• Tartalom

47/2013. (VIII. 21.) BM rendelet

a világörökségi területen működő egyes vendéglátó üzletek nyitva tartásának engedélyezésével összefüggő szakhatósági közreműködés szabályairól1

2013.09.05.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 6. § (8) bekezdésében meghatározott engedély iránti kérelem elbírálására irányuló hatósági eljárás során az üzlet működési helye szerint illetékes rendőrkapitányság szakhatóságként jár el.

2. § (1) A rendőrkapitányság a szakhatósági eljárás során a közbiztonságra gyakorolt hatás körében vizsgálja, értékeli különösen a jogellenes cselekményként figyelembe veendő bűncselekmények vagy szabálysértések (a továbbiakban együtt: jogsértések) történeti tényállása körében

a) az elkövetést könnyítő, az elkövetés helyéből fakadó okokat és körülményeket,

b) az elkövetési mód és az elkövetés időpontja kapcsán különösen az ittasságot, a kábítószer-fogyasztást, az éjszakai, csoportos, illetve garázda jellegű elkövetést,

c) az elkövetők számát, csoportos elkövetés esetén a csoportképző tényezőt,

d) az elkövetők alanyi körét, így különösen az életkor és a nem szempontjából,

e) az okozott kárt,

f) a jogsértésekkel összefüggésben bekövetkezett személyi sérülések fokát,

g) a sértettek jellemzőit, valamint

h) a jogsértések kapcsán tett, további jogsértés megelőzését célzó egyéb intézkedést.

(2) A rendőrkapitányság a szakhatósági eljárás során a személy- és vagyonbiztonsággal összefüggő kockázati tényezők értékelése kapcsán vizsgálja különösen az üzlettel összefüggésben tervezett, személy- és vagyonbiztonságot szolgáló berendezések, intézkedések meglétét, védelmi képességét és az elérni kívánt célra való alkalmasságát és arányosságát.

(3) A szakhatósági állásfoglalás – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatok mellett – tartalmazza

a) az üzlet elnevezését és címét,

b) az üzlet működése közbiztonságra gyakorolt hatásának, valamint a személy- és vagyonbiztonsággal összefüggő kockázati tényezőknek, körülményeknek az indokolással ellátott részletes bemutatását,

c) a Kertv. 2. § 31. pontjában meghatározott jogellenes cselekmények felsorolását, azok elkövetésének idejét, helyét, a cselekmény jogi minősítését és az ügy állását,

d) a Kertv. 2. § 31. pontjában meghatározott jogellenes cselekmények megismétlődésének veszélyére vonatkozó értékelést, valamint

e) a Kertv. 2. § 31. pont a) és b) alpontjában foglaltakat alátámasztó körülményeket.

3. § (1) Amennyiben a szakhatósági állásfoglalás kialakításához szemle szükséges, a szakhatóság erről soron kívül értesíti a jegyzőt.

(2) A szemle során a szakhatóság – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túlmenően –

a) a helyszínen megvizsgálja a személy- és vagyonbiztonsággal összefüggő veszélyforrásokat, továbbá

b) megvizsgálja a már meglévő személy- és vagyonvédelmi, valamint biztonsági intézkedések, követelmények teljesülését, azok használatának előírásait.

4. § A szakhatóságnál rendelkezésére álló adatok és a szemle során beszerzett adatok alapján a szakhatósági állásfoglalásban rögzíteni kell a személy- és vagyonbiztonsággal összefüggésben érvényesíthető feltételeket, egyedi előírásokat, kockázati tényezőket és azok részletes indokolását.

5. § A szakhatósági állásfoglalást két példányban kell elkészíteni és iktatószámmal, keltezéssel, aláírással, valamint bélyegző-lenyomattal kell ellátni. A szakhatósági állásfoglalás egyik példányát meg kell küldeni az engedélyező hatóságnak, míg a másik példányt – a felülvizsgálati kötelezettségre figyelemmel – 3 évig meg kell őrizni.

6. § Amennyiben az üzlet működése során a szakhatóság kiadására jogosult szerv észleli, hogy a korábban kiadott szakhatósági állásfoglalásában meghatározott körülmények megváltozása folytán a korábban kiadott engedélyhez szükséges feltételek már nem állnak fenn, úgy erről 15 napon belül írásban értesíti a jegyzőt, a szakhatósági állásfoglalás tartalmára vonatkozó szempontok alapján megjelölve a körülmények megváltozásának okait.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 91. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére