• Tartalom

41/2013. (VIII. 7.) BM rendelet

a 2013. évi átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatásáról1

2013.08.08.

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 77. § (2) bekezdés j) pont ja) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével – a következőket rendelem el:

1. § A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet, IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 14. Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása cím vissza nem térítendő támogatást biztosít a települési önkormányzatok átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos feladatai ellátásának elősegítése érdekében, így

a) a Magyar Honvédség által ellátott átmeneti ivóvízszállítás települési önkormányzatot terhelő működési költségeire, vagy

b) a Honvédelmi Minisztérium által biztosított konténerizált víztisztító és vízkiadó berendezések (a továbbiakban: szűrőberendezés) települési önkormányzatot terhelő üzemeltetési költségeinek részbeni támogatására, a szűrőberendezés vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadásával kapcsolatos, valamint annak a rendszerből való kivonásához szükséges engedélymódosítás költségeire.

2. § (1) Az 1. § a) pontja szerinti támogatás azon települési önkormányzatot illeti meg, ahol a lakosságszám 2013. január 1-jén a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 5000 fő alatt volt, az átmeneti ivóvízellátást – nem a települési önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-szolgáltatótól vételezett elszállított ivóvízzel – a Magyar Honvédség látja el és a szolgáltató az elszállított ivóvízről az ellátott települési önkormányzat felé számlát ad ki.

(2) Az 1. § b) pontja szerinti támogatás azon települési önkormányzatot illeti meg, ahol a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátásához a Honvédelmi Minisztérium szűrőberendezést telepített az Ivóvízminőség-javító Program befejezéséig.

3. § (1) Az 1. § a) pontja szerinti támogatás mértéke a benyújtott elismert számláknak megfelelő összeg.

(2) Az 1. § b) pontja szerinti támogatás mértéke

a) üzemeltetési költségek esetén havonta – 30 napos hónappal számítva – 77 000 forint telepített szűrőberendezésenként;

b) az üzemeltetési engedély kiadásával kapcsolatos költségek esetén a szűrőberendezés vízjogi üzemeltetési engedélyének jogerőre emelkedését követően 28 800 forint;

c) a szűrőberendezés rendszerből történő kivonásához szükséges engedélymódosításokkal kapcsolatos költségek esetén 28 800 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a támogatás mértékének megállapítása során csak azon hónapokat lehet figyelembe venni, amelyekben a szűrőberendezés üzemeltetését nyilatkozatával alátámasztja a pályázó. Abban a hónapban, amelyben a szűrőberendezés telepítésre vagy kivonásra kerül, a havi támogatás időarányosan vehető igénybe. A támogatás időarányos része jár abban a hónapban is, amelyben a működés az üzemeltető hibáján kívüli okból nem terjed ki a teljes hónapra.

4. § (1) Az 1. § a) pontja szerinti támogatás esetén a 2. § (1) bekezdésében meghatározott feltételnek megfelelő települési önkormányzat az 1. melléklet szerinti adatlapot az ebr42 önkormányzati információs rendszeren (a továbbiakban: ebr42 rendszer) keresztül kitöltött és kinyomtatott formában 2013. november 11-éig nyújthatja be – a (2) bekezdésben meghatározott kötelező mellékletek csatolásával – egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban a kincstár területileg illetékes igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság). A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a támogatást igénylő az ebr42 rendszerben az igénylést 2013. november 11-én éjfélig rögzítette, és azt legkésőbb 2013. november 12-én postára adta. A kizárólag postai úton benyújtott igénylés érvénytelen. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell a számvitelről szóló törvénynek alakilag, formailag és tartalmilag megfelelő, a települési önkormányzat nevére és címére kiállított, az igény megalapozottságát alátámasztó számlák és számviteli bizonylatok hitelesített másolatát, és az azokról készített kimutatást két példányban.

(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 59. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 110. §-a szerint felülvizsgált támogatási igény eredeti példányát postai úton, továbbá a támogatás összegére vonatkozó javaslatát az Igazgatóság papír alapon 2013. november 29-éig továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.

5. § (1) Az 1. § b) pontja szerinti támogatás esetén a 2. § (2) bekezdésében meghatározott feltételnek megfelelő települési önkormányzat a 2. melléklet szerinti adatlapot szűrőberendezésenként az ebr42 rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott formában

a) az üzemeltetés kezdő időpontjától 2013. szeptember 30-áig felmerülő költségeinek részbeni támogatásának igénylése esetén 2013. augusztus 12-éig, és

b) a 2013. október 1-jétől 2013. december 31-éig felmerülő költségeinek, vagy – ha az a) pontban meghatározott határidőig nem nyújtott be támogatási igényt – az üzemeltetés kezdő időpontjától 2013. december 31-ig felmerülő költségeinek egyösszegű részbeni támogatásának igénylése esetén 2013. november 11-éig

nyújthatja be – a (4) bekezdésben meghatározott kötelező mellékletek csatolásával – az Igazgatósághoz. A támogatási igényt szűrőberendezésenként papír alapon egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban kell benyújtani.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a támogatást igénylő az ebr42 rendszerben az igénylést a határidő napján éjfélig rögzítette, és azt legkésőbb a határidőt követő munkanapon postára adta. A kizárólag postai úton benyújtott igénylés érvénytelen. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) A települési önkormányzat az 1. § b) pontjában meghatározott támogatás esetén az (1) bekezdés szerinti egyes határidők lejártáig legfeljebb egy alkalommal nyújthat be szűrőberendezésenként támogatási igényt.

(4) Az (1) bekezdés szerinti támogatási kérelemhez csatolni kell a 3. melléklet szerinti aláírt nyilatkozatot, valamint a vízjogi üzemeltetési engedély másolatát, az önellenőrzési terv és üzemeltetési napló másolatát, továbbá a vízjogi üzemeltetési engedély visszavonásáról szóló határozat másolatát két példányban.

(5) Az Áht. 59. § (1) bekezdése, valamint az Ávr. 110. §-a szerint felülvizsgált támogatási igény eredeti példányát postai úton, továbbá a támogatás összegére vonatkozó javaslatát az Igazgatóság papír alapon a támogatási igény Igazgatósághoz érkezésétől számított 18 napon belül továbbítja a miniszter részére.

6. § Az 1. § szerinti támogatások esetén a támogatási kérelemről – az e rendelet szerinti feltételek fennállása esetén, az Igazgatóság 4. § (3) bekezdése, valamint 5. § (5) bekezdése szerinti javaslata figyelembevételével – a miniszter dönt. A támogatott tevékenységre vonatkozóan a miniszter támogatói okiratot ad ki.

7. § (1) Az 1. § a) pontja szerinti támogatás esetén a támogatás folyósítása egy részletben legkésőbb 2013. december 15-éig történik.

(2) Az 1. § b) pontja szerinti támogatás esetén a támogatás folyósítása a miniszteri döntést követő 5 napon belül, legkésőbb 2013. december 15-éig történik.

(3) A támogatást a miniszter utalványozása alapján a kincstár folyósítja.

8. § (1) A támogatás felett a támogatott települési önkormányzat (a továbbiakban: Támogatott) rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

(2) A támogatás felhasználásának határideje 2014. január 31. Az e határidőig fel nem használt, illetve az Áht. 57/A. § (1) bekezdése szerinti jogosulatlanul igénybe vett támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

(3) A Támogatott a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

10. § A támogatás felhasználását a miniszter, továbbá jogszabályban erre feljogosított egyéb szervek ellenőrizhetik.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 41/2013. (VIII. 7.) BM rendelethez

Igénylésazonosító:

 

Adatlap
a 41/2013. (VIII. 7.) BM rendelet 1. § a) pontja szerinti támogatás igénybevételéhez
1. A támogatási igényt benyújtó önkormányzat

a)

Neve:

 

b)

Címe:

 

 

Település:

 

 

Irányítószám:

 

 

Utca :

 

 

Házszám:

 

c)

Polgármester neve:

 

d)

Telefonszáma:

 

e)

Ügyintéző neve:

 

f)

Telefonszáma:

 

2. Az igény megalapozottságát alátámasztó számlák adatai

No.

számla sorszáma

kiállító neve

címe

adószáma

kiszállított
mennyiség (m3)

egységár
(Ft-ban)

bruttó összérték
(Ft-ban)

1.

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

Annyi sor töltendő, ahány számlát csatolnak.
3. Támogatási igény

2. pont alapján

m3

Bruttó érték

átvett víz mennyisége

 

 

Kelt:

 

 

Aláírás**, bélyegző:

* a 3. pont szerinti számlák hitelesített másolata kötelezően csatolandó
** Az önkormányzat képviseletére jogosult aláírása

2. melléklet a 41/2013. (VIII. 7.) BM rendelethez

Igénylésazonosító:

 

Adatlap
a 41/2013. (VIII. 7.) BM rendelet 1. § b) pontja szerinti támogatás igénybevételéhez
1. A támogatási igényt benyújtó önkormányzat

a)

Neve:

 

b)

Címe:

 

 

Település:

 

 

Irányítószám:

 

 

Utca:

 

 

Házszám:

 

c)

Polgármester neve:

 

d)

Telefonszáma:

 

e)

Ügyintéző neve:

 

f)

Telefonszáma:

 

2. A HM konténerizált víztisztító és vízkiadó berendezésre vonatkozó adatok

No.

Település/
településrész

Darabszám*

Üzemeltetési engedélyt kiállító hatóság

Üzemeltetési engedély
száma

Üzemeltetési engedély kiállításának dátuma

1

 

 

 

 

 

További sorok felvehetők

 

 

Kelt:

 

Aláírás**, bélyegző:

 

* Ha a településen több szűrőberendezés telepítésére került sor és az azokhoz kapcsolódó üzemeltetési engedélyek eltérő időpontban emelkedtek jogerőre, a szűrőberendezéseket külön-külön soron kell feltüntetni. A települések a közigazgatási területükhöz tartozó településrésszel/részekkel egy adatlapon nyújthatják be igényeiket.

**Az önkormányzat képviseletére jogosult aláírása

 

 

 

 

3. melléklet a 41/2013. (VIII. 7.) BM rendelethez

NYILATKOZAT
Alulírott ………………………………………………………………………………………………………, mint a(z) …………………………………………………………………………. Önkormányzatának képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) szűrőberendezéssel az átmeneti vízellátást a település lakosai számára, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti feltételekkel és mennyiségben biztosítani fogom.
Előreláthatóan a HM konténerizált víztisztító és vízkiadó berendezésre/ekre, a KEOP………………………… számú projekt befejezéséig, illetve a megfelelő minőségű egészséges ivóvíz hálózatról történő biztosításáig, azaz: …………… év ………………………… hónap …………… napjáig tart igényt az önkormányzat.
Amennyiben a projekt eredményeként a próbaüzem megkezdésével az egészséges ivóvíz hálózatról történő szolgáltatása megkezdődik, és a HM konténerizált víztisztító és vízkiadó berendezés a rendszerből évközben kivonásra kerül, ennek tényét a Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Irodája felé az azt alátámasztó dokumentumok, valamint a vízminőség megfelelőségét bizonyító akkreditált laboratóriumból származó vízminta-eredmény megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a szűrőberendezés rendszerből történő kivonását követő 5 munkanapon belül elektronikusan és postai úton bejelentem.
Ezen nyilatkozatot a 41/2013. (VIII. 7.) BM rendelet alapján a 2013. évi átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása igénybevételének céljából tettem.
Kelt: ………………………………, ………… év ………………………… hó …… nap
P. H.
……………………………………………
polgármester
1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 90. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére