• Tartalom
Oldalmenü

462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet

a szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2020.03.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)1 A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja

a) a szombathelyi sportcélú beruházások keretében Szombathely közigazgatási területén fekvő, 3643/1, 3645, 3606, 3518/2 és 3643/2 helyrajzi számú ingatlanok területén megvalósuló, UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion, valamint

b) multifunkcionális sportcsarnok

megépítésével összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)2

2. §3

3. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházások hivatalos közbeszerzési tanácsadója, beruházás-lebonyolítója és építési műszaki ellenőre kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §4 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor5 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését6 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. §7 E rendeletnek a szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 133/2015. (V. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor8 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez9

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás
azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Eljáró hatóság

2.

A szombathelyi sportcélú beruházások megvalósítására irányuló beruházási program keretében
a) UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion
b) multifunkcionális sportcsarnok, valamint a kapcsolódó infrastruktúra kialakítására irányuló beruházások.

Szombathely közigazgatási területén fekvő, 3643/1, 3645, 3606, 3518/2, 3643/2 helyrajzi számon nyilvántartott földrészletek.

általános építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési eljárások

Vas Megyei Kormányhivatal

3.

örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások

Vas Megyei Kormányhivatal

4.

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások

Vas Megyei Kormányhivatal

5.

útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Vas Megyei Kormányhivatal

6.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Vas Megyei Kormányhivatal

7.

vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

8.

hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

9.

földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan- nyilvántartási hatósági eljárások

Vas Megyei Kormányhivatal

10.

talajvédelmi hatósági eljárások

Vas Megyei Kormányhivatal

11.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

12.

tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

13.

jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2. melléklet a 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez10

1

Az 1. § (1) bekezdése a 133/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 108. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2. §-t a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 108. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

6

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

8

A hatálybalépés időpontja 2015. május 28.

9

Az 1. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 46. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 96. §-a alapján a 2020. március 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10

A 2. mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 108. § e) pontja hatályon kívül helyezte.