• Tartalom

4/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet

a befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről1

2013.07.02.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. ÁÉKBV: a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény (a továbbiakban: Batv.) 3. § 1. pontjában meghatározott fogalom;

2. ÁÉKBV-alapkezelő: a Batv. 3. § 2. pontjában meghatározott fogalom;

3. befektetési alapkezelő: a Batv. 3. § 11. pontjában meghatározott fogalom;

4. cél-ÁÉKBV: a Batv. 3. § 19. pontjában meghatározott fogalom;

5. elektronikus űrlap: a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. § 3. pontjában meghatározott fogalom;

6. ERA rendszer: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) által a hiteles adatok fogadásához kialakított és üzemeltetett, biztonságos kézbesítési szolgáltatásnak minősülő elektronikus kézbesítési rendszer;

7. gyűjtő-ÁÉKBV: a Batv. 3. § 35. pontjában meghatározott fogalom.

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a befektetési alapkezelőre, az ÁÉKBV-alapkezelőre, az ÁÉKBV-re, valamint a gyűjtő-ÁÉKBV-re (a továbbiakban együtt: bejelentésre kötelezett személy).

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Batv. 136. § (1) bekezdés l) pontja alapján történő bejelentési kötelezettség teljesítésére.

3. § (1) A befektetési alapkezelőnek

a) a Batv. 53. § (3) bekezdésén alapuló – a zártkörű befektetési alap kezelési szabályzatának módosítására vonatkozó – bejelentési kötelezettségét az 1. mellékletben,

b) a Batv. 84. § (3) bekezdésén alapuló – a nyilvános zárt végű befektetési alapok esetében a kibocsátási program keretében történő egyes kibocsátások végleges feltételeire vonatkozó – bejelentési kötelezettségét a 2. mellékletben,

c) a Batv. 92. § (1) bekezdésén alapuló – a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szüneteltetésére vonatkozó – bejelentési kötelezettségét a 3. mellékletben,

d) a Batv. 93. § (3) bekezdésén alapuló – a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztésére vonatkozó – bejelentési kötelezettségét a 4. mellékletben,

e) a Batv. 103. § (7) bekezdésén alapuló – az illikviddé vált eszközök elkülönítésére vonatkozó – bejelentési kötelezettségét az 5. mellékletben,

f) a Batv. 114. § (1) bekezdésén alapuló – a nyilvános nyílt végű befektetési alapra vonatkozó rendkívüli tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatos – bejelentési kötelezettségét a 6. mellékletben

meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell teljesítenie az engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi, törlési eljárásokban, valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának technikai feltételeiről szóló 2/2013. (II. 12.) PSZÁF rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezései szerint az ERA rendszeren keresztül.

(2) Az ÁÉKBV-alapkezelőnek a Batv. 118. § (5) bekezdésén alapuló – a gyűjtő-ÁÉKBV tervezett megszüntetésére vonatkozó – bejelentési kötelezettséget a 7. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell teljesítenie az (1) bekezdésben meghatározott módon.

(3) A gyűjtő-ÁÉKBV-nek a Batv. 121. § (3) bekezdésén alapuló – a cél-ÁÉKBV tájékoztatójára, kiemelt befektetői információjára és ezek módosításaira, valamint éves és féléves jelentéseire vonatkozó – bejelentési kötelezettséget a 8. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell teljesítenie az (1) bekezdésben meghatározott módon.

4. § (1) Egy elektronikus űrlapon egy befektetési alap több adatát vagy adatának változását is be lehet jelenteni, de egy elektronikus űrlapon csak egy befektetési alappal kapcsolatban lehet bejelentési kötelezettséget teljesíteni.

(2) Az elektronikus űrlaphoz csatolni kell az adat változását, és – amennyiben releváns – a változás hatálybalépésének időpontját alátámasztó dokumentumokat, valamint azokat a jogszabály által előírt dokumentumokat, amelyek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján az ügyféltől bekérhetők.

5. § (1) Ha a bejelentés kijavítást, kiegészítést igényel – ideértve a bejelentésben foglaltak dokumentumokkal történő alátámasztását is –, a Felügyelet a bejelentésre kötelezett személyt felszólítja ennek teljesítésére. A bejelentésre kötelezett személy a bejelentés kijavítását, kiegészítését a 3. §-ban meghatározottak szerint az elektronikus űrlap ismételt kitöltésével, megismételt bejelentésben teljesíti. A megismételt bejelentésben hivatkozni kell a korábbi bejelentés számára, valamint a megfelelő rovatnak is tartalmaznia kell a bejelentés megismételt jellegét.

(2) Ha a bejelentésre kötelezett személy önellenőrzése, belső ellenőrzése vagy egyéb lefolytatott ellenőrzése során kiderül, hogy a korábban bejelentett adatok javítása, módosítása szükséges, a bejelentésre kötelezett személynek a tény feltárásától számítva haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül kell az (1) bekezdésben meghatározott megismételt bejelentést megtennie.

6. §2

7. § Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 4/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Bejelentő űrlap
a Batv. 53. § (3) bekezdésén alapuló – a zártkörű befektetési alap kezelési szabályzatának módosítására vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. Az alapkezelő adatai
1.1. az alapkezelő megnevezése
1.2. az alapkezelő székhelye
1.3. az alapkezelő cégjegyzékszáma
2. Az alap megnevezése
3. A bejelentés jellege
3.1. új bejelentés
3.2. megismételt bejelentés
4. A megismételt bejelentés alapját képező korábbi bejelentés száma
5. A képviselő adatai
5.1. a képviselő neve
5.2. a képviselő címe/székhelye
II. A bejelentéssel kapcsolatos információk
1. A csatolt dokumentum, dokumentumok megnevezése
2. A dokumentumban történt változás, változások bemutatása
3. Egyéb információ

2. melléklet a 4/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Bejelentő űrlap
a Batv. 84. § (3) bekezdésén alapuló – a nyilvános zárt végű befektetési alapok esetében a kibocsátási program keretében történő egyes kibocsátások végleges feltételeire vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. Az alapkezelő adatai
1.1. az alapkezelő megnevezése
1.2. az alapkezelő székhelye
1.3. az alapkezelő cégjegyzékszáma
2. Az alap megnevezése
3. A bejelentés jellege
3.1. új bejelentés
3.2. megismételt bejelentés
4. A megismételt bejelentés alapját képező korábbi bejelentés száma
5. A képviselő adatai
5.1. a képviselő neve
5.2. a képviselő címe/székhelye
II. A bejelentéssel kapcsolatos információk
1. A csatolt dokumentum, dokumentumok megnevezése
2. Egyéb információ

3. melléklet a 4/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Bejelentő űrlap
a Batv. 92. § (1) bekezdésén alapuló – a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szüneteltetésére vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. Az alapkezelő adatai
1.1. az alapkezelő megnevezése
1.2. az alapkezelő székhelye
1.3. az alapkezelő cégjegyzékszáma
2. Az alap megnevezése
3. A bejelentés jellege
3.1. új bejelentés
3.2. megismételt bejelentés
4. A megismételt bejelentés alapját képező korábbi bejelentés száma
5. A képviselő adatai
5.1. a képviselő neve
5.2. a képviselő címe/székhelye
II. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazása szüneteltetésével kapcsolatos információk
1. Az érintett sorozat megnevezése
2. A szünetelés ideje
2.1. kezdő időpont
2.2. záró időpont
3. A szünetelés oka
3.1. a befektetési jegyek értékesítése, illetve visszaváltása a befektetési alapkezelő működési körében felmerülő okból nem végezhető
3.2. a befektetési jegyek értékesítése, illetve visszaváltása a letétkezelő működési körében felmerülő okból nem végezhető
3.3. a befektetési jegyek értékesítése, illetve visszaváltása a forgalmazó működési körében felmerülő okból nem végezhető
3.4. a befektetési jegyek mennyisége elérte a forgalmazási maximumot
4. A szünetelésről szóló rendkívüli közzététel megjelentetésének dátuma
5. Egyéb információ

4. melléklet a 4/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Bejelentő űrlap
a Batv. 93. § (3) bekezdésén alapuló – a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztésére vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. Az alapkezelő adatai
1.1. az alapkezelő megnevezése
1.2. az alapkezelő székhelye
1.3. az alapkezelő cégjegyzékszáma
2. Az alap megnevezése
3. A bejelentés jellege
3.1. új bejelentés
3.2. megismételt bejelentés
4. A megismételt bejelentés alapját képező korábbi bejelentés száma
5. A képviselő adatai
5.1. a képviselő neve
5.2. a képviselő címe/székhelye
II. A befektetési jegyek visszaváltásának, illetve vételének felfüggesztésével kapcsolatos információk
1. Az érintett sorozat megnevezése
2. A felfüggesztés érinti
2.1. a vételt és a visszaváltást egyaránt
2.2. kizárólag a visszaváltást
3. A felfüggesztés ideje
4. A felfüggesztés oka
4.1. a befektetési alap adott sorozata szerinti nettó eszközértéke nem állapítható meg az alábbiak miatt
4.1.1. a befektetési alap saját tőkéje több mint 10 százalékára vonatkozóan az adott eszközök forgalmát felfüggesztették
4.1.2. egyéb ok miatt nem áll rendelkezésre értékelésre alkalmas piaci árfolyam-információ
4.1.3. egyéb ok
4.2. a befektetési alapkezelő nem képes a tevékenységét ellátni
4.3. a letétkezelő nem képes a tevékenységét ellátni
4.4. a forgalmazó nem képes a tevékenységét ellátni
4.5. a befektetési alap nettó eszközértéke negatívvá vált
4.6. a leadott visszaváltási megbízások alapján a befektetési jegyeknek olyan mennyiségét kívánják visszaváltani, amely miatt a befektetési alap likviditása – figyelembe véve a befektetési alap eszközeinek értékesítésére rendelkezésre álló időt – veszélybe kerül
5. A rendkívüli közlemény megjelentetésének dátuma
6. Értesített más felügyeletek
6.1. megnevezése
6.2. értesítésének dátuma
7. Egyéb információ

5. melléklet a 4/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Bejelentő űrlap
a Batv. 103. § (7) bekezdésén alapuló – az illikviddé vált eszközök elkülönítésére vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. Az alapkezelő adatai
1.1. az alapkezelő megnevezése
1.2. az alapkezelő székhelye
1.3. az alapkezelő cégjegyzékszáma
2. Az alap megnevezése
3. A bejelentés jellege
3.1. új bejelentés
3.2. megismételt bejelentés
4. A megismételt bejelentés alapját képező korábbi bejelentés száma
5. A képviselő adatai
5.1. a képviselő neve
5.2. a képviselő címe/székhelye
II. Az eszközök elkülönítésével és az elkülönítés megszüntetésével kapcsolatos információk
1. Az érintett sorozat megnevezése
2. Az eszközök elkülönítésével kapcsolatos információk
2.1. az eszközök elkülönítésének időpontja
2.2. az eszközök elkülönítésével kapcsolatos döntés száma
2.3. az eszközök elkülönítésével kapcsolatos döntés indoka
2.4. a befektetők tájékoztatásának
2.4.1. módja
2.4.2. ideje
2.5. egyéb információ
3. Az eszközök elkülönítésének megszüntetésével kapcsolatos információk
3.1. Az eszközök elkülönítésének megszüntetésével kapcsolatos döntés jellege
3.1.1. az elkülönítés megszüntetése teljes mértékben
3.1.2. az elkülönítés megszüntetése részben
3.2. az eszközök elkülönítésének megszüntetésével kapcsolatos döntés száma
3.3. az eszközök elkülönítésének megszüntetésével kapcsolatos döntés indoka
3.4. a befektetők tájékoztatásának
3.4.1. módja
3.4.2. ideje
4. Egyéb információ

6. melléklet a 4/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Bejelentő űrlap
a Batv. 114. § (1) bekezdésén alapuló – a nyilvános nyílt végű befektetési alapra vonatkozó rendkívüli tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. Az alapkezelő adatai
1.1. az alapkezelő megnevezése
1.2. az alapkezelő székhelye
1.3. az alapkezelő cégjegyzékszáma
2. Az alap megnevezése
3. A bejelentés jellege
3.1. új bejelentés
3.2. megismételt bejelentés
4. A megismételt bejelentés alapját képező korábbi bejelentés száma
5. A képviselő adatai
5.1. a képviselő neve
5.2. a képviselő címe/székhelye
II. Csatolandó dokumentumok
1. A Batv. 114. § (1) bekezdés a) pontja szerinti közzététel megküldése
2. A Batv. 114. § (1) bekezdés b) pontja szerinti közzététel megküldése
3. A Batv. 114. § (1) bekezdés c) pontja szerinti közzététel megküldése
4. A Batv. 114. § (1) bekezdés d) pontja szerinti közzététel megküldése
5. A Batv. 114. § (1) bekezdés e) pontja szerinti közzététel megküldése
6. A Batv. 114. § (1) bekezdés f) pontja szerinti közzététel megküldése
7. A Batv. 114. § (1) bekezdés g) pontja szerinti közzététel megküldése
8. A Batv. 114. § (1) bekezdés h) pontja szerinti közzététel megküldése
9. A Batv. 114. § (1) bekezdés i) pontja szerinti közzététel megküldése
10. A Batv. 114. § (1) bekezdés j) pontja szerinti közzététel megküldése
11. A Batv. 114. § (1) bekezdés k) pontja szerinti közzététel megküldése
12. A Batv. 114. § (1) bekezdés l) pontja szerinti közzététel megküldése
13. A Batv. 114. § (1) bekezdés m) pontja szerinti közzététel megküldése
14. A Batv. 114. § (1) bekezdés n) pontja szerinti közzététel megküldése
15. A Batv. 114. § (1) bekezdés o) pontja szerinti közzététel megküldése
16. A Batv. 114. § (1) bekezdés p) pontja szerinti közzététel megküldése
17. A Batv. 114. § (1) bekezdés q) pontja szerinti közzététel megküldése
18. A Batv. 114. § (1) bekezdés r) pontja szerinti közzététel megküldése
19. A Batv. 114. § (1) bekezdés s) pontja szerinti közzététel megküldése
20. A Batv. 114. § (1) bekezdés t) pontja szerinti közzététel megküldése
III. Egyéb információk

7. melléklet a 4/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Bejelentő űrlap
a Batv. 118. § (5) bekezdésén alapuló – a gyűjtő-ÁÉKBV tervezett megszüntetésére vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. Az alapkezelő adatai
1.1. az alapkezelő megnevezése
1.2. az alapkezelő székhelye
1.3. az alapkezelő cégjegyzékszáma
2. Az alap megnevezése
3. A bejelentés jellege
3.1. új bejelentés
3.2. megismételt bejelentés
4. A megismételt bejelentés alapját képező korábbi bejelentés száma
5. A képviselő adatai
5.1. a képviselő neve
5.2. a képviselő címe/székhelye
II. A gyűjtő-ÁÉKBV tervezett megszüntetésével kapcsolatos információk
1. A megszüntetés tervezett időpontja
2. A megszüntetésről szóló döntés
2.1. száma
2.2. indoka
3. Értesített más felügyeletek
3.1. megnevezése
3.2. értesítésének dátuma
4. Egyéb információk

8. melléklet a 4/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Bejelentő űrlap
a Batv. 121. § (3) bekezdésén alapuló – a cél-ÁÉKBV tájékoztatójára, kiemelt befektetői információjára és ezek módosításaira, valamint éves és féléves jelentéseire vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
I. Alapadatok
1. Az alapkezelő adatai
1.1. az alapkezelő megnevezése
1.2. az alapkezelő székhelye
1.3. az alapkezelő cégjegyzékszáma
2. A gyűjtő-alap megnevezése
3. A bejelentés jellege
3.1. új bejelentés
3.2. megismételt bejelentés
4. A megismételt bejelentés alapját képező korábbi bejelentés száma
5. A képviselő adatai
5.1. a képviselő neve
5.2. a képviselő címe/székhelye
II. A cél-ÁÉKBV-vel kapcsolatos adatok
1. A cél-ÁÉKBV megnevezése
2. A cél-ÁÉKBV székhely szerinti tagállama
3. Egyéb információ
III. A csatolt dokumentum, dokumentumok
1. A cél-ÁÉKBV tájékoztatója vagy ennek módosítása
1.1. módosítás esetén a változás bemutatása
2. A cél-ÁÉKBV kiemelt befektetői információja vagy ennek módosítása
2.1. módosítás esetén a változás bemutatása
3. A cél-ÁÉKBV éves jelentése
4. A cél-ÁÉKBV féléves jelentése
1

A rendeletet a 2013: CXLIII. törvény 173. § 7. pontja hatályon kívül helyezte 2013. október 1. napjával.

2

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére