• Tartalom

39/2013. (IX. 24.) NGM rendelet

az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény végrehajtásáról

2017.11.07.

Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény és módosításai kihirdetéséről szóló 2013. évi XLII. törvény 36. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. Az Egyezmény 6–11. cikkéhez

1. § (1) Magyarország területén TIR-igazolvány kiadására és az ezzel összefüggő garanciavállalásra a vámhatóság által felhatalmazott, az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 1. cikk q) pontjában meghatározott garanciavállaló egyesület jogosult.

(2) A TIR-igazolvány kiadására vonatkozó felhatalmazást a garanciavállaló egyesület írásban kérelmezi a vámhatóságtól. A kérelemhez mellékelni kell a feltételek teljesítésére vonatkozó igazolásokat. A vámhatóság a kérelem teljesítéséről az adópolitikáért felelős miniszter és a közlekedésért felelős miniszter véleményének kikérését követően dönt, és a felhatalmazás megadásáról értesíti a TIR Végrehajtó Testületet is. Felhatalmazás csak olyan garanciavállaló egyesületnek adható, amely megfelel az Egyezményben és mellékleteiben előírt feltételeknek. A felhatalmazási eljárás során – az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény és módosításai kihirdetéséről szóló törvény rendelkezéseivel összhangban – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3)1 Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. november 24-i 2015/2447/EU Bizottsági végrehajtási rendelet 163. cikke értelmében a garanciavállaló egyesülettől az Egyezményben meghatározott felelőssége alapján TIR-igazolványonként legfeljebb 100 000 EUR összegnek megfelelő mértékű vámtartozás és egyéb teher követelhető nemzeti valutában (forint) kifejezve. A vámtartozás és egyéb teher összegét a TIR-igazolvány fedezete alatt lebonyolított árutovábbítási eljárással összefüggésben felfedett jogsértő cselekmény elkövetésének időpontjában, ettől eltérő esetben – a jogsértő cselekmény elkövetése időpontjának ismerete hiányában – a TIR-igazolvány elfogadásának napján érvényes MNB deviza árfolyam alapján kell megállapítani, figyelemmel az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 77–79. cikkeiben foglaltakra.

(4) A vámhatóság – az adópolitikáért felelős miniszter és a közlekedésért felelős miniszter véleményének kikérését követően – a felhatalmazást visszavonja, ha a garanciavállaló egyesület már nem felel meg az Egyezményben és mellékleteiben meghatározott feltételeknek és a visszavonásról a TIR Végrehajtó Testületet értesíti.

2. § (1) A TIR-igazolvány használatára vonatkozó kérelmet az igazolvány kiadására felhatalmazott garanciavállaló egyesülethez kell benyújtani. TIR-igazolványt csak az a kérelmező kaphat, aki megfelel az Egyezmény 9. melléklet II. részében felsorolt valamennyi feltételnek. A feltételek meglétét a garanciavállaló egyesület köteles vizsgálni és a vizsgálat eredményéről a kérelmezőt írásban értesíteni. A garanciavállaló egyesület értesítése alapján a kérelmező mindaddig jogosult TIR-igazolvány használatára, amíg az előírt feltételeket teljesíti.

(2) Az Egyezmény 9. melléklet II. rész 1. bekezdés

a) a) és c) pontjában foglaltakat külön jogszabály alapján a nemzetközi közúti árufuvarozás végzésére szolgáló engedéllyel rendelkezőknél teljesítettnek kell tekinteni;

b) b) pontjában foglaltak alatt a Nemzetközi Közúti Fuvarozók Szervezete (a továbbiakban: nemzetközi szervezet) által a garanciavállaló egyesületek nevében megkötött, a vámhatóságok jogos követeléseinek kielégítésére szolgáló és Magyarországon a vámhatóság által elfogadott biztosítási szerződést kell érteni.

(3)2 Az Egyezmény 9. melléklet II. rész 2. bekezdésében foglaltak alapján a kérelmezőnek az adóhatóság és vámhatóság által kiadott, 30 napnál nem régebbi, az adózás rendjéről szóló törvény szerinti adóigazolást kell benyújtania arról, hogy nincs nyilvántartott tartozása. Továbbá írásban nyilatkoznia kell arról is, hogy nem áll csőd, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, illetve kényszervégelszámolási eljárás alatt.

(4) Az Egyezmény 38. cikke értelmében a vámhatóság az Egyezmény 9. melléklet II. részében meghatározott feltételek teljesítése esetén is – ideiglenesen vagy véglegesen – az Egyezmény rendelkezéseinek kedvezményéből kizárhatja azt, aki a nemzetközi közúti árufuvarozásra vonatkozó jogszabályokat, illetve a vámjogszabályokat súlyosan megszegte.

(5) A TIR-igazolvány használatára vonatkozó eljárás rendjét, valamint a végrehajtás során alkalmazható szigorú elszámolású formanyomtatványok mintáit, használatát, hamisítás elleni védelmét és megőrzését az azt kibocsátó nemzetközi szervezet állapítja meg és a nemzeti tagegyesülete útján ellenőrzi.

2. Az Egyezmény 12–13. cikkéhez

3. § A közúti járművek és a szállítótartályok alkalmassági, illetve jóváhagyási bizonyítványát az Egyezmény 1. cikk n) pontjában meghatározott személyek székhelye szerint illetékes vámhatóság adja ki.

3. Az Egyezmény 45. cikkéhez

4. § A TIR-igazolvánnyal lebonyolított nemzetközi áruforgalom vámellenőrzésére és a TIR-igazolványok kezelésére a vámhatóság jogosult.

4. Átmeneti rendelkezések

5. § Az 1. § (2) bekezdése nem érinti az e rendelet hatálybalépése előtt, a TIR-igazolvány kiadására vonatkozó felhatalmazás tekintetében már kibocsátott engedéllyel rendelkező garanciavállaló egyesület tevékenységét.

5. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. §3

1

Az 1. § (3) bekezdése a 17/2016. (VI. 7.) NGM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított, a 37/2017. (XI. 6.) NGM rendelet 3. §-a szerint módosítot szöveg.

2

A 2. § (3) bekezdése a 17/2016. (VI. 7.) NGM rendelet 4. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére