• Tartalom

46/2013. (VI. 3.) VM rendelet

az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról1

2013.06.06.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 2/A. §-sal egészül ki:

2/A. § E rendelet alkalmazásában tárgyhónap a támogatott szolgáltatásról kiállított számla keltének hónapja.”

2. § (1) Az R. 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Támogatott növényegészségügyi szolgáltatást vehet igénybe az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki vagy amely]

b) a támogatási kérelem benyújtásakor
ba) nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve természetes személy esetében nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt,
bb) nincs lejárt köztartozása,
bc) nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozása,
és a fentiekről az 1. számú melléklet szerinti támogatási kérelmében nyilatkozik.”

(2) Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Támogatásra a hatósági növényegészségügyi vizsgálatot elvégző megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi igazgatóság), valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) jogosult.”

3. § (1) Az R. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg.
(2) Az éves támogatási keret legfeljebb 75 millió Ft. Az adott naptári évben rendelkezésre álló támogatási keret terhére a megelőző évről áthúzódó kifizetések és az adott naptári évben elvégzett szolgáltatások támogatása teljesíthető.”

(2) Az R. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A támogatás mértéke
a) a támogatott növényegészségügyi szolgáltatás általános forgalmi adó összegét nem tartalmazó igazgatási szolgáltatási díjának 100 százaléka, illetve
b) a támogatott növényegészségügyi laboratóriumi vizsgálatokkal kapcsolatos, általános forgalmi adó összegét nem tartalmazó költségek 100 százaléka.”

4. § Az R. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A kérelmezőnek a támogatott szolgáltatásban való részvételre irányuló, az 1. számú melléklet szerinti adattartalmú kérelmet a NÉBIH által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon, a kérelmező lakóhelye, székhelye szerint illetékes növény- és talajvédelmi igazgatósághoz kell benyújtania a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 9. számú mellékletében meghatározott bejelentési időszakban.
(2) Amennyiben a növény- és talajvédelmi igazgatóság az 1. számú melléklet szerinti kérelmet elfogadja, úgy a termelőnek a vizsgálati díjról, illetve költségről kiállított számla összegét – az általános forgalmi adó összegének kivételével – nem kell megfizetnie. Az általános forgalmi adó összegének megfizetése a termelőt terheli.”

5. § Az R.

2. 2. § (2) bekezdés b) pontjában a „a gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 64/2004. (IV. 27.) FVM rendelet 7. és 8. számú melléklete” szövegrész helyébe a „a gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 72/2010. (V. 13.) FVM rendelet 7. és 8. melléklete” szöveg,

3. 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „meghatározásának,” szövegrész helyébe a „meghatározásának, és” szöveg,

4. 4. § (4) bekezdésében az „az MVH köteles a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert” szövegrész helyébe az „a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) köteles a vidékfejlesztési minisztert” szöveg,

5. 4. § (6) bekezdésében és az 1. számú melléklet 5. pontjában a „szolgáltató” szövegrész helyébe a „növény- és talajvédelmi igazgatóság és a NÉBIH” szöveg,

6. 6. § (1) bekezdésében, valamint 8. § (1) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „növény- és talajvédelmi igazgatóság” szöveg,

7. 6. § (1) bekezdésében a „Központnak” szövegrész helyébe a „NÉBIH-nek” szöveg,

8. 6. § (2) bekezdésében az „A Hivatal” szövegrész helyébe az „A növény- és talajvédelmi igazgatóság” szöveg, az „a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)” szövegrész helyébe az „az MVH” szöveg, az „a Hivatal” szövegrész helyébe az „a növény- és talajvédelmi igazgatóság” szöveg,

9. 6. § (2) és (3) bekezdésében, valamint 8. § (1) bekezdésében a „Központ” szövegrész helyébe a „NÉBIH” szöveg,

10. 6. § (3) bekezdésében az „MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága” szövegrész helyébe az „MVH” szöveg,

11. 7. § (1) és (2) bekezdésében az „MVH Központi Hivatala” szövegrész helyébe az „MVH” szöveg,

12. 7. § (1) bekezdésében a „földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszternek” szövegrész helyébe a „vidékfejlesztési miniszternek” szöveg,

13. 8. § (2) bekezdésében az „MVH Központi Hivatalát” szövegrész helyébe az „MVH-t” szöveg,

14. 1. számú melléklet 1. pontjában és a 2. számú melléklet második francia bekezdésében az „Ügyfélregisztrációs száma” szövegrész helyébe az „Ügyfél-azonosítója” szöveg,

15. 2. számú melléklet harmadik és kilencedik francia bekezdésében az „Az MgSzH” szövegrész helyébe az „A NÉBIH” szöveg,

16. 2. számú melléklet harmadik francia bekezdésében az „az MgSzH területi szervei” szövegrész helyébe az „a növény- és talajvédelmi igazgatóságok” szöveg,

17. 2. számú melléklet hetedik francia bekezdésében az „ügyfélregisztrációs számának” szövegrész helyébe az „ügyfél-azonosítójának” szöveg,

18. 2. számú melléklet nyolcadik francia bekezdésében a „mikro-, kis- vagy középvállalkozás feltüntetése” szövegrész helyébe a „mikro-, kis- vagy középvállalkozás minősítés feltüntetése” szöveg,

19. 2. számú melléklet tizenegyedik francia bekezdésében az „Igényelt összeg (a támogatható költségek 80%-a) forintban” szövegrész helyébe a „A számla kiállítási dátuma” szöveg,

20. 2. számú melléklet tizenkettedik francia bekezdésében az „Az igényelt támogatás összege forintban” szövegrész helyébe az „Az igényelt összeg (a támogatás összege forintban) szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti az R. 4. § (3) és (7) bekezdése, valamint 11. §-a.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. június 7. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére