről)

 

 

 

 

22.

Felhalmozási bevételek összesen (14.+15.+16.+...+21.)

 

 

 

 

23.

Költségvetési bevételek (13.+22.)

 

 

 

 

24.

Maradvány működési célú igénybevétele

 

 

 

 

25.

Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

 

 

 

 

26.

Rövid lejáratú hitelek, köcsönök felvétele

 

 

 

 

27.

Likvid hitelek, kölcsönök felvétele

 

 

 

 

28.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

 

 

 

 

29.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

 

 

 

 

30.

Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése

 

 

 

 

31.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

 

 

 

 

32.

Befektetési célú értékpapírok értékesítése

 

 

 

 

33.

Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása

 

 

 

 

34.

Hitelfelvétel külföldről

 

 

 

 

35.

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

 

 

 

 

36.

Finanszírozási bevételek (24.+25.+ … +34.+35.)

 

 

 

 

37

ebből működési célú

 

 

 

 

38.

ebből felhalmozási célú

 

 

 

 

39.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

 

 

 

 

40.

Tárgyévi bevételek (23.+36.+39.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIADÁSOK

 

 

 

 

41.

Személyi juttatások

 

 

 

 

42.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 

 

 

 

43.

Dologi kiadások

 

 

 

 

44.

Működési célú támogatásértékű kiadások

 

 

 

 

45.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen

 

------------------

------------------

------------------

46.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

 

 

 

 

47.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

 

 

 

 

48.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése, nyújtása (áht.-on belülre és kívülre)

 

 

 

 

49.

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

 

 

 

 

50.

Tartalékok (működési célú)

 

 

 

 

51.

Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (44.+45.+…+50.)

 

 

 

 

52.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás és ellátottak pénzbeli juttatásai

 

 

 

 

53.

Működési kiadások összesen (41.+42.+43.+51.+52.)

 

 

 

 

54.

Felújítások (ÁFA-val)

 

 

 

 

55.

Beruházások (ÁFA-val)

 

 

 

 

56.

Befektetési célú részesedések vásárlása és meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása

 

 

 

 

57.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

 

 

 

 

58.

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen

 

------------------------

------------------------

------------------------

59.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

 

 

 

 

60.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

 

 

 

 

61.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése, nyújtása (áht.-on belülre és kívülre)

 

 

 

 

62.

Lakástámogatás

 

 

 

 

63.

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

 

 

 

 

64.

Felhalmozási célú céltartalék

 

 

 

 

65.

Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56.+57.+…+64.)

 

 

 

 

66.

Felhalmozási kiadások összesen (54.+55.+65.)

 

 

 

 

67.

Költségvetési kiadások (53.+66.)

 

 

 

 

68.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

 

 

 

 

69.

Likvid hitelek, kölcsönök törlesztése

 

 

 

 

70.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

 

 

 

 

71.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

 

 

 

 

72.

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

 

 

 

 

73.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

 

 

 

 

74.

Befektetési célú értékpapírok vásárlása

 

 

 

 

75.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

 

 

 

 

76.

Hiteltörlesztés külföldre

 

 

 

 

77.

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

 

 

 

 

78.

Finanszírozási kiadások (68.+69.+…+76.+77.)

 

 

 

 

79.

ebből működési célú

 

 

 

 

80.

ebből felhalmozási célú

 

 

 

 

81.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

 

 

 

 

82.

Tárgyévi kiadások (67.+78.+81.)

 

 

 

 

83.

Működési hiány (13.-53.) (+/-)

 

 

 

 

84.

Felhalmozási hiány (22.-66.) (+/-)

 

 

 

 

85.

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (23.-67.) (+/-)

 

 

 

 

86.

Tárgyévi bevételek és kiadások eltérése (40.-82.) (+/-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adatok eFt

 

 

Kiegészítő adatok

2012. I. féléves beszámoló adat

2013. I. féléves beszámoló adat

 

 

Iparűzési adóalap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….

 

……………………………….

 

polgármester/elnök

 

(fő)jegyző

 

 

 

 

 

 

 

A táblázat kitöltését végezte :

 

 

 

 

 

Telefonszáma:

 

 

 

 

 

Faxszáma:

 

 

 

 

 

E-mail címe:

 

 

 

 

2. melléklet a 39/2013. (VII. 31.) BM rendelethez

Intézményrendszer, feladatellátási struktúra

 

ezer Ft

No.

Intézmény megnevezése

2012. évi teljesítés

Költségvetési Bevételek

Költségvetési Kiadások

Ebből:

Engedélyezett létszámkeret
2012.01.01. (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Saját

Költségvetési Támogatás

Egyéb forrás

Bevételek összesen

Személyi juttatások

Munkaad. terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

Dologi kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadások összesen

Felújítások

Beruházások

Ebből: felhalm. célú pe. átadás

Felhalmozási kiadások összesen

Kiadások összesen

Kötelező

Önként vállalt

Államigazgatási

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (POLGÁRMESTERI HIVATAL NÉLKÜL):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN (INTÉZMÉNYEK NÉLKÜL):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

ÖNKORMÁNYZAT (INTÉZMÉNYEK ÉS HIVATAL NÉLKÜL):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (I.+II.+III):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.

Intézmény megnevezése

2013. évi előirányzatok

Költségvetési Bevételek

Költségvetési Kiadások

Ebből:

Engedélyezett létszámkeret
2013.01.01. (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Saját

Költségvetési Támogatás

Egyéb forrás

Bevételek összesen

Személyi juttatások

Munkaad. terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

Dologi kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadások összesen

Felújítások

Beruházások

Ebből: felhalm. célú pe. átadás

Felhalmozási kiadások összesen

Kiadások összesen

Kötelező

Önként vállalt

Államigazgatási

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (POLGÁRMESTERI HIVATAL NÉLKÜL):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN (INTÉZMÉNYEK NÉLKÜL):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

ÖNKORMÁNYZAT (INTÉZMÉNYEK ÉS HIVATAL NÉLKÜL):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (I.+II.+III):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.H.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….

 

 

……………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

polgármester/elnök

 

 

(fő)jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. melléklet a 39/2013. (VII. 31.) BM rendelethez

Gazdasági társaságok adatai

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

No.

Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság, illetve önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság többségi tulajdonába tartozó gazdasági társaság megnevezése

2012. évi adatok

2013. évi adatok

Ellátott önkormányzati feladat megnevezése

(több feladat választható)

Önkormányzat által a gazdasági társaság részére történő pénzeszközátadás

Gazdasági társaságnál foglalkoztatottak létszáma (2012.01.01.)

Ellátott önkormányzati feladat megnevezése

(több feladat választható)

Önkormányzat által a gazdasági társaság részére történő pénzeszközátadás

Gazdasági társaságnál foglalkoztatottak létszáma (2013.01.01.)

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.H.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….

 

 

 

……………………………….

 

 

 

polgármester/elnök

 

 

 

(fő)jegyző

 

 

4. melléklet a 39/2013. (VII. 31.) BM rendelethez

Igénylésazonosító:
Önkormányzat neve:
KIEGÉSZÍTŐ ADATOK
1.)    Beruházások, fejlesztések
Az önkormányzatnál folyamatban lévő, vagy adott évben befejezett fejlesztések, beruházások

 

 

 

 

adatok eFt

Beruházás megnevezése:

 

Tervezett összköltség:

 

Megvalósítás forrásai:

 

költségvetési támogatás:

 

Eu-s támogatás:

 

saját forrás:

 

hitel:

 

lakossági hozzájárulás:

 

egyéb:

 

Kezdés időpontja:

 

Befejezés időpontja:

 

A beruházások megnevezéséhez további tábla felvehető
2.)    Tartozások
a)    Az önkormányzatnak van-e egy évet meghaladó – nem pénzintézet felé – fennálló tartozása (Röviden be kell mutatni a tartozás okát és összegét, illetve a tárgyévet terhelő fizetési kötelezettséget):

 

 

 

adatok eFt

No.

Tartozás oka:

Tartozás összege

Tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

b)    Az önkormányzat pénzintézet felé fennálló tartozásai
ba) Működéshez kapcsolódó tartozások:

 

 

 

 

adatok eFt

Célja

Hitel, tartozás, rendelkezésre tartott hitelkeret
összege

Kérelem benyújtásakor
fennálló tartozás összege

2013. évet terhelő
visszafizetési kötelezettség
(tőke+kamatok)

Lejárat

Munkabér-hitelkeret

Folyószámla-hitelkeret

Rövid lejáratú hitel

Hosszú lejáratú hitel

Kötvénykibocsátás

Összesen:

 

 

 

 

bb) Fejlesztéshez kapcsolódó tartozások:

 

 

 

 

adatok eFt

Célja

Hitel, tartozás összege

Kérelem benyújtásakor
fennálló tartozás összege

2013. évet terhelő
visszafizetési kötelezettség
(tőke+kamatok)

Lejárat

Rövid lejáratú hitel

Hosszú lejáratú hitel

Kötvénykibocsátás

Összesen:

c)    Az önkormányzat működési célú szállítói tartozásai az igénylés benyújtásakor

 

 

 

 

adatok eFt

Jellege

Összes lejárt tartozás

Összes lejárt tartozásból a 30 napon túli tartozások összege

Összes lejárt tartozásból a 60 napon túli tartozások összege

Vízdíj, szennyvízdíj tartozás

Gázdíj tartozás

Villanydíj tartozás

 

 

 

Távhő

 

 

 

Közvilágítás

 

 

 

Hulladék elszállítási díj tartozás

 

 

 

Közüzemi díjtartozás összesen:

 

 

 

Közös hivatal felé fennálló tartozás

 

 

 

Közös fenntartású közoktatási intézmények felé fennálló tartozás

 

 

 

Közös fenntartású szociális intézmények felé fennálló tartozás

 

 

 

Közös feladatellátás esetében fennálló egyéb tartozás

 

 

 

Közös feladatellátás esetében fennálló tartozások összesen:

 

 

 

Élelmiszer beszállítók felé fennálló tartozások

 

 

 

Egyéb tartozások

 

 

 

Összesen:

3.)

Pénzeszközök állománya

 

adatok eFt

 

 

2011. év tény

2012. év tény

 

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

 

Hosszú lejáratú betétek

 

Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok

 

Betétkönyvek

 

 

 

Költségvetési pénzforgalmi számlák

 

 

 

Összesen:

4.)    A támogatási igény összegszerű megjelölése, rövid szöveges indokolása (kitöltése nem helyettesíthető a szöveges kérelemre való hivatkozással):

Igény összesen:

eFt

Támogatási igény megnevezése:

eFt

eFt

eFt

eFt

Indoklás:

(max. 1000 karakter)

5.)    Az önkormányzat pénzügy-gazdasági helyzetének stabilizálása érdekében tervezett racionalizálási intézkedések rövid ismertetése:Dátum:

 

PH.

 

…………………………
polgármester/elnök

 

…………………………
(fő)jegyző

5. melléklet a 39/2013. (VII. 31.) BM rendelethez

 

 

Igénylésazonosító:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzat neve:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOKRÓL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adatok eFt

No.

Megnevezés

2012. évi tény

2013. évi terv

Rendszeres személyi juttatások összesen (járulékok nélkül)

Nem rendszeres személyi juttatások (járulékok nélkül)

ebből:

Költségtérítés összesen (járulékok nélkül)

Külső személyi juttatások (járulékok nélkül)

Személyi juttatások összesen (1.+2.+6.)

Átlagos statisztikai létszám

Rendszeres személyi juttatások összesen (járulékok nélkül)

Nem rendszeres személyi juttatások (járulékok nélkül)

ebből:

Költségtérítés összesen (járulékok nélkül)

Külső személyi juttatások (járulékok nélkül)

Személyi juttatások összesen (9.+10.+14.)

Átlagos statisztikai létszám

Jutalom

Bér-kompenzáció

Jutalom

Bér-

kompenzáció

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

I.

Polgármester/alpolgármester juttatásai, jogállása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Főállású polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Főállású alpolgármester (képviselő-testületi tag)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Főállású alpolgármester (NEM képviselő-testületi tag)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

Társadalmi megbízatású polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

Társadalmi megbízatású alpolgármester (képviselő-testületi tag)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

Társadalmi megbízatású alpolgármester (NEM képviselő-testületi tag)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

Képviselő-testület tagjainak juttatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

alapdíj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

bizottsági tagságért járó díj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

bizottság nem képviselő tagjának díja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

Teljes/rész munkaidőben foglalkoztatottak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Köztisztviselők összesen (teljes munkaidős)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Köztisztviselők összesen (részmunkaidős)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Közalkalmazottak összesen (teljes munkaidős)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

Közalkalmazottak összesen (részmunkaidős)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

Munkatörvénykönyve alá tartozók összesen (teljes munkaidős)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ea)

ebből: közfoglalkoztatottak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

Munkatörvénykönyve alá tartozók összesen (részmunkaidős)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fa)

ebből: közfoglalkoztatottak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g)

Rendvédelmi szervek összesen (teljes munkaidős)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h)

Rendvédelmi szervek összesen (részmunkaidős)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.) Köztisztviselői illetményalap összege:

……………..eFt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.) 2013. évre tervezett béren kívüli juttatás összege 1 főre vetítve (ideértve a Cafetéria- keretet is)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köztisztviselők esetén:

……………..eFt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közalkalmazottak esetén:

……………..eFt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munka törvénykönyve alá tartozó dolgozók esetén:

……………..eFt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.H.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

polgármester/elnök

 

 

 

 

 

 

 

(fő)jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

6. melléklet a 39/2013. (VII. 31.) BM rendelethez

Igénylésazonosító:

 

 

 

 

 

Önkormányzat neve:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatásértékű működési kiadás/működési célú pénzeszköz átadás

 

 

 

 

 

 

adatok ezer forintban

No.

Megnevezés

Jogcím

2012. évi kötségvetési beszámoló szerinti tényadatok

2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi módosított előirányzat

I.

Támogatás értékű működési kiadás összesen:

 

 

 

 

1.

ebből kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó

 

 

 

 

a)

 

 

 

 

 

b)

 

 

 

 

 

c)

 

 

 

 

 

2.

ebből önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó

 

 

 

 

a)

 

 

 

 

 

b)

 

 

 

 

 

c)

 

 

 

 

 

II.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:

 

 

 

 

1.

ebből kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó

 

 

 

 

a)

 

 

 

 

 

b)

 

 

 

 

 

c)

 

 

 

 

 

2.

ebből önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó

 

 

 

 

a)

 

 

 

 

 

b)

 

 

 

 

 

c)

 

 

 

 

 

A táblában további alpontok felvehetők

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.H.

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………..

 

……………………………………………..

 

polgármester/elnök

 

(fő)jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

7. melléklet a 39/2013. (VII. 31.) BM rendelethez

Igénylésazonosító:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás elszámoló adatlapja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Önkormányzat neve:

 

 

 

 

 

2.

Megítélt támogatás összege (Ft):

 

 

 

 

 

3.

Támogatási döntés időpontja:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásból teljesített kifizetések

 

 

 

 

 

 

 

 

No.

Teljesített tartozás / fizetési kötelezettség megnevezése

Számla

Pénzügyi teljesítés ideje

Pénzügyi bizlonylat száma

Összeg (Ft)

Igazgatóság által elfogadott összeg

Kelte

Esedékessége

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

A táblában további alpontok felvehetők

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

El nem számolt összeg
(megítélt támogatás -
elszámolás összesen) (Ft):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................................................

 

.....................................................................................

 

 

 

polgármester/elnök

 

(fő)jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 89. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére