• Tartalom

472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet

a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2020.03.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)1 A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja

a)2 a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program keretében a Székesfehérvár közigazgatási területén fekvő, 7329, 7325, 7326 és 7331/22 helyrajzi számú ingatlanok területén megvalósuló, UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion megépítésével, valamint

b) a székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és a Vidámparki csónakázótó rehabilitációs program megvalósítását szolgáló beruházásokkal

összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)3

2. §4

3. §5 Az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beruházás hivatalos közbeszerzési tanácsadója, illetve a bontási munkák tekintetében a beruházáslebonyolítója és műszaki ellenőre kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §6 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor7 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését8 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. §9 E rendeletnek a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 115/2015. (IV. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor10 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

7. §11 E rendeletnek a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 376/2016. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépésekor12 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelethez13

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

A

B

C

D

1.

Beruházás
megnevezése

Beruházás
azonosítója

A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások

Eljáró hatóság

2.

A székesfehérvári stadion-rekonstrukciós program keretében UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion megépítésére és a kapcsolódó infrastruktúra kialakítására irányuló beruházás, továbbá a Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázótó rehabilitációs program megvalósítását szolgáló beruházások

Székesfehérvár 4389/2, 4390/1, 4390/2, 4392/4, 4392/5, 4392/6, 4393, 4394/2, 6402, 6403, 6460/48, 6460/51, 6900, 6901/11, 6901/12, 6901/13, 6901/16, 6902, 7065, 7066/3, 7066/4, 7069/11, 7070, 7074/2, 7074/4, 7075, 7076, 7261, 7275/1, 7276, 7285/1, 7285/2, 7303, 7309, 7322, 7323/1, 7324, 7325, 7326, 7328, 7329, 7331/16, 7331/19, 7331/20, 7331/22, 7331/23, 7332, 7374/1, 7375/2, 7376, 7596, 7597, 7610/2, 7611, 7612/4, 7612/5, 7613/1, 7613/2, 7614, 7615, 7617/2, 7618/2, 7620/3, 7620/4, 7620/5, 7620/6, 7621/1, 7621/2, 7621/3, 7632, 7670/1, 7670/2, 7670/3, 7727/2, 7734/1, 8095/35, 14353, 14359, 16314/2, 16425/2, 16426, 16427/2, 020518, 020519/3, 020525/4, 020525/8, 020525/13, 020525/17, 020532 helyrajzi számú földrészletek, illetve az ezekből a földrészletekből telekalakítási eljárások végleges befejezését követően kialakított földrészletek

általános építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési eljárások

Fejér Megyei Kormányhivatal

3.

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások

Fejér Megyei Kormányhivatal

4.

útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Fejér Megyei Kormányhivatal

5.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Fejér Megyei Kormányhivatal

6.

vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

7.

hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

8.

földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Fejér Megyei Kormányhivatal

9.

talajvédelmi hatósági eljárások

Fejér Megyei Kormányhivatal

10.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

11.

tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

12.

jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2. melléklet a 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelethez14

1

Az 1. § (1) bekezdése a 115/2015. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a 376/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 112. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. §-t a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 112. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 3. § a 115/2015. (IV. 30.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

8

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

10

A hatálybalépés időpontja 2015. május 1.

12

A hatálybalépés időpontja 2016. november 30.

13

Az 1. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 48. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 96. §-a alapján a 2020. március 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

14

A 2. mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 112. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére