• Tartalom

447/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet

447/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek rendészeti tárgyú módosításáról1

2014.01.01.

A Kormány

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés q) pontjában,

a 2. § tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 3. § tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 4. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában, a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdésében,

az 5. § tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 6. § tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 7. § tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 8. § tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 9. § tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában,

a 10. § tekintetében a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény 41. § b) és c) pontjában,

a 11. § tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 12. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ismeretlen helyen való távollét megállapítását)

a) az Országos Rendőr-főkapitányság honlapján közzétett közérdekből nyilvános körözési adat,”

(alapozza meg.)

2–3. §2

4. § (1) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Stat. r.) 6. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ORFK bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatkörében:)

i) végzi a rendőr-főkapitányságok, rendőrkapitányságok és határrendészeti kirendeltségek körözési eljárásának szakirányításával összefüggő feladatokat,”

(2) A Stat. r. 6. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ORFK bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatkörében:)

m) a körözési nyilvántartási rendszer üzemzavara esetén országos illetékességgel az NS.CP Portálon jelzéskezelési műveletet végez a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá az egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény 5. § (3) bekezdése szerint,”

(3) A Stat. r. 6. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

(Az ORFK bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatkörében:)

n) a körözési nyilvántartási rendszerbe bejegyzett adatok közhitelességének a biztosítása érdekében együttműködik a körözés elrendelésére jogosult szervekkel, a feltárt adathibák megszüntetésére – az érintett szerv útján vagy saját hatáskörben – intézkedik a nyilvántartás adatainak javítására.”
7. § A Kormány a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvény szerinti nyilvántartó szervként az ORFK-t jelöli ki.”

(5) A Stat. r. 9. §-a a következő v) ponttal egészül ki:

(A Készenléti Rendőrség az országos rendőrfőkapitány közvetlen irányítása alatt önálló feladat- és hatáskörrel, országos illetékességgel önálló szervként)

v) a p)–r) pontban meghatározott feladataival kapcsolatban végzi a körözési eljárással összefüggő feladatokat.”

(6) A Stat. r. 10. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren)

b) nyomozó, közigazgatási és a közúti közlekedési bírság kiszabásával kapcsolatos hatósági, valamint a körözési eljárással összefüggő feladatokat,”

(lát el.)

(7) A Stat. r. 10. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

( A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren)

d) elkövetett szabálysértések esetén szabálysértési hatóságként jár el,”

(8) A Stat. r. 11. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendőr-főkapitányság bűnüldözési, bűnmegelőzési feladatkörében:)

d) a hatáskörébe tartozó üggyel összefüggésben körözési eljárást folytat, végzi a rendőrkapitányságok és a határrendészeti kirendeltségek körözési eljárásának szakirányításával összefüggő feladatokat,”

(9) A Stat. r. 12. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendőrkapitányság bűnüldözési, bűnmegelőzési feladatkörében:)

b) a 11. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kivétellel körözési eljárást folytat le,”

(10) A Stat. r. 6. § (1) bekezdés l) pontjában a „Körözési Információs Rendszer” szövegrész helyébe a „körözési nyilvántartási rendszer” szöveg lép.

(11) Hatályát veszti:

5–7. §3

8. §4

9. § Az állam által elismert szakképesítések követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. melléklet

a) 362. pont Tulajdonságprofil részében a „körözési tevékenység” szövegrész helyébe a „körözési eljárás”,

b) 364. pont Feladatprofil részében a „körözési, jelentőszolgálati feladatok” szövegrész helyébe a „körözési eljárás, valamint a jelentőszolgálati feladatok”,

c) 372. pont Feladatprofil részében a „Körözési információs rendszerben” szövegrész helyébe a „Körözési nyilvántartási rendszerben”,

d) 372. pont Tulajdonságprofil részében a „Körözési tevékenység” szövegrész helyébe a „Körözési eljárás”,

e) 376. pont Feladatprofil részében a „Körözési tevékenységet hajt végre” szövegrész helyébe a „Körözési eljárást folytat le”

szöveg lép.

10. § (1) A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 11. § (1) és (2) bekezdésében a „körözést folytató” szövegrész helyébe a „körözési eljárást lefolytató” szöveg lép.

(2) Az R2. 19. § (1) bekezdésében a „körözési információs rendszer” szövegrész helyébe a „körözési nyilvántartási rendszer” szöveg lép.

11. §5

12. § Hatályát veszti az eltűnt személyek felkutatására irányuló államigazgatási eljárás elintézési határidejének megállapításáról szóló 136/1994. (X. 26.) Korm. rendelet.

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, a 8. § és a 14. § (2) bekezdés az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(3) Az 1. §, a 4. §, a 9. §, a 10. § és a 12. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

14. § (1) E rendelet

a) 5. §-a a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1683/95/EK tanácsi rendelet, az 539/2001/EK tanácsi rendelet, valamint a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 610/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) 6. §-a a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 48. cikk (1) bekezdés c) pontja,

c) 6. §-a a külső határok átlépésére jogosító és vízummal ellátható úti okmányok listájáról, valamint az e lista összeállítására irányuló eljárás meghatározásáról szóló, 2011. október 25-i 1105/2011/EU európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) A 8. § a piro-technikai termékek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (átdolgozás) szóló, 2013. június 12-i 2013/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 47. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

1–8. melléklet a 447/2013. (XI. 28.) Korm. rendelethez6

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 2. napjával.

2

A 2–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1–8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére