• Tartalom

44/2013. (V. 30.) VM rendelet

44/2013. (V. 30.) VM rendelet

a Hajdú-Bét Rt., illetve a NOVOFARM Rt. élőállat-beszállítói által igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról1

2013.06.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében, a 9. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. élőállat: minden jövedelem-, illetve vagyonszerzési célból tartott tyúkféle-, a gyöngyös-, a liba-, a kacsa- és a pulykaállomány korra és ivarra való tekintet nélkül, kivéve a vadászható madárfajokat;

2. kérelmező: az a mezőgazdasági termelő, aki vagy amely a Hajdú-Bét Rt., illetve a NOVOFARM Rt. élőállat-beszállítójaként e rendelet alapján igazolt követeléssel rendelkezik, vagy

a) annak örököse,

b) nem természetes személy esetén annak jogutódja,

c) felszámolással vagy végelszámolással megszűnt, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt álló mezőgazdasági termelőnek – 2003. június 1-jén fennálló tulajdonrész arányában – természetes személy tulajdonosa, vagy annak örököse;

3. mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás: az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet szerinti támogatás;

4. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-ában meghatározott vállalkozás.

2. § (1) E rendelet feltételei szerint vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatást vehet igénybe az a kérelmező, aki vagy amely

a) a követelését a Hajdú-Bét Rt., illetve a NOVOFARM Rt. felszámolója által kiadott, a tartozás elismeréséről szóló igazolással igazolja, vagy

b) a követelését a Hajdú-Bét Rt., illetve a NOVOFARM Rt. felszámolójának nem jelentette be, de azt a Hajdú-Bét Rt.-vel, illetve a NOVOFARM Rt.-vel létrejött szerződéssel és 2003. június 1. után kiállított, az élőállat-beszállítás tényét és mennyiségét igazoló

ba) számlával,

bb) szállítójeggyel,

bc) mérlegjeggyel,

bd) felvásárlási jeggyel,

be) átvételi elismervénnyel, vagy

bf) fuvarlevéllel

igazolja.

(2) A vissza nem térítendő támogatás összege az (1) bekezdés szerinti dokumentumokkal igazolt követelés összege – azzal, hogy az (1) bekezdés b) pontja alapján igazolt követelés összege az 5. § (3) bekezdés alapján kerül megállapításra –, csökkentve a felszámolásból megtérült összeggel, de legfeljebb a kérelmező rendelkezésére álló szabad mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) keretének megfelelő forintösszeg.

(3) A támogatás összege több örökös vagy több nem természetes személy jogutód kérelmező esetén együttesen sem haladhatja meg a 7500 eurónak megfelelő forintösszeget.

(4) Az örökös az öröklés tényét a hagyatékátadó végzéssel vagy öröklési bizonyítvánnyal igazolja. A vissza nem térítendő támogatás a hagyatékátadó végzésben vagy öröklési bizonyítványban megjelölt örökösök között egyenlő arányban kerül megállapításra. Nem természetes személy jogutódlása esetén a kérelmezők a jogelőd mezőgazdasági termelő mérleg adataiban – mérleg hiányában a tulajdoni arányt igazoló dokumentumban – feltüntetett tulajdoni arányuknak megfelelő támogatásra jogosultak.

3. § A támogatás forrása a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény XII. Vidékfejlesztési Minisztérium Fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5, Nemzeti támogatások alcím, 20/5/8 Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcímcsoport. A támogatásra rendelkezésre álló forrás 300 millió forint.

4. § (1) A támogatást az a kérelmező igényelheti, aki vagy amely

a) mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja, hogy az erre vonatkozó kérelmét benyújtotta; és

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában:

ba) nem rendelkezik adók módjára behajtható köztartozással vagy lejárt esedékességű adótartozással, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

bb) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt,

bc) nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

(2) A kérelmező a támogatási kérelmet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon 2013. július 1-jéig nyújthatja be az MVH részére.

(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell

a) 2. § (1) bekezdés a) pontja esetén a Hajdú-Bét Rt., illetve a NOVOFARM Rt. felszámolója által kiadott, a tartozás elismeréséről szóló igazolás másolatát,

b) 2. § (1) bekezdés b) pontja esetén a Hajdú-Bét Rt.-vel, illetve a NOVOFARM Rt.-vel kötött szerződés másolatát és a 2003. június 1. után kiállított, élőállat-szállítás tényét és mennyiségét igazoló, a 2. § (1) bekezdés b) pont ba)–bf) alpontjában megjelölt valamely dokumentum másolatát,

c) örökös esetén a hagyatékátadó végzés vagy az öröklési bizonyítvány másolatát,

d) nem természetes személy jogutódlása esetén a jogutódlást igazoló okirat (cégkivonat), illetve a mérlegadatokat tartalmazó dokumentum – mérleg hiányában a tulajdoni arányt igazoló dokumentum – másolatát,

e) felszámolással vagy végelszámolással megszűnt, valamint a támogatási kérelem benyújtásakor felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt álló mezőgazdasági termelő esetén a kérelmező tulajdoni hányadát igazoló okirat (cégkivonat) másolatát,

f) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy

fa) nem rendelkezik adók módjára behajtható köztartozással vagy lejárt esedékességű adótartozással, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

fb) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt,

fc) nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

fd) a felszámolásból milyen összegben került kielégítésre a követelése,

fe) a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerint igazolt követelés esetén a Hajdú-Bét Rt., illetve a NOVOFARM Rt. a szállítást követően nem, vagy csak részben fizette ki az átvett élőállatot.

(4) A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott, az élőállat-szállítás tényét és mennyiségét igazoló dokumentum másolatának tartalmazni kell:

a) az élőállatot beszállító mezőgazdasági termelő azonosító adatait,

b) a beszállítás/átvétel időpontját,

c) a beszállított előállat megnevezését,

d) a beszállított előállat mennyiségét.

5. § (1) Az MVH a rendelkezésre álló dokumentumok alapján – a kérelmező rendelkezésére álló szabad mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) keretének figyelembevételével – megállapítja a támogatásra való jogosultságot, a jogos támogatási összeget és legkésőbb 2013. augusztus 19-éig döntést hoz a támogatási kérelmekről.

(2) Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetén az MVH a kérelmezőt tíz munkanapos határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel.

(3) Azon kérelmező esetén, aki a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerint igazolja a meg nem térült követelését,

a) azon tételek vonatkozásában, ahol a benyújtott dokumentumok alapján megállapítható a beszállított termék forgalmi adóval növelt ellenértéke, ott a támogatás összegének megállapításakor a dokumentumok által igazolt értéket kell figyelembe venni,

b) azon tételek vonatkozásában, ahol a dokumentumok nem igazolják a beszállított termék ellenértékét, a támogatás összegének megállapításakor 560 forint/kg egységár alkalmazandó.

(4) Ha a megállapított összes támogatási igény meghaladja a 3. § szerinti keretösszeget, akkor minden kérelmező esetében a támogatás összegét arányosan csökkenteni kell.

(5) Az MVH által vezetett mezőgazdasági célú csekély összegű (de minimis) támogatások nyilvántartásában rögzített egyéni támogatási keret túllépése esetén az MVH a támogatás összegét a túllépés mértékével megegyezően csökkenti.

6. § (1) Az MVH a támogatás összegét – a forrás rendelkezésre állása esetén – a döntés meghozatalától számított tíz munkanapon belül folyósítja a kérelmező részére.

(2) Az MVH a támogatás összegének euróra történő átváltásánál a 2013. június 1-jén érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott forint/euro devizaárfolyamot alkalmazza.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokat tartalmaz.

9. §2

1

A rendeletet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 125. § 58. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 127. §-át.

2

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére