• Tartalom

466/2013. (XII. 5.) Korm. rendelet

466/2013. (XII. 5.) Korm. rendelet

az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) székhelyének kialakítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről1

2015.04.01.

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. § (3) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt, a Budapest, VI. kerület 29094 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, VI. kerület Ó utca 27. szám alatt található ingatlanon (a továbbiakban: Ingatlan) az Országos Rendőr-főkapitányság beruházásában megvalósuló, Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) székhelyének kialakítását célzó beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokat.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek a beruházás megvalósításához szükségesek.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságokként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. § (1) Az építtetőnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági hozzájárulást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi szakhatósági eljárások kivételével – nyolc nap.

(3) Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt Beruházással összefüggésben

a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban hozott döntés – a környezetvédelmi engedély vagy az egységes környezethasználati engedély tárgyában hozott döntést kivéve – fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

(5)2

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

4. §3 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor4 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését5 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

1. melléklet a 466/2013. (XII. 5.) Korm. rendelethez6

Az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) székhelyének kialakítását célzó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

 

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

A Beruházás megvalósításával kapcsolatos hatósági eljárások

Elsőfokú hatóság

Másodfokú hatóság

2.

Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) székhelyének helyet adó épület felújítása

általános építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

3.

környezetvédelmi hatósági eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

4.

természetvédelmi hatósági eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

5.

útügyi hatósági eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

6.

az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

7.

hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

8.

ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások

Budapesti Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

9.

örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

10.

vízügyi hatósági eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

11.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

12.

tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

13.

jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

2. melléklet a 466/2013. (XII. 5.) Korm. rendelethez7

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

 

A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködés tárgya

Elsőfokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

építésügy

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

3.

környezetvédelem, természetvédelem

Pest Megyei Kormányhivatal

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

4.

vízügy és vízvédelem

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5.

katasztrófavédelem és tűzvédelem

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

6.

örökségvédelem és régészet

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

7.

közlekedés: közút

Budapest Főváros Kormányhivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

8.

rendészet: az egyéb országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén

VI. Kerületi Rendőrkapitányság

Budapesti Rendőr-főkapitányság

9.

egészségügy

Budapest Főváros Kormányhivatala

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

10.

hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

11.

műszaki biztonság

Budapest Főváros Kormányhivatala

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

12.

honvédelem

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője

honvédelemért felelős miniszter

1

A rendeletet a 259/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 104. §-a hatályon kívül helyezte 2016. szeptember 1. napjával.

2

A 2. § (5) bekezdését a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 65. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

4

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

5

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

6

Az 1. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 65. § (1) bekezdés a) pontjával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

7

A 2. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 65. § (1) bekezdés b) pontjával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére