• Tartalom

392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet

392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet

a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról

2023.01.01.

A Kormány

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés z) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9–13. §, a 14. § a)–d) és f) pontja, valamint az 1–4. melléklet és a 6. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. § e) pontja, a 15. § és az 5. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. §, a 19. § és a 20. §, valamint a 7. melléklet tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. § és a 18. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §1 (1)2 A szociális és gyermekvédelmi ellátásoknak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 18/B. §-ában meghatározott országos nyilvántartását (a továbbiakban: Nyilvántartás) a Magyar Államkincstár központi szerve (a továbbiakban: Központ) vezeti.

(2)3 A Központ e rendelet szerinti feladat- és hatásköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § f)–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a szociálpolitikáért felelős miniszter gyakorolja.

(3)4 A Nyilvántartás fejlesztésével kapcsolatos feladatokat a Központ a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet szakmai közreműködésével látja el.

2. § (1)5 A települési önkormányzat jegyzőjének (a továbbiakban: jegyző) és a fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal) a Nyilvántartásba való adatrögzítéssel történő adatszolgáltatása a Központ által e célból kialakított és a központi szerverén működtetett webes kezelőfelületen történő adatrögzítéssel, vagy a Központ által meghatározott formátumú és adattartalmú interfész kapcsolaton keresztül zajló elektronikus adatátadással valósul meg.

(2)6 A Nyilvántartás adatait a Központ az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás összesítésével, egységes adatbázisban kezeli.

3. § (1) A Nyilvántartásba történő adatszolgáltatásért, valamint az általa szolgáltatott adatok hitelességéért a jegyző, illetve a járási hivatal vezetője (a továbbiakban együtt: adatszolgáltatásért felelős személy) felel.

(2)7 A Központ a Nyilvántartás üzemeltetése során biztosítja, hogy az arra jogosulatlan személyek a nyilvántartásba vett adatokhoz ne férjenek hozzá.

(3)8 A Központ a központi szerverén folyamatosan naplózza a Nyilvántartással kapcsolatos nyilvántartási eseményeket – ide értve az adatrögzítéssel nem járó adatlekérdezéseket is –, valamint gondoskodik arról, hogy azok visszakereshetőek legyenek.

(4)9

2. A Nyilvántartás működtetése

4. § (1) A Nyilvántartás részére történő adatszolgáltatást a (2), a (4), valamint a (6) bekezdés szerinti személyek (a továbbiakban együtt: adatszolgáltatásra jogosult személy) teljesítik.

(2)10 Az adatszolgáltatásért felelős személy a Nyilvántartás részére történő adatszolgáltatás teljesítésére a polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal, illetve a járási hivatal (a továbbiakban együtt: hatóság) ügyfélkapu hozzáférési jogosultsággal rendelkező, és közszolgálati, illetve kormányzati szolgálati jogviszonyban álló munkatársai közül – a Központ honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti kijelölő okirat kitöltésével – egy e-képviselőt jelöl ki. A kijelölő okiratot elektronikus úton meg kell küldeni a Központ részére.

(3)11 Az adatszolgáltatásért felelős személy haladéktalanul köteles a Központnak bejelenteni, ha az e-képviselő nyilvántartásba vett adatai megváltoztak vagy megbízása megszűnt.

(4)12 A nyilvántartásba vett e-képviselő a hatóság ügyfélkapu hozzáférési jogosultsággal rendelkező, és közszolgálati, illetve kormányzati szolgálati jogviszonyban álló munkatársai közül a Nyilvántartás részére történő adatszolgáltatásra további személyt vagy személyeket jelölhet ki (a továbbiakban: e-ügyintéző). Az e-ügyintéző kijelölése elektronikus úton, a Központ által erre a célra rendszeresített webes kezelőfelületen történik. A kijelöléshez meg kell adni az e-ügyintézőnek az ügyfélkapu használatára jogosító személyazonosító adatait.

(5) Az e-képviselő a hatóság e-ügyintézői közül kiemelt felhasználót jelölhet ki. A kiemelt felhasználó a hatóságnál dolgozó valamennyi adatszolgáltatásra jogosult személy Nyilvántartáshoz kapcsolódó tevékenységének nyomon követésére jogosult.

(6)13 Az e-ügyintéző kijelölésére vonatkozó szabályok szerint az e-képviselő a hatóság munkatársai közül az Szt. 18/B. § (1) bekezdése szerinti ellátásokkal összefüggő hatósági ügyben eljárási cselekményeket egyébként nem végző adatrögzítőt is kijelölhet. Adatrögzítőként közszolgálati jogviszonyban vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy jelölhető ki.

(7)14 Az e-képviselő köteles a Központ felé elektronikus úton bejelenteni, ha a (4) vagy a (6) bekezdés szerinti személyek nyilvántartásba vett adatai megváltoztak. Az e-ügyintéző, a kiemelt felhasználó, valamint az adatrögzítő kijelölése a Központ felé elektronikus úton, a webes kezelőfelületen tett bejelentéssel vonható vissza.

(8) Az e-ügyintéző, a kiemelt felhasználó és az adatrögzítő megfelelő felkészítéséről az e-képviselő gondoskodik.

5. § (1)15 Az adatszolgáltatásra jogosult személy az Szt. 18/B. § (2) bekezdése szerinti adatokat – a döntés véglegessé válásának időpontját kivéve – legkésőbb az ellátással összefüggő döntés meghozatalát követő öt munkanapon belül rögzíti a Nyilvántartás működtetésének alapjául szolgáló adatrögzítő felületen. A rögzített adatok akkor válnak a Nyilvántartás részévé, amikor az ellátással kapcsolatos döntés véglegessé válására vonatkozó adatot az adatszolgáltatásra jogosult személy rögzíti. A véglegessé válás időpontját legkésőbb az arról való tudomásszerzést követő munkanapon kell rögzíteni.

(2)16 Az (1) bekezdésben meghatározott határidőn túl akkor lehet adatot rögzíteni, ha az adatszolgáltatásra jogosult személy számára a Nyilvántartás – a Központ informatikai rendszerében, az elektronikus hírközlési szolgáltatónál vagy a hatóság informatikai eszközében fellépő üzemzavar miatt – az adatrögzítési határidőn belül munkaidőben legalább két egymást követő munkanapon keresztül nem volt elérhető.

(3)17 Ha az Szt. 18/B. § (1) bekezdése szerinti ellátást kérelmező személy vagy az ellátás megállapítása során figyelembe vett személy Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem rendelkezik vagy a Társadalombiztosítási Azonosító Jele nem ismert, a Nyilvántartás a részére – a Társadalombiztosítási Azonosító Jele rögzítéséig – ideiglenes azonosítót képez.

(4) Ha a Nyilvántartásban rögzített adat akként változik meg, hogy azzal összefüggésben hatósági döntéshozatalra nem kerül sor, az adatot az adatszolgáltatásra jogosult személy legkésőbb az adatváltozásról való tudomásszerzést követő munkanapon módosítja.

6. § (1)18 Az eljáró hatóság a Nyilvántartásban rögzített

a)19 természetes személyazonosító és lakcímadatokat a személyi adat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter által vezetett nyilvántartásból,

b)20 Társadalombiztosítási Azonosító Jelet a Magyar Államkincstár TAJ szám nyilvántartásából

való adatigénylés útján ellenőrzi.

(2) Ha az eljáró hatóság azt állapítja meg, hogy a kérelmet benyújtó személy vagy az adott ellátás megállapítása során figyelembe vett más személy már szerepel a Nyilvántartásban, és az ellátásra való jogosultság feltételei fennállnak, az új ellátásra vonatkozó adatokat a Nyilvántartásban már szereplő adatokhoz kapcsoltan rögzíti.

(3)21 A Nyilvántartásban szereplő személyre vonatkozó, az Szt. 18. § a), b) és g) pontja, 18/A. § a), b) és g) pontja, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 138. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – akkor kell törölni a nyilvántartásból, amikor az Szt. 23. §-a szerint minden olyan ellátás Nyilvántartásból való törlésére sor került, amelyre való jogosultság vizsgálatánál a személyt figyelembe vették. A törlést az utolsóként törölt ellátással összefüggő adatok törlésével egyidejűleg kell elvégezni.

(4)22 A Nyilvántartásban a gyermekek otthongondozási díjára, illetve az ápolási díjra való jogosultság alapján szereplő személyre vonatkozó adatot a jogosultra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt év elteltével kell törölni.

6/A. §23 A Központ a fővárosi és vármegyei kormányhivatal, továbbá járási (fővárosi kerületi) hivatala számára az Szt. 19. § (1c) bekezdése szerinti közvetlen hozzáférést az e célból kialakított és a központi szerverén működtetett webes kezelőfelületen vagy a Központ által meghatározott formátumú és adattartalmú interfész kapcsolaton keresztül zajló elektronikus adatátadással teljesíti.

3. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. november 15-én lép hatályba.

(2) Az 5. § (3) bekezdése és a 6. § (3) bekezdése 2013. december 16-án lép hatályba.

(3) A 11. § és a 21. § 2014. július 1-jén lép hatályba.

8. §24

9. §25 Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

10. §26

11. §27

12. §28

13. §29

14. §30

15. §31

16. §32

17. §33

18. §34

19. §35

20. §36

21. §37

1. melléklet a 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelethez38

2. melléklet a 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelethez39

3. melléklet a 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelethez40

4. melléklet a 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelethez41

5. melléklet a 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelethez42

6. melléklet a 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelethez43

7. melléklet a 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelethez44

2

Az 1. § (1) bekezdése a 311/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 24. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 135. §-a szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (3) bekezdése a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 23. §-a, a 448/2021. (VII. 26.) Korm. rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 250. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 250. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (3) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 250. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 3. § (4) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 461. §-a hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

11

A 4. § (3) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 250. § (3) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 4. § (7) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 250. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 5. § (1) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 460. §-a szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

16

Az 5. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 250. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

17

Az 5. § (3) bekezdése a 303/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 26. § a) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 6. § (1) bekezdése a 21. §-al megállapított szöveg.

19

A 6. § (1) bekezdés a) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 250. § (3) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 6. § (1) bekezdés b) pontja a 147/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

21

A 6. § (3) bekezdése a 303/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 26. § b) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 6. § (4) bekezdését a 303/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 25. §-a iktatta be.

23

A 6/A. §-t a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 459. §-a iktatta be, szövege a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 169. §-a szerint módosított szöveg.

24

A 8. §-t a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 250. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

25

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 71. § (1) bekezdése iktatta be.

26

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 12–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 12–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 12–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 12–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 12–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 12–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 12–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 12–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 12–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

Az 1–7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

Az 1–7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

Az 1–7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

Az 1–7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

Az 1–7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

Az 1–7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

Az 1–7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére