• Tartalom

40/2013. (X. 18.) ORFK utasítás

40/2013. (X. 18.) ORFK utasítás

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv vagyonkezelésében lévő sportcélú létesítmények hasznosításáról

2023.01.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv vagyonkezelésében lévő sportcélú létesítmények használatának, hasznosításának egységes végrehajtása érdekében kiadom az alábbi utasítást:
Általános rendelkezések

1.1 Az utasítás hatálya kiterjed:
a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szervére;
b) a Készenléti Rendőrségre;
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra;
d) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra;
e)2 a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra
(a továbbiakban együtt: rendőri szervek).

2. Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed a rendőri szervek vagyonkezelésében lévő vagy külön megállapodás alapján térítésmentesen használatába adott azon ingatlanokra, amelyek a rendőri szervek személyi állománya hatékony és eredményes feladatellátáshoz szükséges fizikai erőnlétének fenntartását, egészségének megóvását, a szabadidő és az önszerveződésen alapuló tömegsport lehetőségeinek fenntartását szolgálják (a továbbiakban: sportcélú létesítmény).
Részletes rendelkezések

3. A sportcélú létesítmények használatára, hasznosítására – a nemzeti vagyonról szóló törvény keretei között – a vagyonkezelő döntése alapján kerülhet sor azzal, hogy a nemzeti vagyon közfeladat érdekében történő minél hatékonyabb használata, hasznosítása érdekében a sportcélú létesítmények igénybevételének lehetőségét elsősorban az alábbi személyi körök vonatkozásában szükséges biztosítani:
a) a fennálló foglalkoztatási jogviszony alapján a rendőri szervek személyi állományába tartozó személyek fizikai erőnlétének fenntartása, egészségének megóvása, a szabadidő és az önszerveződésen alapuló tömegsport lehetőségeinek minél szélesebb körű kihasználása érdekében;
b) a sportcélú létesítmények, mint nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés alapján az abban meghatározott feltételek mellett
ba) a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek, és egyéb költségvetési szervek személyi állománya,
bb) az utasítás 4–5. pontjában foglalt feltételek teljesülése esetén az ott írt különbségtétel szerint a sportról szóló törvény szerinti sporttevékenység folytatásához szükséges feltételeket biztosító, az egyesülési jog alapján létrejött egyesületek, szövetségek tagjai,
bc) a Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány tagjai.

4. Az utasítás 3. pont b) alpont bb) alpontja szerinti civil szervezetekkel történő szerződéskötés lehetőségének vizsgálata során – a nemzeti vagyon közfeladat érdekében történő hasznosítása érdekében – kiemelt figyelmet indokolt fordítani azokra a civil szervezetekre, amelyek alapszabályuk szerint fő feladatként vállalják a rendvédelmi szervek személyi állománya számára a szabadidőben végezhető sportolási lehetőségek biztosítását, és a taglétszámuk több mint 60%-át a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek személyi állománya alkotja.

5. Az utasítás 3. pont b) alpontjában meghatározott személyek sportcélú létesítmény igénybevételére való jogosultságának fennállását az arra jogosult az érintett személyazonossága és foglalkoztatási, illetve tagsági jogviszonya igazolása alapján állapítja meg, erről a belépés feltételeinek nyilvános meghatározásával az érintetteket tájékoztatni kell.

6. Az utasítás 3. pontjában felsorolt személyi körön túl a vagyonkezelő a sportcélú létesítményt a szabad kapacitás terhére, nem haszonszerzés céljából, az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel hasznosíthatja, az alapító okirat, a vagyonkezelési szerződés és az érintett szervre irányadó beléptetési szabályzat keretei között.
Záró rendelkezések

7. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

8. A rendőri szervek vezetői az utasítás hatálybalépését követő 60 napon belül kötelesek felülvizsgálni a sportcélú létesítmények használatára és hasznosítására vonatkozó együttműködési megállapodásokat. Amennyiben a felülvizsgálat eredménye alapján megállapítható, hogy az együttműködési megállapodásban foglaltak nincsenek összhangban az utasításban foglaltakkal, úgy a megállapodásban meghatározott feltételek szerinti felmondást követően – a nemzeti vagyonról szóló törvénnyel összhangban – intézkedni kell a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződések megkötésére.

9. A rendőri szervek vezetői az utasítás hatálybalépésétől számított 30 napon belül intézkedésben állapítják meg a használati díjak megállapításának, továbbá az igénybevétel részletes rendjét.
1

Az 1. pont a 13/2015. (VII. 10.) ORFK utasítás 98. pontjával megállapított szöveg.

2

Az 1. pont e) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 80. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére