• Tartalom
Oldalmenü

44/2013. (X. 8.) NGM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjainak Öltözködési Szabályzatáról és a szolgálati igazolványokról, valamint a szolgálati jelvény rendszeresítéséről1

2019.01.01.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82/A. § (1) bekezdés c) és g) pontjai alapján, a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § e) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §2 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) központi szervének és területi szervének vezetője (a továbbiakban: szerv vezetője) köteles gondoskodni az irányítása alá tartozó pénzügyőri állomány körében az öltözködési szabályok, egyenruhára valamint viselésére és a szolgálati igazolványra, szolgálati jelvényre vonatkozó rendelkezések megismeréséről és betartatásáról, a pénzügyőr közvetlen irányításáért felelős vezető (a továbbiakban: közvetlen vezető) pedig az előírtak végrehajtásának ellenőrzéséről.

1. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) alapfelszerelési egyenruházati ellátmány: olyan egyszeri természetbeni járandóság, amelynek rendeltetése, hogy a pénzügyőrök véglegesítésüket követően rendelkezzenek minden olyan öltözeti változatot felölelő egyenruházati termékkel, amely a szolgálati feladatok ellátásához feltétlenül szükséges. Az alapfelszerelési egyenruházati ellátmányt elsődlegesen a véglegesítést követő 12 hónap alatt kell átvenni a ruházati ellátó egységtől. Az alapfelszerelési egyenruházati ellátmányként kiadható termékek körét és maximálisan kiadható mennyiségét a 3. melléklet tartalmazza, melytől eltérni csak lefelé, a közvetlen vezető javaslatára a szolgálati feladat jellegének figyelembevételével, a szerv vezetőjének jóváhagyása mellet lehet;

b) díszelgő egyenruházat: a díszegységek, a díszőrök, zászlót kísérő pénzügyőrök által állami és nemzeti ünnepeken, hivatali ünnepségeken viselt és a közvetlen vezető rendelkezése alapján, díszövvel és fehér kesztyűvel, valamint vezénylő feladatokat ellátó pénzügyőr esetén karddal kiegészített társasági vagy gyakorló egyenruházat;

c) egyenruhás állomány: azok a pénzügyőrök, akik a szolgálati feladataikat jellemzően egyenruhában látják el;

d) egyenruházat: az igényjogosultak részére a felügyeletet ellátó miniszter által rendszeresített azonos formájú és színű, rendfokozati jelzéssel ellátott öltözet. A rendszeresített egyenruházati termékek felsorolását az 1. melléklet tartalmazza;

e) egyenruházati utánpótlási ellátmány: olyan naptári évre szóló pénzbeli járandóság, amelynek rendeltetése, hogy az alapfelszerelési egyenruházati ellátmányként kapott, de elhasználódott egyenruházati termékeket, továbbá az újonnan rendszeresített egyenruházati termékeket, valamint az egyenruha megfelelő állapota esetén a polgári ruházatot a pénzügyőr pótolni, megvásárolni tudja;

f) felszerelési tárgy: az alapfelszerelési egyenruházati normán felül a közvetlen vezető által elrendelt, a szerv vezetője által jóváhagyott egységes megjelenést biztosító olyan eszköz (ruházati, kiegészítő, egyéb termék), amely elsődlegesen a pénzügyőr védelmét, és azonosíthatóságát teszi lehetővé;

g) gyakorló öltözet: a szerv vezetője által elrendelt, a pénzügyőrök speciális szolgálati feladataik ellátása során viselt öltözet;

h)3 igényjogosult: a NAV teljes pénzügyőri állományára használt állományi megnevezés;

i)4 illetékes személyügyi szervezeti egység: a pénzügyőr szolgálati helye szerint illetékes központi vagy területi NAV szerv személyügyi szervezeti egysége;

j) próbaidős egyenruházati ellátmány: olyan egyszeri minimális természetbeni járandóság, amelynek rendeltetése, hogy a pénzügyőrök próbaidő alatt rendelkezzenek azon egyenruházati termékekkel, amelyek az egyenruhás szolgálati feladatok ellátásához feltétlenül szükségesek. A próbaidős egyenruházati ellátmányként kiadható termékek körét és maximálisan kiadható mennyiségét a 2. melléklet tartalmazza, melytől eltérni csak lefelé, a közvetlen vezető javaslatára a szolgálati feladat jellegének figyelembevételével, a szerv vezetőjének jóváhagyása mellet lehet;

k)5 ruházati ellátó egység: az egyenruházati ellátást és elszámolást biztosító szervezeti egység;

l) szolgálati (köznapi) egyenruházat: a pénzügyőrök által általában a szolgálati feladataik ellátása során, az adott időszaknak megfelelően viselt öltözet;

m) szolgálati igazolvány: a pénzügyőr részére kiállított igazolvány, szigorú számadású, sorszámmal ellátott biztonsági okmány, amely

ma) hivatásos szolgálati igazolvány (a továbbiakban: „H” igazolvány) vagy

mb) ideiglenes pénzügyőr szolgálati igazolvány (a továbbiakban: „I” igazolvány);

n) szolgálati jelvény: a „H” igazolványhoz tartozó, szigorú számadású, sorszámmal ellátott jelvény;

o) társasági egyenruházat: az igényjogosultak viselete állami és nemzeti ünnepeken, kiemelkedő hivatali és társadalmi rendezvényeken, társasági összejöveteleken, melynek viselését a szerv vezetője rendeli el;

p) újonnan bevezetett egyenruházat: az alapfelszerelési egyenruházati ellátmány részét képező olyan egyenruházati termék, amely funkcióját tekintve új termék, nem volt rendszeresítve, a normajegyzékben nem szerepel;

q) újonnan rendszeresített egyenruházat: funkcióját tekintve a meglévő, már rendszeresített egyenruházati termék kiváltására szolgál, de anyagában, színében, formájában stb. szembetűnő változás következett be;

r)6 vegyesruhás állomány: azok a pénzügyőrök, akik nem tartoznak az egyenruhás, valamint a polgári ruhás állományba, és szolgálati feladataik során egyenruhát és polgári ruházatot is viselhetnek;

s)7 zenekari díszöltözet: a zenekar tagjai által hangversenyeken, térzene adásakor és egyéb rendezvényeken, esetenként viselt díszöltözet;

t)8 polgári ruhás állomány: azok a NAV nyomozóhatósági feladatait ellátó központi és területi szerv állományába tartozó pénzügyőrök, akik a mindennapi szolgálatteljesítést polgári ruházatban látják el.

II. Fejezet

EGYENRUHÁZATI ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS RENDJE

2. A központi ellátás körébe tartozó termékek

3. § (1) A NAV-nál az alábbi termékek tartoznak a központi ellátás körébe:

a) egyenruházati termékek,

b) rendfokozati jelzések,

c) egyenruházaton viselhető kiegészítő elemek, karjelvények vagy jelvények, kitüntetések és tartozékaik, valamint

d) egyes felszerelési tárgyak.

(2) A központi ellátás körébe tartozó termékek beszerzését, kiadását és visszavételét a ruházati ellátó egység végzi.

3. Az egyenruházati ellátásban közreműködők

4. § (1) A ruházati ellátó egység központi ellátás keretében biztosítja valamennyi igényjogosult részére a 4. § (1) bekezdésében meghatározott termékeket, továbbá gondoskodik az egyenruházati-, és felszerelési tárgyak ellátásával összefüggő szolgáltatások végrehajtásáról.

(2) A ruházati ellátó egység feladata:

a) előzetes igénybejelentések és tapasztalati adatok alapján megtervezi az igényjogosultak ellátási szükségleteit, elkészíti az egyenruházati termékek és a központi ellátás keretében biztosítandó egyéb termékek beszerzési és ellátási tervét,

b) az egyes termékek forgalmának figyelembevételével folyamatosan biztosítja az igényjogosultak részére a szükséges mennyiségben a megfelelő minőségű, méretű egyenruházati termékeket, felszerelési tárgyakat,

c) a pénzügyőrök leszerelése esetén végrehajtja a szükséges elszámolást,

d) koordinálja az egyenruházati és egyes felszerelési tárgyak beszerzésével, tárolásával és kiadásával kapcsolatos feladatokat,

e) ellátja az egyenruházati termékek és felszerelési tárgyak reklamációs ügyintézését,

f) elvégzi az egyenruházati termékek igény szerinti méretre igazítását, szerelvényezését, valamint

g) leszereléskor vagy az egyenruházati termékek felszerelési tárgyak selejtezésekor gondoskodik a NAV-ra utaló jelvények, feliratok eltávolításáról.

(3) A 13. § (1) bekezdésben felsorolt felszerelési tárgyak – az f) és g) pontban meghatározottak kivételével – központi ellátását a ruházati ellátó egység végzi.

III. Fejezet

EGYENRUHÁZATON VISELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK

4. Rendfokozati jelzések

5. § A NAV-nál rendszeresített egyenruházati termékeken a következő rendfokozati jelzések viselhetők:

a) váll-lap,

b) paroli,

c) paszománycsík,

amelyek részletes leírását a 4. melléklet tartalmazza.

5. Egyenruházati termékeken viselhető kiegészítő elemek és az ezeken alkalmazható feliratok

6. § (1) A szervezeti hovatartozás egyértelmű beazonosíthatósága érdekében az egyenruházati termékeken kizárólag a következő feliratok viselhetők:

a) Nemzeti Adó- és Vámhivatal, vagy

b) TAX & CUSTOMS.

(2) Az egyenruházaton viselhető kiegészítő elemek, és az ezeken használható feliratok megjelenési formái a következők lehetnek:

a) társasági vagy szolgálati karjelvény,

b) szakterületi karjelvény szakterületi megnevezéssel,

c)9 névkitűző,

d)10

e) NAV felirat és logó,

f) hímzett azonosítószám,

g) hivatásos állományjelölő,

h) egyetemi (főiskolai) végzettséget jelölő,

i) egyes egyenruházati termékek hátára szitázott, nyomott Nemzeti Adó- és Vámhivatal és TAX & CUSTOMS felirat.

(3)11 Az egyenruházati termékekre a rendszeresített kiegészítő elemeken, jelvényeken/karjelvényeken kívül bármilyen más kiegészítő elem, felirat csak külön az állami adó- és vámhatóság vezetője által kiadott engedéllyel alkalmazható, helyezhető fel.

(4) A különböző egyenruházati termékeken viselhető kiegészítő elemek felsorolását és kiviteli leírását az 5. melléklet tartalmazza.

6. Kitüntetések, jelvények viselésének rendje

7. § (1) Az egyenruházaton csak az állami kitüntetést, a hivatásos állományjelzést, az iskolai végzettséget tanúsító, továbbá a NAV, valamint jogelődje a Vám- és Pénzügyőrség által alapított jelvényt lehet viselni.

(2)12 Külföldi nem állami kitüntetést csak az viselhet, aki erre engedélyt kapott az állami adó- és vámhatóság vezetőjétől.

(3) Kitüntetés és jelvény kizárólag a társasági egyenruházaton viselhető.

(4) A kitüntetések eredeti formában csak külön elrendelésre viselhetők. A kitüntetéseket szalagsávon, a társasági egyenruha bal oldalán a zsebtakaró fölött, belülről kifelé, több sorban, felülről lefelé haladva kell elhelyezni. Egy sorban négy kitüntetés szalagsávját lehet viselni.

IV. Fejezet

7. Az egyenruha viselésének szabályai

8. § (1) A pénzügyőr szolgálati feladatainak ellátása során csak rendszeresített, szolgálati feladatainak ellátását biztosító egyenruházati termékeket és felszerelési tárgyat viselhet.

(2)13 A pénzügyőr felelős a részére elszámolási kötelezettség mellett kiadott, valamint az általa átvett egyenruházati termékek és felszerelési tárgyak megőrzéséért, állagmegóvásáért, továbbá az egyenruházat utánpótlására kapott ellátmány célirányos felhasználásáért.

(3) A pénzügyőr köteles az egyenruházatát mindig olyan állapotban tartani és azt úgy viselni, hogy az a szolgálati követelményeknek és előírásoknak megfeleljen, valamint ne sértse a NAV tekintélyét.

(4) A rendszeresített egyenruházati termékek és felszerelési tárgyak – a testhez igazítás kivételével – nem alakíthatók át.

(5) Az ellátási rendszerből kivont vagy a rendszeresítettől eltérő kivitelű egyenruházati termék és felszerelési tárgy egyenruhaként, vagy egyenruhán kiegészítőként nem viselhető.

(6)14 Egyenruházati termék és felszerelési tárgy kereskedelmi forgalomba nem hozható, továbbá nem hivatásos állományú NAV tag vagy harmadik személy részére sem ellenértékért, sem egyéb formában nem adható át. Kivételt képez ez alól a pénzügyőrök egymás között történő dokumentált átadása. Minden egyéb célú egyenruházati termék és felszerelési tárgy ki- és átadása az állami adó- és vámhatóság vezetőjének írásbeli engedélyéhez kötött.

9. § (1) Az egyenruházati termékek és felszerelési tárgyak meglétét, valamint az öltözködési előírások betartását az igényjogosultak közvetlen vezetője rendszeresen ellenőrzi, azok folyamatos utánpótlását az igényjogosultak részére a ruházati ellátó egység biztosítja.

(2)15 Dokumentált egyenruházati szemlét évente legalább egy alkalommal az egyenruházati utánpótlási ellátmány kifizetését megelőzően kell tartani, a hivatásos állomány egyenruházatának ellenőrzése érdekében. Az egyenruházati szemle megtartása és a szemle során tapasztalt esetleges hiányosságok megszüntetésére irányuló intézkedések megtétele a közvetlen vezető feladata.

(3) Az egyenruházati szemlének az igényjogosultak szolgálati feladatainak ellátásához szükséges egyenruházati termékek és felszerelési tárgyak szükséges mennyiségben való meglétére, azok minőségi ellenőrzésére kell kiterjednie.

(4) A ruházati szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben rögzíteni kell a szemle lefolytatásának menetét, tapasztalati eredményét, és a kiadott intézkedéseket.

(5)16 A közvetlen vezetők kötelesek beosztottaik egyenruházatát rendszeresen ellenőrizni, és mindazon termékeket pótoltatni, amelyek az alapfelszerelési normában előírtakkal szemben hiányoznak, vagy amelyek pótlása elhasználtságuk miatt szükségessé vált.

(6) Az a pénzügyőr, aki alapfelszerelési egyenruházati ellátmányban részesült, a kiadott mennyiségű egyenruházati termékek bemutatására bármikor kötelezhető.

10. § (1) A közvetlen vezető a szolgálatban lévő, míg a szerv vezetője a közös rendezvényen résztvevő igényjogosultak egységes és az esemény rangjához illő megjelenéséért felelős. A viselendő egyenruházati termékek és felszerelési tárgyak összetételét a szolgálati követelményekre, a rendezvények jellegére (viselési alkalom), továbbá a viselési időszakra tekintettel kell meghatározni.

(2) A vegyesruhás állomány a szolgálat jellegének és az alkalomnak megfelelő, kifogástalan állapotú polgári ruhát viselhet, a szerv vezetőjének rendelkezése alapján.

(3)17 A polgári ruhás állományba tartozó pénzügyőrök a szolgálati feladataikat polgári öltözetben látják el, eltérő rendelkezés hiányában nem viselhetnek – átalakított formában sem – olyan egyenruházati eredetű ruházati terméket és felszerelési tárgyat, amelyből szervezeti hovatartozásukra lehet következtetni.

11. § (1) A viselési alkalom szerint az egyenruházat lehet:

a) társasági egyenruha,

b) szolgálati egyenruha, vagy

c) gyakorló öltözet.

(2) Az egyenruha viselésének időszakai:

a) nyári időszak: május 1-től szeptember 30-ig,

b) átmeneti időszak: március 1-től április 30-ig, október 1-től november 30-ig,

c) téli időszak: december 1-től február utolsó napjáig

tart.

(3) Szélsőséges időjárás esetén a közvetlen vezető ideiglenesen engedélyezheti az adott időszakra megállapított viselési változatokban meghatározott egyenruházati termékek használatától való eltérést.

12. §18 Hivatalos külföldi szolgálati úton, és külföldre történt vezénylés ideje alatt egyenruha az állami adó- és vámhatóság vezetőjének külön engedélyével, a vonatkozó nemzetközi szerződések előírásainak megfelelően viselhető.

8. Felszerelési tárgyak

13. § (1) A felszerelési tárgyak a következők:

a) szolgálati jelvény,

b) láthatósági mellény,

c) kutató kesztyű,

d) kutató mellény,

e) kutató overall,

f) zenekari díszöltözet, valamint

g) a mindenkori fegyverzeti utasításban rögzített, rendszeresített fegyverzet, fegyverzeti anyag, védő öltözet.

(2) A pénzügyőr részére a közvetlen vezető által a fenti felsorolásból kijelölt, a szerv vezetője által jóváhagyott, a pénzügyőr szakmai feladatához igazodó felszerelési tárgyakat kell kiadni.

(3) A felszerelési tárgyak a NAV tulajdonát képezik, azok átadása-átvétele jegyzék kiállítása mellett, aláírás ellenében történhet meg. A felszerelési tárgyakkal a pénzügyőrnek a külföldre vagy más szervhez történő vezénylésekor, a szolgálati jogviszonya megszűnésekor, rendelkezési állományba kerülésekor, az illetmény nélküli szabadság megkezdésének, napját megelőző munkanapon el kell számolni a felvétel helyén. Az előreláthatóan 60 napot meghaladó egészségügyi szabadság, valamint a szülési szabadság igénybevétele esetén a szerv vezetője dönti el, hogy a felszerelési tárgyakkal a pénzügyőrnek elszámolási kötelezettsége keletkezik-e.

(4) Az elhasználódott felszerelési tárgy cseréjére indokolt esetben, az elhasználódott termék leadása mellett kerülhet sor a felvétel helyén.

(5) Ha láthatóan nem természetes elhasználódás miatt válik szükségessé a felszerelési tárgy cseréje, akkor kártérítési eljárás keretében ki kell vizsgálni, hogy a bekövetkezett rongálódás a pénzügyőr hibájából, vagy rajta kívül álló okból következett-e be. A lefolytatandó kártérítési eljárás eredményétől függetlenül, a szolgálati feladatok ellátása érdekében új felszerelési tárgy kiadható.

V. Fejezet

SZOLGÁLATI IGAZOLVÁNYOK, SZOLGÁLATI JELVÉNY

9. Közös szabályok

14. § (1) A szolgálati igazolvány, valamint a szolgálati jelvény tulajdonosa a NAV, birtokosa az a pénzügyőr, aki a szolgálati igazolványt dokumentáltan, aláírásával igazoltan átvette.

(2) Szolgálai igazolvány és a szolgálati jelvény másra át nem ruházható, letétbe nem helyezhető, biztosítékul nem adható.

(3) A pénzügyőr a kiadott szolgálati igazolványt, valamint az igazolványhoz tartozó szolgálati jelvényt köteles megőrizni, szolgálatteljesítés, valamint munkavégzés során minden esetben magánál tartani, azt az ellenőrző elöljáró felszólítására bemutatni.

10. Szolgálati igazolványok

15. § A pénzügyőr a próbaideje alatt „I” igazolványra, majd véglegesítését követően „H” igazolványra jogosult.

16. § (1)19 A szolgálati igazolvány biztosításáért, kiadásáért a NAV Központi Irányítás személyügyi szervezeti egysége a felelős.

(2) A szolgálati igazolvány kiadását, visszavonását, cseréjét vagy pótlását az illetékes személyügyi szervezeti egység a szolgálati jogviszonyt létesítő, módosító vagy megszüntető munkáltatói jogkört gyakorló parancsa alapján kezdeményezi.

(3) A szolgálati igazolványt ki kell cserélni, ha az a használat során azonosításra alkalmatlan mértékig megrongálódott vagy az adattartalmát illetően változás következett be. A szolgálati igazolványt pótolni kell, ha a kiadott igazolvány megsemmisül, elvész vagy eltulajdonítják, valamint ha alkalmatlanná válik a személyazonosság megállapítására.

(4) A szolgálati igazolvány visszavonásig érvényes. Visszavonásra a szolgálati jogviszony megszűnése esetén kerül sor.

17. § (1) A NAV elektronikus személyügyi nyilvántartó rendszerében mindig az aktuális rendfokozatot tartalmazó és használatban lévő „H” és „I” igazolványnak megfelelő fényképnek kell szerepelnie.

(2) A szolgálati igazolványt – sorszámának a NAV elektronikus személyügyi nyilvántartó rendszerben történő bejegyzését követően – az átvétel igazolása után kell a pénzügyőr részére kiadni.

11. Szolgálati jelvény

18. § (1)20 A szolgálati jelvénnyel és a hozzá tartozó két darab hímzett azonosító számmal minden pénzügyőrt a hivatásos szolgálati jogviszony létesítésekor kell ellátni. A szolgálati jelvényt és a hímzett azonosító számot – a jelvény számának a NAV elektronikus személyügyi nyilvántartó rendszerben történő bejegyzését követően – az átvétel igazolása után kell a pénzügyőr részére kiadni.

(2) Ha a pénzügyőr a bűnügyi szakterületről más területre vagy bármely területről a bűnügyi szakterületre kerül áthelyezésre, a szolgálati jelvény visszavonását és az új szolgálati jelvény kiadását, visszavonását, cseréjét az illetékes személyügyi szervezeti egység a szolgálati jogviszonyt módosító munkáltatói jogkört gyakorló parancsa alapján írásban kezdeményezi.

(3) A szolgálati jelvényt ki kell cserélni, ha az a használat során azonosításra alkalmatlan mértékig megrongálódott.

(4) A szolgálati viszony megszűnése esetén az utolsó munkában töltött napon a szolgálati jelvényt a hivatásos állományú testületi tag köteles leadni, melyet az érintett szerv újra felhasználhat.

VI. Fejezet

EGYENRUHÁZATI ELLÁTÁS ÉS ELSZÁMOLÁS RENDJE

12. Az egyenruházattal történő ellátás

19. § (1)21 Az igényjogosultat

a) próbaidős egyenruházati ellátmányban;

b) alapfelszerelési egyenruházati ellátmányban;

c) egyenruházati utánpótlási ellátmányban;

kell részesíteni oly módon, hogy az egyenruhás, a polgári ruhás és a vegyesruhás pénzügyőr az a)–c) pont szerinti egyenruházati ellátmányra jogosult. Az a)–b) pontok szerinti ellátmányok kiadása norma szerint a 2–3. mellékletek alapján történik. A kiadott egyenruházati termékek kihordási ideje 36 hónap amit a felvétel napjától kell számítani.

(2) A pénzügyőröknek a próbaidős és az alapfelszerelési egyenruházati ellátmányban felsorolt egyenruházati termékek közül azzal kell rendelkeznie, amely felvételét számára a közvetlen vezető elrendelte és a szerv vezetője jóváhagyta. Abban az esetben, ha a próbaidős és az alapfelszerelési egyenruházati ellátmányban meghatározott termékek közül a tényleges igény szerinti mennyiség nem lett meghatározva, akkor a próbaidős és a véglegesített pénzügyőrnek a teljes próbaidős és alapfelszerelési egyenruházati ellátmányt ki kell adni. Az újonnan rendszeresített egyenruházati termékek kivételével valamennyi próbaidős és alapfelszerelési egyenruházati terméket térítésmentesen kell biztosítani.

(3)22 Határozott idejű szolgálati jogviszonyban álló pénzügyőr akkor jogosult az (1) bekezdés szerinti egyenruházati és utánpótlási ellátmányra, ha a határozott idejű szolgálati jogviszony ideje legalább egy év.

13. A próbaidős és az alapfelszerelési egyenruházati ellátmány biztosításának rendje

20. §23 (1) A próbaidős pénzügyőr részére a véglegesítésének napjáig csak a próbaidős egyenruházati normában meghatározott egyenruházati termékek adhatók ki.

(2) A ruházati ellátó egység a szerv vezetőjének írásos előterjesztése alapján adhatja ki a rendszeresen díszelgési feladatokat ellátó pénzügyőr vagy pénzügyőr zenekar tagja részére a 3. mellékletben meghatározott alapfelszerelési normát, valamint a próbaidős pénzügyőr szakmai feladata ellátásához szükséges további egyenruházati termékeket. Az így kiadott egyenruházati termékek az alapfelszerelési egyenruházati ellátmány részét képezik.

21. § (1) A próbaidős egyenruházati ellátmány a szolgálati jogviszony létesítéséhez kapcsolódik, míg az alapfelszerelési egyenruházati ellátmány a véglegesítés napjától jár.

(2) Azon pénzügyőr részére, akit tábornokká neveznek ki, és a tábornoki rendfokozat nem az első rendfokozata, kiegészítő tábornoki alapellátmányban kell részesíteni, ami az alapfelszerelési egyenruházati ellátmány részét képezi.

(3) Az alapfelszereléskor kiadott egyenruházati termékek a normában meghatározott kihordási idő letelte, illetve az alapruházati normából való kivonásuk után a pénzügyőr tulajdonát képezik.

(4) A pénzügyőr más szakmai területre történő áthelyezése, vezénylése esetén, ha a 3. melléklet szerint meghatározott maximális alapfelszerelési ellátmányt még nem vette át, és a hiányzó egyenruházati termékek felvételére az új szakmai feladatának ellátásához szüksége van, úgy a különbözetként jelentkező egyenruházati termékek az alapellátás szabályai szerint kiadhatók részére.

(5) Konfekcionált kivitel hiányában az alapfelszerelési egyenruházati ellátás méretre készítéssel, külön felár nélkül is biztosítható, melynek legyártatásáról a ruházati ellátó egység gondoskodik.

14. 24 Az egyenruházati ellátmány elszámolásának rendje

22. § (1) A pénzügyőr, ha a szolgálati jogviszonya próbaidő alatt szűnik meg, köteles a részére kiadott egyenruházati termékekkel, valamint felszerelési tárgyakkal maradéktalanul elszámolni a 23. § rendelkezései szerint. Ha a visszaadási kötelezettségének nem tud eleget tenni, a hiányzó termékek értékét a felvétel idején aktuális értékesítési áron, 100%-ban meg kell térítenie. Az elszámolás során az összes kiadott egyenruházati termék és felszerelési tárgy visszavételre kerül.

(2) A már véglegesített pénzügyőr szolgálati jogviszonyának megszűnésekor köteles az általa felvett próbaidős és alapfelszerelési egyenruházati ellátmánnyal valamint a felszerelési tárgyakkal maradéktalanul elszámolni.

23. § (1) Ha a szolgálati jogviszony a véglegesítést követően, de még az egyenruházati termékek kihordási idején belül szűnik meg, a felvett egyenruházati termék értékét, a még hátralévő kihordási idő arányában, a pénzügyőr köteles megtéríteni.

(2)25 Ha a szolgálati jogviszony az (1) bekezdés szerint szűnik meg, az alapfelszerelési egyenruházati ellátmány elszámolásakor az alapellátmány részét képező új, bontatlan csomagolású és még rendszerben lévő egyenruházati termék visszavehető, amelynek értékével a tartozás csökkenthető. A kihordási időn belül visszaszolgáltatott egyenruházati termékek értéke csak a tartozás csökkenthetősége érdekében vehető figyelembe, járandóságként nem írható elő.

(3) Az elszámolás során visszavett, bontatlan csomagolású egyenruházati termék újraértékesíthető.

(4) Az egyenruházati termékek esetében nem keletkezik elszámolási kötelezettsége az igényjogosultnak, ha a szolgálati viszonya nyugdíjazás vagy elhalálozása miatt szűnik meg.

(5) Nyugdíjazás esetén az alapfelszerelési egyenruházati ellátmánnyal elszámolni nem kell, de a felszerelési tárgyakkal történő elszámolás ekkor is kötelező.

(6) Elhunyt pénzügyőr felszerelési tárgyait térítési kötelezettség megállapítása nélkül vissza kell venni, kivéve, ha azok a haláleset körülményei miatt elvesztek, vagy megsemmisültek. Ha az örökösök felszólítás ellenére sem szolgáltatják vissza a felszerelési tárgyakat, azok – avultatással figyelembe vett – fogyasztói árát hagyatéki teherként kell bejelenteni a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyzőnek. A 13. § (1) bekezdés g) pontban meghatározott felszerelési tárgyak visszaszolgáltatási kötelezettsége méltányosságból sem engedhető el.

(7)26 Az (1) bekezdés szerinti térítési kötelezettség alól az állami adó- és vámhatóság vezetője méltányosságból részben vagy egészben felmentést adhat, kivéve, ha a szolgálati jogviszony a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 80. § (1) bekezdés f)–g) pontja, 82. § (1) bekezdés a) és c) pontja, vagy a 86. § (2) bekezdés b) pontja alapján szűnik meg.

15. Ruházati utánpótlási ellátmány folyósítása, és elszámolásának rendje jogviszony megszűnése esetén

24. § (1) A pénzügyőrnek az egyenruházati utánpótlási ellátmányra való jogosultsága a véglegesítését követő 12 hónap elteltével keletkezik. Az egyenruházati utánpótlási ellátmányra vonatkozó jogosultsága ezt követően évente január 1-jétől nyílik meg, kivéve, ha az erre való jogosultság a (4) bekezdésben foglaltak miatt szünetel.

(2) Az egyenruházati utánpótlási ellátmányt legkésőbb minden év május 31-ig kell a pénzügyőrök részére folyósítani.

(3)27 Ha a szolgálati jogviszony tárgyév január 1. napja és a kifizetés napja között szűnik meg, a pénzügyőr részére az időarányos egyenruházati utánpótlási ellátmányt a szolgálati jogviszony megszűnésének napján ki kell fizetni, ha a Hszt. 175. § (3) bekezdés szerinti elszámolási kötelezettségnek eleget tett.

(4)28 Nem jár egyenruházati utánpótlási ellátmány:

a) a három hónapot meghaladó illetmény nélküli szabadság időtartamára, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 32/U. § (1) bekezdésében és a 32/V. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt eseteket kivéve,

b) állásból való felfüggesztés, valamint az előzetes letartóztatásba helyezés, a lakhelyelhagyási tilalom vagy ideiglenes kényszergyógykezelés alatt, továbbá a szabadságvesztés büntetését katonai fogházban töltött időtartamára, annak első napjától kezdődően, valamint a szolgálati viszony Hszt. 73.§ (1) bekezdése, 74. § (1) bekezdése, valamint 75. §-a szerinti szünetelése idejére,

c) nyugdíj előtti rendelkezési állomány időtartamára, a Hszt. 78. § (2) bekezdés a) pontban foglalt eset kivételével.

(5) A (4) bekezdés b) pontjában meghatározott ok miatt visszatartott egyenruházati utánpótlási ellátmányt utólag ki kell fizetni, ha a fegyelmi vagy büntetőeljárás felmentéssel zárul.

25. § (1) Ha a szolgálati jogviszony – a (2) bekezdésben meghatározott esetet kivéve – év közben szűnik meg, az egyenruházati utánpótlási ellátmánynak a szolgálatban töltött hónapokra eső, időarányos része jár a pénzügyőr részére, azzal, hogy minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.

(2)29 Ha a szolgálati jogviszony elhalálozás következtében szűnik meg, akkor az elhunyt örököseit megilleti – az (1) bekezdésben meghatározottak szerint – az időarányos egyenruházati utánpótlási ellátmány, illetve az elhunyt örököseitől nem követelhető vissza a már kifizetett egyenruházati utánpótlási ellátmány, ez esetben a NAV viseli a számlával le nem fedett összeg adó- és járulékterheit.

(3) Ha a pénzügyőr még a ruházati utánpótlási ellátmány kifizetését megelőzően halálozik el, akkor az örökösök részére a ruházati utánpótlási ellátmánynak a szolgálatban töltött hónapokra eső, időarányos része jár, azzal, hogy minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.

(4) Az el nem számolt utánpótlási ellátmány értéke a pénzügyőr részére kifizetendő utolsó havi illetményből, valamint a szolgálati viszonyra tekintettel őt megillető más pénzbeli juttatás összegéből levonandó és elszámolandó, ha a levonás nem lehetséges az tartozásként kerül előírásra

26. §30 A pénzügyőr közszolgálati jogviszonyba, kormányzati szolgálati jogviszonyba vagy kormányzati ügykezelői jogviszonyba, illetve más fegyveres szervhez való áthelyezése esetén a tárgyévben részére kifizetett, vagy őt egyébként megillető egyenruházati utánpótlási ellátmányból csak a NAV-nál hivatásos állományban töltött hónap utolsó napjáig esedékes összegre jogosult, kivéve, ha az állami adó- és vámhatóság vezetője az érintett fegyveres szerv vezetőjével másban állapodott meg.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

28. §31

29. §32

1. melléklet a 44/2013. (X. 8.) NGM rendelethez33


Rendszeresített egyenruházati termékek felsorolása

I. Férfiruházati termékek
– társasági felöltő,
– társasági zubbony,
– társasági ing,
– társasági nyakkendő,
– társasági pantalló,
– társasági tányérsapka,
– társasági sál,
– társasági deréköv,
– társasági kesztyű,
– társasági cipő,
– szolgálati télikabát kivehető polár béléssel,
– szolgálati/gyakorló pantalló (téli és nyári változat),
– szolgálati dzseki,
– szolgálati pulóver,
– szolgálati ing,
– szolgálati póló,
– szolgálati nyakkendő,
– szolgálati deréköv,
– szolgálati sapka,
– téli sapka,
– szolgálati kesztyű,
– széldzseki,
– gyakorló téli kabát,
– gyakorló zubbony,
– gyakorló póló,
– gyakorló sapka,
– gyakorló cipő,
– thermo alsó és felső,
– gyakorló alsó póló,
– gyakorló zokni,
– boka zokni.

II. Női ruházati termékek
– társasági felöltő,
– társasági zubbony,
– társasági blúz,
– társasági szoknya,
– társasági nyakkendő,
– társasági kalap,
– társasági cipő,
– társasági deréköv,
– társasági kesztyű,
– társasági sál,
– szolgálati télikabát kivehető polár béléssel,
– szolgálati dzseki,
– szolgálati pulóver,
– szolgálati szoknya,
– szolgálati/gyakorló pantalló (téli, nyári változat),
– szolgálati blúz,
– szolgálati deréköv,
– szolgálati póló,
– szolgálati kalap,
– széldzseki,
– téli sapka,
– szolgálati kesztyű,
– gyakorló télikabát,
– gyakorló zubbony,
– gyakorló póló,
– gyakorló sapka,
– gyakorló cipő,
– thermo alsó és felső,
– gyakorló zokni,
– gyakorló alsó póló.

2. melléklet a 44/2013. (X. 8.) NGM rendelethez341. Próbaidős egyenruházati ellátmány
(Férfi–női)

Sorszám

Termék megnevezése

Mennyiségi egység

Alapellátási mennyiség

1.

Gyakorló télikabát

db

1

2.

Gyakorló zubbony

db

1

3.

Szolgálati/gyakorló pantalló nyári

db

1

4.

Szolgálati/gyakorló pantalló téli

db

1

5.

Gyakorló póló

db

2

6.

Szolgálati póló

db

2

7.

Gyakorló sapka szerelvényezve

db

1

8.

Téli sapka

db

1

9.

Szolgálati kesztyű

pár

1

10.

Gyakorló cipő

pár

1

11.

Bokazokni

pár

2

12.

Gyakorló zokni

pár

2

13.

Szolgálati deréköv

db

1

14.

Gyakorló alsó póló

db

2

15.

Váll-lap tépőzáras kivitel

db

1

16.

Váll-lap

pár

2

17.

NAV hímzett karjelvény (tépőzáras)

db

2

18.

NAV hímzett mell felirat (tépőzáras)

db

2

3. melléklet a 44/2013. (X. 8.) NGM rendelethez351. Alapfelszerelési egyenruházati ellátmány

(Férfi-női)

8K35649M_0

A

B

C

D

E

F

G

Sor-
szám

Termék megnevezése

Mennyiségi egység

Egyenruhás, vegyesruhás állomány tagja

Polgári ruhás állomány tagja

Pénzügyőr, aki nem lát el rendszeresen díszelgési feladatokat, és nem tagja a Pénzügyőr Zenekarnak

Rendszeresen díszelgési feladatokat ellátó pénzügyőr

Pénzügyőr Zenekar tagja

1.

Társasági felöltő szerelvényezve

db

1

2

1

1

2.

Társasági zubbony szerelvényezve

db

1

2

1

1

3.

Társasági pantalló/szoknya

db

1

2

2

1

4.

Társasági ing/blúz

db

1

2

2

1

5.

Társasági nyakkendő

db

1

2

1

1

6.

Társasági cipő

pár

1

2

2

1

7.

Társasági tányérsapka/kalap szerelvényezve

db

1

2

1

1

8.

Társasági deréköv

db

1

1

1

1

9.

Társasági bőrkesztyű

pár

1

1

1

1

10.

Szolgálati télikabát

db

1

1

1

 

11.

Szolgálati pulóver

db

1

1

1

12.

Szolgálati dzseki

db

1

1

1

13.

Széldzseki

db

1

1

1

14.

Szolgálati/gyakorló pantalló/ téli kivitelben

db

1

1

1

15.

Szolgálati/gyakorló pantalló/szoknya* nyári kivitelben

db

2

2

2

16.

Szolgálati rövid ujjú ing/blúz

db

3

3

1

17.

Szolgálati póló

db

1

1

1

18.

Szolgálati sapka/kalap szerelvényezve

db

1

1

1

19.

Szolgálati nyakkendő

db

1

1

1

20.

Boka zokni

pár

3

6

4

 

21.

Azonosítószám

db

2

2

2

2

22.

Névkitűző

db

1

1

1

1

23.

Gyakorló póló

db

1

1

1

 

24.

Thermo alsó és felső

db

1

1

1


* A pénzügyőr hölgyek esetében a 15. sorban feltűntetett 2 db-os normán belül a felvétel idején egyénileg meghatározható a szoknya és a pantalló aránya. Külön intézkedés hiányában 1 db szolgálati pantalló nyári kivitelben és 1 db szolgálati szoknya kerül kiadásra.

2. Kiegészítő tábornoki alapellátmány

Sorszám

Termék megnevezése

Mennyiségi egység

Alapellátási mennyiség

1.

Társasági felöltő szerelvényezve

db

1

2.

Társasági zubbony szerelvényezve

db

1

3.

Társasági pantalló/szoknya

db

1

4.

Társasági tányérsapka/kalap szerelvényezve

db

1

5.

Szolgálati pantalló/szoknya téli kivitelben

db

1

6.

Szolgálati pantalló/szoknya *nyári kivitelben

db

2

7.

Szolgálati dzseki

db

1

8.

Szolgálati sapka/kalap szerelvényezve

db

1

Abban az esetben szükséges ezen termékek alapellátmányként történő kiadása, ha kinevezéskor a tábornoki rendfokozat nem az első rendfokozata a pénzügyőrnek.

4. melléklet a 44/2013. (X. 8.) NGM rendelethez36Rendfokozati jelzések

I.    Váll-lapok
1. Váll-lap általános leírása
A 95 mm hosszú, 45 mm széles mindkét végén egyenes váll-lap körbehajtott zöld színű anyagból, alja közepén varrott bújtatós, illetve hátoldalán tépőzáras kialakítással készül. A rendfokozatnak megfelelő paszomány és csillag rá van hímezve.
Körben a széleken élben 2 mm-es, a rendfokozatnak megfelelő ezüst vagy arany szállal készített szélhímzéssel.
1.1. Tiszthelyettesi rendfokozati jelzések
A váll-lap végétől 30 mm-re a hossztengely vonalán fektetett „V” alakú ezüstszínű, 10 mm szélességű paszomány van hímezve. A szélek hímzése ezüstszínű.
1.1.1. Őrmester
A paszomány belső szögletétől – a csillag közepéig – 32 mm-re 1 db 15 mm átmérőjű hatágú ezüst csillag van hímezve a hossztengely vonalán.
1.1.2. Törzsőrmester
A paszomány belső szögletétől – a csillagok középvonaláig – 32 mm-re, a váll-lap széleitől a csillagok közepéig 12-12 mm-re 1-1 db, összesen 2 db 15 mm átmérőjű hatágú ezüst csillag van hímezve.    
1.1.3. Főtörzsőrmester
A paszomány belső szögletétől – a csillag közepéig – 20 mm-re a hossztengely vonalán 1 db, valamint a belső szöglettől 32 mm-re a csillagok középvonaláig, a váll-lap széleitől a csillagok közepéig 12-12 mm-re 1-1 db, összesen 3 db 15 mm átmérőjű hatágú ezüst csillag van hímezve.
1.2. Zászlósi rendfokozati jelzések
A váll-lap végétől 30 mm-re a hossztengely vonalán fektetett „V” alakú ezüstszínű, 10 mm szélességű paszomány van hímezve. A szélek hímzése aranyszínű.
1.2.1. Zászlós
A paszomány belső szögletétől – a csillag közepéig – 32 mm-re 1 db 15 mm átmérőjű hatágú arany csillag van hímezve a hossztengely vonalán.
1.2.2. Törzszászlós
A paszomány belső szögletétől – a csillagok középvonaláig – 32 mm-re, a váll-lap széleitől a csillagok közepéig 12-12 mm-re 1-1 db, összesen 2 db 15 mm átmérőjű hatágú arany csillag van hímezve
1.2.3. Főtörzszászlós
A paszomány belső szögletétől – a csillag közepéig – 20 mm-re a hossztengely vonalán 1 db, valamint a belső szöglettől 32 mm-re a csillagok középvonaláig, a váll-lap széleitől a csillagok közepéig 12-12 mm-re 1-1 db, összesen 3 db 15 mm átmérőjű hatágú arany csillag van hímezve.
1.3. Tiszti rendfokozati jelzések
A váll-lap szélek hímzése aranyszínű.    
1.3.1. Hadnagy
A váll-lap végétől 70 mm-re – a csillag közepéig – a hossztengely vonalán 1 db 15 mm átmérőjű arany csillag van hímezve.
1.3.2. Főhadnagy
A váll-lap végétől 70 mm-re – a csillagok középvonaláig, a széleitől pedig – a csillagok közepéig 12-12 mm-re 1-1 db, összesen 2 db 15 mm átmérőjű arany csillag van hímezve.
1.3.3. Százados
A váll-lap szélétől 55 mm-re – a csillag közepéig – a hossztengely vonalán 1 db, valamint a váll-lap szélétől 70 mm-re – a csillagok középvonaláig, a szélétől pedig – a csillagok közepéig 12-12 mm-re 1-1 db, összesen 3 db arany csillag van hímezve.
1.4. Főtiszti rendfokozati jelzések
A váll-lap szélei körben aranyszínű szállal hímezve. A váll-lap szélétől 37 mm-re csúcsban végződő, a szélhímzésig érő aranyszínű szállal hímzett paszomány.
1.4.1. Őrnagy
A váll-lap végétől – a paszomány egyenes vége felől – a csillag közepéig 17 mm-re a hossztengely vonalán 1 db 15 mm átmérőjű ezüst csillag hímezve az arany paszományra.
1.4.2. Alezredes
A váll-lap szélétől – a paszomány egyenes vége felől a csillagok középvonaláig 17 mm-re, a szélétől pedig – a csillagok közepéig 12-12 mm-re 1-1 db 15 mm átmérőjű, összesen 2 db ezüst csillag hímezve az arany paszományra.
1.4.3. Ezredes
A váll-lap szélétől – a paszomány egyenes vége felől a csillag közepéig a hossztengely vonalán 30 mm-re 1 db, a csillagok középvonaláig 17 mm-re, a szélétől pedig – a csillagok közepéig 12-12 mm-re 1-1 db, összesen 3 db 15 mm átmérőjű ezüst csillag hímezve az arany paszományra.
1.5. Tábornoki rendfokozati jelzések
A váll-lap teljes felülete – szélhímzéstől szélhímzésig – aranyszínű paszományhímzéssel készül. A váll-lap egyik szélétől 35 mm-re a hossztengelyre szimmetrikusan mindkét oldalon 30 mm-es ezüst tölgyfalomb van hímezve.
1.5.1. Dandártábornok
A váll-lap másik végétől a csillag közepéig 17 mm-re a hossztengely vonalán 1 db 15 mm átmérőjű ezüst csillag van hímezve az arany paszományra.
1.5.2. Vezérőrnagy
A váll-lap másik végétől a csillagok középvonaláig 17 mm-re, a szélétől pedig – a csillagok közepéig 12-12 mm-re 1-1 db, összesen 2 db 15 mm átmérőjű ezüst csillag hímezve az arany paszományra.
1.5.3. Altábornagy
A váll-lap másik végétől a csillag közepéig a hossztengely vonalán 30 mm-re 1 db, a csillagok középvonaláig 17 mm-re, a szélétől pedig – a csillagok közepéig 12-12 mm-re 1-1 db, összesen 3 db 15 mm átmérőjű ezüst csillag hímezve az arany paszományra.
1.5.4. Vezérezredes
A váll-lap másik végétől a csillagok középvonaláig 17 mm-re, a széltől pedig 12-12 mm-re 1-1 db, felette az alja vonaltól a csillagok középvonaláig 30 mm-re, a széltől pedig 12-12 mm-re 1-1 db, összesen 4 db 15 mm átmérőjű ezüst csillag van hímezve.
2. Egyetemi váll-lap általános leírása
A 95 mm hosszú, 40 mm széles mindkét végén egyenes váll-lap körbehajtott zöld színű anyagból, alja közepén varrott bújtatós kialakítással és tépőzárral készül. Az évfolyamnak megfelelően sárga színű „V” alakú paszomány és hosszanti irányba középre paszomány csík van elhelyezve. A hosszanti paszomány csík „V” formájú paszomány csúcsából kiindulva a zöld színű anyagra van hímezve.
Körben a széleken élben 2 mm-es, a sárga színű szállal készített szélhímzéssel.
I. Évfolyam 1db „V” formájú paszomány és a hosszanti középvonalú paszomány csík.
II. Évfolyam 2db „V” formájú paszomány és a hosszanti középvonalú paszomány csík.
III. Évfolyam 3db „V” formájú paszomány és a hosszanti középvonalú paszomány csík.
IV. Évfolyam 4 db „V” formájú paszomány és a hosszanti középvonalú paszomány csík.
II.    Parolik
1. Társasági zubbony paroli általános leírása
95 mm, a végén található hurokkal együtt 110 mm hosszú, 38 mm széles zöld lampasztból készült a rendfokozatnak megfelelően ezüst vagy arany sujtással szegélyezett parolik. Rendfokozattól függően az ék alakú kezdeténél, és az ék alak lábánál egy-egy vitézkötés, csúcsánál pedig minden változatnál egy hurok van kialakítva a sujtásból. A paroli ék alakú végétől 10 mm-re ezüst- vagy aranyszínű testületi jelvény található.
1.1. Tiszthelyettesi zubbony parolik
Ezüst sujtással szegélyezve, az ék alakú kezdeténél egy-egy vitézkötés, és ezüstszínű testületi jelvénnyel ellátott.
1.1.1. Őrmester
A paroli egyenes végétől 15 mm-re a csillag középpontjáig számítva 1 db, 15 mm átmérőjű, hatágú, ezüstszínű csillag található a hossztengely vonalán.
1.1.2. Törzsőrmester
A paroli egyenes végétől 15 mm-re, szélétől 13 mm-re a csillag középpontjáig számítva 1 db, 15 mm-re további 1 db, összesen 2 db, 15 mm átmérőjű, hatágú, ezüstszínű csillag található a hossztengelyre merőlegesen.
1.1.3. Főtörzsőrmester
A paroli egyenes végétől a csillag középpontjáig számítva 15 mm-re, egymástól 15 mm-re a hossztengelyre merőlegesen 2 db, az egyenes végétől 30 mm-re a hossztengelyen 1 db, összesen 3 db, 15 mm átmérőjű, hatágú, ezüstszínű csillag található.
1.2. Zászlósi zubbony parolik
Aranyszínű sujtással szegélyezve, az ék alakú kezdeténél egy-egy vitézkötés.
Az egyenes végétől 35 mm-re ék alakban – az ék alak csúcsa a paroli egyenes végétől 50 mm-re található egy 10 mm széles ezüstszínű paszomány van rávarrva.
Aranyszínű testületi jelvénnyel ellátott.
1.2.1. Zászlós
A paroli egyenes végétől 15 mm-re a csillag középpontjáig számítva 1 db, 15 mm átmérőjű, hatágú, aranyszínű csillag található a hossztengely vonalán.
1.2.2. Törzszászlós
A paroli egyenes végétől 15 mm-re, szélétől 13 mm-re a csillag középpontjáig számítva 1 db, 15 mm-re további 1 db, összesen 2 db, 15 mm átmérőjű, hatágú, aranyszínű csillag található a hossztengelyre merőlegesen.
1.2.3. Főtörzszászlós
A paroli egyenes végétől a csillag középpontjáig számítva 15 mm-re, egymástól 15 mm-re a hossztengelyre merőlegesen 2 db, az egyenes végétől 30 mm-re a hossztengelyen 1 db, összesen 3 db, 15 mm átmérőjű, hatágú, aranyszínű csillag található.
1.3. Tiszti zubbony parolik
Arany sujtással szegélyezve, az ék alak lábánál és az ék alakú kezdeténél két-két összesen négy db vitézkötés, és aranyszínű testületi jelvénnyel ellátott.
1.3.1. Hadnagy
A paroli egyenes végétől 15 mm-re a csillag középpontjáig számítva 1 db, 15 mm átmérőjű, hatágú, aranyszínű csillag található a hossztengely vonalán.
1.3.2. Főhadnagy
A paroli egyenes végétől 15 mm-re, szélétől 13 mm-re a csillag középpontjáig számítva 1 db, 15 mm-re további 1 db, összesen 2 db, 15 mm átmérőjű, hatágú, aranyszínű csillag található a hossztengelyre merőlegesen.
1.3.3. Százados
A paroli egyenes végétől a csillag középpontjáig számítva 15 mm-re, egymástól 15 mm-re a hossztengelyre merőlegesen 2 db, az egyenes végétől 30 mm-re a hossztengelyen 1 db, összesen 3 db, 15 mm átmérőjű, hatágú, aranyszínű csillag található.
1.4. Főtiszti zubbony parolik
Arany sujtással szegélyezve, az ék alak lábánál és az ék alakú kezdeténél két-két összesen négy db vitézkötés, és aranyszínű testületi jelvénnyel ellátott.
A paroli csúcsától 40 mm-re csúcsban végződő, ívelt záróvonalú, 30 mm széles aranyszínű paszomány van rátűzve.
1.4.1. Őrnagy
A paroli egyenes végétől 15 mm-re a csillag középpontjáig számítva 1 db, 15 mm átmérőjű, hatágú, ezüstszínű csillag található a hossztengely vonalán.
1.4.2. Alezredes
A paroli egyenes végétől 15 mm-re, szélétől 13 mm-re a csillag középpontjáig számítva 1 db, 15 mm-re további 1 db, összesen 2 db, 15 mm átmérőjű, hatágú, ezüstszínű csillag található a hossztengelyre merőlegesen.
1.4.3. Ezredes
A paroli egyenes végétől a csillag középpontjáig számítva 15 mm-re, egymástól 15 mm-re a hossztengelyre merőlegesen 2 db, az egyenes végétől 30 mm-re a hossztengelyen 1 db, összesen 3 db, 15 mm átmérőjű, hatágú, ezüstszínű csillag található.
1.5. Tábornoki zubbony parolik
Aranyszínű paszománnyal borítva és arany sujtással szegélyezve. Az ék alak két oldalán egymástól 15-15 mm-re három-három db, összesen hat db vitézkötés. A paroli egyenes végétől 45 mm-re egy ezüstszínű tábornoki tölgyfalomb van.
1.5.1. Dandártábornok
A paroli egyenes végétől 15 mm-re a csillag középpontjáig számítva 1 db, 18 mm átmérőjű, hatágú, ezüstszínű csillag található a hossztengely vonalán.
1.5.2. Vezérőrnagy
A paroli egyenes végétől 15 mm-re, szélétől 13 mm-re a csillag középpontjáig számítva 1 db, 15 mm-re további 1 db, összesen 2 db, 18 mm átmérőjű, hatágú, ezüstszínű csillag található a hossztengelyre merőlegesen.
1.5.3. Altábornagy
A paroli egyenes végétől a csillag középpontjáig számítva 15 mm-re, egymástól 15 mm-re a hossztengelyre merőlegesen 2 db, az egyenes végétől 30 mm-re a hossztengelyen 1 db, összesen 3 db, 18 mm átmérőjű, hatágú, ezüstszínű csillag található.
1.5.4. Vezérezredes
A paroli egyenes végétől a csillag középpontjáig számítva 15 mm-re, egymástól 15 mm-re a hossztengelyre merőlegesen 2 db, az egyenes végétől 30 mm-re a hossztengelyen 1 db, összesen 4 db, 18 mm átmérőjű, hatágú, ezüstszínű csillag található.
2. Társasági felöltő paroli általános leírása
Mindkét oldalán íves csúcsban végződő, a tengelyvonalban mérve 100 mm hosszú, a csúcsszöglet kezdeténél mérve 40 mm széles zöld lampasztból készült paroli. A ferde alja vonal a gallér vonalát követi, a paroli az alja vonalán 50 mm széles.
A tábornoki rendfokozat kivételével a csúcstól a szúrógomb a középvonaláig 25 mm-re, a testületi jelvény az alja vonalától 5 mm-re van elhelyezve a paroli tengelyvonalán.
2.1. Tiszthelyettesi felöltő paroli
A szúrógomb és a testületi jelvény minden rendfokozatnál ezüstszínű.
2.2. Zászlósi, tiszti és főtiszti felöltő paroli
A szúrógomb és a testületi jelvény minden rendfokozatnál aranyszínű.
2.3. Tábornoki felöltő paroli
Piros lampasztból készült, a hossztengely vonalán aranyszínű tölgyfalomb hímzéssel.
III.    Paszománycsík
Posztóköpeny rendfokozat jelölő általános leírása:
A rendfokozat jelölők szürkésített zöld alapanyagra, a rendfokozatoknak megfelelő paszományok felvarrásával készülnek, melyeket a posztóköpeny ujjára kell rögzíteni.
Minden tábornoki rendfokozatnál a rendfokozat jelölő felett középrészen 25 mm átmérőjű kör alakzatban zöld selyem alapanyagra aranyszínű tölgyfalomb hímzéssel készült embléma található.
1. Tiszthelyettesi rendfokozat jelölő
1.1. Őrmester
90 mm hosszú, 15 mm széles anyagra 1 db 80 mm hosszú, 10 mm széles ezüstszínű paszomány varrva.
1.2. Törzsőrmester
90 mm hosszú, 30 mm széles anyagra 5 mm-es közzel 2 db 80 mm hosszú, 10 mm széles ezüstszínű paszomány varrva.
1.3. Főtörzsőrmester
90 mm hosszú, 45 mm széles anyagra, 5 mm-es közökkel 3 db 80 mm hosszú, 10 mm széles ezüstszínű paszomány varrva.
2. Zászlósi rendfokozat jelölő
2.1. Zászlós
90 mm hosszú, 35 mm széles anyagra 1 db 80 mm hosszú, 20 mm széles ezüstszínű, 3 mm-es közzel 1 db 80 mm hosszú, 5 mm széles aranyszínű paszomány varrva.
2.2. Törzszászlós
90 mm hosszú, 45 mm széles anyagra 1 db 80 mm hosszú, 20 mm széles ezüstszínű, 5 mm-es közzel 2 db 80 mm hosszú, 5 mm széles aranyszínű paszomány felvarrva.
2.3. Főtörzszászlós
90 mm hosszú, 60 mm széles anyagra 1 db 80 mm hosszú, 20 mm széles ezüstszínű, 5 mm-es közzel 3 db 80 mm hosszú, 5 mm széles aranyszínű paszomány felvarrva.
3. Tiszti rendfokozat jelölő
3.1. Hadnagy
90 mm hosszú, 15 mm széles anyagra 1 db 80 mm hosszú, 10 mm széles aranyszínű paszomány varrva.
3.2. Főhadnagy
90 mm hosszú, 30 mm széles anyagra, 5 mm-es közzel 2 db 80 mm hosszú, 10 mm széles aranyszínű paszomány varrva.
3.3. Százados
90 mm hosszú, 45 mm széles anyagra, 5 mm-es közökkel 3 db 80 mm hosszú, 10 mm széles aranyszínű paszomány varrva.
4. Főtiszti rendfokozat jelölő
4.1. Őrnagy
90 mm hosszú, 50 mm széles anyagra 1 db 80 mm hosszú, 30 mm széles, 5 mm-es közzel 10 mm széles aranyszínű paszomány varrva.
4.2. Alezredes
90 mm hosszú, 65 mm széles anyagra 1 db 80 mm hosszú, 30 mm széles, 5 mm-es közökkel 2 db 80 mm hosszú, 10 mm széles aranyszínű paszomány varrva.
4.3. Ezredes
90 mm hosszú, 80 mm széles anyagra 1 db 80 mm hosszú, 30 mm széles, 5 mm-es közökkel 3 db 80 mm hosszú, 10 mm széles aranyszínű paszomány varrva.
5. Tábornoki rendfokozat jelölő
5.1. Dandártábornok
90 mm hosszú, 50 mm széles anyagra 1 db 80 mm hosszú, 30 mm széles, 5 mm-es közzel 10 mm széles aranyszínű paszomány varrva.
5.2. Vezérőrnagy
90 mm hosszú, 65 mm széles anyagra 1 db 80 mm hosszú, 30 mm széles, 5 mm-es közökkel 2 db 80 mm hosszú, 10 mm széles aranyszínű paszomány varrva.
5.3. Altábornagy
90 mm hosszú, 80 mm széles anyagra 1 db 80 mm hosszú, 30 mm széles, 5 mm-es közökkel 3 db 80 mm hosszú, 10 mm széles aranyszínű paszomány varrva.
5.4. Vezérezredes
90 mm hosszú, 95 mm széles anyagra 1 db 80 mm hosszú, 30 mm széles, 5 mm-es közökkel 4 db 80 mm hosszú, 10 mm széles aranyszínű paszomány varrva.

5. melléklet a 44/2013. (X. 8.) NGM rendelethez


Az egyenruházati termékeken viselhető kiegészítő elemek (karjelvények/jelvények)

1. Tábornoki tölgyfalomb
A tábornoki tölgyfalomb 7 tölgyfalevelet és 3 makkot ábrázoló stilizált ágacska. Szúrótű segítségével illeszthető fel a felöltő hajtókájára. Arany védőlakkal bevonva.
2. Tábornoki jelvény
A tábornoki jelvény ezüstszínű, száránál összekapcsolt és egy olajág. A tábornoki parolira szúrótű segítségével illeszthető fel.
3. Tábornoki sapkadísz
A sapkadísz arany színű, pajzs alakú, melynek bal oldalán tölgyfa lomb, jobb oldalon olajfa lomb, közepén 31 mm-es magyar címer, és az alján bal oldalt szintén tölgyfa lomb, valamint jobb oldalt olajfa lomb helyezkedik el. Szúrótű segítségével helyezhető fel a sapkára.
4. Tábornoki gomb
Tábornoki egyenruhán alkalmazott aranyszínű fémgombok, két db-ból sajtolva, a hátlapon rögzítve füllel, szúrótűvel készülnek. A domborított felületen egy-egy száránál összekapcsolt tölgyfalomb, rajta keresztbe tett puska található.
5. Testületi jelvény
A 25 mm-es függőlegesen álló botot jobbról és balról egy-egy kígyó fogja közre. A kígyók feje érinti a bot felső végén lévő gömb alsó szélét. A botot stilizált szárny keretezi. Rendfokozattól függően arany és ezüstszínű lehet.
6. Társasági sapkadísz tányérsapkára
A sapkadísz pajzs alakú, melynek bal oldalán tölgyfa lomb, jobb oldalon olajfa lomb és a közepén 31 mm-es magyar címer helyezkedik el. Szúrótű segítségével helyezhető fel a sapkára. A sapkadísz rendfokozattól függően arany- vagy ezüstszínű lehet.
7.37 Szolgálati sapkadísz
A sapkadísz 32 mm átmérőjű ovális alakú kivitelben készül. A domborított ovális síkja nemzeti színű. A sapkadísz négysoros zsinórmintázatú szegélye rendfokozattól függően arany- vagy ezüstszínű lehet. Szúrótű segítségével helyezhető fel a sapkára.
8. Gomb
Az egyenruhán alkalmazott fémgombok két darabból sajtolva, a hátlapon rögzített füllel, szúrótűvel készülnek. A domborított felületen stilizált kör alakú tölgyfalomb, melyen két keresztbe tett puska található. Rendfokozattól függően arany- vagy ezüstszínű lehet.
9. Tépőzáras szolgálati/társasági karjelvény
Zöld posztóra, hímzett kivitelben készül. Formája pajzs alakú. Mérete: 105 mm széles 117 mm hosszú. A szegélye és az alap színe rendfokozat függő (arany, ezüst). A pajzs felső ívén nemzeti színű sáv, ezen belül szakterületenként a következő kivitelezések fordulhatnak elő:
– Vámszakmai területen szolgálatot teljesítő pénzügyőr esetében: nemzetiszínű sáv fehér felületén a felirat „VÁM-ZOLL-CUSTOMS”
– Bűnügyi szakterületen szolgálatot teljesítő pénzügyőr esetében: nemzetiszínű sáv fehér felületén „BŰNÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG”
– Nem vámszakmai területen szolgálatot teljesítő pénzügyőr esetében: a nemzetiszínű sáv fehér felülete üres, nincs felirat.
– Pénzügyőr Zenekar esetében: a nemzetiszínű sáv fehér felületén a felirat „ PÉNZÜGYŐR ZENEKAR”
A karjelvény középső felületén a testületen belül végzett feladat jellegétől függő embléma található:
– Vámszakmai területen szolgálatot teljesítő pénzügyőr esetében: a stilizált merkúrbot.
– Bűnügyi szakterületen szolgálatot teljesítő pénzügyőr esetében: a Justitia mérleg.
– Nem szakmai területen szolgálatot teljesítő pénzügyőr esetében: a köztársasági címer.
– Pénzügyőr Zenekar esetében: a líra.
A pajzs alsó ívén babérkoszorú, alatta NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL felirat található.
A tábornoki karjelvény piros posztóra van hímezve.
10.38 Szakterületi karjelvény
Egyes szakterületek az adott területre jellemző karjelvényt alakíthatnak ki, melynek kiviteli formáját, a viselésre jogosultak körét az állami adó- és vámhatóság vezetője engedélyezheti.
11.39 Névkitűző
Nikkel fém alapra ragasztással rögzített fehér műanyag lap fekete felszínébe nyomtatott nagybetűvel vésett a kitűző viselőjének a neve, amely az eljárás folytán fehéren mutatkozik. Kitűző mérete: 80 x 14 mm, betű típusa: „BODONI ANTIQUA”, betű nagyság: 4 mm. A fém alap hátoldalán a kitűző felhelyezésére szolgáló tüskék 2 db középen egymástól 50 mm-es távolságra helyezkednek el. Rögzítése 2 db pillangós patenttal történik.
12.40
13. Tépőzáras NAV felirat
Zöld vászonra hímezve, sárga szegéllyel, alul tépőzárral ellátva. Hosszúsága 10 cm, szélessége 4,5 cm. A sárga színnel hímzett feliratban használt nagybetűmérete 8 mm, a kisbetűméret 6 mm, a NAV logó magassága 3,7 cm az átmérője 2,6 cm.
14. Tépőzáras hímzett azonosító
A hímzett azonosítószám 20 Ű 65 mm méretű fektetett téglalap alakú, tépőzárra dolgozott zöld szövet. A szövetre 5 db 10 mm magas szám van napsárga fonallal hímezve, míg a nyomozók esetében egy NY betű és 4 db szám található, és a szövet széle 2 mm vastagon körbe hímzett, ugyanazzal a fonallal. A hímzett azonosítószám száma megegyezik a szolgálati jelvény számával.
15. Hivatásos állományjelölő
Zöld posztóra színes hímzett kivitelben készül. Vízszintesen 1-1 tölgyfalomb, azok száránál középen kerek kivitelű köztársasági címer.
A címert jobbról és balról körülvevő tölgyfalombon 1-1 merkúrbot van.
Főtiszteknek, tiszteknek, zászlósoknak és a zenekarnak arany a tölgyfalomb, ezüst a merkúrbot.
Tiszthelyetteseknek ezüst a tölgyfalomb, arany a merkúrbot.
16. Egyetemi (főiskolai) végzettséget jelölő
Ovális alakú, aranyszínű olajágakkal övezett, piros-fehér kerámiabetéttel, középen ezüstszínű merkúrbot.
17. Szolgálati derékövcsat
17.1. Férfi szolgálati övcsat: 70x45 mm-es méretű, nikkelezett felületű címeres díszítéssel ellátott szorítócsattal készült övcsat.
17.2. Női szolgálati övcsat: 70x30 mm-es méretű nikkelezett felületű címeres díszítéssel ellátott szorítócsattal készült övcsat.
18. Társasági derékövcsat
18.1.41 Férfi társasági derékövcsat: 40x30 mm-es méretű arannyal vagy ezüsttel futtatott csat, melyen szürke mezőben a koronás címer látható. A csat rögzítését karmos szorító biztosítja.
18.2. Női társasági derékövcsat: 40x15 mm-es méretű kerekített végű, fekete színű öntvénnyel készült aranyszínű fémcsat, melynek rögzítését karmos szorító biztosítja.
19. Tábornoki vállzsinór
Piros posztóra rádolgozott pirossal átszőtt arany zsinór, egyik végén hurokkal.
20. Társasági vállzsinór
Zöld posztóra rádolgozott zölddel átszőtt arany zsinór, (rendfokozattól függően) egyik végén hurokkal.
21. Díszzsinór
3 különböző hosszúságú arany zsinór egymás mellett enyhén ívelve. Középső zsinór szélesebb, mint a két szélső. Két végén hurok. A kisebb huroknál 2 db aranymakk lóg le.
22. Líra sapkadísz
Aranyszínű fémből készített lírajelvény.
1

A rendeletet az 1/2021. (I. 5.) PM rendelet 29. §-a hatályon kívül helyezte 2021. január 6. napjával.

2

Az 1. § a 47/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 18. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § h) pontja a 47/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 18. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § i) pontja a 47/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 18. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § k) pontja a 18/2018. (XII. 20.) PM rendelet 13. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § r) pontja a 18/2018. (XII. 20.) PM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § s) pontja a 18/2018. (XII. 20.) PM rendelet 12. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 2. § t) pontját a 18/2018. (XII. 20.) PM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

9

A 6. § (2) bekezdés c) pontja a 18/2018. (XII. 20.) PM rendelet 12. § b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 6. § (2) bekezdés d) pontját a 18/2018. (XII. 20.) PM rendelet 13. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 6. § (3) bekezdése a 47/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 18. § d) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 7. § (2) bekezdése a 47/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 18. § e) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 8. § (2) bekezdése a 18/2018. (XII. 20.) PM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

14

A 8. § (6) bekezdése a 47/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 18. § f) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 9. § (2) bekezdése a 18/2018. (XII. 20.) PM rendelet 12. § c) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 9. § (5) bekezdése a 18/2018. (XII. 20.) PM rendelet 12. § d) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 10. § (3) bekezdését a 18/2018. (XII. 20.) PM rendelet 3. §-a iktatta be.

18

A 12. § a 47/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 18. § f) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 16. § (1) bekezdése a 47/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 18. § g) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 18. § (1) bekezdése a 18/2018. (XII. 20.) PM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

21

A 19. § (1) bekezdés záró szövegrésze a 18/2018. (XII. 20.) PM rendelet 12. § e) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 19. § (3) bekezdését a 18/2018. (XII. 20.) PM rendelet 5. §-a iktatta be.

23

A 20. § a 18/2018. (XII. 20.) PM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

24

A 14. alcím címe a 18/2018. (XII. 20.) PM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

25

A 23. § (2) bekezdése a 18/2018. (XII. 20.) PM rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 23. § (7) bekezdése a 18/2018. (XII. 20.) PM rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 24. § (3) bekezdése a 18/2018. (XII. 20.) PM rendelet 12. § f) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 24. § (4) bekezdése a 18/2018. (XII. 20.) PM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

29

A 25. § (2) bekezdése a 18/2018. (XII. 20.) PM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

30

A 26. § a 47/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 18. § d) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 28. §-t a 18/2018. (XII. 20.) PM rendelet 13. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

32

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

Az 1. melléklet a 18/2018. (XII. 20.) PM rendelet 12. § g)–h) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 2. melléklet a 18/2018. (XII. 20.) PM rendelet 12. § i)–k) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 3. melléklet a 18/2018. (XII. 20.) PM rendelet 11. § (1) bekezdése, 12. § l) pontja szerint módosított szöveg.

36

A 4. melléklet a 18/2018. (XII. 20.) PM rendelet 11. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

37

Az 5. melléklet 7. pontja a 18/2018. (XII. 20.) PM rendelet 12. § m) pontja szerint módosított szöveg.

38

Az 5. melléklet 10. pontja a 47/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 18. § d) pontja szerint módosított szöveg.

39

Az 5. melléklet 11. pontja a 18/2018. (XII. 20.) PM rendelet 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

40

Az 5. melléklet 12. pontját a 18/2018. (XII. 20.) PM rendelet 13. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

41

Az 5. melléklet 18. pont 18.1. alpontja a 18/2018. (XII. 20.) PM rendelet 12. § n) pontja szerint módosított szöveg.