• Tartalom

4/2013. (II. 28.) BM utasítás

4/2013. (II. 28.) BM utasítás

az egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXIV. törvénnyel összefüggésben egyes miniszteri utasítások módosításáról1

2013.03.01.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva a következő utasítást adom ki:
1. A belföldi hivatalos kiküldetés rendjéről szóló szabályzat és az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjéről szóló szabályzat kiadásáról szóló 24/2010. (XII. 29.) BM utasítás módosítása
1. A belföldi hivatalos kiküldetés rendjéről szóló szabályzat és az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjéről szóló szabályzat kiadásáról szóló 24/2010. (XII. 29.) BM utasítás 1. melléket
a) 1. pontjában a „43. § (3) és a 248. § (4) bekezdésére a BM-be vezényelt és berendelt” szövegrész helyébe a „49/C. és 49/D. §-ára a BM-be vezényelt”,
b) 2. pontjában a „12/2010. (X. 29.) BM utasításban” szövegrész helyébe a „17/2012. (IV. 21.) BM utasításban”,
c) 6. pontjában az „a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/C. §-ának (5) bekezdése alapján” szövegrész helyébe az „a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 54. § (4) bekezdése alapján”,
d) 18. pontjában az „az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal”
szöveg lép.
2. A belföldi hivatalos kiküldetés rendjéről szóló szabályzat és az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjéről szóló szabályzat kiadásáról szóló 24/2010. (XII. 29.) BM utasítás 2. melléket
a) 2. pontjában a „köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben” szövegrész helyébe a „közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben”,
b) 2. pontjában a „168/1995. (XII. 27.) Korm. rendeletben” szövegrész helyébe a „285/2011. (XII. 22.) Korm. rendeletben”,
c) 2. pontjában az „az ideiglenes külföldi kiküldetés napidíjának összegéről és kifizetéséről szóló 204/2009. (IX. 18.) Korm. rendeletben” szövegrész helyébe az „a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendeletben”,
d) 14. pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”,
e) 28. pontjában az „az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal”
szöveg lép.
2. A belügyi járművek használatáról és üzemeltetéséről szóló 15/2011. (V. 23.) BM utasítás módosítása
3. A belügyi járművek használatáról és üzemeltetéséről szóló 15/2011. (V. 23.) BM utasítás 49. §-ában az „az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe az „a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló kormányrendelet” szöveg lép.
4. Hatályát veszti a belügyi járművek használatáról és üzemeltetéséről szóló 15/2011. (V. 23.) BM utasítás 8. §-ában a „berendelt,” szövegrész, valamint az „a berendelő, illetve” szövegrész.
3. A Belügyminisztérium Technikai Szabályzatáról szóló 29/2011. (X. 28.) BM utasítás módosítása
5. A Belügyminisztérium Technikai Szabályzatáról szóló 29/2011. (X. 28.) BM utasítás 38. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Véglegesen be kell vonni a személyi felszerelést, ha a használó személy:)
e) határozatlan időtartamú, a minisztériumba történő, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 49/D. §-a szerinti vezénylésére kerül sor;”
6. A Belügyminisztérium Technikai Szabályzatáról szóló 29/2011. (X. 28.) BM utasítás 38. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A használatra kiadott személyi felszereléseket a használatból ideiglenesen be kell vonni, ha
a) a hivatásos állományú harminc napot meghaladóan betegállományban van és a felszerelés biztonságos őrzése, tárolása, karbantartása nincs biztosítva;
b) a miniszter a hivatásos állományút határozott – legfeljebb hat hónap – időtartamra a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 49/D. §-a alapján a minisztériumba vezényli.”
7. A Belügyminisztérium Technikai Szabályzatáról szóló 29/2011. (X. 28.) BM utasítás
a) 2. § (2) bekezdésében, 9. § f) pontjában, 17. § (1) bekezdésében, valamint 18. §-ában az „állománytáblában” szövegrész helyébe az „állománytáblázatban”,
b) 2. § (7) bekezdésében, 3. § (2) bekezdésében, valamint 17. § (2) bekezdésében az „állománytábla” szövegrész helyébe az „állománytáblázat”,
c) 8. § nyitó szövegrészében az „állománytáblájában” szövegrész helyébe az „állománytáblázatában”,
d) 26. § (6) bekezdés b) pontjában az „az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól” szövegrész helyébe az „a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól”,
e) 83. § (3) bekezdésében az „a szervezési állománytáblában” szövegrész helyébe az „az állománytáblázatban”
szöveg lép.
8. Hatályát veszti a Belügyminisztérium Technikai Szabályzatáról szóló 29/2011. (X. 28.) BM utasítás 37. § (3) bekezdése.
4. A Belügyminisztérium központi épületébe történő be- és kilépés, a benntartózkodás,
a csomag- és áruszállítás, a küldemények átvételének és a gépjárművek parkolásának rendjéről szóló 31/2011. (XII. 2.) BM utasítás módosítása
9. A Belügyminisztérium központi épületébe történő be- és kilépés, a benntartózkodás, a csomag- és áruszállítás, a küldemények átvételének és a gépjárművek parkolásának rendjéről szóló 31/2011. (XII. 2.) BM utasítás 1. melléklet
a) 4. pont f) pontjában a „BM-be berendelt, illetve vezényelt hivatásos és szerződéses állományú,” szövegrész helyébe az „ , a hivatásos állomány BM-be vezényelt tagjai,”,
b) 9. pont a) pont aa) alpontjában a „berendelt, vezényelt hivatásos és szerződéses állományú személyt” szövegrész helyébe a „vezényelt hivatásos állományú személyt”
szöveg lép.
10. Hatályát veszti a Belügyminisztérium központi épületébe történő be- és kilépés, a benntartózkodás, a csomag- és áruszállítás, a küldemények átvételének és a gépjárművek parkolásának rendjéről szóló 31/2011. (XII. 2.) BM utasítás 2. és 4. §-a, valamint 2. és 3. melléklete.
5. A Belügyminisztérium fegyverzeti, vegyivédelmi szakanyagellátás tervezéséről és a tartalékok képzéséről szóló 35/2011. (XII. 9.) BM utasítás módosítása
11. A Belügyminisztérium fegyverzeti, vegyivédelmi szakanyagellátás tervezéséről és a tartalékok képzéséről szóló 35/2011. (XII. 9.) BM utasítás
a) 2. § (8) bekezdésében az „állománytáblájában” szövegrész helyébe az „állománytáblázatában”,
b) 4. § (5) bekezdésében az „az országos rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) vezetője” szövegrész helyébe az „az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) – az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola esetében a Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság – vezetője”,
c) 5. § (1) bekezdésében az „állománytáblák” szövegrész helyébe az „állománytáblázatok”
szöveg lép.
12. Hatályát veszti a Belügyminisztérium fegyverzeti, vegyivédelmi szakanyagellátás tervezéséről és a tartalékok képzéséről szóló 35/2011. (XII. 9.) BM utasítás 5. § (7) bekezdésében az „és berendelt” szövegrész.
6. Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat állománytábláinak elkészítésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 49/2012. (XI. 30.) BM utasítás módosítása
13. Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat állománytábláinak elkészítésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 49/2012. (XI. 30.) BM utasítás (a továbbiakban: U.)
a) 2. pontjában, 3. pontjának nyitó szövegrészében, 5–7. pontjában az „állománytábla” szövegrészek helyébe az „állománytáblázat”,
b) 3. pont e) alpontjában és 8. pontjában az „állománytáblában” szövegrész helyébe az „állománytáblázatban”,
c) 5. pontjában az „állománytáblát” szövegrész helyébe az „állománytáblázatot”
szöveg lép.
14. Az U. 1. mellékletében a „berendelt” szövegrészek helyébe a „más szervhez vezényelt” szöveg lép.
15. Az U. 4. melléklet „Hivatásos” alcímű táblázatában a „Berendelt áll.” szövegrész helyébe a „Más szervhez vezényelt áll.” szöveg lép.
16. Az U. 5. mellékletének címében, valamint az U. 5. mellékletében szereplő táblázat első sorában az „ÁLLOMÁNYTÁBLA” szövegrészek helyébe az „ÁLLOMÁNYTÁBLÁZAT” szöveg lép.
17. Hatályát veszti az U. 4. melléklet „Közalkalmazott” alcímű táblázatában a „Berendelt áll.”, valamint a „Rendelkezési áll.” szövegrész.
7. Záró rendelkezések
18. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
19. Hatályát veszti az emberi erőforrás gazdálkodást támogató információs rendszer alkalmazásáról szóló 15/1998. (BK 11.) BM utasítás 2. pontjának záró szövegrészében az „és szerződéses” szövegrész.
20. Hatályát veszti a hivatásos és köztisztviselői állományban lévők éves teljesítményértékelési rendszerének bevezetéséről és lebonyolításának rendjéről szóló 8/2002. (BK 4.) BM utasítás.
21. Hatályát veszti a telekommunikációs eszközökkel történő ellátás rendjéről, valamint a távközlési és informatikai szolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 19/2004. (BK 14.) BM utasítás
a) 1. pontjában a „ , valamint a szerződéses jogviszonyt betöltőkre” szövegrész,
b) 28. pontjában a „ , valamint szerződéses jogviszony megszűnésekor” szövegrész.
22. Hatályát veszti a berendeléssel betölthető beosztásokról szóló 5/2008. (IK 2.) IRM utasítás.
23. Hatályát veszti a Belügyminisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 28/2010. (XII. 31.) BM utasítás 2. pontjában a „berendelt és” szövegrész.
24. Hatályát veszti a Belügyminisztérium Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló 29/2010. (XII. 31.) BM utasítás Mellékletének 1. pont a) alpontjában a „berendelt vagy” szövegrész.
25. Hatályát veszti a Belügyminisztérium hivatali szervezete Cafetéria Szabályzatának kiadásáról szóló 3/2012. (I. 17.) BM utasítás.
26. Hatályát veszti a Belügyminisztérium hivatali szervezetei Munkavédelmi Szabályzatáról szóló 16/2012. (IV. 21.) BM utasítás 1. melléklet
a) 1. pontjában a „berendelt vagy” szövegrész,
b) 4. pont d) alpontjában a „berendelt és” szövegrész,
c) 8. pont b) alpontjában a „berendelés vagy” szövegrész.
27. Hatályát veszti a használatra kiadott szolgálati lőfegyverek és tartozékaik, valamint a szolgálati lőszerek biztonságos tárolásáról, kezeléséről és megőrzéséről szóló 32/2012. (VII. 19.) BM utasítás
a) 15. § (1) bekezdésében az „ , illetve berendelt” szövegrész,
b) 15. § (1) bekezdésében az „ , illetve a berendelés” szövegrész, valamint
c) 15. § (2) bekezdésében a „ , berendelés” szövegrész.
28. Hatályát veszti a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 37/2012. (VIII. 31.) BM utasítás
a) 3. § b) pont bb) alpontjában az „a Nemzeti Nyomozó Iroda,” szövegrész,
b) 3. § b) pont bm) alpontjában a „berendelt,” szövegrész, valamint
c) 3. § b) pont bm) alpontjában az „és vezényelt” szövegrész.
1

Az utasítás a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. március 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére