• Tartalom

47/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás

47/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás

a kötelezettségvállalás, a pénzügyi és jogi ellenjegyzés, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás rendjének meghatározásáról

2020.01.03.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára az Országos Rendőr-főkapitányság kötelezettségvállalási, pénzügyi és jogi ellenjegyzési, utalványozási, továbbá érvényesítési és teljesítés-igazolási rendjének meghatározására kiadom az alábbi utasítást:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Az utasítás hatálya
1.1 Az utasítás hatálya kiterjed:
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK); valamint
b) a Készenléti Rendőrségre (a továbbiakban: KR).
2. Értelmező rendelkezések
2.2 Az utasítás alkalmazásában kötelezettségvállalás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 15. pontja alapján az ORFK költségvetésében rendelkezésre álló kiadási előirányzatok terhére írásban tett jognyilatkozat.
II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK
3. Az igény felmerülése
3. Az ORFK szervezeti egységeinek, szervezeti elemeinek vezetői (a továbbiakban: kezdeményező) a szakmai feladatellátásukhoz, illetve a működésükhöz kapcsolódó, költségvetési kihatással járó igényeiket – a szolgálati út betartásával – a kötelezettségvállalásra jogosult személynél (a továbbiakban: kötelezettségvállaló) terjesztik elő.
4. Az igényt a kötelezettségvállaló – szükség esetén az ORFK feladat- és hatáskör szerint érintett szervezeti egysége, szervezeti eleme (a továbbiakban: szakmai előkészítő) bevonásával – áttekinti, és annak eredményétől függően rendelkezik az igény elutasításáról vagy teljesítéséről.
4. A kötelezettségvállalási dokumentum szakmai előkészítése
5. A kötelezettségvállalási dokumentum szakmai előkészítése – a kezdeményező szükség szerinti bevonásával – a szakmai előkészítő feladata, amelynek vezetője a kötelezettségvállalási dokumentumot egyetértése esetén aláírja.
6. A kezdeményező a kötelezettségvállalás szükségességét igazoló dokumentumokat elkészíti, és a kötelezettségvállalás jogi és pénzügyi ellenjegyzésének megalapozása érdekében a kötelezettségvállalóhoz eljuttatja.
7.3 A szerződésben, a megállapodásban, a visszaigazolt megrendelésen fel kell tüntetni:
a) a szerződés típusának megfelelő megjelölést;
b) a szerződő felek (a továbbiakban: felek) pontos megjelölését, így
ba) természetes személy esetén a nevét, lakcímét, telefonszámát, telefax számát, adóazonosító jelét, egyéni vállalkozói igazolvány számát és adószámát, valamint pénzforgalmi számlaszámát, a pénzforgalmi számláját vezető pénzintézet nevét, címét és elérhetőségét,
bb) jogi személy esetén a nevét, székhelyét, levelezési címét, cégjegyzékszámát, adószámát, pénzforgalmi számlaszámát, a pénzforgalmi számláját vezető pénzintézet nevét, címét és elérhetőségét, továbbá a képviseletére jogosult személy nevét, beosztását, telefonszámát, e-mail címét;
c) a felek – szerződéstípusnak megfelelő – megnevezését;
d) közbeszerzés esetén a közbeszerzés végrehajtásának módját;
e) a szerződés tárgyát – így különösen fajta, típus, mennyiség, minőség, egyéb jellemzők megjelölésével – részletesen;
f) a felek jogait és kötelezettségeit;
g) a felek nevében nyilatkozattételre jogosult képviselők nevét, beosztását, telefonszámát;
h) a szerződés teljesítésének igazolására jogosult személy nevét és beosztását;
i) a teljesítés határidejét és a teljesítés helyét;
j) a pénzügyi ellenszolgáltatást, a részösszegeket, illetve ezek összesítését, továbbá a fizetés módját, határidejét olyan módon, hogy a kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó kifizetések teljesítéséhez, valamint az azt megelőzően szükséges feladatok végrehajtásához megfelelő idő rendelkezésre álljon;
k) a kötbér, kamat mértékét;
l) a szerződés hatályát, a felmondás, az elállás feltételeit, valamint a szerződésszegés és a kártérítés feltételeit;
m) az egyes szerződéstípusok jogszabályban meghatározott kötelező tartalmi elemeit;
n) a szerződéskötés helyét és időpontját, az aláíró személyek nevét és beosztását;
o) a szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében irányadó jogszabályok, illetve közjogi szervezetszabályozó eszközök megjelölését;
p) annak a szervezeti elemnek, illetve ügyintézőnek, kapcsolattartónak a nevét, aki, illetve amely, a szakmai előkészítést végezte.
5. A fedezetigazolás kiadása
8. A fedezetigazolás kiállítását – a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően, amennyiben a kötelezettségvállalás megindításához fedezetigazolás kiadása szükséges – a szakmai előkészítő kezdeményezi a kötelezettségvállalásra jogosultnál. A fedezetigazolás kiadása előtt a pénzügyi ellenjegyzőnek azonos módon kell eljárni, mint a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése előtt.
6.4 Előzetes jogi ellenőrzés, jogi ellenjegyzés
9. A kötelezettségvállalás dokumentumának előzetes jogi ellenőrzést igazoló aláírása (a továbbiakban: előzetes jogi ellenőrzés) kötelező. Az előzetes jogi ellenőrzés tanúsítja, hogy a megrendelés, szerződés, megállapodás, a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény, részvételi, ajánlattételi felhívás, pályázati kiírás és annak mellékletei nem ellentétesek a vonatkozó jogszabályokkal.
10. Előzetes jogi ellenőrzésre
a) az ORFK által kezelt előirányzat esetében az ORFK Gazdasági Főigazgatóság (a továbbiakban: ORFK GF) Igazgatási Főosztály, valamint
b) a KR által kezelt előirányzat esetében a KR
személyi állományából kijelölt kamarai jogtanácsos vagy ügyvédi kamarai nyilvántartásba vett jogi előadó (a továbbiakban: jogi előadó) jogosult.
11. A kamarai jogtanácsos, illetve a jogi előadó az előzetes jogi ellenőrzés megtétele útján tanúsítja, hogy a kötelezettségvállalási dokumentum a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök rendelkezéseinek megfelel, az ORFK érdekeivel nem ellentétes, továbbá alkalmas a kívánt joghatás kiváltására. Az előzetes jogi ellenőrzés megtörténtét a kamarai jogtanácsos, illetve a jogi előadó a kötelezettségvállalás dokumentumán
a) a „Jogi szempontból ellenőrizve” szöveggel,
b) aláírásával, valamint
c) a jogi ellenőrzés megtörténtének dátumával
igazolja, és a kötelezettségvállalás dokumentumának 1 eredeti példányának valamennyi oldalát kézjegyével látja el.
12. A kötelezettségvállalás dokumentumának az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ügyvédi törvény) 25. alcíme szerinti okirati ellenjegyzése (a továbbiakban: jogi ellenjegyzés) akkor kötelező, ha jogszabály ezt az okirat érvényességi kellékeként előírja. Az ORFK által kötött szerződés jogi ellenjegyzését a felek megállapodása alapján végezheti a szerződő partner ügyvédje vagy kamarai jogtanácsosa is, de a szerződés végleges szövegének előzetes jogi ellenőrzését az ORFK részéről ilyen esetben is tanúsítani kell.
12/A. Jogi ellenjegyzésre
a) az ORFK által kezelt előirányzat esetében az ORFK GF Igazgatási Főosztály, valamint
b) a KR által kezelt előirányzat esetében a KR
személyi állományából kijelölt kamarai jogtanácsos jogosult.
12/B. A kamarai jogtanácsos a jogi ellenjegyzéssel tanúsítja az Ügyvédi törvény vonatkozó rendelkezéseiben meghatározottakat.
12/C. A kötelezettségvállalási dokumentum tervezetét az utasítás 6. pontja szerinti, rendelkezésre álló előzményiratokkal együtt – a szolgálati út és az iratkezelési szabályok betartása mellett – át kell adni az előzetes jogi ellenőrzést, illetve a jogi ellenjegyzést végző részére, aki az általa tanúsítottan ellenőrzött, illetve ellenjegyzett kötelezettségvállalási dokumentum valamennyi példányát haladéktalanul továbbítja a pénzügyi ellenjegyző részére pénzügyi ellenjegyzés céljából.
7. Fedezetvizsgálat, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése
13. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére jogosult – a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően – köteles meggyőződni arról, hogy:
a) a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzata biztosítja a fedezetet;
b) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv költségvetésében a kötelezettségvállaláshoz szükséges pénzügyi fedezet a kifizetés időpontjában rendelkezésre áll;
c) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat;
d) a kötelezettségvállalási dokumentumon – aláíróként – a kötelezettségvállalásra jogosult neve szerepel;
e) a kötelezettségvállalás indokolt, az – a szakmai és gazdasági követelményeket szem előtt tartva – hatékonynak, gazdaságosnak, szabályszerűnek minősül.
14.5 A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére jogosult a szerződéssel, megállapodással, visszaigazolt megrendeléssel kapcsolatos pénzügyi fedezet meglétét a Forrás.Net integrált ügyviteli rendszerben megvizsgálja, illetve nyilvántartásba veszi, majd ezt követően gondoskodik a pénzügyi ellenjegyzésről.
15.6 A foglalkoztatásra irányuló jogviszony iratai, a rendszeres vagy nem rendszeres juttatások, támogatások, költségtérítések, hozzájárulások, valamint az átcsoportosított előirányzat felhasználására vonatkozó intézkedés dokumentuma és a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény, részvételi, ajánlattételi felhívás, pályázati kiírás kötelezettségvállalási dokumentum esetén a pénzügyi fedezet vizsgálatához és a pénzügyi ellenjegyzéshez egyéb nyilvántartás is használható.
16. A pénzügyi ellenjegyzés megtörténtét a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult a kötelezettségvállalás dokumentumán
a) aláírásával;
b) a pénzügyi ellenjegyzés dátumával, valamint
c) a „Pénzügyi ellenjegyzés” szöveggel
igazolja.
17.7 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 53. § (1) bekezdése szerinti kifizetésekhez, a KR Költségvetési Igazgatóság (a továbbiakban: KR KIG) által kezelt bankszámlákhoz kapcsolódó tételek esetében a kötelezettségvállalás bizonylatát a Forrás.Net integrált ügyviteli rendszerben a KR állítja elő, és vezeti az ORFK kötelezettségvállalásainak nyilvántartását.
18.8 Az ORFK által kezelt előirányzat terhére vállalt kötelezettségek pénzügyi ellenjegyzésére jogosult
a)9 a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes;
b) az ORFK GF Gazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: ORFK GF GAFO) vezetője;
c) az ORFK GF GAFO Költségvetési Osztály vezetője;
d) az ORFK GF GAFO Pénzügyi és Számviteli Osztály vezetője;
e) az ORFK GF GAFO Illetmény- és Létszám-gazdálkodási Osztály vezetője; valamint
f) az ORFK GF GAFO Befizetés Nyilvántartó Osztály vezetője.
19.10 Az ORFK költségvetésének részét képező, a KR által kezelt előirányzat terhére vállalt kötelezettségek pénzügyi ellenjegyzésére jogosult a 18. pontban meghatározott vezetőkön túl:
a) a KR KIG igazgatója (a továbbiakban: költségvetési igazgató); valamint
b) a KR KIG személyi állományába tartozó, a költségvetési igazgató által írásban megbízott személy.
20.11 A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére jogosultak névjegyzékét és aláírásmintáját az ORFK vonatkozásában az ORFK GF GAFO, a KR vonatkozásában a KR KIG tartja nyilván.
8. A kötelezettségvállalás
21. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. Kötelezettséget vállalni csak írásban, pénzügyi ellenjegyzést követően, a teljesítés esedékességét megelőzően lehet. A kötelezettségvállaló – amennyiben nem azonos a kezdeményezővel, úgy a kezdeményezővel együtt – aláírásával felelősséget vállal azért, hogy a kötelezettségvállalás
a) során betartották a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök és egyéb belső normák előírásait;
b) szakmailag indokolt;
c) előzetes írásbeli pénzügyi fedezetigazoláson és jogi ellenjegyzésen alapul.
21/A.12 A 100 000 forintot el nem érő gazdasági események kötelezettségvállalása az alábbi vezetők – a szabad előirányzat rendelkezésre állásáról történő meggyőződést követő – írásbeli engedélyezése alapján valósulhat meg:
a) az országos rendőrfőkapitány;
b) a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes vagy
c) az ORFK GF GAFO vezetője.
21/B.13 Kivételesen indokolt esetben, amennyiben a kötelezettségvállalás ezen utasítás alapján, írásban történő kezdeményezésével járó késedelem az alapfeladatok ellátását veszélyeztetné, súlyos anyagi kárral járna vagy emberi életet, testi épséget veszélyeztetne, a 100 000 forintot el nem érő gazdasági események kötelezettségvállalása előzetes engedély nélkül is lehetséges. Az e pont szerinti kötelezettségvállalásokat – az okot adó körülményekre hivatkozással, a szolgálati út betartásával – haladéktalanul jelenteni kell a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes részére.
22.14 Az ORFK nevében az ORFK részére rendelkezésre álló előirányzat erejéig, értékhatár nélkül – a pénzügyi fedezet igazolását, illetve a pénzügyi ellenjegyzést követően, írásban – jogosult kötelezettséget vállalni:
a) az országos rendőrfőkapitány;
b)15 a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes; valamint
c)16 az ORFK GF GAFO vezetője a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes távollétében.
23.17 Az ORFK nevében eszköz- és készletbeszerzések, szolgáltatások igénybevétele tekintetében – a rendelkezésre álló működési és felhalmozási előirányzatok erejéig, a pénzügyi fedezet igazolását, illetve a pénzügyi ellenjegyzést követően, írásban – kötelezettségvállalásra jogosult:
a)18 az ORFK GF Informatikai Főosztály vezetője bruttó 10 millió forint;
b)19
c) az ORFK GF Műszaki Főosztály vezetője bruttó 10 millió forint; valamint
d) az ORFK GF Európai Támogatások Osztálya vezetője – a hazai és nemzetközi pályázatokkal összefüggő ügyekben – bruttó 10 millió forint
egyedi értékhatárig.
24.20 Az ORFK nevében a rendelkezésre álló személyi juttatások előirányzat terhére – a pénzügyi fedezet igazolását, illetve a kinevezésre vonatkozó előterjesztés pénzügyi ellenjegyzését követően – kötelezettségvállalásra jogosult:
a) a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes az alárendeltségébe tartozó személyi állományra vonatkozóan;
b) a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes az alárendeltségébe tartozó személyi állományra vonatkozóan;
c) a személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes az alárendeltségébe tartozó személyi állományra, továbbá az országos rendőrfőkapitány hatáskörébe tartozó – az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2015. (IX. 10.) ORFK utasításban meghatározott –, az országos rendőrfőkapitány nevében és megbízásából kiadmányozott munkáltatói intézkedésekre vonatkozóan;
d)21 az ORFK Hivatal vezetője az országos rendőrfőkapitány nevében és megbízásából a vezetése alatt álló szervezeti elemeknél foglalkoztatott rendvédelmi igazgatási alkalmazottakra és munkavállalókra vonatkozó munkáltatói döntések tekintetében.
25.22 Az ORFK nevében az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság feladat- és hatáskörébe tartozó eszköz- és készletbeszerzések, szolgáltatások igénybevétele tekintetében – a jóváhagyott és visszaigazolt működési és felhalmozási előirányzatok erejéig, a pénzügyi fedezet igazolását, valamint a pénzügyi ellenjegyzést követően, írásban – kötelezettségvállalásra jogosult:
a)23 a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes értékhatár nélkül;
b) az ORFK Rendészeti Főigazgatóság (a továbbiakban: ORFK RFI) Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője bruttó 10 millió forint értékhatárig;
c) az ORFK RFI Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeleti és Balesetmegelőzési Osztály vezetője bruttó 4 millió forint értékhatárig.
26.24
27. Nem forintban vállalt kötelezettségvállalások esetén a forintérték megállapítása során a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, a kötelezettségvállalás napján érvényes, hivatalos devizaárfolyam irányadó.
28.25 A szerződés, megállapodás és a visszaigazolt megrendelés (a továbbiakban: kötelezettségvállalási dokumentum) külső szerződő féllel történő aláíratásáról, illetve a megrendelés visszaigazoltatásról a szakmai előkészítő legalább négy eredeti példányban gondoskodik. A kötelezettségvállalási dokumentum négy eredeti példánya közül a szakmai előkészítő
a) legalább egy példányt a külső szerződő félnek átad;
b) a második példányt irattári példányként az alapirathoz csatolja;
c) a harmadik példányt – amelyet pénzügyi példányként kell kezelni – három munkanapon belül nyilvántartásba vétel céljából az ORFK által kezelt előirányzat esetében az ORFK GF GAFO, a KR által kezelt előirányzat esetén a KR KIG részére megküldi;
d) a negyedik példányt három munkanapon belül az ORFK GF Igazgatási Főosztály Gazdasági Jogi Osztály részére megküldi.
29.26 A Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszerben megtalálható „ORFK szerződéstárhoz” az ORFK GF Informatikai Főosztály vezetője hozzáférést biztosít az ORFK Költségvetési Ellenőrzési Iroda vezetője részére.
30.27 A kötelezettségvállalásra jogosultak névjegyzékét és aláírásmintáját az ORFK vonatkozásában az ORFK GF GAFO, a KR vonatkozásában a KR KIG tartja nyilván.
31.28 A kötelezettségvállalásokról olyan naprakész, analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható a kötelezettségvállalás évenkénti összege. A szerződés, megállapodás és a visszaigazolt megrendelés pénzügyi példányát a pénzügyi ellenjegyző személyének megfelelő szervezeti egységnél kell nyilvántartani.
32.29 Az ORFK kötelezettségvállalásainak nyilvántartását az ORFK GF GAFO és – az Ávr. 56. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint, az ORFK, valamint a KR között létrejött munkamegosztási megállapodás alapján – a KR KIG vezeti a Forrás.Net integrált pénzügyi számviteli ügyviteli rendszerben.
33. Ha a teljesítés összege a kötelezettségvállalás összegét 10%-kal, de legalább 50 000 forinttal meghaladja, úgy a kötelezettségvállalást a kötelezettségvállalás rendjének megfelelően módosítani szükséges, illetve pót-kötelezettségvállalást kell kezdeményezni. Az eltérés okát az érintett szakterületnek írásban, részletesen indokolnia kell. Az indokolást a kötelezettségvállalás dokumentumaihoz csatolni kell.
9. A teljesítés igazolása
34. A teljesítés igazolására jogosultnak az érvényesítés előtt ellenőriznie és igazolnia kell, hogy a teljesítés a kötelezettségvállalási dokumentumban foglaltaknak megfelelően történt.
35. A bevételek teljesítésének igazolására kizárólag az ORFK által kibocsátott számlák esetében van szükség, amely a vevőanalitikával történő egyeztetésen túl kiterjed:
a) az összegszerűség helyességének és
b) a számlakiegyenlítés jogalapja meglétének
ellenőrzésére is.
36.30 Az ORFK költségvetési előirányzatainak terhére vállalt kötelezettségek teljesítésének igazolására – állandó jelleggel, a kötelezettségvállalás meghatározott csoportjaihoz kapcsolódóan – jogosult:
a)31 a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes;
b) az ORFK GF GAFO vezetője;
c) az ORFK GF GAFO Költségvetési Osztály vezetője;
d) az ORFK GF GAFO Pénzügyi és Számviteli Osztály vezetője;
e) az ORFK GF GAFO Illetmény- és Létszám-gazdálkodási Osztály vezetője;
f) az ORFK GF GAFO Befizetés Nyilvántartó Osztály vezetője;
g) az ORFK GF Igazgatási Főosztály vezetője;
h)32 az ORFK GF Informatikai Főosztály;
i)33
j) az ORFK GF Műszaki Főosztály vezetője;
k) az ORFK GF Műszaki Főosztály Műszaki Osztály vezetője;
l) az ORFK GF Műszaki Főosztály Ingatlangazdálkodási Osztály vezetője;
m) az ORFK GF Európai Támogatások Osztálya vezetője;
n)34 az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője; valamint
o)35 az ORFK Humánigazgatási Szolgálat Személyügyi Főosztály vezetője.
37.36 Az ORFK költségvetésének részét képező, a KR által kezelt előirányzat terhére vállalt kötelezettségek teljesítésének igazolására a KR Kötelezettségvállalási Szabályzatában meghatározott személyek jogosultak.
38.37 A teljesítés igazolására jogosultak névjegyzékét és aláírásmintáját az ORFK vonatkozásában az ORFK GF GAFO, a KR vonatkozásában a KR KIG tartja nyilván.
39.38 A kötelezettségvállaló a kötelezettségvállalási dokumentumban a teljesítésigazolásra az utasítás 36. pontjában meghatározottakon kívül írásban más személyt is kijelölhet azzal, hogy ebben az esetben a kijelölt teljesítésigazoló aláírásmintáját az ORFK vonatkozásában az ORFK GF GAFO, a KR vonatkozásában a KR KIG részére – nyilvántartásba vétel céljából – meg kell küldeni.
40. A teljesítésigazolás kiállítása előtt a teljesítésigazolásra jogosult köteles meggyőződni arról, hogy a teljesítés olyan érvényes szerződésen vagy keretszerződésen alapuló megrendelés szerint történt, amely a felek aláírását, valamint a jogi és pénzügyi ellenjegyzést tartalmazza.
41. A 40. pont szerinti ellenőrzés dokumentálására az 1. melléklet szerinti ellenőrző lapot kell kiállítani. Az ellenőrző lapot – a hozzá kapcsolódó szerződés vagy keretszerződés iktatószámán – önálló alszámra kell iktatni, és a szerződéssel együtt az ügyiratban kell tárolni.
42. Amennyiben a teljesítés igazolására többen együttesen jogosultak, úgy az ellenőrzést egymástól függetlenül, önállóan kell elvégezniük, és annak megtörténtét külön-külön ellenőrző lap kitöltésével dokumentálni.
43. A teljesítésigazolás kiállítására a 40–42. pontban foglalt ellenőrzés dokumentálását követően kerülhet sor.
10. Az érvényesítés
44. Az érvényesítőnek – az utalványozás előtt, a teljesítés igazolását követően – a kiadások teljesítésekor, illetve a bevételek beszedésekor ellenőriznie kell:
a) az összegszerűséget;
b) a pénzügyi fedezet meglétét, továbbá
c) a tartalmi és formai követelmények, valamint a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben és a belső normákban foglaltak megtartását,
d)39 az ORFK GF GAFO közös könyvtárában vezetett szerződési adatbázist.
45. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell:
a) az „Érvényesítve” megjelölést;
b) az érvényesített összeget;
c) a könyvviteli elszámolásra utaló főkönyvi számlaszámot;
d)40 az egységes rovatazonosító kódot,
e) az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását.
46. Az érvényesítő – az érvényesítést megelőzően – köteles meggyőződni arról, hogy:
a) a kötelezettségvállaló, a pénzügyi ellenjegyző és a teljesítést igazoló arra jogosult személy volt-e;
b) a követelés jogos-e;
c) az anyag, áru, szolgáltatás vagy munka átvétele és a szükséges bevételezés megtörtént-e;
d) a kiadás teljesítésének jogalapját igazoló dokumentumok rendelkezésre állnak-e;
e) a számla megfelel-e a tartalmi és formai követelményeknek;
f) bevételek esetében a befizetés jogcímének és jogszerűségének ellenőrzése alapján az összeg a költségvetési szervet illeti-e meg.
47.41 Az érvényesítésre jogosult személyek körének kijelölésénél az Ávr. 55. § (2) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni, és figyelemmel kell lenni az összeférhetetlenségi szabályokra is. Az érvényesítő – az európai uniós projektek kivételével – kizárólag az ORFK vagy a KR alkalmazásában álló személy lehet, aki a pénzügyi ellenjegyzőre irányadó képzettségi feltételekkel rendelkezik.
11. Az utalványozás
48.42 Az ORFK költségvetését érintően utalványozási feladatokat az országos rendőrfőkapitány írásbeli megbízása alapján
a)43 a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes;
b) az ORFK GF GAFO vezetője;
c) az ORFK GF GAFO Költségvetési Osztály vezetője;
d) az ORFK GF GAFO Pénzügyi és Számviteli Osztály vezetője;
e) az ORFK GF GAFO Illetmény- és Létszám-gazdálkodási Osztály vezetője; valamint
f) az ORFK GF GAFO Befizetés Nyilvántartó Osztály vezetője;
g)44 az ORFK GF GAFO állományából kijelölt személy
végezhet.
49.45 Az ORFK bírság és egyéb befizetések nyilvántartására szolgáló számláira teljesített befizetések visszautalása, továbbítása tekintetében – az országos rendőrfőkapitány írásbeli megbízása alapján – utalványozásra
a) az ORFK GF GAFO vezetője;
b) az ORFK GF GAFO Költségvetési Osztály vezetője;
c) az ORFK GF GAFO Pénzügyi és Számviteli Osztály vezetője;
d) az ORFK GF GAFO Illetmény- és Létszám-gazdálkodási Osztály vezetője;
e) az ORFK GF GAFO Befizetés Nyilvántartó Osztály vezetője; valamint
f) az ORFK GF GAFO Befizetés Nyilvántartó Osztály megbízott munkatársa
jogosult.
50.46 Az utalványozást külön írásbeli rendelkezésen (a továbbiakban: utalvány) kell elvégezni, amelyet a Forrás.Net integrált ügyviteli rendszerben, illetve annak meghibásodása esetén az abban létrehozott irattal azonos adattartalmú kézi utalvány formájában kell előállítani.
12.47 Az utalvány ellenjegyzése
51.48 Az utalvány pénzügyi ellenjegyzéssel érvényes, amelynek során az ellenjegyzőnek meg kell győződnie:
a) a bevételek beszedésének, illetve a kifizetések teljesítésének jogi és pénzügyi feltételei fennállásáról;
b) a szakmai teljesítés igazolása és az érvényesítés megtörténtéről;
c) a kötelezettségvállaló és az utalványozó jogosultságáról, valamint
d) arról, hogy a kötelezettségvállalás a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat nem sérti-e.
52.49 Az ORFK által kezelt előirányzatokkal kapcsolatos utalvány pénzügyi ellenjegyzésére – a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes írásbeli megbízása alapján – összeghatárra tekintet nélkül az alábbi személyek jogosultak:
a) az ORFK költségvetési előirányzata tekintetében:
aa) az ORFK GF GAFO vezetője;
ab) az ORFK GF GAFO Költségvetési Osztály vezetője;
ac) az ORFK GF GAFO Pénzügyi és Számviteli Osztály vezetője;
ad) az ORFK GF GAFO Illetmény- és Létszám-gazdálkodási Osztály vezetője;
ae) az ORFK GF GAFO Befizetés Nyilvántartó Osztály vezetője;
af)50 az ORFK GF GAFO állományából kijelölt személy;
b) az ORFK bírság és egyéb befizetések nyilvántartására szolgáló számláival kapcsolatos gazdasági események tekintetében:
ba) az ORFK GF GAFO vezetője;
bb) az ORFK GF GAFO Költségvetési Osztály vezetője;
bc) az ORFK GF GAFO Pénzügyi és Számviteli Osztály vezetője;
bd) az ORFK GF GAFO Illetmény- és Létszám-gazdálkodási Osztály vezetője;
be) az ORFK GF GAFO Befizetés Nyilvántartó Osztály vezetője; valamint
bf) az ORFK GF GAFO Befizetés Nyilvántartó Osztály megbízott munkatársa.
52/A.51 Az ORFK költségvetésének részét képező, a KR által kezelt előirányzatokkal kapcsolatos utalvány pénzügyi ellenjegyzésére összeghatárra tekintet nélkül az alábbi személyek jogosultak:
a)52 a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes;
b)53 a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes írásbeli megbízása alapján:
ba) az ORFK GF GAFO vezetője;
bb) az ORFK GF GAFO Költségvetési Osztály vezetője;
bc) az ORFK GF GAFO Pénzügyi és Számviteli Osztály vezetője;
bd) az ORFK GF GAFO Illetmény- és Létszám-gazdálkodási Osztály vezetője;
be) az ORFK GF GAFO Befizetés Nyilvántartó Osztály vezetője;
c)54 a költségvetési igazgató; valamint
d)55 a KR KIG személyi állományába tartozó, a költségvetési igazgató által írásban megbízott személy.
13. Az aláírási jogosultságok nyilvántartása
53.56 A kötelezettségvállalási, teljesítés-igazolási, érvényesítési, utalványozási és utalvány-ellenjegyzési jogosultságok gyakorlásához szükséges írásbeli megbízást az országos rendőrfőkapitány, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes a 2. melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltése útján adja ki, illetve a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon vonja vissza.
54.57 Az aláírásra jogosultak megbízásának egy eredeti példányát – nyilvántartásba vétel céljából – az ORFK vonatkozásában az ORFK GF GAFO, a KR vonatkozásában a KR KIG részére meg kell küldeni.
55.58 A kötelezettségvállalási, kötelezettségvállalás-ellenjegyzési, teljesítésigazolási, érvényesítési, utalvány-, illetve utalványozás-ellenjegyzési jogosultságok gyakorlásához szükséges új megbízást, a megbízások módosítását, azok szükség szerinti visszavonását az ORFK vonatkozásában az ORFK GF GAFO, a KR vonatkozásában a KR KIG útján kell kezdeményezni.
56.59 Az utasítás alapján kiadott megbízások naprakész nyilvántartásának vezetéséért az ORFK vonatkozásában az ORFK GF GAFO Pénzügyi és Számviteli Osztály vezetője, illetve az általa kijelölt személy, a KR vonatkozásában a költségvetési igazgató, illetve az általa kijelölt személy a felelős. A KR naprakész nyilvántartását a költségvetési igazgató negyedévente megküldi az ORFK GF GAFO Pénzügyi és Számviteli Osztály vezetője részére.
III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
57. Ez az utasítás a közzétételét követő hónap első napján lép hatályba.
58.60
59.61
60.62

1. melléklet a 47/2013. (XI. 29.) ORFK utasításhoz

Iktatószám:

Ellenőrző lap teljesítésigazoláshoz

I.

A teljesítésigazolás alapjául szolgáló (keret)szerződés

1. Iktatószáma:

 

2. Felek megnevezése:


3. Tárgya:


4. Összege:


5. Időbeli hatálya: (keretszerződésnél)

 

6. Teljesítési határidő:


7. Kelte:


II.

A Keretszerződés alapján kiállított megrendelés

1. Iktatószáma:

 

2. Megrendelő neve, beosztása:


3. Tárgya:


4. Összege:


5. Teljesítési határidő:


6. Kelte:


7. Expediálás dátuma, módja:
(e-mail, fax, levél, egyéb)

 

III.

Az I. pontban ismertetett szerződés/a II. pontban ismertetett megrendelés teljesítésének dátuma: …………… év …………………………… hónap ………….. nap

Az I. pontban ismertetett szerződés ………….. pontja szerint a teljesítésigazolásra jogosult személy neve, beosztása: ………………………………………………………………………..

Az I. pontban ismertetett szerződés ………….. pontja(i) szerint a teljesítésigazoláshoz szükséges:

Megnevezés

Rendelkezésre áll
(igen/nem)

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

1. A rendelkezésre álló iratok alapján a(z) …………………………………………………… (szerződéses partner megnevezése) az I. pontban nevesített szerződés/a II. pontban nevesített megrendelésben foglaltakat teljesítette.

2. A rendelkezésre álló iratok alapján a(z) …………………………………………………… (szerződéses partner megnevezése) az I. pontban nevesített szerződés/a II. pontban nevesített megrendelésben foglaltakat nem/hibásan teljesítette, mert:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

3. A hibás teljesítés miatt az I. pontban nevesített szerződés alapján alkalmazható szankció(k):

Megnevezése

Szerződés pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ellenőrző lapot készítő

Neve:

………………………………………………
a teljesítésigazolásra jogosult aláírása

Beosztása:

Telefonszáma:

E-mail címe:

Aláírása:

Dátum:

2. melléklet a 47/2013. (XI. 29.) ORFK utasításhoz63

Iktatószám:
MEGBÍZÁS

……………………….. jogosultság
gyakorlására
Alulírott, az Országos Rendőr-főkapitányság – mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – vezetője/ gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettese az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az Országos Rendőr-főkapitányság rendelkezésére álló előirányzatok vonatkozásában
összeghatár megkötése nélkül/……………… Ft összeghatárig
…………………………… jogosultsággal bízom meg:
__________________________________ (név)
_______________________ (szervezeti egység)
______________________________ (beosztás).
Jelen megbízás …… év ……………. hó …… napjától …… év ……………. hó …… napjáig/visszavonásig érvényes.

Budapest, …….. év ………. hó … nap

_________________________
megbízó aláírása

A Kötelezettségvállalási Szabályzatban foglaltakat megismertem, a megbízást elfogadom:

Budapest, …….. év ………. hó … nap

_________________________
megbízott aláírása

A bizonylatokon használt aláírás és kézjegy (szignó):

_________________________
aláírás

_________________________
kézjegy (szignó)

Készült:    3 eredeti példányban
    1 pld. jogosult
    1 pld. irattár
    1 pld. munkaköri leíráshoz

3. melléklet a 47/2013. (XI. 29.) ORFK utasításhoz64

Iktatószám:
MEGBÍZÁS VISSZAVONÁSA

……………………………… jogosultság gyakorlásától
Alulírott, az Országos Rendőr-főkapitányság – mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – vezetője/ gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettese
__________________________________ (név)
_______________________ (szervezeti egység)
______________________________ (beosztás).
részére ………………………………………………… jogosultság gyakorlására ……………………………… napján ……………………………………………. iktatószámon adott megbízást …………………………………… napjával visszavonom.

Budapest, …….. év ………. hó … nap

_________________________
aláírás

Készült:    3 eredeti példányban
    1 pld. jogosult
    1 pld. irattár
    1 pld. munkaköri leíráshoz
1

Az 1. pont a 19/2015. (VIII. 31.) ORFK utasítás 1. pontjával megállapított szöveg.

2

A 2. pont a 19/2015. (VIII. 31.) ORFK utasítás 2. pontjával megállapított szöveg.

3

A 7. pont nyitó szövegrésze a 19/2015. (VIII. 31.) ORFK utasítás 3. pontjával megállapított szöveg.

4

A 6. alcím (9–12/C. pont) a 6/2018. (II. 23.) ORFK utasítás 1. pontjával megállapított szöveg.

5

A 14. pont a 19/2015. (VIII. 31.) ORFK utasítás 6. pontjával megállapított, a 23/2019. (V. 16.) ORFK utasítás 3. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

6

A 15. pont a 19/2015. (VIII. 31.) ORFK utasítás 7. pontjával megállapított szöveg.

7

A 17. pont a 15/2016. (VII. 15.) ORFK utasítás 1. pontjával megállapított, a 23/2019. (V. 16.) ORFK utasítás 3. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

8

A 18. pont a 19/2015. (VIII. 31.) ORFK utasítás 9. pontjával megállapított szöveg.

9

A 18. pont a) alpontja a 18/2017. (V. 11.) ORFK utasítás 9. pontja szerint módosított szöveg.

10

A 19. pont a 15/2016. (VII. 15.) ORFK utasítás 2. pontjával megállapított szöveg.

11

A 20. pont a 19/2015. (VIII. 31.) ORFK utasítás 11. pontjával megállapított, a 15/2016. (VII. 15.) ORFK utasítás 6. pontja szerint módosított szöveg.

12

A 21/A. pontot a 23/2019. (V. 16.) ORFK utasítás 1. pontja iktatta be.

13

A 21/B. pontot a 23/2019. (V. 16.) ORFK utasítás 1. pontja iktatta be.

14

A 22. pont a 19/2015. (VIII. 31.) ORFK utasítás 12. pontjával megállapított szöveg.

15

A 22. pont b) alpontja a 18/2017. (V. 11.) ORFK utasítás 8. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

16

A 22. pont c) alpontja a 18/2017. (V. 11.) ORFK utasítás 8. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

17

A 23. pont a 19/2015. (VIII. 31.) ORFK utasítás 13. pontjával megállapított szöveg.

18

A 23. pont a) alpontja a 23/2019. (V. 16.) ORFK utasítás 3. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

19

A 23. pont b) alpontját a 23/2019. (V. 16.) ORFK utasítás 4. pont a) alpontja hatályon kívül helyezte.

20

A 24. pont a 18/2017. (V. 11.) ORFK utasítás 1. pontjával megállapított szöveg.

21

A 24. pont d) alpontja a 4/2019. (I. 31.) ORFK utasítás 17. pontja szerint módosított szöveg.

22

A 25. pont a 19/2015. (VIII. 31.) ORFK utasítás 15. pontjával megállapított szöveg.

23

A 25. pont a) alpontja a 18/2017. (V. 11.) ORFK utasítás 8. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

24

A 26. pontot a 19/2015. (VIII. 31.) ORFK utasítás 35. pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 28. pont a 15/2016. (VII. 15.) ORFK utasítás 3. pontjával megállapított szöveg.

26

A 29. pont a 18/2017. (V. 11.) ORFK utasítás 2. pontjával megállapított, a 23/2019. (V. 16.) ORFK utasítás 3. pont c) alpontja szerint módosított szöveg.

27

A 30. pont a 19/2015. (VIII. 31.) ORFK utasítás 17. pontjával megállapított, a 15/2016. (VII. 15.) ORFK utasítás 6. pontja szerint módosított szöveg.

28

A 31. pont a 19/2015. (VIII. 31.) ORFK utasítás 18. pontjával megállapított szöveg.

29

A 32. pont a 19/2015. (VIII. 31.) ORFK utasítás 19. pontjával megállapított, a 15/2016. (VII. 15.) ORFK utasítás 6. pontja, a 23/2019. (V. 16.) ORFK utasítás 3. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

30

A 36. pont a 19/2015. (VIII. 31.) ORFK utasítás 20. pontjával megállapított szöveg.

31

A 36. pont a) alpontja a 18/2017. (V. 11.) ORFK utasítás 3. pontjával megállapított szöveg.

32

A 36. pont h) alpontja a 23/2019. (V. 16.) ORFK utasítás 3. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

33

A 36. pont i) alpontját a 23/2019. (V. 16.) ORFK utasítás 4. pont b) alpontja hatályon kívül helyezte.

34

A 36. pont n) alpontja a 25/2016. (X. 6.) ORFK utasítás 65. pontjával megállapított szöveg.

35

A 36. pont o) alpontja a 25/2016. (X. 6.) ORFK utasítás 65. pontjával megállapított szöveg.

36

A 37. pont a 19/2015. (VIII. 31.) ORFK utasítás 21. pontjával megállapított szöveg.

37

A 38. pont a 19/2015. (VIII. 31.) ORFK utasítás 22. pontjával megállapított, a 15/2016. (VII. 15.) ORFK utasítás 6. pontja szerint módosított szöveg.

38

A 39. pont a 19/2015. (VIII. 31.) ORFK utasítás 23. pontjával megállapított, a 15/2016. (VII. 15.) ORFK utasítás 6. pontja szerint módosított szöveg.

39

A 44. pont d) alpontját a 42/2019. (XII. 19.) ORFK utasítás 3. pontja iktatta be.

40

A 45. pont d) alpontja a 19/2015. (VIII. 31.) ORFK utasítás 24. pontjával megállapított szöveg.

41

A 47. pont a 19/2015. (VIII. 31.) ORFK utasítás 25. pontjával megállapított szöveg.

42

A 48. pont a 19/2015. (VIII. 31.) ORFK utasítás 26. pontjával megállapított szöveg.

43

A 48. pont a) alpontja a 18/2017. (V. 11.) ORFK utasítás 4. pontjával megállapított szöveg.

44

A 48. pont g) alpontját a 18/2017. (V. 11.) ORFK utasítás 5. pontja iktatta be.

45

A 49. pont a 19/2015. (VIII. 31.) ORFK utasítás 27. pontjával megállapított szöveg.

46

Az 50. pont a 19/2015. (VIII. 31.) ORFK utasítás 28. pontjával megállapított, a 23/2019. (V. 16.) ORFK utasítás 3. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

47

Az 12. alcím címe a 19/2015. (VIII. 31.) ORFK utasítás 34. pontja szerint módosított szöveg.

48

Az 51. pont nyitó szövegrésze a 19/2015. (VIII. 31.) ORFK utasítás 34. pontja szerint módosított szöveg.

49

Az 52. pont a 19/2015. (VIII. 31.) ORFK utasítás 29. pontjával megállapított, nyitó szövegrésze a 18/2017. (V. 11.) ORFK utasítás 8. pont c) alpontja szerint módosított szöveg.

50

Az 52. pont a) pont af) alpontját a 18/2017. (V. 11.) ORFK utasítás 6. pontja iktatta be.

51

Az 52/A. pontot a 19/2015. (VIII. 31.) ORFK utasítás 30. pontja iktatta be.

52

Az 52/A. pont a) alpontja a 18/2017. (V. 11.) ORFK utasítás 7. pontjával megállapított szöveg.

53

Az 52/A. pont b) alpont nyitó szövegrésze a 18/2017. (V. 11.) ORFK utasítás 7. pontjával megállapított szöveg.

54

Az 52/A. pont c) alpontja a 15/2016. (VII. 15.) ORFK utasítás 4. pontjával megállapított szöveg.

55

Az 52/A. pont d) alpontja a 15/2016. (VII. 15.) ORFK utasítás 4. pontjával megállapított szöveg.

56

Az 53. pont a 18/2017. (V. 11.) ORFK utasítás 8. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

57

Az 54. pont a 19/2015. (VIII. 31.) ORFK utasítás 31. pontjával megállapított, a 15/2016. (VII. 15.) ORFK utasítás 6. pontja szerint módosított szöveg.

58

Az 55. pont a 15/2016. (VII. 15.) ORFK utasítás 5. pontjával megállapított szöveg.

59

Az 56. pont a 23/2019. (V. 16.) ORFK utasítás 2. pontjával megállapított szöveg.

60

Az 58. pontot a 60. pont hatályon kívül helyezte.

61

Az 59. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 60. pont ugyanezen pont alapján hatályát vesztette.

63

A 2. melléklet a 18/2017. (V. 11.) ORFK utasítás 8. pont d) alpontja szerint módosított szöveg.

64

A 3. melléklet a 18/2017. (V. 11.) ORFK utasítás 8. pont d) alpontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére