• Tartalom

461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2020.03.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)1 A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében

a) a Miskolc közigazgatási területén fekvő, az Andrássy utca – Kilencedik utca – Tizenegyedik utca – Pereces patak által körülhatárolt földrészleteken – kivéve a 21686/4 helyrajzi számú földrészletet –, illetve az ezekből a földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló, UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion és kiszolgáló létesítmények megvalósítására, továbbá a létesítmény megközelítését a Lorántffy utca irányába szolgáló déli átkötés megvalósítására irányuló Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházással, valamint

b) a Miskolc 5080/3 helyrajzi számú földrészleten található MVSC Sporttelep – a Diósgyőri Stadion rekonstrukció során kiváltásra kerülő „Napos oldali lelátó”, pályavilágítás, illetve egyéb berendezések újrahasznosításával történő – fejlesztésével összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)2

2. §3

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §4 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor5 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését6 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

5. §7 E rendeletnek a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 12/2015. (II. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor8 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez9

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Eljáró hatóság

2.

A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében – a Miskolc közigazgatási területén fekvő, az Andrássy utca - Kilencedik utca - Tizenegyedik utca – Pereces patak által körülhatárolt – kivéve a 21686/4 helyrajzi számú földrészletet – földrészleteken, illetve az ezekből a földrészletekből telekalakítási eljárások végleges befejezését követően kialakított földrészleteken – megvalósuló, UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion és kiszolgáló létesítmények megvalósítására, továbbá a létesítmény megközelítését a Lorántffy utca irányába szolgáló déli átkötés megvalósítására irányuló Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás, továbbá a Miskolc 5080/3 helyrajzi számú földrészleten található MVSC Sporttelep fejlesztése.

Miskolc 21688, 21688/A, 21687, 21680, 21716, 21685, 21686/1, 21702/1, 21700, 21703, 21704, 21705, 21706, 21699, 21698, 21707, 21708, 21701, 21697, 21729, 21710, 21711, 21712, 21713, 21714, 21715, 21691, 21692, 21693, 21694, 21695, 21696, 21699/2, 21690, 21681/3, 33939/1, 33947, 33937/2, 33937/3, 33936/2, 33935/6, 33935/1, 33934, 5080/3 helyrajzi számú földrészletek, illetve az ezekből a földrészletből telekalakítási eljárások végleges befejezését követően kialakított földrészletek.

általános építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

3.

környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

4.

útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

5.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

6.

vízjogi hatósági eljárások

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

7.

hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

8.

földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

9.

talajvédelmi hatósági eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

10.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

11.

tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

12.

jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2. melléklet a 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez10

1

Az 1. § (1) bekezdése a 12/2015. (II. 9.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 106. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2. §-t a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 106. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

6

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

7

Az 5. §-t a 12/2015. (II. 9.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

8

A hatálybalépés időpontja 2015. február 10.

9

Az 1. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 45. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 96. §-a alapján a 2020. március 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10

A 2. mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 106. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére