• Tartalom

47/2013. (VI. 7.) VM rendelet

47/2013. (VI. 7.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes vidékfejlesztési és egyéb agrártárgyú rendeletek módosításáról1

2013.06.08.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,

az 1. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés b) és d) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában és a (4) bekezdésében,

a 9. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és p) pontjában

kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet módosítása

1. § A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:

11. § E rendeletnek az egyes közösségi és hazai forrásokból finanszírozott agrártámogatási jogcímekre vonatkozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 27/2013. (IV. 26.) VM rendelettel [a továbbiakban: 27/2013. (IV. 26.) VM rendelet] megállapított 3. § (5) bekezdését, 5. § (2) bekezdését, 6. § (2) bekezdését, és 8. §-át a 27/2013. (IV. 26.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosítása

2. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM [a továbbiakban: 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet] 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

a) ÚMVP Képző Szervezet: az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) által e rendelet alapján támogatott képzéseket megvalósító szervezet;”

(2) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az 1. számú mellékletben felsorolt képzéseken való részvételhez. A támogatott képzések szervezése az FVM által előírt képzési programoknak megfelelően az alábbi célterületeken történhet:
a) a gazdálkodás fenntarthatóságát és eredményességét szolgáló ismeretek átadása mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók részére az 1. és 6. számú mellékletben felsorolt szakképesítést nem adó és Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti, valamint hatósági képzések keretében (a továbbiakban: 1. célterület);
b) az alábbi ÚMVP intézkedések keretében előírt, a 6. számú mellékletben felsorolt kötelező képzések (a továbbiakban: 2. célterület):
ba) 5.3.1.2.1. Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése (kivéve: a gépvásárlási támogatást);
bb) 5.3.1.1.2. A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása;
bc) 5.3.1.4.1. A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása;
bd) 5.3.1.2.3. Mezőgazdasági termékek értéknövelése;
be) 5.3.2.1.4. Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések;
bf) 5.3.2.2.5. Erdő-környezetvédelmi kifizetések;
bg) 5.3.2.1.3. Natura 2000 kifizetések.
(2) E rendelet alkalmazásában elszámolható kiadásnak minősül a NAKVI által jóváhagyott projektterven alapuló felnőttképzési szerződésben szereplő képzés részvételi díja, amely tartalmazza a felnőttképzési szerződés szerinti – előzetesen megszerzett tudás beszámításával meghatározott – óraszámú elméleti és gyakorlati oktatás, a számonkérés vagy szakmai vizsga, a képzés előkészítési, szervezési és adminisztrációs költségeit, valamint szakképesítést nem adó képzések esetében egy nyomtatott – legalább 5 gépelt oldal terjedelmű – oktatási segédlet költségét. Nem nyújtható támogatás a képzésen részt vevő ügyfél étkezési költségeinek, szállásköltségeinek, és a képzés helyszínére való oda- és visszautazása költségeinek térítéséhez, tankönyvek vásárlásához, továbbá a pótló-, illetve javítóvizsga díjához.”

(3) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet „A támogatás igénybevételének feltételei az 1. célterület esetében” alcíme helyébe a következő alcím lép:

„A támogatás igénybevételének a feltételei”

(4) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Támogatás igénybevételére jogosult a mezőgazdasági termelő, az erdőgazdálkodó, továbbá a 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott intézkedésekhez kapcsolódóan az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján a támogatási kérelmet jóváhagyó vagy részben jóváhagyó támogatási határozattal – a 3. § (1) bekezdés bg) alpontjában meghatározott intézkedés esetén a kifizetési kérelmet jóváhagyó vagy részben jóváhagyó határozattal – rendelkező személy (a továbbiakban együtt: ügyfél), aki
a) a képzési díjat az ÚMVP Képző Szervezet részére – annak számlája alapján – kifizette, és
b) saját maga, vagy egyéni vállalkozó ügyfél esetén az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, valamint nem természetes személy ügyfél esetén az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, vezető tisztségviselője, tagja, családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetője vagy tagja, mint meghatalmazottja útján
ba) az ÚMVP Képző Szervezettel kötött felnőttképzési szerződésben foglalt képzés keretében tartott, a képzésben előírt követelményekkel megegyező tartalmú előzetes tanulmányok beszámításával csökkentett elméleti óráknak és gyakorlati óráknak külön-külön legalább a 80%-án igazoltan részt vett, és
bb) a képzési programban meghatározott beszámolási vagy vizsgakötelezettségének eredményesen eleget tett.”

(5) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) Az egy naptári évben, egy ügyfél által benyújtott kérelmek alapján megállapítható támogatás összege az 1. célterületre vonatkozóan legfeljebb 275 000 forint.
(2) Nem támogatható az a támogatási és kifizetési kérelem, amely esetén a támogatás nem éri el a 10 000 forintot.
(3) Az igénybe vehető támogatás szempontjából, egyes képzésekre a képzésekben részt vevő személyenként elszámolható kiadások felső határértékét a 4. számú melléklet tartalmazza. Az ÚMVP Képző Szervezet által az ügyfél részére kiszámlázott képzési díj e rendeletben megállapított elszámolható kiadás felső határértékét meghaladó részére támogatás nem nyújtható.
(4) Csak a 6. § (4) bekezdés b) pontja szerint, az ÚMVP Képző Szervezet által biztosított gyakorlati képzésre számolható el kiadás.
(5) A támogatás mértéke az elszámolható kiadás 100%-a.”

(6) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet „A képzést szolgáltató szervezetek az 1. célterület esetében” alcíme helyébe a következő alcím lép:

„A képzést szolgáltató szervezetek”

(7) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 6. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az egy képzésre megkötött felnőttképzési szerződéseknek a támogatás megállapításához szükséges adatait a NAKVI jelenti a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) felé a képzés kezdési időpontját követő első támogatási és kifizetési kérelem benyújtási időszakot megelőzően.”

(8) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet „Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtása az 1. célterület esetében” alcíme helyébe a következő alcím lép:

„A támogatási és kifizetési kérelem benyújtása”

(9) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtása során:]

b) írott formában, postai úton az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtásával azonos benyújtási időszakban az elektronikus benyújtást teljesítő ÚMVP Képző Szervezetnek be kell nyújtania az ügyfél székhelye/lakhelye szerint illetékes MVH-kirendeltséghez az ÚMVP Képző Szervezet által kiállított, az ügyfél által pénzügyileg rendezett bizonylatok ügyfél példányának másolatát, valamint a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolatát, melyeken az ügyfélnek fel kell tüntetnie, hogy „eredetivel megegyező másolat”, és azt alá kell írnia;”

(10) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[ Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtása során:]

e) amennyiben a képzésen az ügyfél meghatalmazottja vesz részt, csatolni kell az arról szóló igazolást, hogy legkésőbb a felnőttképzési szerződés hatálybalépésének időpontjától kezdődően a képzésen résztvevő és az ügyfél között a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogviszony fennáll.”

(11) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 7. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az egyesített támogatási és kifizetési kérelmet a 3. melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani. Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem elektronikus űrlapját az MVH rendszeresíti, és azt közzé kell tenni az MVH honlapján.”

(13) Hatályát veszti a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

b) 4/A. §-a és az azt megelőző alcíme,

c) 6/A.§-a és az azt megelőző alcíme,

d) 7/A. §-a és azt megelőző alcíme,

3. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosítása

3. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet] 2. § (1) bekezdés q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

q) IKSZT szolgáltatás-tervezési és beszámolási felület: a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NAKVI) által üzemeltetett, az IKSZT címbirtokos szervezet IKSZT szolgáltatási- és programtervének elkészítésére, feltöltésére, ellenőrzésére alkalmas online felület, amely egyben elsődleges kommunikációs csatorna az IH, a NAKVI és az IKSZT címbirtokosok között;”

(2) A 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 8. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az ügyfél az üzemeltetési kötelezettség teljes időszakára vonatkozóan köteles:]

a) minden naptári félévre vonatkozóan a 7. § (2) bekezdés, illetve a 7. § (7)–(13) bekezdés, valamint az (1) bekezdésnek, illetve a (2) bekezdés d)–l) pontjának megfelelő naptári félévre vonatkozó IKSZT szolgáltatási- és programtervet (a továbbiakban: programterv) készíteni. Az első programterv elkészítése és a NAKVI részére jóváhagyás céljából történő megküldése az üzemeltetési kötelezettség megkezdésétől számított 30 napon belül esedékes, időtartama a naptári félév végéig érvényes, a továbbiakban az első naptári félévre vonatkozó programtervet a tárgyévet megelőző év november 30., a második naptári félévre vonatkozó programtervet tárgyév május 31. napjáig az IKSZT szolgáltatás-tervezési és beszámolási felületen elkészítve a NAKVI részére jóváhagyás céljából megküldeni, amely programterv az alábbiakat tartalmazza:
aa) a 7. § (2) bekezdésének és az (1) bekezdésnek megfelelő, tervezett közösségfejlesztő és közösségi programok (a továbbiakban: közösségi programok) megnevezését,
ab) az egyes közösségi programok 7. § (2) bekezdése és az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás- és programtípusba való besorolását, ahol minden egyes program csak egy szolgáltatás- és programtípusba sorolható be,
ac) közösségi programok tervezett időpontját év, hónap, nap formátumban, a résztvevők tervezett számát, a célcsoport megnevezését és a program céljának rövid leírását,
ad) a közösségi programok megvalósítása során a programtervtől való eltérés esetén figyelemmel lenni a 7. § és a (2) bekezdés szerinti követelményekre;”

(3) A 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 11/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ügyfél köteles szakmai beszámolót benyújtani a NAKVI részére, a 8. § (8) bekezdés a) pontjában meghatározott programterv adott időszakra vonatkozó megvalósításáról. A szakmai beszámolók 2013-ban, valamint azt követően évente
a) január 5-éig,
b) április 5-éig,
c) július 5-éig, valamint
d) október 5-éig
nyújthatók be.”

(4) A 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 11/B. §-a a következő (4a) és a (4b) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A szakmai beszámolók elkészítésére és benyújtására nyitva álló, az (1) bekezdésben foglalt időszakokat követően a teljesítésigazolások (4) bekezdés szerinti kiállítása során a szakmai beszámoló teljesítettnek tekintendő, amennyiben a NAKVI a teljesítést 80% vagy azt meghaladónak értékeli a 7. § (2) bekezdésben és a 8. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében. A 80% alatti teljesítés esetén a teljesítésigazolás nem teljesített megjegyzéssel és indokolással kerül kiállításra. Ezzel egyidejűleg a 12. § (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. A teljesítésigazolást minden esetben a (4) bekezdésnek megfelelően kell megküldeni.
(4b) Az ügyfélre vonatkozó szakmai beszámoló százalékban kifejezett teljesítésének értékét a 7. § (2) bekezdésben és a 8. § (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatások szerinti közösségi programok összesített darabszáma, valamint a közösségi programok teljesítésének az összesített darabszámhoz viszonyított aránya határozza meg;”

(5) A 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 11/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Amennyiben a (4) bekezdésben meghatározott ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a szakmai beszámolókhoz kapcsolódóan jogkövetkezményt kell alkalmazni, akkor valamennyi szakmai beszámolási időszak alkalmával a 12. § (1) bekezdésében meghatározottakat kell alkalmazni.”

(6) A 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha az ügyfél a 7. és 8. § szerinti kötelezettségeinek határidőben nem tesz eleget, továbbá pótolható mulasztás esetén a kötelezettségét felszólításra sem teljesíti, akkor kötelezettségszegés esetén a kötelezettségszegés megállapításáig kifizetett, a beruházási és – amennyiben IKSZT működtetésre vonatkozóan is támogatással rendelkezik – a működési támogatás időarányos része 3%-ának megfelelő támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.”

(7) A 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet a következő 16. §-sal egészül ki:

16. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes vidékfejlesztési és egyéb agrártárgyú rendeletek módosításáról szóló 47/2013. (VI. 7.) VM rendelettel [a továbbiakban: módosító rendelet] megállapított 2. § (1) bekezdés q) pontját, 8. § (8) bekezdés a) pontját, 11/B. § (1) bekezdését, 11/B. § (4a) és (4b) bekezdését, 11/B. § (5) bekezdését, és 12. § (1) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

4. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet módosítása

4. § Hatályát veszti az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet 4. § (4) bekezdése.

5. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 17/2012. (II. 29) VM rendelet módosítása

5. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 17/2012. (II. 29.) VM rendelet] 1. § (1) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]

p) elismert tenyésztőszervezet: a tenyésztők által létrehozott olyan társadalmi szervezet, amelyet a tenyésztési hatóság a tenyésztő szervezeti és fajtaelismerés rendjéről szóló 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet szerint tenyésztőszervezetként elismer.”
„(9) Ha a tájékoztatás és ismeretterjesztés célprogramban a 8. § h) pontjában foglaltak megvalósítására elismert tenyésztőszervezetek szövetsége nyújtotta be a támogatási kérelmet, akkor az a (10) bekezdésben szereplő feltételeknek eleget tevő tagjai számának és a 2. melléklet 4. táblázatának B:5 mezőjében szereplő összeg szorzatának megfelelő mértékű támogatásra jogosult.
(10) A (9) bekezdésben szereplő számítási módban az az elismert tenyésztőszervezet vehető figyelembe, amely
a) tagja az adott szövetségnek,
b) a 8. § h) pontjában foglaltak megvalósítására önállóan nem nyújtott be támogatási kérelmet, és
c) az 1. mellékletben szereplő állatfajtát tenyészt.”

(3) Hatályát veszti a 17/2012. (II. 29.) VM rendelet

(4) A 17/2012. (II. 29) VM rendelet a következő 31. §-sal egészül ki:

31. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes vidékfejlesztési és egyéb agrártárgyú rendeletek módosításáról szóló 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet [a továbbiakban: 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet] által megállapított 1. § (1) bekezdés p) pontját és 13. § (9)–(10) bekezdését a 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

6. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 49/2012. (V. 22.) VM rendelet módosításáról

6. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 49/2012. (V. 22.) VM rendelet a következő 14. §-sal egészül ki:

14. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2013. (IV. 30.) VM rendelettel [a továbbiakban: 28/2013. (IV. 30.) VM rendelet] megállapított 4. § (4) bekezdését a 28/2013. (IV. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

7. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet módosítása

7. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet [a továbbiakban: 102/2012. (X. 1.) VM rendelet] 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A támogatás alapján megítélhető összeg az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletben (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet) foglaltaknak megfelelően az 1998/2006/EK bizottsági rendelet:
a) hatálya alá tartozó tevékenységek esetén ügyfelenként egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget;
b) hatálya alá nem tartozó tevékenységek esetében nem haladhatja meg az (1) bekezdés feltételei szerint meghatározott összeget;
c) értelmében a de minimis hatálya alá tartozó szervezetek esetében mezőgazdasági célú csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.”

(2) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatási kérelmet postai úton 2013. június 10. és július 10. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített, és az MVH honlapján közzétett, a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon – a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és a LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint – a beruházás helye szerint illetékes, a 8. mellékletben meghatározott Nagykunság Vidékfejlesztési Egyesület és a Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület – LEADER HACS munkaszervezeti irodájához.”

(3) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

(4) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 9. alcíme a következő 10/A. §-sal egészül ki:

10/A. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes vidékfejlesztési és egyéb agrártárgyú rendeletek módosításáról szóló 47/2013. (VI. 7.) VM rendelettel [a továbbiakban: módosító rendelet] megállapított 3. § (1a) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

8. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet módosítása

8. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet [a továbbiakban: 103/2012. (X. 1.) VM rendelet] 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A támogatás alapján megítélhető összeg az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletben (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet) foglaltaknak megfelelően az 1998/2006/EK bizottsági rendelet:
a) hatálya alá tartozó tevékenységek esetén ügyfelenként egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget;
b) hatálya alá nem tartozó tevékenységek esetében nem haladhatja meg az (1) bekezdés feltételei szerint meghatározott összeget;
c) értelmében a de minimis hatálya alá tartozó szervezetek esetében mezőgazdasági célú csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.”

(2) A 103/2012. (X. 1.) VM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatási kérelmet postai úton 2013. június 10. és július 10. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített, és az MVH honlapján közzétett, a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon – a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és a LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint – a beruházás helye szerint illetékes, a 8. mellékletben meghatározott Nagykunság Vidékfejlesztési Egyesület és a Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület – LEADER HACS munkaszervezeti irodájához.”

(3) A 103/2012. (X. 1.) VM rendelet 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

(4) A 103/2012. (X. 1.) VM rendelet 9. alcíme a következő 10/A. §-sal egészül ki:

10/A. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes vidékfejlesztési és egyéb agrártárgyú rendeletek módosításáról szóló 47/2013. (VI. 7.) VM rendelettel [a továbbiakban: módosító rendelet] megállapított 3. § (1a) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

9. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet módosítása

9. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet 15. alcíme a következő 22/A. §-sal egészül ki:

22/A. § E rendeletnek az egyes iskolai ellátást, valamint a zöldség-gyümölcs ágazat támogatási jogcímeit szabályozó rendeletek módosításáról szóló 31/2013. (V. 2.) VM rendelettel [a továbbiakban: 31/2013. (V. 2.) VM rendelet] megállapított 1. § 9. pont d) alpontját a 31/2013. (V. 2.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben és eljárásokban is alkalmazni kell.”

10. Záró rendelkezés

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 47/2013. (VI. 7.) VM rendelethez

Jelenléti ív
(naponként a képzés megkezdése előtt kitöltendő; kivéve: az oktatást végzők neve, aláírása rovatokat az oktató aznapi első tanítási órája előtt kell kitölteni)
A képzést szervező ÚMVP Képző Szervezet neve:
A képzés megnevezése:
A képzés sorszáma a képzési projektben:
A képzés helye, időpontja: …………………., ……. év ……… hó ……… nap
Az oktatást végzők:

....... órától

........... óráig

Oktató neve

Oktató aláírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A képzésen részt vevők:

Ügyfél neve

Ügyfél reg. száma

Részt vevő személy neve

Részt vevő személy aláírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Szükség esetén a sorok száma növelhető.)

2. melléklet a 47/2013. (VI. 7.) VM rendelethez

8.1. Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület
Értékelési szempontok

 

A

B

C

 

1. célterület

2

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez rendelhető pontszám

3

Szakmai**

4

1. Legalább 2 egymással kapcsolatban álló, külön helyrajzi számmal rendelkező épületek, építmények felújítására irányul a fejlesztés:

Térképrészlet másolat

5 pont

5

= Igen

5 pont

6

= Nem

3 pont

7

2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló épületek, építmények közvetlen környezetében (200 méter) álló épületek, építmények felújítására irányul:

Térképrészlet másolat, amelyben meg kell jelölni a helyi vagy országos védelem alatt álló, építményeket;

5 pont

8

= Igen

5 pont

9

= Nem

3 pont

10

3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények közvetlen közelében (200 méteren belül) valósul meg a fejlesztés:

Térképrészlet másolat, amelyben meg kell jelölni, megnevezéssel együtt az oktatási, kulturális és szociális létesítményt

5 pont

11

= Igen

5 pont

12

= Nem

3 pont

13

4. Beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (települési lakosságszám több település összefogásával megvalósuló fejlesztés esetén összeadódik)

5 pont

14

= 2500 fő feletti

5 pont

15

= 1000–2500 fő közötti

3 pont

16

= 1000 fő alatti

1 pont

17

5. A fejlesztéssel érintett épület, építmény külső és belső akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezői műszaki leírás

5 pont

18

A támogatásból megvalósított fejlesztés során válik a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé és az épületen, építményen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz

5 pont

19

A támogatásból megvalósított fejlesztés során a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé válik vagy az épületen, építményen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz

3 pont

20

A támogatásból megvalósított fejlesztés már akadálymentesen megközelíthető vagy akadálymentesített épületben, építményben valósul meg

1 pont

21

Nem történik és nincs is akadálymentesítés a fejlesztés területén

0 pont

22

6. A felújítandó épület, építmény kulturális vagy közösségi funkcióval bír és rendszeresen látogatható (legalább heti
2 napon) vagy azzá válik

Főlapon tett nyilatkozat
Csak egyik szempontra adható pont (max. 10 pont)

23

A kérelem benyújtásakor nem, de a fejlesztés hatására ilyenné válik

10 pont

24

Igen, már fejlesztés előtt is teljesül

7 pont

25

Nem

0 pont

26

7. A felújítandó épület, építmény népi építészeti értékekkel bír, a felújítás annak megőrzésére, vagy létrehozására irányul (A népi építészeti értékek a település térképi szerkezetében értelmezhető, a vidéki életformához igazodó funkciókat és kultúrát visszatükröző, vagy kortárs jelenkori falusi hagyománytisztelő építészeti elemek)

Névjegyzékben szereplő építész igazolása

10 pont

27

Igen

10 pont

28

Nem

0 pont

29

Összesen:

45 pont

30

2. célterület

31

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez rendelhető pontszám

32

Szakmai

33

1. Zöldfelület növelése a támogatott fejlesztés során, ha a növekmény az eredeti terület

Névjegyzékben szereplő tervező számításokat tartalmazó műszaki leírással alátámasztott, az OTÉK szerinti zöldfelület növekményről szóló nyilatkozata alapján

10 pont

34

= több mint 50%-a

10 pont

35

= 40,01%–50%-a

8 pont

36

= 30,01%–40%-a

6 pont

37

= 20,01%–30%-a

4 pont

38

= 10,01%–20%-a

2 pont

39

= kevesebb mint 10%

0 pont

40

2. Az ügyfél a fejlesztés megvalósítási helyén használati vagy látvány térelem elhelyezését tervezi:

Kérelem, tervdokumentáció alapján,

(max. 10 pont)

41

= 5 vagy több mint 5 különböző típusú térelem elhelyezése

10 pont

42

= 3 vagy 4 különböző típusú térelem elhelyezése

5 pont

43

= 3-nál kevesebb különböző típusú térelem elhelyezése

3 pont

44

= Nem helyez el térelemet

0 pont

45

3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt álló épületek, építmények közvetlen környezetének (200 méteren belül) felújítására irányul:

Térképrészlet másolat, melyben meg kell jelölni a helyi vagy országos védelem alatt álló épületet, építményt

5 pont

46

= Igen

5 pont

47

= Nem

3 pont

48

4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények közvetlen közelében (200 méteren belül) valósul meg a fejlesztés:

Térképrészlet másolat, melyben kérjük megjelölni, megnevezéssel együtt az oktatási, kulturális és szociális létesítményt

5 pont

49

= Igen

5 pont

50

= Nem

3 pont

51

5. Beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)

5 pont

52

= 2500 fő feletti

5 pont

53

= 1000–2500 fő

3 pont

54

= 1000 fő alatti

1 pont

55

6. A zöldterület fejlesztés során őshonos növények telepítése valósul meg

A 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról, az ügyfél nyilatkozata és a kérelem alapján

10 pont

56

Igen

10 pont

57

Nem

0 pont

58

Összesen:

45 pont

59

3. célterület

60

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez rendelhető pontszám

61

Szakmai

62

1. A beruházás megvalósulási helye:

Műszaki leírás és fotó, valamint előzetes helyszíni szemle alapján

4 pont

63

= A beruházás leromlott állapotban lévő épületben, építményben, területen, vagy használaton kívüli épületben, építményben, területen valósul meg;

4 pont

64

= A beruházás egyéb területen valósul meg

2 pont

65

2. A beruházás bemutatása:

Tervdokumentáció alapján

 

Amennyiben a fejlesztés 1-nél több alszempontnak megfelel, akkor a vonatkozó pontszámok összeadódnak (max. 7 pont)

66

= közművesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására irányul;

2 pont

67

= közművesített, fedett elárusító helyek kialakítására irányul;

4 pont

68

= üzlethelyiség kialakítására irányul.

1 pont

69

3. Az egész évben nyitva tartó helyi piac működése:

Főlapon tett nyilatkozat alapján

6 pont

70

= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;

6 pont

71

= hetente 4–6 napon nyitva tart;

4 pont

72

= hetente 1–3 napon nyitva tart.

3 pont

73

4. Partnerség 1.:

Kérelem, együttműködési megállapodás alapján

4 pont

74

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi összefogásával valósul meg

4 pont

75

= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi összefogásával valósul meg a beruházás településen belüli szakmai és/v. pénzügyi összefogással valósul meg

2 pont

76

= a beruházás összefogás nélkül valósul meg

1 pont

77

5. Partnerség 2.

78

A fejlesztés a LEADER HACS területén élő helyi termelők piachoz való jutási igényeinek kielégítését szolgálja

Helyi termelők Szándéknyilatkozata

6 pont

79

Nem

0 pont

80

1–10 termelő

3 pont

81

11–20 termelő

4 pont

82

Több mint 20 termelő

6 pont

83

6. A beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának
1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)

4 pont

84

= 2500 fő feletti

1 pont

85

= 1000–2500 fő

2 pont

86

= 1000 fő alatti

4 pont

87

7. A fejlesztéssel érintett épület, építmény akadálymentesítése megoldott:

Tervezői műszaki leírás

4 pont

88

A támogatásból megvalósított fejlesztés során válik a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé és az épületen, építményen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz

4 pont

89

A támogatásból megvalósított fejlesztés során a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé válik vagy az épületen, építményen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz

3 pont

90

A támogatásból megvalósított fejlesztés már akadálymentesen megközelíthető vagy akadálymentesített épületben, építményben valósul meg

2 pont

91

Nem történik és nincs is akadálymentesítés a fejlesztés területén

0 pont

92

8. A piac területén szelektív hulladékgyűjtők kerülnek kihelyezésre

Kérelem, tervdokumentáció alapján

10 pont

93

Igen

10 pont

94

Nem

0 pont

95

Összesen:

45 pont

96

4. célterület:

97

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez rendelhető pontszám

98

Szakmai

99

1. Közterületen, vagy intézmény udvarán lévő játszótér esetén

A fejlesztés előtti állapotot bemutató fotódokumentáció és a fejlesztés utáni állapotot bemutató tervdokumentáció alapján. [A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően, helyszínrajzba illesztett játszótér elrendezési terv és műszaki leírás alapján.]

6 pont

100

= a meglévő szabványosítása és bővítése (új használati térelem elhelyezése) történik

6 pont

101

= a meglévő szabványosítása történik

2 pont

102

= új kialakítása történik

4 pont

103

2. Fogyatékkal élők:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális kialakítású, azaz fogyatékkal élő gyermekek által is igénybe vehető

A játszótéri eszközök műszaki leírásának tartalma vagy a gyártó nyilatkozata alapján

5 pont

104

= Igen

5 pont

105

= Nem

0 pont

106

3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények közvetlen közelében (200 méteren belül) valósul meg a fejlesztés:

Tervező által készített helyszínrajz, melyben meg kell jelölni a megnevezéssel együtt az oktatási, kulturális és szociális létesítményt

5 pont

107

= Igen

5 pont

108

= Nem

2 pont

109

4. Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a játszótér vagy a játszótéri eszköz:

Tervdokumentáció, műszaki leírás

5 pont

110

= Igen

5 pont

111

= Nem

0 pont

112

5. A beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)

4 pont

113

= 2500 fő feletti

1 pont

114

= 1000–2500 fő

2 pont

115

= 1000 fő alatti

4 pont

116

6. A beruházásnak helyt adó településen élő 14 év alatti gyermekek aránya

KSH adatbázis

10 pont

117

10% alatti

 

0 pont

118

10–20%

 

4 pont

119

21–30%

 

7 pont

120

30% feletti

 

10 pont

121

7. Őshonos fás szárú növényzettel borított játszótéri terület aránya a fejlesztést követően

A 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról, az ügyfél nyilatkozata és a kérelem alapján

10 pont

122

A teljes terület több, mint 25%-a

10 pont

123

A teljes terület 10–25%-a

8 pont

124

A teljes terület 10%-a alatt

0 pont

125

Összesen

45 pont

126

5. célterület

127

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez rendelhető pontszám

128

Szakmai

129

1.A beruházásnak helyt adó településen működik-e sportegyesület

Nyilvántartásba vételről szóló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat másolata

10 pont

130

Igen

10 pont

131

Nem

5 pont

132

2.Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a sportpálya

Tervdokumentáció, műszaki leírás

10 pont

133

Igen

10 pont

134

Jelenleg is akadálymentes a közlekedés

5 pont

135

Nem

0 pont

136

3.A beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)

10 pont

137

= 2500 fő feletti

10 pont

138

= 1000–2500 fő

8 pont

139

= 1000 fő alatti

5 pont

140

4. Fogyatékkal élők: Telepítésre kerül olyan sporteszköz vagy használati térelem, amely speciális kialakítású, azaz fogyatékkal élő felnőttek és gyermekek által is igénybe vehető

A sporteszközök, használati térelemek műszaki leírásának tartalma vagy a gyártó nyilatkozata alapján

5 pont

141

Igen

5 pont

142

Nem

0 pont

143

5. A sportpálya több sportág gyakorlására is lehetőséget ad

Tervdokumentáció, műszaki leírás

10 pont

144

Igen, több mint 5 féle sportág

10 pont

145

Igen, 2–5 sportág

5 pont

146

Nem, csak egyféle sportág

0 pont

147

Összesen:

45 pont

148

Komplexitás

149

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez rendelhető pontszám

150

1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:

A kérelem alapján

9 pont

151

= három , négy vagy öt célterületet érinti

9 pont

152

= két célterületet érint

6 pont

153

= egy célterület érint

3 pont

154

2. Amennyiben a település az alábbi díjak egyikével rendelkezik:

Oklevél, egyéb igazoló dokumentum alapján

8 pont

Amennyiben az ügyfél több díjjal is rendelkezik, abban az esetben csak egy, a legmagasabb pontszámú díj vehető figyelembe, azonos pontszám esetén pedig az egyik

155

Magyarországi Falumegújítási Díj I. kategória

8 pont

156

Magyarországi Falumegújítási Díj II. kategória

6 pont

157

Magyarországi Falumegújítási Díj III. kategória

4 pont

158

Magyarországi Falumegújítási Díj dicsérő oklevél, különdíj

2 pont

159

Európai Falumegújítási Díj

8 pont

160

Virágos Magyarországért – országos fődíj

8 pont

161

3. Amennyiben a település az alábbi díjak egyikével rendelkezik:

Oklevél, egyéb igazoló dokumentum alapján

3 pont

Amennyiben az ügyfél több díjjal is rendelkezik, abban az esetben csak egy díj vehető figyelembe,

162

Év Tájháza Díj

3 pont

163

Helyi Építészeti Örökség Díj

3 pont

164

Europa Nostra Díj

3 pont

165

Kós Károly Díj

3 pont

166

Hild János Díj

3 pont

167

Podmaniczky Díj

3 pont

168

Összesen:

20 pont

169

Horizontális***

170

1. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen található:

a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 4. számú mellékletében foglaltak szerinti a leghátrányosabb helyzetű kistérség természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett kistérség, vagy az ezekkel azonos elbánásban részesülő, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletnek „A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzéke” című melléklet alapján;

5 pont

171

= Igen

5 pont

172

= Nem

3 pont

173

2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:

A Főlap alapján

5 pont

174

A fejlesztés által

175

= legalább 2 új munkahely jön létre

5 pont

176

= 1 új munkahely jön létre

4 pont

177

= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés, de munkahelyek megőrzéséhez hozzájárul

3 pont

178

3. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény szerinti START, START EXTRA, START PLUSZ kártyával rendelkező, vagy csökkent munkaképességű személyt foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését követően az üzemeltetési kötelezettség végéig foglalkoztatja

Ügyfél Főlapon tett nyilatkozata alapján

5 pont

179

Legalább 2, a fenti kritériumoknak megfelelő munkavállalót foglalkoztat jelenleg vagy vállalja jövőbeni foglalkoztatását

5 pont

180

1, a fenti kritériumoknak megfelelő munkavállalót foglalkoztat jelenleg vagy vállalja jövőbeni foglalkoztatását

3 pont

181

Nem foglalkoztat a fenti kritériumoknak megfelelő munkavállalót vagy csökken a foglalkoztatotti létszám

0 pont

182

4. Legalább 2, közösségformáló, kulturális vagy társadalmi befogadást erősítő program megvalósítása roma származású fiatalok számára a projekt helyszínén

Együttműködési megállapodás nonprofit szervezettel, amelynek célja a roma fiatalok bevonása a közösségi életbe vagy a roma nemzetiségi önkormányzattal

5 pont

183

Igen

5 pont

184

Nem

0 pont

185

5. A beruházásnak része a megújuló energia (nap, szél, geotermikus energia, hullám-, árapály- vagy vízenergia, biomassza, biomasszából közvetve vagy közvetlenül előállított energiaforrás, továbbá hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó gáz, valamint a biogáz) hasznosítását szolgáló épületgépészeti rendszer kiépítése

A Főlapon tett nyilatkozat, tervdokumentáció, tervezői műszaki leírás

5 pont

186

ha a megújuló energiát hasznosító berendezés beszerzésének és telepítésének költsége eléri a jóváhagyott támogatás 5%-át

5 pont

187

ha a megújuló energiát hasznosító berendezés beszerzésének és telepítésének költsége eléri a jóváhagyott támogatás 3%-át

3 pont

188

ha a megújuló energiát hasznosító berendezés beszerzésének és telepítésének költsége a jóváhagyott támogatás 3%-a alatti

0 pont

189

6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:

HVS alapján

Összesen:
(Max. 30 pont)

190

= Megoldási javaslat;

191

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által érintett települések listáján;

192

= Kedvezményezetti kör (ügyfél).

193

Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz illeszkedik:

30 pont

194

A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi szemponthoz:

0 pont

195

196

197

198

7. A fejlesztésre helyi vállalkozók bevonásával kerül sor:

Vállalkozói vagy megbízási előszerződés, cégnyilvántartási adatok

5 pont

199

Adott településen működő vállalkozó bevonására kerül sor

5 pont

200

A LEADER HACS területén működő vállalkozó bevonására kerül sor

4 pont

201

Nem

0 pont

202

Összesen:

60 pont

203

Pénzügyi szempontok

204

Értékelési szempont megnevezése

Pénzügyi terv alapján végzett értékelés

Értékeléshez rendelhető maximális pontszám

205

Kérelmező értékelése a támogatási kérelem benyújtását megelőző első lezárt gazdasági évben

Ha a saját bevételek aránya az összes bevételhez képest:

206

13% feletti*

3 pont

207

9–13% közötti*

2 pont

208

5–9% közötti*

1 pont

209

5% alatti*

0 pont

210

Kérelmező értékelése a bázis évre vonatkozóan

Pénzügyi stabilitás: a működési bevételek fedezik a működési kiadások 80%-át

211

Igen

1 pont

212

Nem

0 pont

213

Kérelmező értékelése a támogatási kérelem benyújtását követő harmadik évre vonatkozóan

Pénzügyi stabilitás: a működési bevételek fedezik a működési kiadások 80%-át

214

Igen

1 pont

215

Nem

0 pont

216

Összesen legfeljebb:

5 pont

* A küszöbérték minden esetben a magasabb pontszámhoz tartozik.

** Szakmai szempontok értékelési rész 1. célterület 5. szempontjára (5. A fejlesztéssel érintett épület, építmény külső és belső akadálymentesítése, 2. célterület 1. szempontjára (1. Zöldfelület növelése), 3. célterület
7. szempontjára (7. A fejlesztéssel érintett épület, építmény akadálymentesítése), 4. célterület 4. szempontjára
(4. Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a játszótér vagy a játszótéri eszköz) és 5. célterület
2. szempontjára (2. Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a sportpálya) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

*** A Horizontális szempontok értékelési rész 5. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló energia (nap, szél, geotermikus energia, hullám-, árapály- vagy vízenergia, biomassza, biomasszából közvetve vagy közvetlenül előállított energiaforrás, továbbá hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó gáz, valamint a biogáz) hasznosítását szolgáló épületgépészeti rendszer kiépítése) és 6. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

217

Pénzügyi terv

max. 5 pont

218

Működtetési és fenntarthatósági terv

max. 15 pont

219

Szakmai szempontok (amennyiben a fejlesztés több célterületet érint, akkor az összes szakmai pontszám a célterületek száma alapján kerül átlagolásra)

max. 45 pont

220

Komplexitás

max. 20 pont

221

Horizontális szempontok

max.: 60 pont

222

Az ügyfél által elérhető maximális pontszám:

145 pont

8.2. Igényelhető legmagasabb támogatási összeg (Ft)

 

 

A

B

C

D

E

F

1.

HACS név

1. célterület

2. célterület

3. célterület

4. célterület

5. célterület

Egy ügyfél által egy kérelemben igényelhető legmagasabb támogatási összeg (forint)

2.

Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület

50 000 000

50 000 000

50 000 000

5 000 000

25 000 000

50 000 000

8.3. Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület
Értékelési szempontok

 

A

B

C

1

1. célterület

2

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez rendelhető pontszám

3

Szakmai**

4

1. Legalább 2 egymással kapcsolatban álló, külön helyrajzi számmal rendelkező épületek, építmények felújítására irányul a fejlesztés:

Térképrészlet másolat

5 pont

5

= Igen

5 pont

6

= Nem

4 pont

7

2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló épületek, építmények közvetlen környezetében (200 méter) álló épületek, építmények felújítására irányul:

Térképrészlet másolat, amelyben meg kell jelölni a helyi vagy országos védelem alatt álló, építményeket;

5 pont

8

= Igen

5 pont

9

= Nem

4 pont

10

3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények közvetlen közelében (200 méteren belül) valósul meg a fejlesztés:

Térképrészlet másolat, amelyben meg kell jelölni, megnevezéssel együtt az oktatási, kulturális és szociális létesítményt

5 pont

11

= Igen

5 pont

12

= Nem

3 pont

13

4. Beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (települési lakosságszám több település összefogásával megvalósuló fejlesztés esetén összeadódik)

5 pont

14

= 2500 fő feletti

5 pont

15

= 1000–2500 fő közötti

3 pont

16

= 1000 fő alatti

1 pont

17

5. A fejlesztéssel érintett épület, építmény külső és belső akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezői műszaki leírás

5 pont

18

A támogatásból megvalósított fejlesztés során válik a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé és az épületen, építményen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz

5 pont

19

A támogatásból megvalósított fejlesztés során a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé válik vagy az épületen, építményen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz

4 pont

20

A támogatásból megvalósított fejlesztés már akadálymentesen megközelíthető és akadálymentesített épületben, építményben valósul meg

3 pont

21

Nem történik és nincs is akadálymentesítés a fejlesztés területén

2 pont

22

6. A felújítandó épület, építmény kulturális vagy közösségi funkcióval bír és rendszeresen látogatható (legalább heti
2 napon) vagy azzá válik

Főlapon tett nyilatkozat

 

Csak egyik szempontra adható pont (max. 10 pont)

23

A kérelem benyújtásakor nem, de a fejlesztés hatására ilyenné válik

10 pont

24

Igen, már a fejlesztés előtt is teljesül

7 pont

25

Nem

0 pont

26

7. A felújítandó épület, építmény népi építészeti értékekkel bír, a felújítás annak megőrzésére, vagy létrehozására irányul (A népi építészeti értékek a település térképi szerkezetében értelmezhető, a vidéki életformához igazodó funkciókat és kultúrát visszatükröző, vagy kortárs jelenkori falusi hagyománytisztelő építészeti elemek)

Névjegyzékben szereplő építész igazolása

10 pont

27

Igen

10 pont

28

Nem

5 pont

29

Összesen:

45 pont

30

2. célterület

31

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez rendelhető pontszám

32

Szakmai

33

1. Zöldfelület növelése a támogatott fejlesztés során, ha a növekmény az eredeti terület

Névjegyzékben szereplő tervező számításokat tartalmazó műszaki leírással alátámasztott, az OTÉK szerinti zöldfelület növekményről szóló nyilatkozata alapján

10 pont

34

= több mint 50%-a

10 pont

35

= 40,01%–50%-a

8 pont

36

= 30,01%–40%-a

6 pont

37

= 20,01%–30%-a

4 pont

38

= 10,01%–20%-a

2 pont

39

= kevesebb mint 10%

0 pont

40

2. Az ügyfél a fejlesztés megvalósítási helyén használati vagy látvány térelem elhelyezését tervezi:

Kérelem, tervdokumentáció alapján,

 

Csak egyik szempontra adható pont (max. 10 pont)

41

= 5 vagy több mint 5 különböző típusú térelem elhelyezése

10 pont

42

= 3 vagy 4 különböző típusú térelem elhelyezése

5 pont

43

= 3-nál kevesebb különböző típusú térelem elhelyezése

3 pont

44

= Nem helyez el térelemet

0 pont

45

3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt álló épületek, építmények közvetlen környezetének (200 méteren belül) felújítására irányul:

Térképrészlet másolat, melyben meg kell jelölni a helyi vagy országos védelem alatt álló épületet, építményt

5 pont

46

= Igen

5 pont

47

= Nem

3 pont

48

4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények közvetlen közelében (200 méteren belül) valósul meg a fejlesztés:

Térképrészlet másolat, melyben kérjük megjelölni, megnevezéssel együtt az oktatási, kulturális és szociális létesítményt

5 pont

49

= Igen

5 pont

50

= Nem

3 pont

51

5. Beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)

5 pont

52

= 2500 fő feletti

5 pont

53

= 1000–2500 fő

3 pont

54

= 1000 fő alatti

1 pont

55

6. A zöldterület fejlesztés során őshonos növények telepítése valósul meg

A 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról, az ügyfél nyilatkozata és a kérelem alapján

10 pont

56

Igen

10 pont

57

Nem

0 pont

58

Összesen:

45 pont

59

3. célterület

60

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez rendelhető pontszám

61

Szakmai

62

1. A beruházás megvalósulási helye:

Műszaki leírás és fotó, valamint előzetes helyszíni szemle alapján

4 pont

63

= A beruházás leromlott állapotban lévő épületben, építményben, területen, vagy használaton kívüli épületben, építményben, területen valósul meg;

4 pont

64

= A beruházás egyéb területen valósul meg

2 pont

65

2. A beruházás bemutatása:

Tervdokumentáció alapján

 

Amennyiben a fejlesztés 1-nél több alszempontnak megfelel, akkor a vonatkozó pontszámok összeadódnak (max. 7 pont)

66

= közművesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására irányul;

2 pont

67

= közművesített, fedett elárusító helyek kialakítására irányul;

4 pont

68

= üzlethelyiség kialakítására irányul.

1 pont

69

3. Az egész évben nyitva tartó helyi piac működése:

Főlapon tett nyilatkozat alapján

6 pont

70

= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart;

6 pont

71

= hetente 4–6 napon nyitva tart;

4 pont

72

= hetente 1–3 napon nyitva tart.

3 pont

73

4. Partnerség 1.:

Kérelem, együttműködési megállapodás alapján

4 pont

74

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi összefogásával valósul meg

4 pont

75

= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi összefogásával valósul meg a beruházás településen belüli szakmai és/v. pénzügyi összefogással valósul meg

2 pont

76

= a beruházás összefogás nélkül valósul meg

1 pont

77

5. Partnerség 2.

78

A fejlesztés a LEADER HACS területén élő helyi termelők piachoz való jutási igényeinek kielégítését szolgálja

Helyi termelők Szándéknyilatkozata

6 pont

79

Nem

0 pont

80

1–10 termelő

3 pont

81

11–20 termelő

4 pont

82

Több mint 20 termelő

6 pont

83

6. A beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)

4 pont

84

= 2500 fő feletti

1 pont

85

= 1000–2500 fő

2 pont

86

= 1000 fő alatti

4 pont

87

7. A fejlesztéssel érintett épület, építmény akadálymentesítése megoldott:

Tervezői műszaki leírás

4 pont

88

A támogatásból megvalósított fejlesztés során válik a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé és az épületen, építményen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz

4 pont

89

A támogatásból megvalósított fejlesztés során a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé válik vagy az épületen, építményen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz

3 pont

90

A támogatásból megvalósított fejlesztés már akadálymentesen megközelíthető vagy akadálymentesített épületben, építményben valósul meg

2 pont

91

Nem történik és nincs is akadálymentesítés a fejlesztés területén

0 pont

92

8. A piac területén szelektív hulladékgyűjtők kerülnek kihelyezésre

Kérelem, tervdokumentáció alapján

10 pont

93

Igen

10 pont

94

Nem

0 pont

95

Összesen:

45 pont

96

4. célterület:

97

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez rendelhető pontszám

98

Szakmai

99

1. Közterületen, vagy intézmény udvarán lévő játszótér esetén

A fejlesztés előtti állapotot bemutató fotódokumentáció és a fejlesztés utáni állapotot bemutató tervdokumentáció alapján. [A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően, helyszínrajzba illesztett játszótér elrendezési terv és műszaki leírás alapján.]

6 pont

100

= a meglévő szabványosítása és bővítése (új használati térelem elhelyezése) történik

6 pont

101

= a meglévő szabványosítása történik

2 pont

102

= új kialakítása történik

4 pont

103

2. Fogyatékkal élők:

A játszótéri eszközök műszaki leírásának tartalma vagy a gyártó nyilatkozata alapján

5 pont

Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális kialakítású, azaz fogyatékkal élő gyermekek által is igénybe vehető

104

= Igen

5 pont

105

= Nem

0 pont

106

3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények közvetlen közelében (200 méteren belül) valósul meg a fejlesztés:

Tervező által készített helyszínrajz, melyben meg kell jelölni a megnevezéssel együtt az oktatási, kulturális és szociális létesítményt

5 pont

107

= Igen

5 pont

108

= Nem

2 pont

109

4. Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a játszótér vagy a játszótéri eszköz:

Tervdokumentáció, műszaki leírás

5 pont

110

= Igen

5 pont

111

= Nem

0 pont

112

5. A beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)

4 pont

113

= 2500 fő feletti

1 pont

114

= 1000–2500 fő

2 pont

115

= 1000 fő alatti

4 pont

116

6. A beruházásnak helyt adó településen élő 14 év alatti gyermekek aránya

KSH adatbázis

10 pont

117

10% alatti

0 pont

118

10–20%

4 pont

119

21–30%

7 pont

120

30% feletti

10 pont

121

7. Őshonos fás szárú növényzettel borított játszótéri terület aránya a fejlesztést követően

A 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról, az ügyfél nyilatkozata és a kérelem alapján

10 pont

122

A teljes terület több, mint 25%-a

10 pont

123

A teljes terület 10–25%-a

8 pont

124

A teljes terület 10%-a alatt

0 pont

125

Összesen

45 pont

126

5. célterület

127

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez rendelhető pontszám

128

Szakmai

129

1. A beruházásnak helyt adó településen működik-e sportegyesület

Nyilvántartásba vételről szóló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat másolata

10 pont

130

Igen

10 pont

131

Nem

5 pont

132

2. Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a sportpálya

Tervdokumentáció, műszaki leírás

10 pont

133

Igen

10 pont

134

Jelenleg is akadálymentes a közlekedés

5 pont

135

Nem

0 pont

136

3. A beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)

10 pont

137

= 2500 fő feletti

10 pont

138

= 1000–2500 fő

8 pont

139

= 1000 fő alatti

5 pont

140

4. Fogyatékkal élők: Telepítésre kerül olyan sporteszköz vagy használati térelem, amely speciális kialakítású, azaz fogyatékkal élő felnőttek és gyermekek által is igénybe vehető

A sporteszközök, használati térelemek műszaki leírásának tartalma vagy a gyártó nyilatkozata alapján

5 pont

141

Igen

5 pont

142

Nem

0 pont

143

5. A sportpálya több sportág gyakorlására is lehetőséget ad

Tervdokumentáció, műszaki leírás

10 pont

144

Igen több mint 5 féle sportág

10 pont

145

Igen, 2–5 sportág

5 pont

146

Nem, csak egyféle sportág

0 pont

147

Összesen:

45 pont

148

Komplexitás

149

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez rendelhető pontszám

150

1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:

A kérelem alapján

9 pont

151

= három , négy vagy öt célterületet érinti

9 pont

152

= két célterületet érint

6 pont

153

= egy célterület érint

3 pont

154

2. Amennyiben a település az alábbi díjak egyikével rendelkezik:

Oklevél, egyéb igazoló dokumentum alapján

8 pont

Amennyiben az ügyfél több díjjal is rendelkezik, abban az esetben csak egy, a legmagasabb pontszámú díj vehető figyelembe, azonos pontszám esetén pedig az egyik

155

Magyarországi Falumegújítási Díj I. kategória

8 pont

156

Magyarországi Falumegújítási Díj II. kategória

6 pont

157

Magyarországi Falumegújítási Díj III. kategória

4 pont

158

Magyarországi Falumegújítási Díj dicsérő oklevél, különdíj

2 pont

159

Európai Falumegújítási Díj

8 pont

160

Virágos Magyarországért – országos fődíj

8 pont

161

3. Amennyiben a település az alábbi díjak egyikével rendelkezik:

Oklevél, egyéb igazoló dokumentum alapján

3 pont

Amennyiben az ügyfél több díjjal is rendelkezik, abban az esetben csak egy díj vehető figyelembe,

162

Év Tájháza Díj

3 pont

163

Helyi Építészeti Örökség Díj

3 pont

164

Europa Nostra Díj

3 pont

165

Kós Károly Díj

3 pont

166

Hild János Díj

3 pont

167

Podmaniczky Díj

3 pont

168

Összesen:

20 pont

169

Horizontális***

170

1. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen található:

a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 4. számú mellékletében foglaltak szerinti a leghátrányosabb helyzetű kistérség természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett kistérség, vagy az ezekkel azonos elbánásban részesülő, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletnek „A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzéke” című melléklet alapján;

5 pont

171

= Igen

5 pont

172

= Nem

3 pont

173

2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:

A Főlap alapján

5 pont

174

A fejlesztés által

175

= legalább 2 új munkahely jön létre

5 pont

176

= 1 új munkahely jön létre

4 pont

177

= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés, de munkahelyek megőrzéséhez hozzájárul

3 pont

178

3. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény szerinti START, START EXTRA, START PLUSZ kártyával rendelkező, vagy csökkent munkaképességű személyt foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését követően az üzemeltetési kötelezettség végéig foglalkoztatja

Ügyfél Főlapon tett nyilatkozata alapján

5 pont

179

Legalább 2, a fenti kritériumoknak megfelelő munkavállalót foglalkoztat jelenleg vagy vállalja jövőbeni foglalkoztatását

5 pont

180

1, a fenti kritériumoknak megfelelő munkavállalót foglalkoztat jelenleg vagy vállalja jövőbeni foglalkoztatását

3 pont

181

Nem foglalkoztat a fenti kritériumoknak megfelelő munkavállalót vagy csökken a foglalkoztatotti létszám

0 pont

182

4. Legalább 2, közösségformáló, kulturális vagy társadalmi befogadást erősítő program megvalósítása roma származású fiatalok számára a projekt helyszínén

Együttműködési megállapodás nonprofit szervezettel, amelynek célja a roma fiatalok bevonása a közösségi életbe vagy a roma nemzetiségi önkormányzattal

5 pont

183

Igen

5 pont

184

Nem

3 pont

185

5. A beruházásnak része a megújuló energia (nap, szél, geotermikus energia, hullám-, árapály- vagy vízenergia, biomassza, biomasszából közvetve vagy közvetlenül előállított energiaforrás, továbbá hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó gáz, valamint a biogáz) hasznosítását szolgáló épületgépészeti rendszer kiépítése

A Főlapon tett nyilatkozat, tervdokumentáció, tervezői műszaki leírás

5 pont

186

ha a megújuló energiát hasznosító berendezés beszerzésének és telepítésének költsége eléri a jóváhagyott támogatás 5%-át

5 pont

187

ha a megújuló energiát hasznosító berendezés beszerzésének és telepítésének költsége eléri a jóváhagyott támogatás 3%-át

3 pont

188

ha a megújuló energiát hasznosító berendezés beszerzésének és telepítésének költsége a jóváhagyott támogatás 3%-a alatti

3 pont

189

6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:

HVS alapján

Összesen:

 

(Max. 30 pont)

190

= Megoldási javaslat;

191

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által érintett települések listáján;

192

= Kedvezményezetti kör (ügyfél).

193

Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz illeszkedik:

30 pont

194

A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi szemponthoz:

0 pont

195

196

197

198

7. A fejlesztésre helyi vállalkozók bevonásával kerül sor:

Vállalkozói vagy megbízási előszerződés, cégnyilvántartási adatok

5 pont

199

Adott településen működő vállalkozó bevonására kerül sor

5 pont

200

A LEADER HACS területén működő vállalkozó bevonására kerül sor

4 pont

201

Nem

0 pont

202

Összesen:

60 pont

203

Pénzügyi szempontok

204

Értékelési szempont megnevezése

Pénzügyi terv alapján végzett értékelés

Értékeléshez rendelhető maximális pontszám

205

Kérelmező értékelése a támogatási kérelem benyújtását megelőző első lezárt gazdasági évben

Ha a saját bevételek aránya az összes bevételhez képest:

206

13% feletti*

3 pont

207

9–13% közötti*

2 pont

208

5–9% közötti*

1 pont

209

5% alatti*

0 pont

210

Kérelmező értékelése a bázis évre vonatkozóan

Pénzügyi stabilitás: a működési bevételek fedezik a működési kiadások 80%-át

211

Igen

1 pont

212

Nem

0 pont

213

Kérelmező értékelése a támogatási kérelem benyújtását követő harmadik évre vonatkozóan

Pénzügyi stabilitás: a működési bevételek fedezik a működési kiadások 80%-át

214

Igen

1 pont

215

Nem

0 pont

216

Összesen legfeljebb:

5 pont

 

 

 

 

* A küszöbérték minden esetben a magasabb pontszámhoz tartozik.

** Szakmai szempontok értékelési rész 1. célterület 5. szempontjára (5. A fejlesztéssel érintett épület, építmény külső és belső akadálymentesítése, 2. célterület 1. szempontjára (1. Zöldfelület növelése), 3. célterület
7. szempontjára (7. A fejlesztéssel érintett épület, építmény akadálymentesítése), 4. célterület 4. szempontjára
(4. Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a játszótér vagy a játszótéri eszköz) és 5. célterület
2. szempontjára (2. Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a sportpálya) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

*** A Horizontális szempontok értékelési rész 5. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló energia (nap, szél, geotermikus energia, hullám-, árapály- vagy vízenergia, biomassza, biomasszából közvetve vagy közvetlenül előállított energiaforrás, továbbá hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó gáz, valamint a biogáz) hasznosítását szolgáló épületgépészeti rendszer kiépítése) és 6. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

 

 

 

 

217

Pénzügyi terv

max. 5 pont

218

Működtetési és fenntarthatósági terv

max. 15 pont

219

Szakmai szempontok (amennyiben a fejlesztés több célterületet érint, akkor az összes szakmai pontszám a célterületek száma alapján kerül átlagolásra)

max. 45 pont

220

Komplexitás

max. 20 pont

221

Horizontális szempontok

max.: 60 pont

222

Az ügyfél által elérhető maximális pontszám:

145 pont

8.4. Igényelhető legmagasabb támogatási összeg (Ft)

 

 

A

B

C

D

E

F

1.

HACS név

1. célterület

2. célterület

3. célterület

4. célterület

5. célterület

Egy ügyfél által egy kérelemben igényelhető legmagasabb támogatási összeg (forint)

2.

Dél-Nyírség,
Erdőspuszták LEADER
Egyesület

50 000 000

50 000 000

15 000 000

5 000 000

15 000 000

50 000 000

3. melléklet a 47/2013. (VI. 7.) VM rendelethez

8.1. Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület
Értékelési szempontok

 

A

B

C

1

Szakmai*

2

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez rendelhető pontszám

3

1. Az épület, építmény külső felújítását követően az épület, építmény rendszeres látogathatósága biztosítottá válik:

Főlap alapján

5 pont

4

= Igen

5 pont

5

= Nem

0 pont

6

2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik meg a fejlesztésben:

Kérelem alapján

5 pont

7

= Igen

5 pont

8

= Nem

0 pont

9

3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Tervező által készített helyszínrajz, amelyen jelölni kell az egyes fejlesztések pontos helyét

5 pont

10

= több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, parkot stb.)

5 pont

11

= egyes elemet, épületet, építményt ill. területet (egy park, épület, építmény ösvény stb.)

2 pont

12

4. Zöldfelület növelése a támogatott fejlesztés során, ha a növekmény az eredeti terület

Névjegyzékben szereplő tervező számításokat tartalmazó műszaki leírással alátámasztott, az OTÉK szerinti zöldfelület növekményről szóló nyilatkozata alapján

6 pont

13

= több mint 50%-a

6 pont

14

= 40,01%–50%-a

5 pont

15

= 30,01%–40%-a

4 pont

16

= 20,01%–30%-a

3 pont

17

= 10,01%–20%-a

2 pont

18

= legfeljebb 10%-a

1 pont

19

= nem történik zöldfelület növekedés

0 pont

20

5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik:

Kérelem alapján

4 pont

21

= Igen

4 pont

22

= Nem

0 pont

23

6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, tevékenységek bemutatására irányul:

Kérelem alapján

4 pont

24

= Igen

4 pont

25

= Nem

2 pont

26

7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága megoldott:

Főlap alapján

6 pont

27

= a hét minden napján;

6 pont

28

= hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon;

5 pont

29

= nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon:

0 pont

30

8. A fejlesztéssel érintett épület, építmény külső és belső akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezői műszaki leírás, hatósági igazolás

5 pont

31

A támogatásból megvalósított fejlesztés során a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé válik és az épületen, építményen belüli akadálymentes közeledés biztosított lesz vagy amennyiben az eljáró hatóság igazolása szerint az akadálymentesítés nem végezhető el örökségvédelmi hátrány nélkül és az alábbiak közül elvégzi az összes hatóság által előírt feladatot:

5 pont

 

– jelentős restaurálási munkák (festő, kő. fa restaurátori munka)

 

– jelentős tudományos kutatási munkák (régészeti feltárás, falkutatás, művészettörténeti kutatás)

 

– az építmény örökség értékét növelő helyreállítás

32

A támogatásból megvalósított fejlesztés során a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé válik vagy az épületen, építményen belüli akadálymentes közeledés biztosított lesz vagy

3 pont

amennyiben az eljáró hatóság igazolása szerint az akadálymentesítés nem végezhető el örökségvédelmi hátrány nélkül és elvégzi a hatóság által előírt alábbi feladatok közül valamelyiket:

– jelentős restaurálási munkák (festő, kő. fa restaurátori munka)

– jelentős tudományos kutatási munkák (régészeti feltárás, falkutatás, művészettörténeti kutatás)

– az építmény örökség értékét növelő helyreállítás

33

A támogatásból megvalósított fejlesztés már akadálymentesen megközelíthető, vagy akadálymentesített épületben, építményben történik meg

1 pont

34

A fejlesztés területén nem történik és nincs is akadálymentesítés vagy mobileszközzel történik az akadálymentesítés

0 pont

vagy

amennyiben az eljáró hatóság igazolása szerint az akadálymentesítés nem végezhető el örökségvédelmi hátrány nélkül és nem végzi el a hatóság által előírt alábbi feladatok egyikét sem:

– jelentős restaurálási munkák (festő, kő. fa restaurátori munka)

– jelentős tudományos kutatási munkák (régészeti feltárás, falkutatás)

– az építmény örökség értékét növelő helyreállítás

35

9. A felújítandó épület, építmény népi, vagy nemzetiségi építészeti értékekkel bír, a felújítás annak megőrzésére, vagy létrehozására irányul. (A népi építészeti értékek a település hagyományos szerkezetébe illeszkedő, a vidéki életformához igazodó kialakult beépítési módot, arányrendszert, funkciókat és kultúrát visszatükröző, építészeti elemek)

Építész igazolása

10 pont

36

= Igen

10 pont

37

= Nem

0 pont

38

Összesen:

50 pont

39

Komplexitás

40

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez rendelhető pontszám

41

10. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek partnerségben megvalósuló fejlesztése:

Együttműködési megállapodás a támogatás igénybevételére jogosult szervezetek között

4 pont

42

= a fejlesztés partnerségben valósul meg

4 pont

43

= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg

2 pont

44

11. A fejlesztés komplexitása: a támogatási kérelem e rendelet szerinti több célterület szerinti fejlesztés megvalósítására irányul:

A kérelem alapján

5 pont

45

= Igen

5 pont

46

= Nem

3 pont

47

12. Amennyiben a település az alábbi díjak egyikével rendelkezik:

Oklevél, egyéb igazoló dokumentum másolata alapján

8 pont

Amennyiben az ügyfél több díjjal is rendelkezik, abban az esetben csak egy, a legmagasabb pontszámú díj vehető figyelembe, azonos pontszám esetén pedig az egyik

48

Magyarországi Falumegújítási Díj I. kategória

8 pont

49

Magyarországi Falumegújítási Díj II. kategória

6 pont

50

Magyarországi Falumegújítási Díj III. kategória

4 pont

51

Magyarországi Falumegújítási Díj dicsérő oklevél, különdíj

2 pont

52

Európai Falumegújítási Díj

8 pont

53

Virágos Magyarországért – országos fődíj

8 pont

54

13. Amennyiben a település az alábbi díjak egyikével rendelkezik:

Oklevél, egyéb igazoló dokumentum másolata alapján

3 pont

Amennyiben az ügyfél több díjjal is rendelkezik, abban az esetben csak egy díj vehető figyelembe,

55

Év Tájháza Díj

3 pont

56

Helyi Építészeti Örökség Díj

3 pont

57

Europa Nostra Díj

3 pont

58

Kós Károly Díj

3 pont

59

Hild János Díj

3 pont

60

Podmaniczky Díj

3 pont

61

Összesen:

20 pont

62

Horizontális**

63

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez rendelhető pontszám

64

14. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen található:

a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 4. számú mellékletében foglaltak szerinti a leghátrányosabb helyzetű kistérség természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett kistérség, vagy az ezekkel azonos elbánásban részesülő, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletnek „A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzéke” című melléklet alapján;

5 pont

65

= Igen

5

66

= Nem

3

67

15. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak száma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)

5 pont

68

= 500 fő vagy alatti

5 pont

69

= 501–1500 fő

4 pont

70

= 1501–2500 fő

3 pont

71

= 2501–5000 fő és afelett

2 pont

72

16. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:

Főlapon tett nyilatkozat

5 pont

73

A fejlesztés által

74

= legalább 2 új munkahely jön létre

5 pont

75

= legalább 1 új munkahely jön létre

4 pont

76

= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés

3 pont

77

17. Legalább 2, közösségformáló, kulturális vagy társadalmi befogadást erősítő program megvalósítása roma származású fiatalok számára a projekt helyszínén

Együttműködési megállapodás nonprofit szervezettel, amelynek célja a roma fiatalok bevonása a közösségi életbe, vagy a roma nemzetiségi önkormányzattal

5 pont

78

Igen

5 pont

79

Nem

0 pont

80

18. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény szerinti START, START EXTRA, START PLUSZ kártyával rendelkező, vagy csökkent munkaképességű személyt foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését követően az üzemeltetési kötelezettség végéig foglalkoztatja

Főlapon tett nyilatkozata

5 pont

81

Legalább 2, a fenti kritériumoknak megfelelő munkavállalót foglalkoztat

5 pont

82

1, a fenti kritériumoknak megfelelő munkavállalót foglalkoztat

3 pont

83

Nem foglalkoztat a fenti kritériumoknak megfelelő munkavállalót

0 pont

84

19. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy a környezetbarát és környezetkímélő technológiák alkalmazásainak szempontjait:

Kérelem, műszaki leírás, tervdokumentáció alapján

5 pont

85

= Igen

5 pont

86

= Nem

2 pont

87

20. A kérelemnek a HVS-hez való illeszkedése:

HVS alapján

Összesen:

30 pont

Max. 30 pont

88

= Megoldási javaslat;

 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által érintett települések;

89

= Kedvezményezetti kör (ügyfél).

90

Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz illeszkedik

30 pont

91

A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi szemponthoz

0 pont

92

93

94

95

21. A fejlesztésre helyi vállalkozók bevonásával kerül sor:

Vállalkozói vagy megbízási előszerződés, cégnyilvántartási adatok

5 pont

96

Adott településen működő vállalkozó bevonására kerül sor

5 pont

97

A LEADER HACS területén működő vállalkozó bevonására kerül sor

4 pont

98

Nem

0 pont

99

Összesen:

65 pont

100

Összesen maximum:

135 pont

101

Pénzügyi szempontok

102

Értékelési szempont megnevezése

Pénzügyi terv alapján végzett értékelés

Értékeléshez

103

rendelhető maximális pontszám

104

Kérelmező értékelése a támogatási kérelem benyújtását megelőző első lezárt gazdasági évben

Ha a saját bevételek aránya az összes bevételhez képest:

105

13% feletti*

3 pont

106

9–13% közötti*

2 pont

107

5–9% közötti*

1 pont

108

5% alatti*

0 pont

109

Kérelmező értékelése a bázis évre vonatkozóan

Pénzügyi stabilitás: a működési bevételek fedezik a működési kiadások 80%-át

110

Igen

1 pont

111

Nem

0 pont

112

Kérelmező értékelése a támogatási kérelem benyújtását követő harmadik évre vonatkozóan

Pénzügyi stabilitás: a működési bevételek fedezik a működési kiadások 80%-át

113

Igen

1 pont

114

Nem

0 pont

115

Összesen legfeljebb:

5 pont

* A küszöbérték minden esetben a magasabb pontszámhoz tartozik.

 

 

 

 

* Szakmai szempontok értékelési rész 1. célterület 4. szempontjára (4. Zöldfelület növelése) és 8. szempontjára (8. A fejlesztéssel érintett épület, építmény külső és belső akadálymentesítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

 

 

 

 

** A Horizontális szempontok értékelési rész 19. szempontjára (19. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy a környezetbarát és környezetkímélő technológiák alkalmazásainak szempontjait) és 20. szempontjára
(20. A kérelemnek a HVS-hez való illeszkedése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

 

 

 

 

116

Pénzügyi terv

max. 5 pont

117

Működtetési és fenntarthatósági terv

max. 15 pont

118

Szakmai szempontok (amennyiben a fejlesztés több célterületet érint, akkor az összes szakmai pontszám a célterületek száma alapján kerül átlagolásra)

max. 50 pont

119

Komplexitás

max.: 20 pont

120

Horizontális szempontok

max.: 65 pont

121

Az ügyfél által elérhető maximális pontszám:

155 pont

8. 2. Igényelhető legmagasabb támogatási összeg (Ft)

 

A

B

C

D

E

F

1

HACS név

1. célterület

2. célterület

3. célterület

4. célterület

Egy ügyfél által egy kérelemben igényelhető legmagasabb támogatási összeg (forint)

2

Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület

50 000 000

50 000 000

25 000 000

25 000 000

50 000 000

8.3. Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület
Értékelési szempontok

 

A

B

C

1

Szakmai*

2

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez rendelhető pontszám

3

1. Az épület, építmény külső felújítását követően az épület, építmény rendszeres látogathatósága biztosítottá válik:

Főlap alapján

5 pont

4

= Igen

5 pont

5

= Nem

0 pont

6

2. A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja, és pihenőhelyek létesítése vagy felújítása együttesen jelenik meg a fejlesztésben:

Kérelem alapján

5 pont

7

= Igen

5 pont

8

= Nem

0 pont

9

3. A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége:

Tervező által készített helyszínrajz, amelyen jelölni kell az egyes fejlesztések pontos helyét

5 pont

10

= több településrészt érint (több utcát, kettő vagy több teret, parkot stb.)

5 pont

11

= egyes elemet, épületet, építményt ill. területet (egy park, épület, építmény ösvény stb.)

2 pont

12

4. Zöldfelület növelése a támogatott fejlesztés során, ha a növekmény az eredeti terület

Névjegyzékben szereplő tervező számításokat tartalmazó műszaki leírással alátámasztott, az OTÉK szerinti zöldfelület növekményről szóló nyilatkozata alapján

6 pont

13

= több mint 50%-a

6 pont

14

= 40,01%–50%-a

5 pont

15

= 30,01%–40%-a

4 pont

16

= 20,01%–30%-a

3 pont

17

= 10,01%–20%-a

2 pont

18

= legfeljebb 10%-a

1 pont

19

= nem történik zöldfelület növekedés

0 pont

20

5. A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, tevékenységek, helyi értékek megőrzéséhez kapcsolódik:

Kérelem alapján

4 pont

21

= Igen

4 pont

22

= Nem

0 pont

23

6. A fejlesztés a helyi hagyományos mesterségek, tevékenységek bemutatására irányul:

Kérelem alapján

4 pont

24

= Igen

4 pont

25

= Nem

4 pont

26

7. A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága megoldott:

Főlap alapján

6 pont

27

= a hét minden napján;

6 pont

28

= hetente legalább 4 vagy több munkanapon és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy 3 munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon;

5 pont

29

= nem látogatható, vagy kevesebb mint heti 4 munkanapon és 1 szabad vagy munkaszüneti napon, vagy kevesebb mint 3 munkanapon és 2 szabad vagy munkaszüneti napon:

0 pont

30

8. A fejlesztéssel érintett épület, építmény külső és belső akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezői műszaki leírás, hatósági igazolás

5 pont

31

A támogatásból megvalósított fejlesztés során a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé válik és az épületen, építményen belüli akadálymentes közeledés biztosított lesz vagy amennyiben az eljáró hatóság igazolása szerint az akadálymentesítés nem végezhető el örökségvédelmi hátrány nélkül és az alábbiak közül elvégzi az összes hatóság által előírt feladatot:

5 pont

 

– jelentős restaurálási munkák (festő, kő. fa restaurátori munka)

 

– jelentős tudományos kutatási munkák (régészeti feltárás, falkutatás, művészettörténeti kutatás)

 

– az építmény örökség értékét növelő helyreállítás

32

A támogatásból megvalósított fejlesztés során a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé válik vagy az épületen, építményen belüli akadálymentes közeledés biztosított lesz vagy

3 pont

amennyiben az eljáró hatóság igazolása szerint az akadálymentesítés nem végezhető el örökségvédelmi hátrány nélkül és elvégzi a hatóság által előírt alábbi feladatok közül valamelyiket:

– jelentős restaurálási munkák (festő, kő. fa restaurátori munka)

– jelentős tudományos kutatási munkák (régészeti feltárás, falkutatás, művészettörténeti kutatás)

– az építmény örökség értékét növelő helyreállítás

33

A támogatásból megvalósított fejlesztés már akadálymentesen megközelíthető, vagy akadálymentesített épületben, építményben történik meg

1 pont

34

A fejlesztés területén nem történik és nincs is akadálymentesítés vagy mobileszközzel történik az akadálymentesítés

0 pont

vagy

amennyiben az eljáró hatóság igazolása szerint az akadálymentesítés nem végezhető el örökségvédelmi hátrány nélkül és nem végzi el a hatóság által előírt alábbi feladatok egyikét sem:

– jelentős restaurálási munkák (festő, kő. fa restaurátori munka)

– jelentős tudományos kutatási munkák (régészeti feltárás, falkutatás)

– az építmény örökség értékét növelő helyreállítás

35

9. A felújítandó épület, építmény népi, vagy nemzetiségi építészeti értékekkel bír, a felújítás annak megőrzésére, vagy létrehozására irányul. (A népi építészeti értékek a település hagyományos szerkezetébe illeszkedő, a vidéki életformához igazodó kialakult beépítési módot, arányrendszert, funkciókat és kultúrát visszatükröző, építészeti elemek)

Építész igazolása

10 pont

36

= Igen

10 pont

37

= Nem

0 pont

38

Összesen:

50 pont

39

Komplexitás

40

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez rendelhető pontszám

41

10. Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek partnerségben megvalósuló fejlesztése:

Együttműködési megállapodás a támogatás igénybevételére jogosult szervezetek között

4 pont

42

= a fejlesztés partnerségben valósul meg

4 pont

43

= a fejlesztés összefogás nélkül valósul meg

2 pont

44

11. A fejlesztés komplexitása: a támogatási kérelem e rendelet szerinti több célterület szerinti fejlesztés megvalósítására irányul:

A kérelem alapján

5 pont

45

= Igen

5 pont

46

= Nem

3 pont

47

12. Amennyiben a település az alábbi díjak egyikével rendelkezik:

Oklevél, egyéb igazoló dokumentum másolata alapján

8 pont

Amennyiben az ügyfél több díjjal is rendelkezik, abban az esetben csak egy, a legmagasabb pontszámú díj vehető figyelembe, azonos pontszám esetén pedig az egyik

48

Magyarországi Falumegújítási Díj I. kategória

8 pont

49

Magyarországi Falumegújítási Díj II. kategória

6 pont

50

Magyarországi Falumegújítási Díj III. kategória

4 pont

51

Magyarországi Falumegújítási Díj dicsérő oklevél, különdíj

2 pont

52

Európai Falumegújítási Díj

8 pont

53

Virágos Magyarországért – országos fődíj

8 pont

54

13. Amennyiben a település az alábbi díjak egyikével rendelkezik:

Oklevél, egyéb igazoló dokumentum másolata alapján

3 pont

Amennyiben az ügyfél több díjjal is rendelkezik, abban az esetben csak egy díj vehető figyelembe,

55

Év Tájháza Díj

3 pont

56

Helyi Építészeti Örökség Díj

3 pont

57

Europa Nostra Díj

3 pont

58

Kós Károly Díj

3 pont

59

Hild János Díj

3 pont

60

Podmaniczky Díj

3 pont

61

Összesen:

20 pont

62

Horizontális**

63

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez rendelhető pontszám

64

14. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen található:

a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 4. számú mellékletében foglaltak szerinti a leghátrányosabb helyzetű kistérség természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett kistérség, vagy az ezekkel azonos elbánásban részesülő, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletnek „A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzéke” című melléklet alapján;

5 pont

65

= Igen

5

66

= Nem

3

67

15. A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak száma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)

5 pont

68

= 500 fő vagy alatti

5 pont

69

= 501–1500 fő

4 pont

70

= 1501–2500 fő

3 pont

71

= 2501–5000 fő és afeletti

2 pont

72

16. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:

Főlapon tett nyilatkozat

5 pont

73

A fejlesztés által

74

= legalább 2 új munkahely jön létre

5 pont

75

= legalább 1 új munkahely jön létre

4 pont

76

= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés

3 pont

77

17. Legalább 2, közösségformáló, kulturális vagy társadalmi befogadást erősítő program megvalósítása roma származású fiatalok számára a projekt helyszínén

Együttműködési megállapodás nonprofit szervezettel, amelynek célja a roma fiatalok bevonása a közösségi életbe vagy a roma nemzetiségi önkormányzattal

5 pont

78

Igen

5 pont

79

Nem

3 pont

80

18. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény szerinti START, START EXTRA, START PLUSZ kártyával rendelkező, vagy csökkent munkaképességű személyt foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését követően az üzemeltetési kötelezettség végéig foglalkoztatja

Főlapon tett nyilatkozata

5 pont

81

Legalább 2, a fenti kritériumoknak megfelelő munkavállalót foglalkoztat

5 pont

82

1, a fenti kritériumoknak megfelelő munkavállalót foglalkoztat

4 pont

83

Nem foglalkoztat a fenti kritériumoknak megfelelő munkavállalót

3 pont

84

19. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy a környezetbarát és környezetkímélő technológiák alkalmazásainak szempontjait:

Kérelem, műszaki leírás, tervdokumentáció alapján

5 pont

85

= Igen

5 pont

86

= Nem

3 pont

87

20. A kérelemnek a HVS-hez való illeszkedése:

HVS alapján

Összesen:

 

Max. 30 pont

88

= Megoldási javaslat;

 

= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által érintett települések között;

89

= Kedvezményezetti kör (ügyfél).

90

Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz illeszkedik

30 pont

91

A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi szemponthoz

0 pont

92

21. A fejlesztésre helyi vállalkozók bevonásával kerül sor:

Vállalkozói vagy megbízási előszerződés és cégnyilvántartási adatok

5 pont

93

Adott településen működő vállalkozó bevonására kerül sor

5 pont

94

A LEADER HACS területén működő vállalkozó bevonására kerül sor

4 pont

95

Nem

0 pont

96

Összesen:

65 pont

97

Összesen maximum:

135 pont

98

Pénzügyi szempontok

99

Értékelési szempont megnevezése

Pénzügyi terv alapján végzett értékelés

Értékeléshez

100

rendelhető maximális pontszám

101

Kérelmező értékelése a támogatási kérelem benyújtását megelőző első lezárt gazdasági évben

Ha a saját bevételek aránya az összes bevételhez képest:

102

13% feletti*

3 pont

103

9–13% közötti*

2 pont

104

5–9% közötti*

1 pont

105

5% alatti*

0 pont

106

Kérelmező értékelése a bázis évre vonatkozóan

Pénzügyi stabilitás: a működési bevételek fedezik a működési kiadások 80%-át

107

Igen

1 pont

108

Nem

0 pont

109

Kérelmező értékelése a támogatási kérelem benyújtását követő harmadik évre vonatkozóan

Pénzügyi stabilitás: a működési bevételek fedezik a működési kiadások 80%-át

110

Igen

1 pont

111

Nem

0 pont

112

Összesen legfeljebb:

5 pont


* A küszöbérték minden esetben a magasabb pontszámhoz tartozik.

 

 

 

 

* Szakmai szempontok értékelési rész 1. célterület 4. szempontjára (4. Zöldfelület növelése) és 8. szempontjára (8. A fejlesztéssel érintett épület, építmény külső és belső akadálymentesítése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

 

 

 

 

** A Horizontális szempontok értékelési rész 19. szempontjára (19. A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy a környezetbarát és környezetkímélő technológiák alkalmazásainak szempontjait) és 20. szempontjára (20. A kérelemnek a HVS-hez való illeszkedése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

 

 

 

 

113

Pénzügyi terv

max. 5 pont

114

Működtetési és fenntarthatósági terv

max. 15 pont

115

Szakmai szempontok

max. 50 pont

116

Komplexitás

max.: 20 pont

117

Horizontális szempontok

max.: 65 pont

118

Az ügyfél által elérhető maximális pontszám:

155 pont

8.4. Igényelhető legmagasabb támogatási összeg (Ft)

 

A

B

C

D

E

F

1

HACS név

1. célterület

2. célterület

3. célterület

4. célterület

Egy ügyfél által egy kérelemben igényelhető legmagasabb támogatási összeg (forint)

2

Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület

50 000 000

50 000 000

5 000 000

0

50 000 000

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. június 9. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére