• Tartalom

449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet

a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről1

2015.12.02.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1)2 Ha valamely állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjteményben (a továbbiakban együtt: közgyűjtemény) őrzött, állami tulajdonban állóként nyilvántartott, a kulturális javak körébe tartozó vagyontárgy vagy vagyontárgyegyüttes (a továbbiakban együtt: vagyontárgy) visszaadására (a továbbiakban: visszaadás) vonatkozóan természetes személy, jogi személy vagy más szervezet (a továbbiakban együtt: igénylő) a tulajdonjogára hivatkozással igényt jelent be, az igény elbírálásához szükséges adatokat a vagyontárgy állami tulajdonjogának gyakorlására jogosult szervezetként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: az állami tulajdonjog gyakorlója) a 2. és 3. §-ban foglaltak szerint szerzi be.

(2) Az igénylő az igényét jogi képviselő útján terjesztheti elő. A jogi képviselőre a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti jogi képviseletre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(3)3 Az igénylőnek a vagyontárgyra vonatkozó tulajdonjogát fennállónak kell tekinteni, ha a vagyontárgy korábbi tulajdonosának tulajdonjogát megfelelő bizonyítékokkal valószínűsíti, feltéve, hogy a korábbi tulajdonoshoz fűződő jogutódi minőségét is okirati bizonyítékkal (bírósági vagy közjegyzői határozattal) bizonyítja, ennek hiányában megfelelően valószínűsíti.

2. §4 Az igénylőnek az igény bejelentésével egyidejűleg csatolnia kell a vagyontárgy azonosítható megjelölését (leírását és fényképes vagy egyéb dokumentálását), valamint a vagyontárgyra vonatkozó tulajdonjogát valószínűsítő bizonyítékokat.

3. § (1)5 Az 1. § (1) bekezdése szerinti adatbeszerzés az igénylő által benyújtott iratokra, egyéb bizonyítékokra, valamint az adott vagyontárgyat őrző közgyűjtemény rendelkezésére álló adatokra terjed ki.

(2) Az állami tulajdonjog gyakorlója az igény bejelentését követő 3 napon belül megkeresi az érintett közgyűjteményt, amely 30 napon belül szolgáltatja az igényelt, őrzésében lévő vagyontárgyak listáját, az azokra vonatkozó, a kezelésében lévő – továbbá, ha a közgyűjtemény tudomása szerint más közgyűjtemény további bizonyítékokkal rendelkezik, az ezektől beszerzett –, az állami tulajdonjog fennállását bizonyító, vagy az őrzés ettől eltérő egyéb jogcímére vonatkozó iratokat.

(3) Ha az igényt a közgyűjteménynél jelentik be, a közgyűjtemény az állami tulajdonjog gyakorlójának haladéktalanul megküldi az igénylést és az igénylő által előterjesztett bizonyítékokat, valamint az igénynek a közgyűjteményhez történt beérkezésétől számított 30 napon belül szolgáltatja az állami tulajdonjog gyakorlója részére a (2) bekezdésben meghatározott adatokat.

4. §6 (1) Az állami tulajdonjog gyakorlójának azokat a tényeket és körülményeket kell feltárnia, amelyek alapján eldönthető, hogy kétséget kizáróan bizonyítható-e, hogy a vagyontárgy állami tulajdonjoga jogszerű eljárás keretében keletkezett, és az állam tulajdonjoga az igénylés időpontjában is fennáll, vagy az más jogcímen és körülmények között került a közgyűjtemény őrizetébe.

(2) Az állami tulajdonjog gyakorlója az 1. § (1) bekezdésében meghatározott eljárásban a 3. § (1) bekezdésében beszerzett adatokról, valamint az általa kezelt adatokról összesítést készít, amelyet az igény kézhezvételétől számított 63 napon belül a kulturális örökség védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére megküld. Az összesítésben – a 3. § (1) bekezdésében foglaltakon túl – a vagyontárgy történetére vonatkozóan feltárható szakirodalmi adatok is feltüntethetőek. Ha a megküldés határidejéig a közgyűjtemény nem szolgáltatta az állami tulajdonjog gyakorlója részére a 3. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat és emiatt ezeket nem volt mód az összesítésben szerepeltetni, az ennek tényéről szóló tájékoztatást az állami tulajdonjog gyakorlója az összesítésben feltünteti.

(3) Ha a miniszter az összesítést nem tartja a döntéshozatal megalapozása szempontjából alkalmasnak, illetve elegendőnek, 15 napos határidővel a 3. §, valamint az (1) és (2) bekezdés szerinti adatok kiegészítését írhatja elő.

(4) Ha az összesítés alapján megállapítható, hogy a rendelkezésre álló adatok és egyéb bizonyítékok szerint a vagyontárgyon nem keletkezett jogszerű módon állami tulajdonjog vagy az állami tulajdonjog keletkezése kétséget kizáró módon nem bizonyítható, a miniszter – az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:405. § (2) bekezdése alapján kiadott meghatalmazása alapján – 30 napon belül megállapítja a vagyontárgyra vonatkozó állami tulajdonjog fennállásának hiányát, és döntést hoz a vagyontárgynak az igénylő részére történő visszaadásáról.

(5) A visszaadás nem eredményezi a tulajdoni igény eldöntését.

(6) Ha az összesítés alapján megállapítható, hogy a rendelkezésre álló adatok és egyéb bizonyítékok szerint az igényelt vagyontárgy állami tulajdona jogszerűen keletkezett és az igénylés idején is fennáll, a miniszter – az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:405. § (2) bekezdése alapján kiadott meghatalmazása alapján – ezt 30 napon belül megállapítja és az igényt elutasítja, továbbá arról az állami tulajdonjog gyakorlóját tájékoztatja.

(7) A miniszter (4) vagy (6) bekezdés szerinti döntését az állami tulajdonjog gyakorlója haladéktalanul közli az igénylővel, a közgyűjteménnyel, a közgyűjtemény fenntartójával és az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszterrel.

5. § (1)7 Ha a miniszter döntést hozott a vagyontárgynak az igénylő részére történő visszaadásáról, a vagyontárgy kiadására a közgyűjtemény haladéktalanul köteles, ha az igénylő

a) a vagyontárgy eredeti tulajdonosa, akitől a vagyontárgy a közgyűjteménybe került,

b) az örökösi minőségét öröklési bizonyítvánnyal, vagy hagyatékátadó végzéssel igazolta, vagy

c) az eredeti tulajdonosnak öröklési jogi igényt támasztó jogutódja, és erre vonatkozóan közjegyzői nemperes eljárásban kiállított valószínű örökösi bizonyítvánnyal valószínűsíti, hogy az eredeti tulajdonos lehetséges örökösei körébe tartozik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetekben a közgyűjtemény köteles a vagyontárgyat – az igénylővel egyeztetett időpontban – az igénylő részére visszaadni, az időpontban való megegyezés hiányában pedig 3 napon belül lehetőséget biztosítani arra, hogy a vagyontárgyat az igénylő átvegye.

(3) Ha az (1) bekezdés szerint a vagyontárgyat több igénylő részére kell visszaadni, a közgyűjteménynek azt az igénylők által meghatalmazott személy részére, ennek hiányában az igénylők közös birtokába kell adnia.

(4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a közgyűjtemény értesíti a valószínű örökösi bizonyítványt kiállító közjegyzőt a vagyontárgy kiadásáról.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a már előterjesztett és az állami tulajdonjog gyakorlójának döntésével le nem zárt igények esetében is alkalmazni kell.

7. §8 E rendeletnek a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 354/2015. (XII. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1–4. §-át a Módr. hatálybalépésekor9 folyamatban lévő, a miniszter döntésével még le nem zárt igények esetében is alkalmazni kell.

1

A rendeletet a 22/2019. (II. 25.) Korm. rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte 2019. február 26. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 354/2015. (XII. 1.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdését a 354/2015. (XII. 1.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

4

A 2. § a 354/2015. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdése a 354/2015. (XII. 1.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. § a 354/2015. (XII. 1.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 159/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 3. § (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a már előterjesztett és az állami tulajdonjog gyakorlójának döntésével le nem zárt igények esetében is alkalmazni kell.

9

A hatálybalépés napja 2015. december 2.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére